Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.05.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/128-19

3. dan rada

24.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, predložili smo amandman da se briše ovaj stav iz člana 1. zato što mislimo da nije dobro, da je zapravo, najlepše da se izrazim, nepotrebno da se formira javno preduzeće koje bi se bavilo građevinskim zemljištem i gazdovalo građevinskim zemljištem, kada mi već imamo direkciju koja se bavi tim poslom, direkciju koja je i kadrovski, stručno, materijalno i u svakom smislu obezbeđena i ne vidimo koji je razlog da vi sada kažete – ne možete ovo da prihvatite jer se predloženim rešenjem upotpunjuje pravni okvir za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta. Kako se to upotpunjuje pravni okvir ako imamo Direkciju za imovinu, za izgradnju, direkciju sa više decenijskim iskustvom? Koji bolji pravni okvir od toga vam treba? Ako treba da se kadrovski direkcija ojača, ako treba u još nekom drugom smislu, nemamo ništa protiv, ali javno preduzeće, pored ovoliko javnih preduzeća koje ima i Beograd i Srbija je apsolutno nepotrebno.

U javnom preduzeću ćete zapošljavati partijske ljude, nećete voditi računa o njihovoj stručnosti. Napravićete lošu infrastrukturu i loš posao tamo gde zapravo sve može da funkcioniše. Ne kažemo mi da je u Direkciji stanje brilijantno, ali stanje može da se uredi, nije brilijantno u onoliko koliko vlast ne želi da bude i to vrlo lako može da se uvede u red. Ali, formiranje javnog preduzeća gde ćete zapošljavati nove ljude, gde ćete zapošljavati ljude koji nemaju ni stručnu spremu ni iskustvo, a mi imamo iskustvo da se to tako radi, pa ćete zapošljavati ljude na određeno vreme, pa će onda ti ljudi na određeno vreme morati da obezbeđuju određeni broj glasova na izborima, itd.

Mi smo vam rekli i u načelnoj raspravi, ceo ovaj zakon kad se lepo analizira on se donosi samo kao prilog predizbornoj kampanji za buduće izbore. To nije dobro. Beograd je metropola, veliki grad, mora ozbiljno da se radi. Nemojte uvoditi novo javno preduzeće, angažujte još više stručnih ljudi u Direkciju, opremite još bolje Direkciju za imovinu i izgradnju Beograda i radite u skladu sa zakonima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, mi smatramo da je ovaj predlog neprihvatljiv, tražili smo brisanje ovog četvrtog stava u članu 1. zato što komunalna delatnost mora da bude i razvoj komunalne mreže pod patronatom gradske uprave iz prostog razloga što i Zakon o komunalnim delatnostima kao leks specijalis u obligacionom pravu između preduzeća koja vrše komunalne delatnosti i potencijalnih korisnika lepo kaže da pružaoc komunalne usluge, a to je preduzeće koje se bavi, mora da omogući svim stanovnicima na području jedne opštine jednog grada da imaju komunalnu uslugu.

Čak, zakon kaže da onaj ko prima komunalnu uslugu čak i ne mora ni da plati za tu komunalnu uslugu, naravno, ne pozivamo ovom prilikom ljude da to ne plaćaju, ali lepo je zakon upodobljen sa Ustavom Republike Srbije, obavezao svaku teritorijalnu organizaciju da mora da pruži komunalnu uslugu.

Sada, za nas koji dolazimo iz drugih gradova, kao ja iz Kragujevca, kolege iz drugih gradova Srbije, kad nam neko kaže - živim u Beogradu; a taj neko živi u nekoj od ovih prigradskih beogradskih opština, pa tamo nema ni kanalizacionu mrežu, niti ima komunalnu infrastrukturu kao što imaju mnoge druge manje opštine u Srbiji, nama je onda čudno znate, da ćete vi, ako su oni bili sposobni do sada oni bi to uradili. Dakle, sve te male beogradske opštine, odnosno na obodu grada, da ćete vi sada njima da dajete i poverite da oni određuju taj nivo komunalne mreže i da se o njima staraju.

Da su bili sposobni svih ovih decenija oni bi to završili i jednostavno ne bi imali takve probleme.

Dakle, ne može jedna jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju beogradska gradska opština, na sebe da preuzme teret onoga što treba da uradi grad, jer od 1970. i neke godine, kada je intenzivno počelo naseljavanje Beograda, naročito širenje, kako izgradnja blokova po Novom Beogradu, pa i drugih delova grada gde su građeni ogromni kompleksi, taj priliv stanovništva je i tada bio veliki, a zamislite sada u ekspanziji i gradnje i dolaska sve većeg broja ljudi koji tu žele da žive, da vi tek tako kažete - a, tada će recimo, Sopot, Barajevo, da ne ređam dalje, te beogradske opštine, same da se staraju o tome, da im to prepustite na milost i nemilost, a da grad u to nema uvida.

Jednostavno, to nije dobro, dovešće do novih problema. Sada kad bismo imali vremena da u sistemu komunalne usluge raščlanjujemo šta je to sve što pojedini delovi grada treba da imaju, a nemaju u 21. veku, ta priča bi nas dovela do potrošnje znate kog vremena.

Ovako, prihvatite ovo i videćete da ćete jedino kroz takav nadzor imati pravi uvid u to kako se ta komunalna mreža širi, ko se o njoj stara, da li ljudi imaju sve to što im zakon i Ustav propisuju da imaju i jednostavno ćete na taj način i bolje da opredeljujete budžetiranjem razvoja komunalne mreže za neku narednu godinu sredstva iz budžeta grada Beograda.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman da se briše stav 5. u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu i to je stav koji predviđa da se statutom grada može predvideti da gradska opština ima pravo javne svojine nad pokretnim i nepokretnim stvarima, neophodnim za rad organa i organizacija gradske opštine.

Apsolutno ne postoji nikakav razlog za to i stav je SRS da gradske opštine ne mogu bit nosioci javne svojine i mislim, gospodine Ružiću da vi treba i poslanicima vladajuće koalicije, pre svega, da objasnite šta je grad Beograd, jer oni očigledno ne shvataju i dalje da je u skladu sa zakonom jedino grad Beograd jedinica lokalne samouprave.

Mi smo i maločas čuli od jednog od govornika iz vladajuće koalicije, koji je pokušao da ostavi nekakav utisak na gledaoce, kako u Beogradu postoji 17 jedinica lokalne samouprave. Postoji 17 opština, neke su gradske, neke su prigradske, ali bi bilo dobro, možda, da ih vi malo edukujete i pre ovih sednica i da tu podelu izvedete do kraja.

Kada je donet taj zakon na početku je bio nejasan status, mogu slobodno reći, gradskih opština i tada su neki predlagali da one budu jedinice lokalne samouprave, drugi da ne budu. Međutim, sada je nakon svih ovih godina to potpuno jasno iako to dobar deo i narodnih poslanika vladajuće koalicije i građana, rekao bih, i dalje ne razume.

Dakle, grad Beograd je jedinica lokalne samouprave, krovna odgovornost za sve što se dešava u gradu Beogradu, na teritoriji grada Beograda leži na organima grada Beograda, ne na organima gradskih ili prigradskih opština i iz tog razloga, ako hoćete dosledno ovaj princip da sprovedete, a mislim da je to jedini način, onda treba da prihvatite moj amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Šaroviću.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo, nije niko iz vladajuće koalicije pogrešio ništa i niko iz vladajuće koalicije, jedan govornik nije rekao da u Beogradu postoji 17 jedinica lokalne samouprave. Dakle, mi znamo i kakav je ustav po tom pitanju, mi znamo kakav je dosadašnji zakon bio u glavnom gradu i znamo za taj problem koji je prethodni govornik iznosio, da se negde ne prepoznaje gradska opptina, bilo koja od ovih 17, kao jedinica lokalne samouprave.

Ovaj zakon upravo ima za cilj da bolje uredi taj odnos između grada, glavnog grada kao jedinice lokalne samouprave koju i Ustav prepoznaje i gradskih opština. Mi ne možemo da prihvatimo brisanje ovog člana kao rešenje tog problema, o čemu je prethodni govornik govorio.

Upravo ovaj zakon pokušava da na najbolji mogući način uradi ono u realnim uslovima u kojima se nalazimo. Ovaj član predloga zakona upravo to i vrši. Dakle, daje mogućnost svojine vršiocu komunalne delatnosti, u ovom slučaju prigradske opštine, kad već vršilac komunalne delatnosti, vrši svoju komunalnu delatnost, a podsetiću da je vršenje komunalne delatnosti jedna od izvornih nadležnosti opština onda ne vidim ni jedan problem da vršilac komunalne delatnosti bude, odnosno da komunalna mreža bude u njegovoj svojini, ne bi li na kvalitetniji način i finansirao aktivnosti u tom smislu i sprovodio sve ostale aktivnosti, a u cilju boljeg vršenja komunalne usluge.

Zašto inače opština postoji, ako ne zbog toga? Hajde onda da ukinemo sve opštine. U načelnoj raspravi sam govorio o tome, govorio o jednoj delikatnoj situaciji u kojoj se nalazimo, o jednom paradoksu, zapravo, a to je - čemu izbori za skupštinu opštine, čemu skupština, čemu predsednik, čemu svi organi opštinski, ako nemaju baš nikakve nadležnosti i ako nemaju šta da rade? Jeftinije je onda da ukinemo opštine. Ali, nije to rešenje. Rešenje je ovaj zakon, rešenje je da damo opštinama nadležnosti, a u cilju poboljšanja kvaliteta života ljudi koji žive u toj opštini.

Prema tome, iz svih ovih razloga, meni je potpuno neprihvatljivo da obrišemo stav jednog člana ovog predloga zakona. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Šaroviću, da li želite repliku? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Markoviću, vi očigledno niste dovoljno pažljivo slušali izlaganje svojih prethodnika. Sada ću vam i konkretno reći da je gospođa Malušić rekla kako je prethodna vlast uništila svih 17 jedinica lokalne samouprave u Beogradu. To šta je ona mislila to je drugo, gospodine Markoviću. Mi nismo ovde da tumačimo misli. Vi se možda time bavite, ali što se tiče nas i građana Srbije koji gledaju ove prenose, oni mogu tumačiti jedino ono što se izgovori.

Druga stvar, vi pozivate na ukidanje opština i pričate o njihovim nadležnostima, a bilo bi dobro, evo, vi ste nekada bili i odbornik u Skupštini grada Beograda, doduše odbornik SRS, imate samim tim dosta dobro znanje, vi veoma dobro znate koliko smo se mi borili da se prošire nadležnosti opština u Beogradu, pogotovu prigradskih opština.

Međutim, kada ste došli na vlast, uradili ste suprotno. Vi ste oteli mnoge nadležnosti jedinicama lokalne samouprave, i vezano za legalizaciju i vezano za izdavanje građevinskih dozvola i mnoge druge. Sada nešto od toga vraćate, ali sve to što ste do sada radili, dakle, centralizaciju, to je upravo stvaranje uslova za sistemsku korupciju.

Znate, uprkos proklamovanoj borbi protiv korupcije, korupcija cveta tamo gde jedan čovek ima pravo potpisa za čitav grad. A, vi veoma dobro znate koji je to sekretarijat i gde, ukoliko želite da se predmet uradi preko reda, onda morate da platite značajnu sumu novca.

E, ako nećete korupciju, onda to ukinete, pa utvrdite da moraju da se reše svi predmeti u određenom roku, pa utvrdite da moraju da se rešavaju redosledom kojim su primljeni i onda nemate problem sa korupcijom.

Dakle, jedno je šta vi radite, a drugo je šta pričate, ali nemojte misliti da nema ljudi koji grad Beograd i propise koji to regulišu prate čak i duži niz godina nego što to činite vi.