Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja, 27.05.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/225-15

3. dan rada

27.05.2015

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:10 do 16:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Devete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 111 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dubravka Filipovski, Zlata Đerić, dr Ivan Bauer, Branko Ružić i Stefana Miladinović.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju Željko Sertić, ministar privrede; Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede; Milun Trivunac, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede; Ljubomir Šubara, direktor Agencije za privatizaciju; Dragan Ugrčić, direktor Centra za privatizaciju; Jelena Arsić i Andrijana Stojković, viši pravni savetnici u Agenciji za privatizaciju; Marko Obradović, posebni savetnik ministra privrede; Stojanka Vučković, rukovodilac Odeljenja u Agenciji za privatizaciju i Jovan Petrović, rukovodilac grupe u Ministarstvu privrede.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Zoran Babić, dr Aleksandra Tomić, Ivan Jovanović, Balša Božović, Goran Ćirić, Vladimir Pavićević, Zoran Živković, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, Branka Karavidić, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Ivan Karić, dr Blagoje Bradić, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, mr Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Primili ste izveštaja Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, sa ispravkama, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Babić i dr Aleksandra Tomić.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica, dr Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, pre svega da se zahvalim ministru što je imao razumevanja da u načelnoj raspravi koju smo vodili smo stavili poseban akcenat na određena preduzeća koja smatramo za velike strateške firme koje su poslednjih godina bez obzira na sve svoje probleme i stara dugovanja koja su imali su uspeli za poslednje dve godine sigurno da naprave veliki promet, odnosno velike prihode.
Naravno da u ekonomiji ništa ne prestaje preko noći, da ti dugovi ostaju, ali na neki način se pokazalo da u ovim najtežim trenucima kompanije koje imaju velike prihode znači da su sposobne da sutradan funkcionišu zaista na tržištu kapitala onako kako to priliči. Zbog toga smo smatrali da kroz ovaj amandman moj kolega Babić i ja treba u ovaj zakon zaista implementirati tu potrebu da država brine o tim velikim preduzećima, velikim privrednim subjektima, pogotovo što oni po prirodi stvari zapošljavaju veliki broj zaposlenih.
Ta briga predstavlja jednu veliku našu odgovornost da u budućnosti na tržištu kapitala koji sigurno uz veliku konkurenciju oni mora da opstanu, jednostavno država im sada pomaže i ta pomoć se sastoji u tome da na poseban način i pod posebnim programima jednostavno se vodi računa o tome na koji način će se i vršiti privatizacija, ali i pronalaziti strateški partneri. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Goran Ćirić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem gospodine Bečiću.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri i poštovani gosti, podneli smo amandman na član 1. gde se reči „2013. godina“ zamenjuju rečima „2014. godina“.
S obzirom da znate da je poslednji rok 31. decembar 2015. godine za završetak procesa privatizacije, ono što nije jasno jeste ovog trenutka kada ste ispoljili hrabrost i ušli u brod koji tone, vi ste kao veliki patriota pokušali da nekim svojim iskustvom i znanjem doprinesete da privreda Srbije koliko-toliko oživi.
Zašto ne kažete do kraja istinu građanima? Privatizacija neće biti završena u ovom roku, to je vama već potpuno jasno iako ste uspešno oprali ruke od svog prethodnika, gospodina Vujovića, mislim da bi gospodin Vujović bio izuzetno zahvalan danas DS da su prihvaćeni od strane većine amandmani koje ste pre devet meseci dobili od strane poslaničkog kluba DS, ove danas izmene ne bi bile potrebne i mislim da bi zajedno mogli da donesemo bolje rešenje kada je u pitanju završetak procesa privatizacije.
Ovako ostaje nejasno da li Vlada Republike Srbije uopšte ima snage i da li uopšte ima znanja da ovaj proces sprovede do kraja, duboko verujem da ne. Vi mislim da verujete da nema, iako u vašu nameru kao ministra ne sumnjam i mislim da ste se suočili iako ste bili na čelu Privredne komore Srbije i znali ste u kakvom je problemu srpska privreda. Mislim da ste tek saznali u kakvom je problemu onog trenutka kada ste postali ministar privrede.
Smatram da iz tog razloga ovaj amandman bi bilo potrebno usvojiti da bi što jasnije i preciznije pred građanima Srbije izašli sa nekim planom koji je donela Vlada Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Božoviću.
Reč ima ministar Željko Sertić.

Željko Sertić

Prvo, želim da se zahvalim svim poslanicima koji su u ova prethodna dva dana uputili amandmane i na taj način pokušali da doprinesu da ovi zakoni budu i bolji i sadržajniji.
Ima primedbi, odnosno amandmana i sa strane poslanika vladajuće koalicije koji su prihvaćeni. Takođe, imamo i amandmane od strane poslanika koji čine opoziciju, takođe koji su prihvaćeni, a zaista u dobroj volji i nameri da zakon poboljšamo barem u tim nekim nijansama koje nekada mogu da znače puno.
Što se tiče samog ovog člana, želim samo jednu stvar da razjasnim i vama i građanima i to smo puno puta ponavljali, ali se po nekom pravilu stvari ponavljaju.
Terminološki, zakon je definisao da do 31. decembra 2015. godine mora da bude društveni kapital transformisan u nešto drugo, a ne proces privatizacije.
Dakle, ovim zakonom nije definisan rok. Podsetiću vas da danas i u EU imate državne kompanije koje mogu sutra da budu prodate putem akcija ili nekog drugog modela realizacije svojih poslova, a da ne pričam o zemljama koje su do juče bile u potpuno jednom drugom ekonomskom okruženju.
Vi ovde tražite da mi stavimo da poslednja procena fer vrednosti bude na 2014. godinu. Mi smo je ostavili otvorenom, jer ako se desi da u januaru ili februaru naredne godine objavimo neku od kompanija, a koje smo stavili sa ove liste i upravo suština naših predloga jeste da omogućimo za ovih 17 velikih kompanija prostor da u narednih godinu dana realizujemo poslove.
Sasvim je prirodno da oni imaju i novu procenu na 31. decembar 2015. godine. Onda bismo morali ponovo da dođemo ovde pred vas, ponovo da tražimo izmene i dopune zakona, što mislim da nije potrebno. S druge strane, potpuno razumem vašu potrebu da ovaj proces ubrzamo, okončamo i ovi svi amandmani i ceo zakon ide u tom pravcu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, naravno, predlažem da se ne prihvati amandman iz prostog razloga što je obrazloženje bilo na određeni način veoma oholo. Kad neko kaže – ministre, ušli ste u brod koji tone, zaboravio je da kaže zašto taj brod tone, ko ga je torpedovao? Ko je brod koji se zove privreda Republike Srbije od 2000. godine doveo do toliko rupa da on mora da tone i da se na svaki način u poslednje dve godine krpi, da koliko toliko može da plovi i da nosi standard stanovništva koji je sve manji i manji.
Privredno stanje koje smo mi zatekli sredinom 2012. godine je bilo katastrofalno. Taj brod su napustili i oni najveći paceri koji su na njemu bili. Da podsetim da su se na tom brodu tako tovili tako što su finansijski direktori stranke bivšeg režima kupovali, recimo, poslednje šećerane koje su napravljene u Republici Srbiji, da su kupovali tri šećerane za po tri evra, da se radi o Baču, Kovačici i Pećincima i da je samo ona u Kovačici na zalihama šećera imala osam miliona evra. Budete finansijski direktor jedne stranke, izvadite tri evra i dobijete u miraz šećera u vrednosti od osam miliona evra.
Da ih podsetim kako su istom tom svom finansijskom direktoru stranke bivšeg režima, kad god mu je zatrebalo novaca, zaključcima Vlade dozvoljavali da određenu količinu šećera, recimo, jedno 15 hiljada tona proda Vladi po 80 dinara, nema veze što je šećer danas 50 dinara, da zadrži i šećer i novac i da mu još plate čuvanje. To je bio model ponašanja prema privredi, prema tom brodu koji, kako kaže moj kolega, tone, samo što nisu rekli da su ga oni potopili na jedan divljački način, tako da je počišćeno veoma mnogo radnih mesta, gotovo 400 hiljada ljudi je ostavljeno praznih stomaka i praznih džepova, sa prihodovne strane su prebačeni na rashodovnu stranu, umesto da privređuju i primaju plate, plaćaju doprinose da penzije budu veće itd, oni su primorani da budu rashod, da budu socijalni slučajevi, da država na njih troši umesto da prihoduje i onda se pojave oni koji su ih uništili i počnu da kukaju nad njihovom sudbinom. Izvinite, meni to izgleda kao kada ubijete čoveka, pa posle dođete na njegov grob i kukate – eto, vidite kako su ga zlikovci ubili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragomir Karić, pa potom narodni poslanik Balša Božović.
...
Pokret snaga Srbije

Dragomir Karić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, drage kolege, kada je reč o privatizaciji i obliku privatizacije, da li država treba da ima učešće u kapitalu preduzeća i da li treba država da bude uopšte i vlasnik pojedinih preduzeća, ne samo javnih, to je već odavno rešeno. Ja ću dati samo jedan primer, da ne bi bilo zablude i da ne bismo tu temu dalje širili.
Evo, jedan od svežijih primera, recimo, Norveška, norveški „Telenor“, koji je operator u Srbiji, država je 100% vlasnik „Telenora“. Nije ništa smetalo da učestvuje ta država ovde na tenderu, tj. „Telenor“ i da kupi nekadašnjeg operatora, srpskog operatora „Mobtel“. Recimo, sećam se tada, jedan od razloga za prodaju „Mobtela“ je bilo to da država ne može da bude učesnik u dva preduzeća ili više preduzeća itd.
Želeo bih samo da kažem ovo, država isto može da bude dobar gazda, da dobro gazduje, da dobro upravlja. Drugo, imajući u vidu ovu globalnu ekonomsku situaciju i krizu, mi svi shvatamo da praktično nema države danas u svetu gde ne postoji državna intervencija. U tom smislu, gospodine ministre, podržavam u potpunosti sve vaše napore i slažem se sa gospodinom Balšom da ste sigurno nasledili jedno veliko, teško breme. Međutim, to je vaš posao.
Mi kao Odbor za privredu, ja kao narodni poslanik, podržavam vas u potpunosti i ostaje samo to da gledamo kako da konkretno vama kao Ministarstvu pomognemo svojim predlozima da ne bi ovde bile izrečene mnoge teške reči. Normalno, svako ima pravo da se bori za svoju ideju, za svoj program.
U svakom slučaju, to što ste vi nasledili, to što je urađeno u poslednjih 15 godina je stvarno za svaku, da kažem, osudu. Jednostavno, nasledili ste jednu situaciju iz koje bi mnogo jače države teško našle pravi put. Hvala.