Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem gospodine Bečiću, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre Sertiću, ovde se u stavu 4. – postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama, od strane onih koji smatraju da su oštećeni u procesu privatizacije, a Ministarstvo nadležno za poslove privrede, koje do sada nije odlučilo po tim žalbama i po tim prigovorima, do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama, ovog zakona.
Ovo ovako ne može da stoji, iz prostog razloga što ima elemenata retroaktivnosti, nedostaje rečenica – ukoliko su odredbe ovog zakona povoljnije po one koji su se žalili ili prigovarali i imali prigovore u skladu sa procesom, kada je u pitanju proces privatizacije, gde oni smatraju da su njihova prava ugrožena.
Dakle, ukoliko je ovaj zakon, odnosno izmene i dopune, a ja ne znam da li jesu, povoljnije, onda možete da odlučujete po njima, a ukoliko su nepovoljnije, ne možete, zato što je u pitanju retroaktivnost, samo jedna mala pravnička ispravka.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i Balša Božović, i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić i osam poslanika Demokratske stranke.
Zahvaljujem.
Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i Balša Božović, i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić i osam poslanika Demokratske stranke.
Zahvaljujem.
Na član 37. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i Balša Božović, i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić i osam poslanika Demokratske stranke.
Reč ima narodni poslanik Balša Božović.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji je loš zakon i mi smo iz tog razloga, ovaj član predložili da se obriše, kako ne bi nikada ovaj zakon zapravo stupio na snagu.
Smatramo da ovaj zakon ne treba da stupi na snagu, iz svih argumenata koje smo izneli danas i kada ste menjali i dopunjavali ovaj zakon pre određenog broja meseci, vi i gospodin Vujović, kada smo govorili da se ništa dobro neće dogoditi, posebno za 100.000 zaposlenih u sektoru koji pokušavate nekako da ugasite, zato što niste bili sposobni da nađete strateške partnere. To je samo za nekoga 100.000 radnika, a za Srbiju je to 100.000 plata, 100.000 manje plata će smanjiti proizvodnju u Srbiji.
Nisam siguran na koji način i kako će ova predviđanja uticati na rast društvenog proizvoda u 2016. i 2017. godini, s obzirom da smo od strane predsednika Vlade Republike Srbije, od strane gospodina Vujovića imali prilike da čujemo da planirate neki veliki rast.
Dakle, PKB, „Dragan Marković“, IMR i mnoge druge kompanije u Srbiji, imamo najave i kada je u pitanju FAP u Priboju i ostale, jer neće moći da opstanu, ukoliko se pod hitno ne nađu strateški partneri, a očigledno je da ih nema i nažalost, 100.000 ljudi će u Srbiji u 2016. i 2017. godini ostati bez posla.
Smatramo da je veoma loše da politika Vlade, kada su u pitanju privatizacije, bude osvrnuta na period Vlade Vojislava Koštunice i kada su bile 24 sporne privatizacije.
Ovde nema spornih privatizacija, u ovom slučaju gašenja ovih preduzeća, zato što se ona i ne privatizuju, ali u svakom slučaju, briga o radnicima manjka ovoj Vladi i mi smatramo da 100.000 porodica u Srbiji će biti ugroženo sa 100.000 manje plata.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Jovičiću, da li ste se javili? Povreda Poslovnika ili?
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Jovičić

Srpska napredna stranka
Reklamiram član 107. i mislim da je ovo, pre svega, vređanje dostojanstva Narodne skupštine, da govorite da Vlada Republike Srbije ne misli o radnicima, da iznosite neistine, da ne postoje strateški partneri i da se mi njima ne bavimo, a ja bih prethodnog govornika upitao, neka nađe jednog strateškog partnera ili ne on, on zaboravlja da postoji predsednik pokrajinske Vlade koji predstavlja trenutni režim u Vojvodini sa 6% podrške, čak i manje, sa 5% podrške, koji ide po svetu i priča sve najgore o svojoj državi.
Mislim da bi mu bilo bolje da je napravio neki aranžman za tu istu našu zemlju, Srbiju, da omogućimo nova radna mesta. Dok on ide po svetu i priča sve najgore o našoj zemlji, misleći da će na taj način da sruši Aleksandra Vučića ili našu Vladu, bolje da se bavio nekim konkretnijim poslom, nego što je danas ispao smešan sa 200 ljudi koje je doveo ispred Skupštine Srbije, a videli ste, u Novom Pazaru 4.000 ljudi je dočekalo predsednika Vlade Aleksandra Vučića.
Te dve slike vam dovoljno govore o tome kakav je naš odnos prema radnicima i koliko nas radnici i građani Srbije cene i poštuju, a kakav je vaš.
Iako ste pokušali da zloupotrebite ljude sa nekim, pod znacima navoda protestom, a to je više bilo kao neka tribina u nekom mesnom odboru DS, nikakav to protest nije bio, ali to samo govori o vašem odnosu. Prvo ste te ljude pljačkali, Šariću i mnogim drugima ste davali zemlju u bescenje, a onda posle dovodite zemljoradnike da se žale. Ali, videli ste, predsedavajući, da je to bila samo farsa i da bi gospodinu Pajtiću bolje bilo da bude na svom radnom mestu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Nisam razumeo to oko mesnog odbora, mislim da je to bilo manje nego mesni odbor u Beogradu.
Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasnje?
Zahvaljujem.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.
Član 37. kaže da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.
Obzirom da znamo da se ovaj zakon primenjuje od 1. februara, ne vidimo razlog da se krši ustavna norma, koja kaže da zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, te je u tom smislu i naš amandman. Volela bih da čujem od ministra zašto zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 68. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.
Ova sugestija je ista kao i ona koju sam malo pre imala na jedan od članova Zakona o privatizaciji. Naime, ovaj član govori o pokretanju upravnog spora. Mi smo izmenili naziv tog odeljka. Predlažemo da on nosi naziv – pravo na pravni lek i pokretanje upravnog spora.
U samom članu se kaže da odluke donete u skladu sa ovim zakonom su konačne i protiv odluka iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.
Mi i dalje insistiramo na tome da se uvede i mogućnost izjave žalbe ministarstvu nadležnom za poslove privatizacije, jer mislimo da je to jedno od osnovnih ustavnih načela. Stoga predlažemo da upravni postupak, kao jedan od konačnih postupaka stoji, ali da se uvede i pravo na žalbu ministarstvu koje je nadležno za poslove privatizacije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar.