Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 68. amandman su zajedno podneli devet poslanika poslaničke grupe Boris Tadić, SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 70. amandman je podneo narodni poslanik Milinko Živković.
Reč ima narodni poslanik Milinko Živković.
...
Srpska napredna stranka

Milinko Živković

Srpska napredna stranka
U članu 70. stav 1. posle tačke 6. dodao bih tačku 7) koja glasi – Saglasnost za izdavanje odobrenja iz člana 68. ovog zakona od stranih lica koja se bave eksploatacijom saglasno članu 4. stav 4.
Naime, predviđeno je da kod dobijanja odobrenja za eksploataciono polje predviđa se saglasnost za eksploataciju izdatu od strane kompanija ili pravnih lica koja se bave eksploatacijom strateških sirovina za prostore koji su na granici sa njihovim eksploatacionim poljima. Time se štite interesi kompanija koje već imaju razvijenu tehnologiju, rudničku opremu i osposobljene kadrove, te zato imaju i opravdano je da takve kompanije imaju pravo za davanje saglasnosti za eksploataciju na prostorima u neposrednom okruženju ili na granici sa svojim eksploatacionim poljima, ako nisu u mogućnosti da same obezbede eksploataciju.
Ako nemamo dovoljno para, a ne radi se samo ovde o RTB i davanju saglasnosti za eksploataciono pravo, radi se i o nekim drugim kompanijama. Zakonom je predviđeno da se eksplicitno davanje saglasnosti za eksploataciono pravo dobije onaj ko je praktično imao istražno pravo. Mislim da to nije dobro. Ako RTB ovog trenutka, pričam o RTB, nema para, možda će imati u budućnosti ili na neki drugi način.
Ili što je još gore, zašto se ne da eksploataciono pravo od strane države, odnosno ponude da ljudi učestvuju na tenderu? Pojaviće se možda dve ili tri strane kompanije. Te dve ili tri strane kompanije daće različite uslove za eksploataciju i uzećemo onu kompaniju koja ponudi bolje uslove za državu. Mislio sam da ovim samo država gubi, jer onaj ko bude i samoistraživač i posle vrši eksploataciju jednostavno će biti u poziciji da odradi onako kako on misli da je najbolje, a tržište može da kaže nešto drugo. Tržište će reći da će neka druga kompanija dati mnogo povoljnije uslove za eksploataciju za samu državu. To dalje znači da je trebalo uključiti i kakva će obezbeđenja za dobro izvršenje posla kod eksploatacije dati ta preduzeća.
Jedno preduzeće koje bude učestvovalo samo za eksploataciju, njega će interesovati samo njegovi ciljevi, a ne interesi države.
Iz tog razloga, mislim da je dobro da se ovo promeni i da jednostavno imaju učešće za eksploataciju i drugi činioci i onda svakom svoje. Ko je šta uložio u prethodnom periodu, a nije uspeo na tenderu za eksploataciju, vratiće mu se i to će za državu biti najkorisnije. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Živkoviću.
Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Aleksandra Tomić, Zoran Babić, Vladimir Orlić, Miloš Tošanić, Aleksandar Jovičić, Aleksandar Marković, Vera Paunović, dr Branislav Blažić i Marijan Rističević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i magistar doktor Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, gospodine predsedavajući.

Ovo je još jedan u nizu amandmana koji su identični, a prihvaćeni su oni koje su predložili kolege iz nekih drugih poslaničkih grupa. Dakle, totalno je nevažno čiji je amandman prihvaćen, ali je dobro što smo svi uočili da je zaštitni prostor oko eksploatacionog polja preširoko dat, te ste vi reagovali tako što ste prihvatili ovaj amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 72. amandman je zajedno podnelo devet poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 73. amandman je zajedno podnelo devet poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i magistar doktor Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, gospodine predsedavajući.
Ovo je član u kome se govori o tome šta je potrebno za izdavanje odobrenja za eksploataciju, odnosno šta je sve potrebno pribaviti uz zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju, pa se tako u tački 12. traži od potencijalnih istraživača da prilože prava garancije banke ili menice ili korporativna garancija za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta.
Mi smo intervenisali u tom delu tako što smo izmeni ovu tačku 12. stava 2. i ona bi po našem predlogu trebalo da glasi – dokaz o položenom sredstvu obezbeđenja i to polaganje menice, dokazom o garanciji banke, korporativne garancije, polaganjem gotovog novca, državnih hartija od vrednosti ili stavljanjem založnog prava na opreme ili druge pokrete stvari ili stavljanjem hipoteke na nepokretnost. Izmenili smo i stav 3. i rekli da vrstu sredstava obezbeđenja iz stava 2. tačke 12) ovoga člana, kao i uslove i način deponovanja, bliže uređuje Vlada svojim aktom.
Naime, mi smatramo da sredstava obezbeđenja treba proširiti nekim drugim vidovima obezbeđenja, jer se na taj način investitorima omogućava veći izbor sredstava obezbeđenja, da li u vidu gotovog novca, državnih hartija od vrednosti, stavljanjem založnog prava na opreme ili drugim nepokretnostima ili drugim pokretnim stvarima. Tako da, mislim da je naše rešenje bolje, sveobuhvatnije i šire, a sve u nameri da se taj eventualni investitor ne ograniči samo na menicu i garanciju banke ili korporativnu garanciju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Karavidić.
Reč ima dr Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, poštovani gospodine ministre, ja ne mogu da se otmem utisku, jer smo mi i o ovom članu u stav 1, pored ovih ostalih stvari, pomenuli i dodali da eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala i eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih itd, itd, ali smo dodali – pored nadležnog organa autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.
Znači, potpuno je nejasno zašto se lokalna samouprava maksimalno isključuje iz ovog zakona, kao da ne postoji. Ona je ustavna kategorija i ima određeni nadležnosti Ustavom zagarantovane, a na ovaj način se praktično lišava mogućnosti da pokaže svoju sposobnost i da privuče investitore. Iz nekog svog iskustva rada u lokalnoj samoupravi, mogu da vam kažem da za jednu lokalnu samoupravu 150 radnika uposliti, znači i 50 porodica. Mnogo znači. Možda to za državu mnogo ne znači, ali čak i ovi razni oblici obezbeđenja postaće jedna dobra atrakcija i to vam kažem iz iskustva. Tamo gde smo pružili više mogućnosti, više je bilo zainteresovanih investitora. Ta obezbeđenja koja postoje su zakonom predviđena. Znači, oni ne favorizuju bilo koga od njih, ali pružaju mogućnost da izborom od nekih vidova obezbeđenja za ovakvu eksploataciju, odnosno za ovaj posao nekome učinimo taj posao bližim.
Još jednom molim da se jedinice lokalne samouprave uvaže ovim našim amandmane, a do kraja ćete imati još amandmana gde ste potpuno isključili jedinice lokalne samouprave koje imaju prava da ono što im je bogom dano na njihovoj teritoriji koriste. Ta priča o korišćenju u interesu svih građana se uopšte ne dovodi u pitanje. Ovde se dovodi u pitanje jedna, da tako kažem, nadmenost Vlade koja pokušava da ministarstvu koje je nadležno za ovaj posao pruži mogućnost da samo odlučuje, bez uvažavanja i bez uključivanja lokalnih samouprave koje bi mogle da imaju značajne prihode i značajno da unaprede svoj rad i svoje prihode. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, dr Marinković.
Na član 79. amandman je zajedno podnelo devet poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 80. amandman, sa ispravkom, zajedno je podnelo devet poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 81. amandman je zajedno podnelo devet poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 82. amandman je zajedno podnelo devet poslanika Poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 102. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 103. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 103. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i magistar doktor Blagoje Bradić.
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala,  gospodine predsedavajući.
Sledeći logiku koju sam iznela malo pre, a odnosi se na član 77, član 103. pretpostavlja, odnosno detaljno iznosi šta je sve potrebno za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata.
Obzirom da smo u članu 77. intervenisali po pitanju garancija onih investitora koji žele da investiraju, analogno tome smo i ovde menjali u članu 103. stav 1. tačku 11, gde umesto reči: „menica ili dokaz o garanciji banke ili korporativna garancija“ stavljamo reči: „dokaz o položenom sredstvu obezbeđenja.“
Stav 2. smo takođe predložili da se menja i on bi glasio: „Obezbeđenje iz stava 1. tačka 11. ovog člana može se pružiti polaganjem menice, dokazom o garanciji banke, korporativne garancije, polaganjem gotovog novca, državnih hartija od vrednosti ili stavljanjem založnog prava na opremi i drugim pokretnim stvarima ili stavljanje hipoteke na nepokretnost“.
Takođe smo promenili stav 3. i on bi sada trebalo da glasi: „Vrstu sredstava obezbeđenja iz stava 2. ovog člana, kao i uslovi i način njihovog deponovanja, bliže uređuje Vlada svojim aktom“.
Čl. 4, 5. i 6. brišu se.
Još jednom predlažem predstavnicima Ministarstva da dobro pogledaju taj naš amandman, jer mislim da smo svojim predlogom dali široku lepezu obezbeđenja onim investitorima koji žele da investiraju time što se nismo ograničili samo na m menice, nego smo tu predvideli državne hartije od vrednosti, gotov novac, hipoteke na nepokretnosti i mislim da je naše rešenje daleko bolje nego ono koje je dato i koje je prosto ograničavajuće.
Samim tim što smo u stavu 3. rekli da vrstu sredstava obezbeđenja iz stava 2, kao i uslove i način njihovog deponovanja bliže uređuje Vlada svojim aktom, mislim da je tu data mogućnost da se još neki vid obezbeđenja, koji smo možda eventualno mi ispustili, doda.
Još jednom vas molim da sagledate dobro naš amandman na ovaj član i na član 77. Zahvaljujem.