Četvrto vanredno zasedanje (neredigovane i autorizovane), 12.02.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Na član 24. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Veličković.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.

Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović.

Izvolite, gospođo Martinović.
...
Demokratska stranka

Vesna Martinović

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Već kod rasprave u načelu, sugerisala sam da bi bilo dobro da se zadrži rešenje iz važećeg Zakona o prekršajima, koje predviđa održavanje ročišta za odlučivanje o usvajanju sporazuma o priznanju prekršaja.
Smatram da je nedovoljno i nepouzdano i za sud prilično teško da utvrdi da li je okrivljeni svesno i dobrovoljno priznao prekršaj i da li je svestan svih posledica zaključenja sporazuma samo na osnovu dostavljenog sporazuma. Mislim da je važno, s obzirom na posledice koje nastupaju usvajanjem sporazuma i donošenjem presude kojom se okrivljeni oglašava krivim i izriče mu se prekršajna sankcija da suda na jedan pouzdan način utvrdi da li je okrivljeni izrazio slobodnu volju prilikom prihvatanja sporazuma i da li je svestan posledica sporazuma koji je zaključio.
Mogu da razumem potrebe efikasnosti samog postupka, ali čini mi se da predloženim rešenjem prekršajni sud dovodimo u situaciju da na osnovu samo jednog dokumenta koji se zove sporazume a bez prethodnog saslušanja okrivljenog, utvrđuje nešto što je ipak moguće, čini mi se, na pouzdan način utvrditi jedino u razgovoru sa samim okrivljenim.
Žao mi je što Vlada Republike Srbije nije prihvatila naš amandman koji predviđa održavanje ročišta i utvrđivanje slobodne volje i svesti o posledicama zaključenog sporazuma na jedan ozbiljan i pouzdan način. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Martinović.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narod
(Janko Veselinović, s mesta: Javio sam se za reč.)
Po kom osnovu?
(Janko Veselinović, s mesta: Imam pravo na pet minuta.)
Potrošili ste gospodine Veselinoviću pet minuta.
Sa vama se nešto čudno danas dešava. Zar niste po prethodnom zakonu potrošili pet minuta, gospodine Veselinoviću? Ne razumem vas. Vrlo dobro znate da je objedinjena rasprava. Vi ste imali vaših pet minuta kao samostalni poslanik i vi ste iskoristili na prethodnom zakonu. Izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Povreda Poslovnika, ako mogu da kažem, gospodine predsedavajući.
Član 106, član 107. pre svega, dakle vi ste mene sada uvredili. Uvredili ste me nekoliko puta danas tokom rasprave.
Prvo ste rekli i dali na neki način sugestiju da sam ja nešto danas pio. Gospodine predsedavajući, ja uopšte ne pijem, čašu vina popijem jednom godišnje. Sada ste rekli da se nešto samnom čudno dešava.
Da li vi znate na kom vi mestu sedite? Da li vi znate koji posao obavljate? Da li vi znate da je ovo Narodna skupština Republike Srbije? To što ste vi prali autobuse, to vam ne daje pravo da vređate narodne poslanike, što ste dobili ulogu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da predsedavate Skupštinom, što ste zbog toga što ste posao konduktera loše obavljali, bili prebačeni na mesto perača, to vam ne daje pravo da me vređate. To što ste dobili takvu ulogu u SNS, to vam ne daje pravo…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, dopustite samo da završi gospodin Veselinović. Ovo više govori o njemu nego o bilo kom drugom. Izvolite, nastavite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
  Ovo više govori o vama i vašoj stranci kojoj pripadate, koja ima sve elemente stranke koja pokušava da uguši bilo kakvu slobodu reči i koja pripada totalitarnim režimima.
Dakle, uzeli ste mi danas tri minuta, hteo sam da ih iskoristim sada, tražio sam to, vi ste rekli da se samnom nešto čudno dešava.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Gospodine Veselinoviću, evo kao što vidite dopustio sam da one manipulacije i laži koje vi kao predstavnik jedne grupe ljudi koji to rade, činite i dalje. Meni to ne smeta.
Ja sam potpuno ponosan što sam sa 17 godina, kao student sa 17 godina radio posao konduktera u auto-prevoznom preduzeću „Bačka trans“ u Vrbasu. To sam radio godinu dana i na tih godinu dana svog života od 17 godina, ja sam ponosan, ali i na sve ono sledeće što sam radio u životu, gospodine Veselinoviću, ali vi na neke stvari niste ponosni, gospodine Veselinoviću. A ta pranja i ostalo, te laži koje izmišljate kao profesor koji studente usmerava to govori o vama a ne o meni gospodine Veselinoviću. Da sam radio taj posao, ja bih takođe bio ponosan na njega, kao što sam radio posao konduktera sa 17 godina, i posao komercijaliste i posao šefa saobraćaja, i posao komercijalnog direktora i mnoge druge poslove koje sam u životu radio. Na sve to sam ponosan, gospodine Veselinoviću i ne možete time da me uvredite. Da sam radio i posao perača autobusa i na to bih bio ponosan, ali vaše laži, vaše uništavanje Srbije, gospodine Veselinoviću, u prethodnom periodu ne možete ovim lažima da sakrijete.
Pitao sam zašto se sa vama nešto dešava danas iz dva razloga. Zato što ste u sklopu rasprave, ove važne rasprave za jevrejsku zajednicu i za građane Republike Srbije, vi pominjali neka alkoholna pića, vi tražili ponovo da dobijete pet minuta, samo pola sata kasnije iako vrlo dobro znate da nemate pravo. Zato sam rekao, pomenuli ste pet minuta, gospodine Veselinoviću, govorili ste pet minuta pre samo pola sata, onu minutažu koju imate kao narodni poslanik, samostalni narodni poslanik.
Vaše pretnje, vaš bezobrazluk, sve ono što radite ne može da uplaši SNS, gospodine Veselinoviću. Vaš strah od izbora ne može da uplaši SNS i mene kao predsedavajućeg. Zahvaljujem se gospodine Veselinoviću, ovo govori više o vama.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, član 107. dostojanstvo. Dakle, najdrastičnije je narušen ugleda Narodne skupštine, stravičnom, rekao bih, količinom uvreda koje smo malo pre čuli od gospodina Veselinovića koje su bile upućene vama, gospodine predsedavajući. Zaista sam zgranut, zabezeknut i količinom mržnje koja je ispoljena na jednu konstataciju da sa njim danas nešto nije u redu. S druge strane, on je rekao da jedom godišnje popije čašu vina, a ja mislim da je to bilo baš upravo danas, jer je to jedino objašnjenje zašto se danas tako ponaša, da je popio malo više od jedne čaše vina.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Markoviću.
Razumem da su pojedinci bivšeg režima koji su navikli da pravo iz studentskih patika ulaze u ministarske fotelje i da im smeta ako je neko u životu sa 17, 18 sa 20 godina radio pošten posao kao većina građana u Srbiji. Znam da im to smeta, jer su oni navikli, kažem još jednom, ponavljam da iz patika studentskih uskaču u ministarske, bez dana radnog staža, ali to je opet njihov problem, to nama ne smeta, mi jednostavno poštujemo sve građane Srbije, svaki posao u ovoj zemlji i još jednom ponavljam da sam ponosan na sve ono što sam radio u životu.
Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Reč po Poslovniku, gospodin Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 96. član 103. Član 103. govori o pravu narodnog poslanika da reklamira povredu, a član 96. reguliše kako narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u raspravi koji imaju pravo da govore svaki po jednom, svaki po jednom do pet minuta. Dakle, kolega koji se buni je govorio pet minuta o sadržaju njegovog govora ne bi vredelo diskutovati, ali on to svoje vreme je iskoristio na način na koji je on mislio da treba da ga iskoristi.
Ovaj Poslovnik nisu pisali poljoprivrednici, nisam ga pisao ja, nije ga pisao SNS. Ovaj Poslovnik je pisala stranka bivšeg režima i ja verujem da bez obzira što je promenio pet organizacija, samo Jehovin svedok nije bio, da je i on učestvovao u donošenju ovog Poslovnika.
Ono što mene iznenađuje i zbog čega sam zabrinut, jer se ne radi o pogrešnom tumačenju običnog poslanika, već jednog doktora prava koji predaje pravo na fakultetu i neko znanje, više zvanje nego znanje, treba da prenese studentima. I sada vi trebate na osnovu njegove diskusije i moje da vidite koja je razlika između fakultetski obrazovanog i mudrog. Treba napraviti razliku između zvanja i znanja. Ja mislim da je našim gledaocima sasvim jasno. Ali, gospodo poslanici da znate, mene iznenađuje, on je doktor prava. On je doktor prava, a gotovo ništa ne zna. Hvala.