Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 08.02.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem subotu, 8. februar 2020. godine, sa početkom u 17.30 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Dvadeset drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Poštovane dame i gospodo, pre nego što pređemo na odlučivanja o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molila bih poslanike da požure sa ubacivanjem kartice i zamolila bih da uđu u salu ako imaju nameru da pristupe glasanju.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 140 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da imamo uslove za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, nije glasalo – troje.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
(Narodni poslanici SRS dobacuju.)
Molim? Ne razumem šta. Ja sam zaključila glasanje i pročitala rezultate.
(Nataša Sp. Jovanović: Da, ali nas nije registrovao sistem, nismo mogli da glasamo.)
Glasali ste za?
Jedino da ponovim glasanje.
(Narodni poslanici SRS dobacuju.)
Molim vas, ako bi mogli da komuniciramo tako što ću ja da vodim sednicu, a vi da se javite ako nešto nije u redu, onda ćemo nešto postići, a ako je opšti žamor u sali, neko pokušava da mi ukaže na neku nepravilnost ja ne mogu da shvatim šta nije u redu.
Pet poslanika nije registrovano.
Ponavljamo glasanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, u načelu.
Na mom ekranu je vidljivo ko je sve glasao.
Zaključujem glasanje: za – 156, protiv – niko, uzdržana – dva, nisu glasala – dva poslanika
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje Predlog amandmana Nikole Šarovića na naslov Predloga zakona…
(Aleksandar Šešelj: Ko je podneo?)
Molim?
(Narodni poslanici SRS dobacuju.)
Ja glasam amandman koji mi se nalazi ovde.
Molim poslanike SRS da prestanu da ometaju glasanje.
Jedino da se dogovorimo da se primenjuje Poslovnik do kraja sednice, dok se ne zaključi i da idemo sa opomenama.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – 16 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Nenada Čanka i Olene Papuge na član 1.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Miladina Ševarlića na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Žike Gojković na član 1.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman Saše Radulovića, Branke Stamenković i Vojina Biljića na član 1.
Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 1.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Socijaldemokratske partije Srbije na član 1.
Zaključujem glasanje: za – devet poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Nade Lazić na član 1.
Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su u istovetnom tekstu, podneli Fatmir Hasani i Poslanička grupa Stranke moderne Srbije.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: za – 13 poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Žika Gojković.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – sedam.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – 13.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: za – 14.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – 12.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Kako smo završili sa amandmanima, stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 157, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 157, protiv – niko, uzdržana – dva, nije glasao -jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 156, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala - četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – 15.
Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 1. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje: za – sedam.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli narodni poslanici Olena Papuga i Nada Lazić.
Zaključujem glasanje: za – šest.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – 15.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – 13.
Kako smo završili sa amandmanima, stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 157, protiv – dva, nisu glasala – dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 157, protiv – niko, uzdržana – dva, nisu glasala – dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Čestitam svim ženama u Srbiji!
Prelazimo na treću tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 157, protiv – niko, uzdržana – dva, nisu glasala – dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – 15.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – 13.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – 14.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: za – 14.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: za – 15.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.
Zaključujem glasanje: za – 13.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podnele narodni poslanici Nada Lazić i Olena Papuga.
Zaključujem glasanje: za – šest.
Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka moderne Srbije i narodni poslanik Fatmir Hasani.
Zaključujem glasanje: za – šest.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Žika Gojković.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: za – 11.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – 12.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 157, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasao – jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 158, protiv – niko, uzdržana – dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – 15, uzdržanih – dva, nije glasalo – dvoje poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: za – 15 poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanička grupa „Stranka moderne Srbije“.
Zaključujem glasanje: za – šest poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podnele Olena Papuga i Nada Lazić.
Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: za – 11 poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana njegovog objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – 17, uzdržan – jedan, nije glasao – jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – 15, uzdržanih – dva, nije glasao – jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima.
Želim svima da zahvalim i čestitam na rezultatima današnjeg glasanja.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvadeset drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.