Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar gospodin Šarčević.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Samo radi dopune: nadležnost saveta je u članu 13. jasno opisana.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Neđo Jovanović i Ivana Dinić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Jovanoviću, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

U duhu nečeg što je već rečeno na današnjem zasedanju da se svaka diskusija mora svoditi na to da se istom poboljšaju predlozi zakona, a samim tim da se poboljša kvalitet zakona upravo je to motiv podnošenja ovog amandmana. Naime, ovim amandmanom se zaista želi doprineti da se u praktičnom smislu reči, kada bude zakon u praktičnoj primeni, izbegnu sve moguće nedoumice, sve moguće dileme i da se izbegne ono što je inače prisutno kod nas kada je praktična primena zakona u pitanju, a to je neujednačena praksa i različito tumačenje pojedinih normi zakona.

Normiranje zakona je jedan veoma važan segment prilikom donošenja zakona i ukoliko bilo koja norma nema ono što treba da ima, a to je da ima svoj smisao, da ima svoje značenje i da to značenje i smisao u praktičnom smislu reči ne izaziva dileme i ne izaziva različita shvatanja, onda smo na polju da će zakon biti praktično primenjiv u punom kapacitetu.

Kada govorimo o članu 1. stavu 1. ovog zakona, mi smo u poslaničkoj grupi SPS zauzeli stav da suvišni termini, suvišna značenja, suvišne reči zaista nemaju mesta u zakonu. U konkretnom slučaju išli smo u pravcu da se stav 1. precizira, tako da se jedna prisvojna zamenica briše, a to je njegova svrha, njegovi ciljevi i njegovi principi. Dovoljno je bilo svrha, ciljevi i principi zbog toga što se zna da se radi o zakonu na koji se odnose i svrha i ciljevi i principi. Zbog toga smatram da bi upravo ovaj amandman trebalo prihvatiti kako bi postao sastavni deo predloga zakona. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Bojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Podneo sam amandman na član 1. ovog Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. Moram da pročitam član – ovim zakonom uspostavlja se Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije kao sistem za uređivanje kvalifikacija, njegova svrha, podvlačim ove reči njegova svrha, malopre je kolega Jovanović upravo o tome i govorio, ciljevi i principi, vrste i nivoi kvalifikacija, načini sticanja kvalifikacija, opisi znanja, veština, sposobnosti i stavova, u daljem tekstu „deskriptori“. Podvlačim i ovu reč „deskriptori“.

Moram da naglasim da usled ovolikog broja kvalifikacija, nisam siguran, ali čuo sam negde za podatak da je preko dve hiljade kvalifikacija, da se u ovolikom broju ovih zvanja i kvalifikacija ni poslodavci ne snalaze i imaju određene nejasnoće i zebnju.

Moram da iskoristim priliku i da ukažem na prekomernu upotrebu stranih reči. Apelujem da, gde god je to moguće, se te strane reči zamene srpskim sinonimima kako bi se sačuvao i jezički kolorit i bogatstvo jezika, kako bi se oduprlo velikoj poplavi i najezdi stranog uticaja, prilagođavanja i usaglašavanja sa EU.

Amandmanom sam tražio da se reči „njegova svrha“ zamene rečima „njegov zadatak“, čisto da se malo popravi tekst predloženog zakona. Amandmanom predloženo rešenje smatram kao prihvatljivije i kao primerenije duhu zakona, iako ste u obrazloženju naveli za ne prihvatanje ovog amandmana – budući da ne sadrži jezičku, suštinsku i pojmovnu izmenu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo, gospodine ministre, intervenisali, jer smo reč „načela“ stavili u naslov zakona i mislimo da je to daleko ispravnije zbog toga što Srbija mora da propiše načela kojima će vrednovati znanja, zvanja i kvalifikacije. To govorimo iz razloga što može da se pojavi problem prilikom nostrifikacije diploma iz bivših jugoslovenskih republika, a tu pre svega mislim na studente, pretežno Srbe, iz Republike Srpske koji su svoja zvanja stekli na univerzitetima u BiH, kao i na studente iz Crne Gore koji će ovde da traže i da konkurišu za određena radna mesta zato što je ovaj proces koji će da se sprovodi posle usvajanja ovog zakona, a i vi ste sami svesni toga, veoma dugotrajan i biće spor. Ne mora u osnovi ono što poslodavac traži, a što je ponuđeno kao kvalifikacija i formalno zvanje da zadovolji njegove potrebe.

Zbog poplave tih raznoraznih diploma i novih zvanja posle procesa bolonjskog školovanja, vi sada imate situaciju da neko zaista želi da ima magistra nekih studija i ne može, budite iskreni pa to recite, neko ko je po starom sistemu magistrirao da bude u istom rangu, odnosno mora da bude u višem rangu, nego onaj koji je master nekih strukovnih studija po bolonjskoj novoj diplomi, po bolonjskom načinu učenja.

Realni je bilo da prihvatite ovaj amandman i da se u Srbiji utvrde načela na osnovu kojih će da se vrednuju kvalifikacije i zvanja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poslanička grupa SRS podnela amandman na član 1. Predloga zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.

Član 1. definiše predmet ovog zakona i mi smo predložili izmenu stava 1. tako što bi umesto reči –opis i znanja, u zakonu pisalo –bliže opisivanje znanja.

Mi iz SRS smo mišljenja da bi trebalo usvojiti predloženi amandman, jer je amandmansko rešenje preciznije i doprinelo bi unapređenju teksta zakona.

Naime, usvajanjem amandmana stvorila bi se obaveza je bližeg opisivanja znanja, veština, sposobnosti iz stavova nivoa kvalifikacija, to je za sa svih deskriptora nivoa kvalifikacija.

Predlagač je u obrazloženju za donošenje ovog zakona napisao da je cilj ovog zakona, pre svega stvaranje preduslova za sistemsko uređivanje nacionalnog okvira klasifikacija. Bilo bi dobro ako postoji istina i istinska volja da se ova materija sistemski uredi, ali je isto tako važno, tj. mnogo važnije da se obrati pažnja na konkretnu primenu u praksi. Ovo kažem pre svega, iz razloga što širom Srbije imamo pojavu da u većini javnih preduzeća na mnogim radnim mestima rade zaposleni sa neodgovarajućim kvalifikacijama. I dalje su javna preduzeća instrument za obezbeđivanje radnih mesta ljudima bez potrebni kvalifikacija.

Zato predlažemo, da kod svakog nivoa i podnivoa kvalifikacije budu bliže, tj. tačno i jasno upisana, znanja, veštine, sposobnosti i stavovi nivoa kvalifikacija. Ukoliko bi to sprečilo, bilo bi u kojoj meri masovnu pojavu primećenu u javnim preduzećima, da na dobro plaćenim radnim mestima rade nestručni ljudi, mogli bismo reći da je ovaj naš amandman dao rezultate. Hvala.