Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 168. amandman je podnelo devet poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 177. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić i Jovana Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 180. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Zahvaljujem, gospodine Živkoviću.
Na član 180. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče i predsedavajući današnjoj sednici, gospodine Bečiću, uvaženi ministre Antiću, poštovane gošće i gosti iz ministarstva, polako se bližimo kraju ovoj raspravi u pojedinostima o našem Predlogu zakona o rudarstvu i kao što je, mislim, moglo da se očekuje najveću pažnju, jednu vrstu blagog buđenja, imamo sada povodom jednog razgovora o tome da li je neophodno da se revidiraju sporazumi li ugovori koji su nekada davno potpisani, a do kojih smo došli povodom naših amandmana, pa i amandmana na član 180.
Gospodine Bečiću, vidim da ste sad spremili da mi isključite mikrofon, ja već prepoznajem … (isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Evo, vidite, isključiću vam mikrofon zato što sve ovo što ste izgovorili nema nikakve veze sa amandmanom na član 180. tačka 12. gde se kaže da se menja i glasi – izvodi geološka istraživanja, bez odobrenja za istraživanje, član 30. stav 1. i član 31. stav 1.
Da me niste podsetili, možda vas ne bi ni opomenuo, ali pošto ste mi ukazali na moj propust i na moje pravo predsedavajućeg, ja sam to morao da uradim. Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću.
Zahvaljujem.
Na član 181. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr dr Blagoje Bradić.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodna poslanica Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Član 181. spada u kaznene odredbe i kaže – novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup kazniće se privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik ako, pa onda po tačkama nabraja u kojim slučajevima.
Mi smo predložili da se briše tačka 1. iz stava 1. zato što tačka 1. propisuje novčanu kaznu za privredni prestup privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica i preduzetnika, ako bez propisane saglasnosti eksploatiše mineralne sirovine na području na kome je za ove radove potrebna posebna saglasnost, a u skladu sa članom 7. ovog zakona.
Član 7. Predloga zakona glasi – nosilac istraživanja i nosilac eksploatacije ne može biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koji ima dugovanja po osnovu javnih davanja u vezi ranijih istraživanja i eksploatacije, nezakonitog istraživanja, odnosno nezakonite eksploatacije, kao i ako ima neispunjene obaveze u vezi sanacije i zaštite životne sredine i kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu.
Analizom ovih odredaba jasno je da je norma iz člana 181. stav 1. tačka 1. ovog predloga zakona neprimenjiva, s obzirom da se ona nikako ne odnosi na situaciju koju normira član 7. Amandman je prihvaćen na osnovu obrazloženja koje je dato uz amandman.
Kada se radi jedan ovako obiman zakon, koji reguliše jednu veoma važnu materiju, naravno da može da se potkrade i neka greška i mi smo to uočili i dobro je što ste prihvatili amandman. To govorim samo da bih ukazala da smo sve vreme, radeći amandmane, imali zaista najbolju nameru da poboljšamo tekst Predloga zakona, jer želimo da se stvori što bolja atmosfera i što bolja situacija i uslovi za vršenje eksploatacije i za primenu ovog zakona.
Još jednom apelujem da razmotrite još neki od naših amandmana, jer mislim da ima još dobrih amandmana koji bi poboljšali tekst zakona.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Korać.
Na član 181. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Hvala.
Gospodine Bečiću, molim vas da mi ne isključujete mikrofon, dok ne iskoristim svoja dva minuta da obrazložim svoj amandman na određeni član Predloga zakona.
Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine Bečiću, uvaženi ministre Antiću i poštovane gošće i gosti iz Ministarstva, narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo po jedan amandman na član 181. Predloga zakona i primetili smo da u stavu 1. člana 181, gospodine Bečiću, postoji jedna reč viška i onda smo, naravno, kao što je primereno, predložili predlagačima zakona da se ta jedna reč viška izbriše kako bi sadržina ovog stava, jedne tačke, ovog člana Predloga zakona bila precizno iznesena u Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima.
Takođe, predložili smo gospodinu Antiću da ovu raspravu danas, povodom amandmana, na član 181, iskoristimo da se inicira revizija… (isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću.
Moram da primetim da vaš kolega, gospodin Živković, mnogo bolje, mnogo kvalitetnije svoju poslaničku dužnost obavlja u današnjoj raspravi, nego vi gospodine Pavićeviću.
Na član 181. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Hvala lepo.
Dobro je što su se predstavnici Vlade, ministar Antić, afirmativno izrazili o našoj pomoći pri konačnoj definiciji ovog zakona. Gospodin Pavićević i ja ćemo uvek davati amandmane koji će ići na to da se dobri zakoni čine još boljim, a što se tiče toga ko bolje radi, da li gospodin Pavićević ili ja, to bi bilo stvarno strašno, i za nas dvojicu i za ovu stranku, ako ste vi neko ko ocenjuje ko je bolji od nas dvojice. Mi radimo kao tim i hvala vam na vašim opservacijama, potpuno su nepotrebne.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala na komplimentu, gospodine Živkoviću.
Ja sam samo konstatovao da ste vi u današnjoj raspravi govorili o temi, za razliku od gospodina Pavićevića. Ako to vas vređa… Zahvaljujem se.
Na član 182. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče, gospodine Bečiću, uvaženi ministre Antiću i poštovane gošće i gosti iz Ministarstva, podneli smo amandman i na član 182. stav 3, jer smo primetili, budući da je ovo bio siguran obiman, iscrpljujući posao za sve one osobe koje su se bavili pisanjem izvesnih članova ovog predloga zakona, da je pri samom kraju ovog predloga zakona malo popustila koncentracija i tu je prifalilo neko slovo, neki znak interpunkcije, ali to nama nije promaklo.
Evo ja ću sada da ilustrujem to na primeru našeg amandmana na član 182. Vidim sada jedno interesovanje i kod poslanika SNS za ovu diskusiju, što je u redu.
Dakle, u članu 182. stav 3. trebalo bi na jednom mestu, gospodine Bečiću, da se umetne jedna zapeta. Ja ću sad tačno da kažem na kojem to mestu.
Ovako ide – kada geološki inspektor utvrdi da je učinjen prekršaj iz stava 1. ovog člana, tu treba da stoji zapeta. Nije je bilo, gospodine Bečiću, a sledi tekst – na licu mesta izriče odgovornom licu u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu i preduzetniku mandatnu kaznu u iznosu od 5.000 dinara, poštovana gospodo.
Ovaj amandman je primer toga da jedan znak interpunkcije može da utiče na sadržinu jednog stava, jednog člana, jednog predloga zakona, gospodine Bečiću, i bilo je neophodno, a gospoda iz Vlade su prihvatila naš amandman, a samim tim i obrazloženje da se na odgovarajuće mesto, poštovana gospodo, narodni poslanici, stavi jedna zapeta. Zašto je to posebno važno, a dva minuta, imaću sledeće …