Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto više nema prijavljenih za reč, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tač. 4. i 5. dnevnog reda.
Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda - PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno člasnu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslovničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Aleksandar Martinović, predsednik poslaničke grupe SNS, želi reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)
Prelazimo na raspravu po redosledu narodnih poslanika prijavljenih za diskusiju.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. (Ne želi)
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
Odustali su.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra u 10.00 sati.