Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Antić.

Aleksandar Antić

Pre svega ja moram da podsetim uvažene narodne poslanike, da smo prilikom rasprave u načelu, naznačio sam da je u Ministarstvu finansija u toku priprema zakona o naknadama, koje će biti na jedan poseban način i posebnim zakonom određene sve naknade, njihovi iznosi koje naplaćuje Republika Srbija, pa uključujući i ove za eksploataciju naših mineralnih sirovina, a da sa druge strane, iskustva zemalja u okruženju su veoma različita. Mi obično posmatramo kolike su maksimalne stope koje se mogu primeniti u državama, koje posmatramo kao referentne, Rumunija, Mađarska, potpuno zanemarujući činjenicu da su u njihovim zakonodavstvima propisani korektivni faktori koji utiču na obračun rudnih renti, a zavise od tipa, karakteristike, ležišta, obima eksploatacije, ostavljenog nivoa cena, visine ostvarene profitne stope, obima proizvodnje itd.
U Rumuniji de fakto se visina naknade za naftu kreće od 3,5% do 13,5%. U Mađarskoj je polazna osnova 12%, ali ona se u određenim slučajevima svodi na nivo od 0% kada su u pitanju nova nalazišta i nove tehnologije.
Želim samo da kažem da je reč o jednom kompleksnom načinu i metodologiji, kako bi to trebalo da se sagleda u budućnosti.
Ono što na današnji dan važi je činjenica da mi zaista imamo taj energetski sporazum sa Ruskom Federacijom. Tim sporazumom nije predviđeno da je rudna renta 3%. Rudna renta 3% je bila 2007. godine u trenutku kada se to ugovaralo, a sa druge strane, obavezali smo se sporazumom da ne možemo u toku investicionog ciklusa da menjamo bilo koji od tih zahvata, bilo da su porezi u pitanju, takse, naknade, pa je i promena rudne rente u zakonu 2011. godine na 7%, bilo samo jedno slovo na papiru, a ništa nije izazvala.
I danas kada bih ja prihvatio ili Vlada prihvatila 10%, mi moramo da kažemo građanima Srbije da bi ta naknada i dalje bila 3%.
Mi možemo danas da donesemo kakvu god odluku hoćemo, naknada će biti 3%, zato što smo se na to obavezali Energetskim sporazumom, i dok je taj Energetski sporazum na snazi ta naknada će biti 3% zato što su međunarodni ugovori, međunarodni sporazumi iznad našeg zakonodavstva, i vi ste ovde svi duže poslanici od mene i imate daleko više iskustva od mene i znate da je tako.
Ja ovo potpuno uvažavam, shvatam kao političku tribinu i razumem da je to vaše pravo, a naša obaveza da se ponašam odgovorno i da poštujemo ono što je ovaj parlament 2008. godine usvojio i ratifikovao.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Polovina.
(Zoran Živković: Replika.)
Niste pomenuti, gospodine Živkoviću.
(Zoran Živković: Bilo je jasno…)
Gospođo Papuga, vi izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Naravno ovaj zakon i predviđa da se uvode novi investitori tako da treba biti jako obazriv kakvi će se ugovori potpisivati, s tim da, eto imamo, vrlo negativno iskustvo sa potpisivanjem ugovora sa Ruskom Federacijom, to ćemo ko zna da li ikada ispraviti.
Pošto nam dolaze novi investitori sve se svodi na to da se na neki način rasproda, ne treba da idemo po tim stopama kao što smo išli oko prodaje NIS-a Ruskoj Federaciji.
Zato je LSV još onda kada su se potpisivali ti ugovori, kada se naftna industrija poklanjala Rusima, bila jako obazriva i tada smo bili protiv toga, jer smo znali šta nas dugoročno čeka.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Papuga.
Gospodine Živkoviću, ni gospođa Papuga nije dobila repliku, nego je imala vremena od poslaničke grupe da govori o amandmanu.
Vama nemam načina da dam pravo da govorite jer se ne možemo vraćati na prethodni amandman.
Na član 159. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 160. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Reč ima narodni poslanik Nada Lazić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
U članu 160. stav 2. Predloga zakona, posle reči „razvoja“, dodaje se reč „geologije“.
Stav 6. menja se i glasi: „Kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP sredstva ostvarena u skladu sa članom 159. ovog zakona, od naknade za iskorišćavanje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa u visini 20% je prihod Republike Srbije u visini od 40% prihod je budžeta lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a 40% je prihod AP“.
Što se tiče predloga za dopunu stava 2. podvlačimo da se radi o Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima a ne samo o rudarstvu. Bez razvijene geologije pitanje je vremena kada će nestati i rudarstvo.
Obzirom da svaka eksploatacija za sobom nosi i degradiranje eksploatisanih površina, kao i uništavanje putne infrastrukture, odnosno određeni stepen narušavanja uslova za život i standard stanovništva, primereno je da se raspodela vrši na predloženi način, jer su se sredstva ostvarena na osnovu naknade za korišćenjem mineralnih sirovina upravo namenjena unapređenju uslova života lokalne samouprave.
Tako da smo odredili i predložili amandmanom da 20% bude prihod Republike Srbije, 40% prihod lokalne samouprave i 40% prihod AP.
Imamo jedan primer za to, na primer naftna industrija u Hrvatskoj je unapredila svoje lokalne samouprave, vidi se da na tim mestima gde su izvorišta, gde se nafta iskopava, da su te lokalne samouprave, da su ti gradovi i ta sela jako razvijena, da se u te lokalne samouprave mladi ljudi koji su otišli na školovanje, možda u Zagreb ili neka veća mesta, vraćaju iz razloga što imaju gde da žive, imaju gde da rade, imaju uređena sela i uređene gradove, gde se vrši ta eksploatacija.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 160. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Ana Marija Viček.
Reč ima narodni poslanik Zoltan Pek.
Izvolite, gospodine Pek.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
Hvala lepo.
Mi smo na član 160. podneli ovaj naš amandman i dodali novi stav, stav 7. koji bi glasio: „ukoliko se naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa iz člana 159. stav 2. tačka 2. ovog zakona ne ostvari u utvrđenom procentu, sredstva ostvarena na tom osnovu, prihod su budžeta jedinice lokalnih samouprava na čijoj se teritoriji vrši eksploatacija.
Mi smo ovaj naš amandman predali na osnovu protokola što su potpisali tri vojvođanske opštine Kanjiža, Srbobran i Kikinda i mislili smo da jako im je ugrožena infrastruktura i sa ovim amandmanom smo mislili da uvećamo prihod budžeta jedinice lokalnih samouprava.
Da vam kažem neke činjenice što sam dobio iz opštine Kanjiža, da 2012. godine za naftnu rentu, ova opština je imala prihod od 350 miliona dinara. U ovoj godini, znači u 2015. godini do decembra je uplaćeno samo 150 miliona dinara. Ako to gledamo, duplo manji je prihod lokalnih samouprava u odnosu na poslednjih tri godine. Zato su oni potpisali ovaj protokol i zato smo mi stavili ili dali ovaj amandman.
Pošto je gospodin ministar u svom izlaganju rekao da on razume ove opštine i da će novi sistemski zakon o taksama ili o naknadama će biti usvojen kad tad, ja mislim ili bih predložio gospodinu ministru da ulaže svoj autoritet kod izrade ovog zakona, da bi ove lokalne samouprave, da bi dobile više prihoda na osnovu ove naknade. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Aleksandar Antić.

Aleksandar Antić

Tri elementa. Prvi, onaj uopšteni koji sam rekao, nismo ulazili u meriton ovih odredbi koje tangiraju ove naknade, uvažavajući činjenicu da se priprema novi zakon.
Druga stavka, nismo mogli da uđemo u ovom trenutku u bilo kakve promene, odnose na nivou lokalne samouprave AP Vojvodina, republički budžet, iz razloga što je već, da kažem, finale pripreme budžeta za 2016. godinu, nacrt budžeta usvojen na sednici Vlade, taj budžet ulazi sledeće nedelje u parlament. Ovi prihodi su vrlo precizno definisani i naprosto to bi izazvalo poremećaj u pripremi budžeta za 2016. godinu.
Treća stvar, zaista ono što sam rekao prilikom rasprave u načelu, hoću da ponovim i sada, imam, odnosno, u Ministarstvu rudarstva i energetike, postoji veliko razumevanje za specifičnost situacije, pre svega u te tri opštine, znači Srbobran, Kikinda i Kanjiža, uzimajući u obzir da je reč o tri opštine gde se dominantna, odnosno u najvećem delu vrši eksploatacija te nafte i gasa i zbog činjenice da je rezultat toga se odražava na ukupnu infrastrukturu u tim opštinama.
Blizu smo razmišljanja da bi ta činjenica trebala da se uvaži i da bi trebao veći deo sredstava od te rudne rente u odnosu na ovo što je danas da se vrati tim opštinama, da se vrati građanima tih opština i da se vrati toj lokalnoj samoupravi i lokalnoj infrastrukturi i to će biti naš predlog kada se bude usvajao zakon o naknadama Republike Srbije.