Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika podneli narodni poslanici Velimir Stanojević, Dubravka Filipovski, Petar Petrović, Zoran Živković, Dušan Pavlović, Vjerica Radeta, Petar Jojić, Zoran Krasić, Sreto Perić, Milorad Mirčić, dr Ana Stevanović, Tatjana Macura, Aleksandra Čabraja, LJupka Mihajlovska, Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić, dr Milorad Mijatović, Meho Omerović, Stefana Miladinović, Snežana Paunović, Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić, Bajro Gegić, Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Milan Lapčević, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Dušan Petrović, Tomislav Žigmanov, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Gordana Čomić i Vesna Marjanović.
Primili ste Izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.
Da li se neko javlja za reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Da li se neko javlja za reč?
Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo predložili jednu izmenu u članu 18. stav 3. jer smatramo da sud, odnosno tužilaštvo prilikom odbacivanja krivičnih prijava i prilikom odlučivanja o tome da li će goniti za izvesno krivično delo, da tužilac mora da bude što više ograničen.
Dakle, ovom izmenom koju vi predlažete vi ste tužiocu dali mogućnost ogromnu, preširoka ovlašćenja da može da odbaci bilo koju krivičnu prijavu bez potrebe da utvrdi ono što je izuzetak, a to je da li postoji olakšavajuća okolnost ili ne.
Kada je po sadašnjem rešenju pisalo da treba da se utvrdi da je stepen krivice nizak, to je značilo da tužilac mora da utvrdi da postoje neke olakšavajuće okolnosti prilikom izvršenja tog krivičnog dela. Sada on to više ne mora da utvrđuje. Vi kažete – treba da proceni praktično da stepen krivice nije visok. To je utvrđivanje jedne negativne činjenice, što je inače pravni nonsens da se utvrđuju negativne činjenice. To svako ko se bavi pravom zna.
Suština je da za ozbiljna krivična dela, kao što je zloupotreba odgovornog lica, o kome smo polemisali i još ćemo polemisati danas, i za mnoga druga tužilac može da odbaci krivičnu prijavu i to uopšte ne dolazi do suda bez potrebe da utvrdi taj izuzetak. To je bio raniji izuzetak od pravila, a vi sada omogućavate da tužioci ne gone ukoliko ne žele da gone i to je njihovo diskreciono ovlašćenje.
To u principu do sudije i ne dolazi i vi se u obrazloženju pozivate na sudsku praksu. Nije tu bitna toliko sudska praksa jer je tužilac taj koji koristi ovaj član da ne goni, ako neće da goni. Meni to izgleda kao da će tužioci moći po nalogu da odluče da nekoga gone, a nekoga ne gone bez vrlo jasnih i striktnih pravila. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Nela Kuburović.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Primer krivičnog dela koje ste naveli ne može ni da se primeni s obzirom da smo mi izmenili pa umesto pet godina, koliko je bilo predviđeno, sada za primenu ovog instituta izmenjeno je i stavljeno – do tri godine za krivično delo. Tako da bolje da ste dali neki drugi primer nego ovaj.
Upravo izmena ovog člana Zakonika je nastupila zbog toga što je bilo problema i u sudskoj praksi i gotovo da se nije ni primenjivalo.
(Nenad Konstantinović, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na osnovu čega replika gospodine Konstantinoviću?
Izvolite po amandmanu.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Prvo što se tiče zloupotrebe položaja odgovornog lica kaže se da će odgovorno lice itd, kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. Tako da se može primeniti na to krivično delo, nešto ste pogrešili očigledno. To je za sva krivična dela do tri godine.
Ne možete da date obrazloženje – zato što je u praksi bilo problema. Kakvih je to bilo problema u praksi? Niste dali u obrazloženja kakvih je to problema bilo u praksi. Ne možete odbacivati amandman zato što vi imate utisak da je u praksi bilo problema da se utvrde olakšavajuće okolnosti za nizak stepen krivice. Nikakvih problema nije bilo u praksi i nema ih ni danas.
Da li će biti problema u praksi da utvrde da stepen nije visok? Možda će opet biti problema u praksi. Šta vam daje za pravo da verujete da za ovo neće biti problema u praksi, a za ovo će biti? Vi niste imali argument zašto odbacujete ovaj amandman i onda ste napisali – u praksi je bilo problema. Nikakvih problema nije bilo. Suština je u tome da tužilac ne treba da ima mogućnost da odbaci šta god mu padne na pamet. Može da odbaci krivičnu prijavu samo za krivično delo za koje utvrdi da je stepen opasnosti nizak, odnosno da postoje naročito olakšavajuće okolnosti, a ne da on odbacuje za šta njemu padne na pamet ili mu je neko javio na telefon – tog nemoj da goniš, a onog drugog može da goni. To je ono što mi hoćemo da sprečimo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, ministar Nela Kuburović.

Nela Kuburović

U predlogu izmene se govori o stepenu krivice, a ne o stepenu opasnosti, tako da mislim da trebamo da budemo precizni kada govorimo u ovom članu.
Još nešto, ovde nije reč o olakšavajućoj okolnosti. Kada imamo olakšavajuću okolnost krivična odgovornost već postoji. Ovde se utvrđuje da li uopšte postoji krivično delo ili ne. Tako da delo malog značaja ne spada u one odredbe koje se odnose na olakšavajuću okolnost.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Opet po amandmanu narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Koleginice, mi se očigledno ne razumemo ili vi ovo ne razumete. Da bi se utvrdilo da stepen krivice je nizak potrebni su neki razlozi. Razlozi da je stepen krivice nizak je da je to krivično delo izvršeno npr. iz nehata i da postoje neke olakšavajuće okolnosti i to piše u teoriji. Poslaću vam radove profesora pravnog fakulteta koji su to proučavali, tu temu.
Šta znači – stepen krivici nije visok? Kako se to utvrđuje da stepen krivice nije visok? Kako se utvrđuje ta negativna činjenica? Ranije rešenje je podrazumevalo da morate da utvrdite da je nizak stepen krivice i onda možete to da proglasite za delo od malog značaja i da ne gonite. I to je izuzetak.
Po pravilu se goni i tužilac mora da goni za određeno krivično delo.