Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

6. dan rada

10.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Vujadinoviću.
Po amandmanu, narodni poslanik Dragan Jovanović. Izvolite.
...
Bolja Srbija

Dragan Jovanović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Uvaženi ministre, dame i gospodo, kolege narodni poslanici, ja bih pre svega želeo da podržim amandman kolege i da kažem da je on dosta lepo govorio o toj jednoj neraskidivoj vezi koja je potrebna, s jedne strane o novom i dobrom Zakonu o zaštiti životne sredine, koji treba dosta toga dobroga da donese razvoju turizma u Srbiji.

Ali, iskoristio bih vreme koje mi stoji na raspolaganju, najpre da, pošto nisam govorio u načelnoj raspravi, da pohvalim predlog zakona, da ću naravno u danu za glasanje podržati zakon.

Ono što bih vas zamolio, uvaženi ministre, dolazim iz Šumadije, dolazim iz Topole i voleo bih od vas da čujem kada će i u kom vremenskom periodu Ministarstvo podržati ovo što mi dosta sa nestrpljenjem očekujemo, pre svega regionalnu deponiju, koja će da pokrije grad Kragujevac i okolne opštine u Šumadiji?

Voleo bih da čujem od vas, jer to bi, u stvari, trebalo da donese taj iskorak daljem razvoju turizma u Šumadiji, pre svega vinskog i verskog turizma, i sa druge strane za gradove i opštine, dok se ta deponija ne bude završila, koja će biti na području grada Kragujevca, kažem, pokriti sve opštine u Šumadiji, a i nešto šire, da li će se pronaći sredstva da se pomognu postojeće opštine sa izgradnjom transfer stanica, ako imaju ugovore sa regionalnom deponijom u Lapovu i koje odlažu trenutno smeće na toj deponiji u Lapovu, koja ima sve dozvole za rad i ostale stvari?

To bih prosto voleo od vas da čujem i naravno da podržim sve vaše napore koje imate u Ministarstvu za poboljšavanje situacije koja je trenutno, da podržim kolege koje su svesrdno danas o tome govorile. Naravno da vi imate energiju, ali da iznađete još više mogućnosti da se izborite za značajan budžet u 2019. godini i da nam pomognete u svim ovim naporima koje rade i lokalne samouprave.

Još jedan napor koji vas molim da učinite i da iznađete mogućnost da naterate lokalne samouprave koje nisu rešile prikupljanje smeća na kompletnom svom području, da to urade. Ako to ne znaju ili ne umeju da urade, neka radi to Ministarstvo, neka se to lepo plati iz opštinskih budžeta, jer mi u ovoj trenutnoj situaciji imamo da pojedine opštine to rade, a da druge ne rade i onda kada se dese vremenske nepogode, bujice, voda, to smeće iz okolnih opština putem reka, potoka i bujica dolazi kod nas i onda smo svi u istom košu, u istoj neprijatnoj situaciji.

Zbog toga Ministarstvo jednom mora da podvuče crtu i da kaže – opštine, ili ćete to da rešite. Komunalna delatnost je izvorna delatnost jedne lokalne samouprave. Zbog toga vas molim i da tu svoj napor uložite i energiju koju imate i znanje, a bili ste i gradski sekretar dugo vremena, dobro ste taj posao radili i sada očekujem da ćete nam stvarno pomoći, pre svega lokalnim samoupravama da ove probleme reše. Hvala puno.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Goran Trivan. Izvolite.

Goran Trivan

Zahvaljujem se za podršku koju ćete dati onome što mi ovde predlažemo.
Najkraće rečeno, Šumadija ima ozbiljnih problema da reši pitanje svog ne samo komunalnog otpada, nego i drugih stvari koje se tiču ispravnog upravljanja našim otpadom. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo svim opštinama. Transfer stanice su nama, ne samo u Šumadiji, i u drugim delovima Srbije, solomonsko rešenje, dok ne stavimo u pogon regionalne deponije, kako ste vi ispravno primetili.
Mi jako žurimo sa uspostavljanjem tog sistema, jer kao što sam i već više puta danas rekao, a i juče, Srbija će biti čistija onog momenta kada se uspostave regionalne deponije, jer će biti potreba onih koji operišu tim deponijama da svaki kilogram otpada zapravo uđe u deponiju, jer je to profit za nekoga, a nas je to čistija Srbija i nema nikakve dileme. Uz onu činjenicu da ćemo morati seoska domaćinstva da obezbedimo sudovima za odlaganje otpada, uz stavljanje u pogon regionalnih deponija, mi ćemo taj posao uraditi i mi smo tom poslu najposvećeniji.
Novac se nadam da ćemo obezbediti u sledećem budžetu. U svakom slučaju, skoro sam siguran da ćemo sa novim ministrom finansija imati veće razumevanje za naše potrebe i, ponavljam, novac veći koji tražimo od Ministarstva finansija nije potreban Ministarstvu životne sredine, to je novac koji je potreban lokalnim samoupravama upravo za ove stvari o kojima vi pričate, jer mi potpuno znamo da vi nemate dovoljno novca da sve ovo rešite. Videćete praktičnim potezima da će ovo ovako biti jer smisao uređenja Srbije zapravo jeste ovo o čemu vi pričate.
Zakon nam omogućava da opštine koje suviše oklevaju u tome šta će raditi, više neće moći da oklevaju. Dva su razloga za to. Najpre odluka Vlade koja je donesena da više oklevanja neće biti i neće biti tolerisanja, a čak i da nije toga, ja sam lično sklon tome da zakon koji od ranije već inače omogućava da Ministarstvo tamo gde opštine ne mogu da se dogovore odluči šta će sa čim biti, ja ću upražnjavati sva ovlašćenja koja mi je zakon dao. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Reč ima narodni poslanik Branimir Jovanović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Branimir Jovanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, predsedavajući.

Nadovezaću se na probleme koje je istakao malopre kolega Jovanović iz Topole.

Takođe, želeo bih da čujem od ministra o problemima koji se tiču Kraljeva, ja sam iz Kraljeva. Malopre smo govorili o problemu sa deponijama. U Kraljevu postoji plan da se izgradi jedan regionalni centar, da se izgradi postrojenje za tretman otpada. Za to nije samo zainteresovano Kraljevo, već bi na toj teritoriji trebalo da se izgradi to postrojenje za koje su zainteresovani i okolni gradovi Trstenik, Raška, Vrnjačka Banja, ali i Paraćin. Plan i jeste da se u svim ovim gradovima naprave određena reciklažna čvorišta, da se tu sortira otpad, a dalje da se on transportuje do centralnog postrojenja.

Vi ste verovatno upoznati da je rok za izradu studije izvodljivosti do proleća, mislim mart ili april 2019. godine. Na terenu se već radi i znam da su u toku geomehanička ispitivanja na dve lokacije na teritoriji grada Kraljeva. Nadam se da će bar jedna od tih lokacija ispuniti minimum standarda da će moći da se gradi ovo postrojenje i nadam se da će i studija izvodljivosti biti u roku izrađena, da možemo posle toga odmah da krenemo da realizujemo ovaj projekat.

Ono što je nama neophodno, naravno, to je podrška Ministarstva, podrška da možemo da obezbedimo sredstva iz fondova Evropske unije, jer zaista bi bilo i teško ako se bude realizovao ovaj projekat na osnovu kredita, bilo bi to jedno veliko opterećenje za sve ove gradove i opštine, u pitanju je pet gradova i opština, a opet, sa druge strane, rešili bismo problem odlaganja otpada za ceo ovaj region i možda bismo i rešili, ušli u rešavanje problema reciklaže, jer sigurno su spremna reciklažna postrojenja na teritoriji Srbije, na ovom delu teritorije Srbije.

Ono što za sada imam neke informacije sa terena je da postoji i određeni otpor građana, koji još uvek nisu upoznati sa tim kakve benefite nosi sa sobom izgradnja jednog postrojenja i sigurno prestoji u narednom periodu jedan proces gde ćemo morati građane da upoznamo sa svim prednostima i pozitivnim efektima izgradnje ovog postrojenja, a očekujemo od Ministarstva da nam pomogne u tome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč? Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući. Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona sa ciljem da posebno naglasim značaj očuvanja autohtonih vrsta.

Vršački breg, obronak Karpata, poznat je po blagotvornoj klimi, kao i po brojnim hranljivim i lekovitim biljnim vrstama. Zbog bogatstva ornitofaune Vršačke planine su 2000. godine postale međunarodno značajno stanište ptica u Evropi. Fauna ptica Vršačkih planina koja broji više od oko 130 vrsta po mnogo čemu je vredna i osobena. Blizina Karpata i spona sa ovom impozantnom i posebnom ekološkom celinom omogućava i prisustvo vrsta kojih u gnežđenju nema nigde drugde u Vojvodini, poput planinske strnadice, planinskog detlića i zmijara. Preko 90 vrsta ptica koje se gnezde na Vršačkim planinama, budući retke i ugrožene, uživaju zakonsku zaštitu na teritoriji Republike Srbije.

Biljni svet je veoma raznolik. Najviše je trava, od kojih poseban značaj ima kostrika. Na Vršačkim planinama rastu: smreka, crni bor, pavit, poljski i brdski brest, beli grab, beli i crveni glog, divlja trešnja, bukva, klen i mleč. Sve su to autohtone biljne vrste.

Upravo zahvaljujući svom jedinstvenom položaju u banatskoj niziji, raznovrsnosti flore i vegetacije, bogatih šumskih ekosistema, veći deo šumskog područja ove planine je zaštićen kao park prirode. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Desanka Repac.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Desanka Repac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, gospodine predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima i poštovane kolege, podnela sam amandman na član 1, koji glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj uslova za autohtone vrste“.

Srbija je jedna od vodećih zemalja po brojnosti različitih vrsta i zemlja sa zavidnim brojem endemičnih vrsta. Očuvanje endemičnih vrsta zavisi pre svega od očuvanja staništa na kojima se mogu naći endemske vrste.

Na krajnjem severu Srbije nalazi se rezervat jezero neobičnog izgleda i lepote Ludoško jezero. Bogata flora, fauna, retke i zaštićene vrste i nesvakidašnje prostranstvo koje ga okružuje učinili su da Ludoško jezero postane rezervat prirode, ali za Srbiju i svojevrsni muzej na otvorenom.

To što ga čini jedinstvenim jeste raznolikost biljnog i životinjskog sveta koji su ovde nastanjeni. Pored bogatog životinjskog sveta samo 40 vrsta ptica, 20 vrsta riba, lepotu jezera krase mnogobrojne biljne vrste. Biljni svet Ludoškog jezera je od velikog značaja. Samo ću spomenuti neke koje su upisane u crvenu knjigu flore Srbije, to je zaštićeni kaćuni, zeleni trozubac koji je upisan u tu knjigu.

Ludoško jezero je specijalni rezervat, naučnici kažu, nastao je pre milion godina, jezersko oko je nastalo. Zaštićen je zakonom još 1955. godine prvi put, 1994. godine je proglašen specijalnih rezervatom prirode. Jezero je uvedeno na spisak Ramsarskih područja 1977. godine. Zbog međunarodnog značaja koji ima pripada prvoj kategoriji zaštite. Okolina jezera je naseljena još od kamenog doba, ima oko 16 arheoloških lokaliteta. Ovu lepotu Srbija treba da iskoristi kao veliki turistički potencijal. Zaštita autohtonih vrsta je imperativ svake države. Svako od nas treba da doprinese zaštiti ugroženih vrsta i staništa. Treba sačuvati to izobilje koje imaju naši rezervati. Sačuvati i čuvati okruženje biodiverzitet i lepotu Srbije. Treba čuvati okolinu i zbog nas, zbog prava čoveka na život i razvoj u zdravoj sredini.

Htela bih samo još nešto da kažem, sedam kilometara od Ludoškog jezera nalazi se Palićko jezero gde je trenutno počela sanacija Palićkog jezera zahvaljujući nemačkoj ambasadi, nemačkoj državi koja je uložila 6,5 miliona. Sanacija jezera će trajati nekoliko godina, jer je jezero uništavano decenijama. Hvala vam.