Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, SRS želi aktivno da vodi debatu sa vama vezano za ovu temu iz prostog razloga što posledice koje se javljaju nakon vanrednih rizika, katastrofa mogu da budu velike.

Ovaj zakon će staviti van snage Zakon o vanrednim situacijama i vi ga nazivate, u jednom delu naslova zakona stoji, Zakon o smanjenju rizika. To bi možda moglo da se kaže da je prilično adekvatan započet naslov ovog zakona ali ne do kraja celishodno i zbog toga smo mi intervenisali u samom naslovu zakona.

Vanredna situacija uglavnom nastaje kao nepredvidiva posledica više sile. Međutim do vanrednih situacija vrlo često može doći i ljudskim delovanjem, ako se vrši uvećan promet narkotika, pogotovo ako to, postoje osnovane sumnje, rade ljudi koji su članovi Vlade to je jedna izuzetno vanredna situacija.

Možda treba preventivno razmisliti kako i tu treba da deluje Ministarstvo unutrašnjih poslova, vi ste ministar u tom ministarstvu i kako i na koji način to treba da rešimo.

Ovde je tačno što su moje kolege istakle, treba obratiti posebnu pažnju na preventivno delovanje da do ovih posledica ne bi došlo jer preventivno ulaganje u bilo kojoj oblasti mnogo će pojeftiniti, odnosno ponekad može i da se izbegnu posledice koje kasnije prouzrokuju nesrazmernu štetu i ne samo u materijalnom pogledu, nego čak i ljudski životi kada su u pitanju.

Dakle, mi moramo ozbiljno da vidimo kako se boriti i protiv ljudskog faktora koji vrlo često dovodi do vanrednih situacija i ja moram samo da vas podsetim, u Srbiji postoji veliki broj starih škola, one nisu napuštene, rade sa veoma malim brojem učenika. One su neuslovne i to ne mogu reći da je manji problem, ali ja evo imam primer jedne škole u kojoj se nedavno desio požar. Bila su odobrena sredstva za intervenciju samo na krovnoj konstrukciji. Sada kada se desio požar, on nije samo uništio krov, uništeni su i drugi delovi te škole.

Sredstva za pokrivanje ili prepokrivanje su bila odobrena, ovde bi možda u sektoru za vanredne situacije trebalo videti kad stigne takav zahtev da se to ne čekaju one procedure koje su uobičajene kada je sve normalno. Imamo vanrednu situaciju, govorimo o Zakonu o vanrednim situacijama pa bi možda bilo dobro da vanredno ubrzano delujete da se taj problem prevaziđe.

Ja ću u kasnijim diskusijama bliže reći o kojoj školi se radi i gde treba ta intervencija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, najpre želim da istaknem jednu našu načelnu primedbu nas poslanika SRS, a to je objedinjavanje rasprave i spajanja u jedinstveni pretres nekoliko desetina zakonskih predloga. Ja ću kroz ove podnete amandmane nastavljati da govorim i iznosim svoje mišljenje o ovom Predlogu zakona.

Oblast upravljanja vanrednim situacijama uređena je Zakonom iz 2009. godine i izmenama i dopunama tog Zakona 2011. i 2012. godine. Zakon iz 2009. godine nije izdržao probu vremena i iskušenja katastrofalnih majskih poplava 2014. godine.

Nije kriv zakon, kriva je uspavanost organa i institucija. Preventivna norma ne znači ništa ako je ne prati organizacija, budnost i spremnost na blagovremene izazove. Slažem se da niko nije mogao predvideti katastrofalne razmere ovih poplava, ali niko ne može negirati i uticaj ljudskog faktora.

Govori se o odgovornosti pojedinca i zajednice. Odgovornost pojedinca je prvenstveno u jačanju svesti i savesti, ali složićemo se, to nije dovoljno da se bori protiv svih.

Dosadašnji zakon nije trebalo menjati ili ne na ovakav način, uvođenjem smanjenja rizika od katastrofa, kada znamo da je upravljanje vanrednim situacijama mnogo širi pojam i sadrži i dimenziju smanjenja rizika. Nastaviće se.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospoda narodni poslanici, kada je u pitanju ovaj predlog zakona, ne treba zaboraviti da su osnovni krivci za mnoge katastrofe i za mnoge probleme u oblasti zaštite i ljudskih prava, zaštita životne sredine, zaštita imovine i prava građana upravo na lokalnoj samoupravi. Kada pogledate šta nam rade inspekcije na lokalu, a ujedno i šta rade inspekcije na republičkom, odnosno pokrajinskom nivou. Videćete da tu rezultata nem i da nema ko da kontroliše šta rade i odgovarajuće inspekcije, pogotovo ako imate u vidu situaciju na terenu, počev od onih kanala, reka, mostova, požara i ostalih problema koji se javljaju u ovoj oblasti, osnovni problem je što nema ko da kontroliše i nema ko da upravlja.

Bitno je da treba pomenuti i poprave u Obrenovcu ponovo, to naši poslanici SRS istakli su i istaći će da su krivci za te poplave upravo subjekti onih javnih preduzeća, a ujedno i lokalna samouprava. U tom pravcu valja imati u vidu činjenicu da su pripadnici organa unutrašnjih poslova dali veliki doprinos da se spreči još veća katastrofa, i još veća šteta. Tako da koristim priliku da istaknem da je to jedna od pozitivnih strana i jedini organ u ovoj državi, tj. Ministarstvo unutrašnjih poslova preko slov nadležnog organa, sa svoje strane, naravno uz učešće još i drugih subjekata uradilo ono što je zaista bilo moguće, i da nije bilo takve intervencije, da nije bilo takvog upravljanja situacijom, u svakom slučaju da bi došlo do težih posledica. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, nažalost, sa ovakvim restriktivnim Poslovnikom i jednom tačnom dnevnog reda, sa 25 različitih predloga zakona nije moguće kroz amandmane popraviti i ukazati na nedostatke, pa i neke članove ovih predloga i pohvaliti ako je to u interesu građana Republike Srbije.

To vidimo na početku sa prva četiri člana predloženog zakona o smanjenju rizika o katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Nećemo moći popraviti ovaj predlog zakona, jer bez obzira na predložene amandmane, kako opozicije, i tako formalno i pozicije, Vlada i resorno ministarstvo retko to prihvataju.

Donošenjem zakona o smanjenju rizika o katastrofa i upravljanja vanrednim situacija, ima dosta članova koji nisu dovoljno precizni i koji su nedorečeni. Kroz strategiju koju donosi Vlada i akcioni plan za njeno sprovođenje nema oročeno vreme, kao i procenu rizika oročiti donošenjem, kako bi pokrajine i lokalne samouprave usaglasile svoje procene sa republičkim.

Zatim, plan o smanjenju rizika oročiti, naravno predvideti planom finansijskih sredstava, za sprovođenje mera za smanjenje rizika. Dosadašnjim zakonom to nije predviđeno i došlo se u situaciju da je starost vatrogasno-spasilačkih vozila i opreme za reagovanje u vanrednim situacijama zastarela, često se kvare i nije u funkciji, što otežava rad vatrogasno-spasilačkih jedinica, civilne zaštite koju formira MUP.

Prema podacima kojima raspolaže SRS starost vatrogasno-spasilačkih vozila je u proseku 30 godina. To je posebno izraženo u manjim opštinama. Zatim, u ovom predlogu obaveza Vlade je da predvidi i sačini finansijski plan za tekuću godinu, a ne kao do sada iz tekuće budžetske rezerve, za sprovođenje mera zaštite i spasavanja, nabavka vatrogasnih vozila, vatrogasno-spasilačke opreme, obučavanje i sve drugo što prati ovu problematiku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Što se tiče stanja vozila, pre svega, navalnih vozila i vozila koja koriste vatrogasno-spasilačke jedinice, mi smo počeli taj postupak podmlađivanja tih vozila i jedan duži vremenski period nije bilo njihovog zanavljanja, negde i 20 i 30 godina. Zbog toga smo, pored 14 vozila koje ste imali prilike da vidite da su dostavljeni vatrogasno-spasilačkim jedinicama pre nekoliko nedelja, mi u postupku u kojem ćemo do, ja se nadam polovine septembra, hajde da kažem, u sledećoj godini imati još 46 vozila novih vatrogasno-spasilačkih jedinica, koje će stizati sekvencijalno od januara pa na dalje, po 10-ak, 15 vozila, u zavisnosti od ugovora i od proizvođača, odnosno njihovih ugovornih obaveza.
To, naravno, nije kraj. Mi ćemo i naredne godine, pored ovih vozila, ući u nabavku po novim kapitalnim projektima novih vozila, što ćete videti kada budžet bude na dnevnom redu, te ja očekujem, da kažemo, da ćemo uspeti da nabavimo sigurno 70, 80 vatrogasno-spasilačkih vozila u ovoj i u narednoj godini, što će u značajnoj meri podmladiti taj sastav, a omogućiće, kao što ste videli kroz Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, omogućiće našem sektoru da kroz Vatrogasni savez Srbije faktički doniramo vozila koja više neće biti aktivna u upotrebi u MUP, ali su još uvek dovoljno dobra za vatrogasno-spasilačka društva i time omogućavamo stvaranje faktički posebne jedinice kakvu zakon predviđa, što će značiti da će ta DVD društva moći da se uključe kao pomoć aktivnim službama Sektora za vanredne situacije, ali i da samostalno budu na usluzi građanima, što znači da jeste dobar potez. Ali, u svakom slučaju, radimo na modernizaciji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Da li želite da diskutujete po amandmanu?

Whoops, looks like something went wrong.