Deseto vanredno zasedanje , 28.09.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

6. dan rada

28.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 20:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 83 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 85 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici Duško Tarbuk i Ivan Kostić.

Nastavljamo pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO pozvani da sednici prisustvuju svi članovi Vlade: Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Jelena Tanasković i Slavica Savičić, državni sekretari u Ministarstvu finansija; Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za PIO.

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč?

Izvolite koleginice Jovanović.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj zakon je u mnogim svojim odredbama, izmene i dopune ovog zakona, gospodine ministre, su u suprotnosti sa Ustavom i zbog nedostatka vremena ja ću da potenciram nekoliko članova Ustava, pre svega član 20. koji u svom 2. stavu kaže da je zabranjen svaki vid diskriminacije.

Nije tu gospođa Kalinović, ali vi svakako znate da su, pre nego što počnu da ostvaruju pravo na penziju, penzioneri morali da dobiju rešenje o tome kolika je visina njihove penzije. Kao što je Zakon iz 2014. godine bio apsolutno suprotan Ustavu, tako je i ovaj, jer on dovodi penzionere u neizvesnost. Penzija nije samo stečeno pravo, već je i vrsta imovine koja je takođe garantovana Ustavom i članom 21, i niko nema pravo, gospodine ministre, da se poigrava ni sa čijom imovinom.

Vi na ovaj način, znači četiri godine ste imovinu penzionerima smanjivali, dovodite u neizvesnost visinu njihove imovine, jer kažete da ćete, ukoliko država bude imala ekonomske mogućnosti, vršiti povećanje penzija i to u skladu sa ekonomskim rastom koji vi prikazujete kroz statističke podatke. To je takođe u suprotnosti sa evropskom Poveljom o socijalnoj sigurnosti koja je narušena 2014. godine. Ovim se takođe svako od penzionera dovodi u taj vid socijalne nesigurnosti, jer ne može da zna u budućnosti da li će cene rasta troškova na malo, koje su sada u disparitetu sa visinom penzija, rasti toliko da neće moći da pokrije, kao što ne može ni sada, svoje osnovne životne potrebe.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega Despotoviću.

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri sa saradnicima, penzija nije stvar ničije volje, penzioni sistem zna koliko je ko i koliko dugo uplaćivao doprinose. Plan Vlade je da se za procenat ili dva više podižu penzije onima sa najnižim penzijama u odnosu na one sa većim penzijama i tako sve dok se ne približe.

Na ovakav način smatram da se želi dodvoriti najsiromašnijem sloju, koji je najbrojniji, a ne da ih zaštiti. Da želi da ih zaštiti onda bi se definisala najniža zagarantovana penzija. Na ovaj način se potpuno obesmišljava uplata doprinosa prema visini plate, tako da će sada svaki poslodavac da uplaćuje manje.

Sada kada visinu penzije određuje premijer, nijedan privrednik nema motiv da uplaćuje više od minimalca. Šta će tada biti kada se PIO fond isprazni i presuši? Na ovakav način se stvara animozitet među penzionerima, a svi će biti zakinuti odsustvom zakonskog mehanizma.

Mislim da je ova dimna bomba izazvala privremenu radost. Kada se dim raziđe i kada sve ovo profunkcioniše, narod će shvatiti da je ponovo obmanut. Tako da će penzije isključivo sada zavisiti od volje Vlade Republike Srbije, a ne od zakona i brojki.

Gospodo ministri i kolege narodni poslanici, voleo bih da nisam u pravu, ali vreme će pokazati da su, kao i mnogo puta, srpski radikali upozoravali i bili u pravu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Članom 2. stav 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, predlagač namerava da izmeni član 15. stav 3. osnovnog zakona. Član 15. odnosi se na lica koja nisu obavezno osigurana u smislu ovog zakona, odnosno nisu korisnici prava na penziju i koja se mogu uključiti u obavezno osiguranje, a stav 3. ovog člana odnosi se na prestanak svojstva ovakvih osiguranika.

Mi iz poslaničke grupe SRS smo podneli amandman kojim smo predložili da se izvrše određene izmene. Amandmanom smo predložili da u tekstu zakona koji će biti nadam se usvojen umesto reči – šest meseci, piše – dva meseca. Smatramo da ovaj naš amandman treba da bude prihvaćen, jer smo time predložili primereniji rok. Predlagač je naveo da ovu odredbu unosi u zakon kako bi se eliminisali problemi koji nastaju neblagovremenim odjavama osiguranika koji su to svojstvo stekli isključivanjem u obavezno osiguranje u skladu sa članom 15. zakona i izbegava se utvrđivanje dugova nastalih po tom osnovu po imenu plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Upravo iz tog razloga je podnet ovaj amandman jer će neuporedivo manje dugova nastati u periodu od dva meseca no što bi bio slučaj u periodu od šest meseci. Činjenica je da u praksi postoji značajan broj lica koja se susreću sa problemima zbog dugovanja za neplaćanje doprinosa. Smatramo da bi usvajanje ovog amandmana SRS deo tih problema bio sprečen u budućnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala predsedavajući.

Demokratska stranka Srbije podnela je, u stvari ja sam podnela amandman na član 2. Predloga zakona kojim se u stvari dopunjuje ili delom izmenjuje član 15. osnovnog zakona, a koji reguliše rokove kada prestaje svojstvo osiguranika onim licima koja nisu u sistemu obaveznog socijalnog osiguranja.

Predlogom zakona je predviđeno da taj rok bude šest meseci, ja sam amandmanom predložila da taj rok produžimo na 12 meseci, jer ta lica koja žele, a nisu već u sistemu obaveznog penzijskog osiguranja treba da imaju neki primeren rok, a smatram da rok od 12 meseci dovoljan rok ne bi li se te obaveze po osnova penzijskog osiguranja koje dospevaju platile u tom roku.

Samo još jedno pitanje ili da mi gospodin ministar ako može kaže, da li se ovaj rok koji je u Predlogu zakona dat za šest meseci, da li će se odnositi i na samostalne preduzetnike koji zatvore radnju, pa onda su u nekom periodu od šest meseci, hoće da se ponovo prijave na penzijsko osiguranje, da li taj rok važi i za njih. Na žalost mi smo svedoci pod kojim uslovima danas preduzetnici rade, uglavnom su jako teški tržišni uslovi i da li će oni imati taj rok, a ja predlažem da bude 12 meseci, a vi predlažete da bude šest meseci.

Kada sam već kod ovog predloga zakona, kod ovog amandmana, gospodine predsedavajući, zamolila bih vas, mi treći dan ovde raspravljamo o amandmanima na Zakon o PIO i nažalost samo smo prešli amandmane na naslov zakona, na član 1. i započeli član 2. Bojim se da ćemo svo vreme da istrošimo oko člana 2. a ključni zakon, odnosno članovi ovog zakona neće amandmanski uopšte da se obrazlažu. Ako tako nastavimo ubuduće ćemo svi podnositi amandmane samo na naslov zakona i na član 1. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Gajić, ne mogu da utičem na to kako će kolege narodni poslanici da podnose amandmane, ali se jako dobro sećam perioda kada je predsedavajući iz vaše političke stranke, koji je dozvolio da cela poslanička grupa može da podnese samo jedan amandman, na jedan član zakona, a vi da tražite od mene da vratimo ta vremena. Ta vremena su prošla.
(Gorica Gajić: Pa da menjamo ono što ne valja.)
Upravo to smo i uradili, znači, svaki poslanik ima pravo da podnese amandman nezavisno od svojih kolega iz poslaničke grupe, tako i radimo. Mi pravimo demokratiju za razliku od onih koji u svom nazivu imaju samo demokratska stranka, a sprečavali su me da kao poslanik podnosim amandmane.
Reč ima ministar gospodin Đorđević.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem se na pitanju.
Radi pojašnjenja i radi penzionera sadašnjih i budućih, znači, svi imaju pravo da prekinu i kada god počnu ponovo da uplaćuju počeće ponovo da im se priznaje to pravo. Šest meseci smo stavili zato da bismo smanjili administraciju i evidenciju koju sada vodi PIO, jer imamo veliki broj njih koji ne plaćaju i sada po vašem predlogu, ukoliko bi bilo 12 meseci mi bi 12 meseci dali rok neko da se predomisli i da kaže – da, želim da platim ili ne. Mi smatramo da je realan i razuman rok šest meseci i ukoliko ne plati šest meseci da kažemo da je onaj poslednji plaćen taj. Ukoliko počne da plaća tog dana, naravno, počeće ponovo da mu se obračunava i dodaje na taj staž koji je do tada imao.