Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo u skladu sa prethodnim amandmanima uskladili i ove ostale članove, tako da u članu 48. umesto roka od godinu dana zamenjujemo rečima tri meseca jer rok od godinu dana koji predlaže predlagač zakona neprihvatljivo je dug, pa predlažemo da se taj rok skrati na tri meseca.
Mislimo da je to vrlo bitno zato što će se zakon pre početi da primenjuje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.
Koristim ovu priliku, pošto je pred kraj rasprava o amandmanima na temu Zakona o zaštiti zemljišta, da se zahvalim svim narodnim poslanicima koji su učestvovali u raspravi i u načelu i koji su podneli amandmane na ovaj zakon.
Istina je da je ovaj zakon ostao u senci Zakona o poljoprivrednom zemljištu, što je i razumljivo, jer onaj prvi je zakon koji se tiče svakodnevnog života poljoprivrednika, ali ovaj Zakon o zaštiti zemljišta je zaista izuzetno važan zakon, zakon koji se po prvi put donosi u Republici Srbiji i koji ima jedinstven cilj da se pitanja zaštite i uređenja zemljišta uopšte, ne samo poljoprivrednog, urede da se uspostavi sistem praćenja, sistem monitoringa, da se uspostave mere ne samo očuvanja, već i mere rekultivacije, remedijacije oštećenog zemljišta.
Ovaj zakon je bio i naša međunarodna obaveza u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, u smislu potpisanih konvencija i ja želim da istaknem svoje zadovoljstvo i da pohvalim narodne poslanike koji su dali doprinos da ovaj zakon zaista bude dobar kroz svoje konstruktivne amandmane i ovom prilikom želim da istaknem i zadovoljstvo što je ovaj zakon podržan i od strane opozicionih poslanika, nije danas sa nama predstavnik Zelenih, ali prošli put kada je bila rasprava u načelu, i on ga je pohvalio.
To je upravo ono što svima nama daje snagu da verujemo da su pitanja koja se odnose na životnu sredinu, pitanja koja nemaju politički kontekst, nego su prosto pitanja koja svi želimo zajednički da uredimo.
Mislim da bi bilo izuzetno dobro i korisno kada bi i oko ovih drugih pitanja, kada se radi o poljoprivrednim problemima, problemima u oblasti poljoprivrede, bilo malo više razumevanja i malo više podrške za ono što ova Vlada i ovo ministarstvo evidentno čine da pomognu, da poprave, da unaprede i da prosto dovedu poljoprivredu na neki nivo koji bi, pretpostavljam, i vi želeli.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko, ovo je poslednji amandman na koji ću se javljati.
Znači, radi se o rokovima i ja želim da pohvalim ovaj zakon, da se zahvalim još jednom na vašem konstruktivnom pristupu i smatramo da ne postoji razlog da se za ovakav zakon ne glasa, jer je on civilizacijski i u korist svih nas. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.
Na član 50. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na član 52. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na član 54. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, a imajući u vidu da je već prethodno glasala o prve 53. tačke, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 29. decembar 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, kao dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Zahvaljujem se svim narodnim poslanicima na učešću u današnjoj raspravi.
Zahvaljujem se ministarki i članovima Vlade.