Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2016.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobar dan.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 120 narodnih poslanika.
Molim vas, radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 144 narodna poslanika.
Dostavljeni su vam Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini i Treće posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održanoj 25, 26. i 27. oktobra i 1, 2, 8, 9. i 10. novembra 2016. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 150, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 12 poslanika.
Konstatujem da je Skupština usvojila ove zapisnike.
Stavljam na glasanje Zapisnik Treće posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu, održane 9. novembra 2016. godine.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasao 21 poslanik.
Konstatujem da je Skupština usvojila Zapisnik Treće posebne sednice.
U sazivu ove sednice dobili ste predlog dnevnog reda sednice, ali imamo veći broj predloga po hitnom postupku i po redovnom postupku. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, po Poslovniku.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala, poštovana predsednice.
Želim da ukažem da je ova sednica sazvana suprotno članu 86. Poslovnika Narodne skupštine. Član 86. kaže u prvom stavu – sednice Narodne skupštine saziva predsednik Narodne skupštine pisanim putem, po pravilu najmanje sedam dana pre dana određenog za početak sednice.
U stavu 2. kaže – može da se sazove u kraćem roku, pri čemu je predsednik dužan na početku sednice da obrazloži takav postupak.
Ja sam čekao da vi obrazložite zbog čega je ova sednica sazvana u roku od 24 i po sata, znači ne sedam dana, nego 24 i po sata. Zašto je sazvana u nedelju, za 15.00 sati, kada nije radno vreme Narodne skupštine? Zašto za ovu sednicu Narodne skupštine nema obezbeđen TV prenos, koji skupština plaća javnom servisu svake godine 80 miliona dinara?
Da ne govorim o članu 172. Poslovnika koji govori na koji način se raspravlja, može raspravljati i u kojim rokovima o budžetu.
Ja vas molim da konstatujete da ste povredili član 86, jer nam niste dali obrazloženje zašto je sednica sazvana u kraćem roku i da pomerite početak ove sednice za sedam dana, odnosno šest dana, kako bi makar ispoštovali član 86. Poslovnika koji govori o sazivanju sednice u roku od najmanje sedam dana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam puno.
U pitanju je hitnost postupka, kao što znate, znate da leh specialis derogat legi generali, tako da sva posebna pravila derogiraju generalna pravila.
(Marko Đurišić, s mesta: Ne znam kako to.)
Radno vreme. Ne znam, za to radno vreme Skupštine, Skupština radi…
(Marko Đurišić, s mesta: Imate član 87.)
Da, svakako. Skupština, po pravilu, ali vi to znate, bili ste u vlasti godinama, znate da po pravilu može i drugačije.
(Marko Đurišić, s mesta: Po pravilu koje mora da se obrazloži.)
Tako je. Smatrala sam, kao predsednik parlamenta, da je ovo najbolje vreme da započnemo sednicu.
(Marko Đurišić, s mesta: Kada nema TV prenosa.)
Jeste.
(Marko Đurišić, s mesta: U mraku. Bravo.)
Hvala puno za bravo. Konačno jedno bravo za mene.
Što se tiče televizijskih prenosa, da, znam da trenutno nismo u direktnom prenosu, ali onako kakav jeste običaj RTS biće odloženog prenosa i to nije nikakva novina.
Hvala vam puno.
(Marko Đurišić, s mesta: Na budžetu, da ne znaju građani o njihovim parama.)
Znaće građani, jer oni pomno gledaju i…
(Marko Đurišić, smesta: Možda zato što vi gostujete po emisijama, mi ne možemo nigde da se pojavimo i da bilo šta da kažemo.)
Dobro, dogovorićemo se, ako mogu da utičem, pa da se i vi pojavite.
(Marko Đurišić, s mesta: Pa, za 80 miliona dinara naravno da možete.)
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o radu.
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje: za – 23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 2, protiv – šest, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen Predlog.
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 25, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – osam, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o akcizama.
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala 172 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj Predlog.
Poslanička grupa SNS predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog.
Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – pet, uzdržan – jedan, nije glasao 31 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen ovaj Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – devet, uzdržan – jedan, nije glasao 21 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 152, protiv – tri, uzdržan – jedan, nije glasao 31 poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog.
Zaključujem glasanje: za – 152, protiv – pet, uzdržan – jedan, nije glasalo 30 poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 152, protiv – pet, uzdržan – jedan, nije glasalo 30 poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – pet, uzdržan – jedan, nije glasao 31 poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila ovaj Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – tri, uzdržan – jedan, nisu glasala 33 poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila ovaj Predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Da li Boško Obradović želi reč?
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, pomaže Bog svima i srećan vam današnji praznik Vavedenja. Nije baš možda pametno da radimo na ovako veliki praznik, ali ako vladajuća većina to želi, mi iz opozicije smo uvek spremni da vas kritikujemo.
Mislim da imamo pred sobom i da vi imate pred sobom jedan izuzetno važan predlog zakona, naime, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom načinu uređivanja isplate penzija.
Ovo je veliki trenutak za Narodnu skupštinu Republike Srbije jer se usvajanjem jednog ovakvog zakona ispravlja ogromna nepravda koja je naneta najstarijoj populaciji naših sugrađana, penzionerima kojima su praktično opljačkane penzije, kao njihovo stečeno pravo, kao njihovo Ustavom zagarantovano pravo.
U prethodne dve godine SNS je uprkos obećanju Aleksandra Vučića da nikada neće biti smanjene penzije, na nekim od prethodnih izbora, a to je samo jedno od lažnih obećanja SNS, smanjila penzije za 10% i evo već dve godine pljačka penzionere, oduzimanjem njihovog zakonitog i stečenog prava na isplatu penzija.
Mi smo, ispunjavajući naše predizborno obećanje i sporazuma o socijalnom partnerstvu sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, predali u skupštinsku proceduru Predlog zakona kojim se ukida ovaj pljačkaški Zakon o privremenom načinu isplate penzija i ne samo to da ukidamo ovaj katastrofalni zakon kojim ste opljačkali penzionere u Srbiji, već tražimo da se istim takvim jednim zakonom vrati sve ono što je opljačkano u prethodne dve godine. Koliko ste unazad pljačkali penzionere, toliko u narednim godinama da traje vraćanje tog opljačkanog dela penzija naravno sa zateznom kamatom.
Dakle, mi ispunjavamo, za razliku od vas naprednjaka, naša predizborna obećanja i kao što smo obećali penzionerima pre izbora, evo u skupštinskoj proceduri zakona kojim se staje na njihovu stranu, kojim se štite od dalje pljačke od strane SNS i kojim se vraća ono što je opljačkano u prethodne više od dve godine.
Mislim zato da je ovo istorijski trenutak. Ovo će biti datum koji će se pamtiti u istoriji srpskog parlamentarizma iz prostog razloga što se prvi put pokrenula tema da se penzionerima vrati ono što je od njih opljačkano zahvaljujući vašem Zakonu o privremenom načinu isplate penzija.
Niti je taj zakon bio privremen. Već dve i po godine pljačkate penzionere, niti je to bilo po Ustavu. Ali, evo, dolaze nove političke snage koje se obavezuju da će penzionerima biti vraćeno ono što ste im opljačkali. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 27, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red dopuni tačkom – Predlog Rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.
Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovane kolege narodni poslanici, poštovana predsedavajuća i radno predsedništvo, mislim da postoje teme oko kojih čak i mi koji smo toliko puta zaraćeni i podeljeni na vlast i opoziciju, zaista nema razloga da se delimo.
Evo jedne takve teme, Predlog Rezolucije o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, nesumnjivo je tema koja tangira svakoga ko se oseća Srbinom. Nema dakle niti jednog jedinog razloga da vi kao vladajuća većina ne predložite, ne podržite da ovaj naš predlog uđe u skupštinsku proceduru, uđe na dnevni red, pa ako treba da ga zajednički dopunimo i prepravimo i popravimo, otvoreni smo za to. Ali da odbijete donošenje Rezolucije o genocidu nad srpskim narodom u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ja to ne bih nikako mogao da razumem i da objasnim, sem vašom histerijom da se odbije svaki predlog koji dolazi iz redova opozicije.
Prosto, ima iz redova opozicije predloga koji su zaista konstruktivni, koji zaista možete i vi da potpišete i siguran sam da intimno svako od vas poslanika vlasti podržava ovaj Predlog rezolucije, ali vam je neko možda, iz ne znam kog razloga, rekao da ne smete da glasate da ovo uđe na dnevni red današnje sednice.
Molim vas da još jednom razmislite. Ne morate misliti glavom Aleksandara Vučića ili Aleksandra Martinovića. Ako su vam oni rekli – ne smete glasati, vi slobodno glasajte, jer ste slobodni ljudi i nezavisni narodni poslanici. Vreme je, apelujem na vas, molim vas i preklinjem vas, vreme je da govorimo o stradanju srpskog naroda u 20. veku, da domaćoj i međunarodnoj javnosti iznesemo istinu o stradanju Srba u NDH. To je naša obaveza prema svim postradalima, to je naša obaveza prema našim žrtvama, to je naša obaveza istorijskog sećanja i pamćenja.
Zar je moguće da Narodna skupština Republike Srbije još uvek posle toliko decenija ovde u ovom domu nije donela rezoluciju o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj? Zar smemo da imamo takav odnos prema stradanju Srba u 20. veku?
Ne vidim ko može da bude protiv ovog predloga? Ne vidim šta može da bude sporno u ovom predlogu? Ne vidim zašto biste glasali protiv uvrštavanja ove tačke dnevnog reda kao dopunske? Svi se slažemo oko toga. Svi znamo da se u Nezavisnoj državi Hrvatskoj desio jedan od najmonstruoznijih genocida, da su koncetracioni logori Jadovno i Jasenovac bili najmonstruoznije industrije smrti u istoriji čovečanstva, da su ustaše ubijali decu u posebnim dečiji koncentracionim logorima. Ali, da to mi ovde ne konstatujemo u Narodnoj skupštini, da ne napravimo rezoluciju na tu temu, da ne stanemo svi kao jedan iza toga, to ne mogu da razumem i još jednom apelujem na vas iz vlasti da podržite Predlog rezolucije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – dva, uzdržanih – nema, nisu glasala 174 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 28. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Skupština donese akte koji su predloženi, ako budu usvojeni u dnevnom redu.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predlažu da dnevni red današnje sednice dopunimo Predlogom odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanje tokom izbornog procesa 2016. godine od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.
Izvolite.
Boško Obradović.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovane kolege narodni poslanici, ima još više razloga zašto vi posebno iz vlasti treba da prihvatite ovaj predlog da se u Narodnoj skupštini konačno obrazuje anketni odbor koji bi ispitao istinu o svim dešavanjima u nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima. Zašto? Zato što ste vi prvi predložili formiranje takvog anketnog odbora. Upravo je šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović prvi predložio da formiramo skupštinski anketni odbor i ispitamo šta se zaista dešavalo u prethodnim izborima.
Zašto vi onda ne biste podržali ovaj naš zahtev za formiranje anketnog odbora? Zašto ste odustali od sopstvenog zahteva za formiranje skupštinskog anketnog odbora? Da li ste time priznali da smo bili u pravu kada smo govorili da ste zapravo sproveli izbornu krađu? Ne vidim drugo obrazloženje.
Da zaista stojite iza svojih reči, da imate dokaze da je nešto bilo drugačije, da je opozicija u nečemu kriva, valjda biste pristali na formiranje anketnog odbora i kroz rad anketnog odbora dokazali šta se dešavalo u izbornoj noći, ako već tvrdite da se nešto dešavalo.
Što bežite od formiranja skupštinskog anketnog odbora? Gde bežite? Čega se stidite? Šta krijete? Šta je problem?
Ja iz svega ovoga mogu da zaključim jedino jednu jednostavnu i prostu činjenicu da smo mi bili u pravu kada smo tvrdili da ste vi pokrali izbore, jer vi da se ne plašite vi biste formirali skupštinski odbor i otkrili zapravo šta se dešavalo u izbornom procesu. Vi ste odustali od sopstvenog predloga. Vi čak niste glasali ni za predlog Aleksandra Martinovića.
O čemu se radi? Radi se o tome da se plašite skupštinskog anketnog odbora za utvrđivanje istine o izbornom procesu jer bismo tu dokazali kako ste krali u biračkim spiskovima, kako ste prepravljali biračke spiskove i zapisnike, kako ste štelovali u Statističkom zavodu i RIK, kako ste krali glasove ucenama, pretnjama, telefoniranjima, upadanjima u kuće i svi drugim vidovima pritiska na građane, kako ste uveli medijsku cenzuru, kako ste sprečili ravnopravan medijski tretman svih izbornih učesnika, kako vaš lider Aleksandar Vučić pet godina nije želeo da izađe ni na jedan direktan televizijski duel, gde bi sa druge strane sedeo neko ko nije Jelena Karleuša, kako vi jednostavno sprovodite izbornu torturu nad građanima Srbije.
Nema u Srbiji slobodnih izbora dok nema slobodnih medija i dok se ne sazna istina o vašoj izbornoj krađi.
Da vas podsetim, Tomislav Nikolić je u drugom krugu predsedničkih izbora 2012. godine obećao istinu o izbornoj krađi od Đurđevdana 2012. godine. Evo pete godine, evo kraja njegovog mandata, još jedno lažno predizborno obećanje SNS i Tomislava Nikolića.
Sada sam poverovao na trenutak da možda imate malo morala i časti da ćete podržati makar zahtev koji je tražio Aleksandar Martinović da se formira anketni odbor.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 27, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nisu glasala 164 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju.
Reč ima Boško Obradović. Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Uvažene kolege narodni poslanici, znam da se radujete kada me čujete, pa bih želeo da vas upoznam sa jednim izuzetno važnim zakonskim predlogom naše poslaničke grupe. Radi se o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim uvodimo dve ključne izmene, koje ste naravno vi u vašim reformisanim penzionerskim pljačkama zaboravili.
Prva stvar jeste nešto što ste izbacili iz zakona kada ste oteli penzionerima 10% od penzija. Tada ste izbacili jednu veoma važnu odredbu toga zakona, a to je da se visine penzija u Srbiji redovno usklađuju sa visinama troškova života, odnosno sa rastom cena u Srbiji.
Dakle, vi već godinama ne usklađujete penzije sa rastom cena. Dakle, ne samo da ste penzionere opljačkali za 10% koliko ste im uzeli, nego ih pljačkate i dalje, jer rast cena neprestano postoji, inflacija neprestano postoji, a njihove penzije se ne usklađuju sa rastom životnih troškova.
Mi smo želeli ovim predlogom izmena i dopuna Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju da ispravimo još jednu nepravdu koju je donela Srpska napredna stranka u vremenu svoje vlasti, i da vratimo ovo usklađivanje rasta penzija sa rastom cena i životnih troškova.
Ima i druga, još važnija možda za strateški odnos prema PIO fondu, izmena i dopuna ovog zakona, koja se tiče izmena u sferi Upravnog odbora PIO fonda. Naime, vi ste u svoje vreme promenili broj članova PIO fonda, smanjili ga na sedam članova Upravnog odbora i dodelili, naravno, Vladi da od tih sedam ima četiri člana koje delegira. Samim tim, vi ste kao Vlada, vi ste kao Srpska napredna stranka preuzeli vlast nad PIO fondom.
Dakle, više se zaposleni koji pune taj PIO fond i penzioneri koji su korisnici PIO fonda ne pitaju ništa u PIO fondu, jer je Vlada kroz svoja četiri predstavnika Upravnog odbora PIO fonda preuzela većinu nad vođenjem PIO fonda. Vi na to nemate pravo i mi pokušavamo ovim izmenama i dopunama Zakona da to vratimo u normalnu ravnotežu.
Predlažemo veći broj predstavnika zaposlenih u PIO fondu i predlažemo veći broj predstavnika penzionera u Upravnom odboru PIO fonda. Na taj način bi se uspostavila ravnoteža prilikom rukovođenja PIO fondom i ne bi se dešavalo kao sada, da vi stavite nekadašnju ili sadašnju imovinu PIO fonda, poput lekovitih banja, na privatizacije i rasprodaje, već bi se radilo potpuno suprotno, PIO fondu bi se vratili oni kapitalni objekti, sva njegova imovina, sva preduzeća koja su mu pripadala, kako bi PIO fond imao sigurnost za isplatu penzija u budućnosti. Hvala.