Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 08.02.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 1. amandman su zajedno podneli Olena Papuga i Nada Lazić.

Da li neko želi reč?

Na član 2. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.

Da li neko želi reč?

Na član 2. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.

Da li neko želi reč?

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Primili ste amandmane poslanika.

Primili ste izveštaje nadležnih odbora.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika, odbacio je amandman narodnog poslanika Đorđa Vukadinovića, kojim se posle člana 1. dodaje novi član 2.

Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Nataša Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U naslovu smo reagovali zato što je zaista besmisleno da poslanička većina dođe sa predlogom ovakve izmene i dopune zakona, a da kaže – dopuna.

To što ste vi predložili izmenu jednog člana, ne možete da sprečite ostale narodne poslanike da podnose amandmane i da prejudicirate odluku Narodne skupštine, pa kažete – to je dopuna Zakona o lokalnim izborima, a to nisu dopune.

Dakle, da ste imali sluha za ono što smo mi predložili amandmanima, koje će obrazložiti u nastavku moje kolege, videli biste da su ključne stvari zanemarene sa vaše strane, a to je mogućnost koja iz Ustava proističe, tačnije iz člana 102. stava 2. za narodne poslanike, tako je i za odbornike, da mogu svoj mandat da stave na raspolaganje političkoj stranci sa liste sa koje su izabrani.

Međutim, vama trgovina poslaničkim i odborničkim mandatima odlično odgovara. To nije potrebno opoziciji. Potrebno je vlasti, u opštinama i gradovima u kojima ste na vlasti četiri godine i prethodnih godina gde ste pravili koalicije, principijelne ili ovakve ili onakve, itekako ste uticali na to da to postane unosan posao za ljude u gradovima i u opštinama u Srbiji.

Treba li da vas podsećam na to da je u Kragujevcu SNS, odnosno Radomir Nikolić, čitav odbornički klub stavio u karantin, i to ne u Kragujevcu, nego u obližnjem gradu, kako bi ucenjivao odbornike druge koalicije da pređu u njegove redove kako bi on napravio skupštinsku većinu?

Kako ste uradili, tako je i grad propao. Dugovi sve veći. Dali ste, kao da ste u bunar bacili, 40 miliona evra nesposobnom čoveku, porodici koja je prala pare, mislim na porodicu Nikolić, koja je iskoristila to trgovanje odborničkim mandatima da se dodatno obogati, a to su radili i mnogi čelnici u gradovima i u opštinama koje ste do poslednjeg trenutka ili držite ih na vlasti.

DŽaba vama da ćete da se toga oslobodite, da ćete da promenite kroz ovu Vučićevu trijažu 50%, 60% njih na lokalnom nivou vlasti, kada tragovi ostaju. A, kakvi će tragovi biti, vreme će da pokaže.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Da li su tu? Ne.
Na član 2. amandman je podneo Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 2. se odnosi na član 40. važećeg Zakona o lokalnim izborima i uglavnom se tu određuje nadležnost, odnosno postupak koji izborna komisija treba da utvrdi nakon sprovedenih izbora. Pa je tu rečeno u stavu 3. – izborna komisija utvrđuje broj mandata koji pripadaju svakoj izbornoj listi, u raspodeli mandata učestvuju izborne liste koje su dobile najmanje, ranije je bilo 5%, sad je 3%, od ukupnog broja glasova birača.

Mi smo tu predložili da se posle tačke stavi zapeta i da se kaže – a da na predlog podnosioca izborne liste se vrši dalje raspodela odborničkih mandata.

To ima svoj potpuni smisao, zato što ovakav način izbora odbornika, a i poslanika, nije najbolji. I vi sad epohalno govorite o ovom drugom predlogu, o četvrtom predlogu dnevnog reda i o amandmanima koji su podneti na te predloge zakona, a niste imali u vidu da je praksa pokazala negativan odnos prema ovakvom načinu raspodele mandata.

Stranci treba dozvoliti da ona na osnovu sprovedenih izbora, dobijenih rezultata, utvrdi ko će nju predstavljati u narednom periodu.

Danas smo mogli da čujemo tu i hvalospeve i pohvalu da smo došli do dijaloga, da je skupštinska većina bila spremna da uđe i u dijalog, da prihvati predloge. Ja sad ovde ne govorim ništa o predlagaču, nego samo govorim o jednoj novoj praksi da je skupštinska većina bila spremna da uđe u dijalog, da otvori dijalog i da prihvati predlog predlagača ko je iz opozicije. Ali, u znak zahvalnosti predlagač je bio spreman opet da prihvati amandman podnosioca koji čini skupštinsku većinu.

To bi bilo normalno, to tako treba da bude uvek ili češće, kad god postoji bolji predlog nego što je važeći u bilo kojem zakonu.

Međutim, praksa nije bila do sada takva i otprilike može se i konstatovati da je sa usvajanjem ovog predloga zakona, on nije u direktnoj vezi sam zakon, ali sahranjuje se DS. Ja vam čestitam na tome. Obično se tako desi kad neko nešto napravi, da mu taj dođe glave kojeg je on napravio ili porodio. Ne treba zaboraviti da je DS imala veoma značajnu ulogu prilikom pravljenja SNS od ukradenih mandata od SRS, a danas imamo jedan takav odnos i to je dobro.

Mislim da bi Milka Planinc se sada okretala u grobu kada bi videla o čemu mi raspravljamo. Ona je davno bila predsednik Vlade.

Predlagač ovog trećeg zakona, odnosno drugog i četvrtog na dnevnom redu nije rekao da bi moglo i trebalo reći da i u izvršnim organima vlasti, u drugim javnim ustanovama i preduzećima žene treba da zauzimaju značajne uloge i na tim politički rukovodećim mestima i slično. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici dr Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo i u prethodnim diskusijama naveli da ministarstvo koje je nadležno za upis u Registar političkih partija vodi računa o upisu manjinskih stranaka i da utvrđuje da li politička stranka ima položaj nacionalne manjine i kako bi se izbegla bilo kakva zloupotreba nacionalnih manjina, mi smo predložili da podnosilac izborne liste koja ima status, odnosno položaj stranke nacionalne manjine u svom nazivu mora da sadrži i ime nacionalne manjine.

Takođe, da bi se izbegle brojne zloupotrebe, a to smo već napomenuli, jeste da se na listama manjinskih nalazi i dve trećine manjinskog naroda, jer je to definitivno jedini način da se zloupotrebe izbegnu.

Ono što bi mnogi modernisti i što smatraju pozitivnom diskriminacijom, mi srpski radikali smatramo da je to diskriminacija, dakle, šteta za one na koje se ona odnosi, jer ne možemo da diskriminaciju deliti na pozitivnu i negativnu, jer je ona uvek negativna.

Srpska radikalne stranka se već tri pune decenije bori za nacionalne manjine, čiji članovi su državljani Republike Srbije i imaju ista prava, apsolutno baš sva prava kao i većinski srpski narod.

Takođe bih vas podsetila i ponovila da su se predstavnici nacionalnih manjina uvek nalazili na listi SRS i da su uvek imali sva prava kao i većinski narod. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovim amandmanom smo zaista hteli da uradimo nešto od opšte koristi i evo vam prilike, pošto ste nas malopre prozivali da kada nešto kažemo treba i da podnesemo, da podnesemo takav amandman, odnosno predlog.

Šta smo predložili? Da samo i isključivo izborne liste mogu da formiraju odborničke grupe. Isto se odnosi na poslaničke, kada je u pitanju ovaj prethodni zakon i najbolji primer je…

Šta se dešava? Vi kao vladajuća stranka na vašoj listi imate desetak još nekakvih stranaka, strančica, pokreta, ne znam ni ja čega, i to je vaša stvar. Mi vam se u to ne mešamo, koliko kome dajete mandata, ni to nas ne zanima, ali nas zanima nešto što se dešava kada se izbori završe. Onda se i u lokalnim samoupravama i u Narodnoj skupštini od te jedne izborne liste pravi pet, šest, sedam odborničkih, odnosno poslaničkih grupa.

Šta to podrazumeva? Podrazumeva koliko odborničkih ili poslaničkih grupa toliko zaposlenih sekretara, toliko prostorija, toliko svih pogodnosti kada je u pitanju korišćenje vremena, toliko učestvovanje u onoj farsi, na primer, u Narodnoj skupštini kada dolaze ovde predstavnici Vlade Republike Srbije, pa kada svi vi iz vlasti kao iscepkane poslaničke grupe postavljate neka pitanja kojima zapravo kažete - „bravo Vlada“ i onda, naravno, onaj ko je istinska opozicija i ko je sam učestvovao na izborima ne može da dođe do izražaja.

Mi imamo puno pravo, mi srpski radikali, da na ovome insistiramo zato što smo jedina politička partija koja uvek izlazi na izbore sama. Ponavljamo, izlazite vi kako god hoćete, ali samo prihvatite ovaj amandman da posle završenih izbora može samo izborna lista, ko god da je na njoj bio, koliko god da je na njoj bilo grupacija, stranaka, čega god, da ima samo jednu odborničku, odnosno samo jednu poslaničku grupu. To je jedini, odnosno jedan od načina, tri su i mi smo sva tri izrazili kroz naše amandmane, čućete u toku rasprave, da se vrati istinska parlamentarna demokratija i na ovaj republički nivo, ali i na lokalne nivoe.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Mihailović Vacić, Muamer Bačevac, Predrag Jelenković, Branimir Jovanović, Slavica Živković, Jasmina Karanac, Milena Bićanin i Milorad Mijatović.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nada Lazić i Olena Papuga.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska, Nemanja Radojević i Fatmir Hasani.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneli su narodni poslanici Muamer Zukorlić i Jahja Fehratović.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima Jahja Fehratović.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem se.

Intencija našeg amandmana je bila ista kao i u prethodnom zakonu tj. da se omogući manjinskim partijama, odnosno partijama koje predstavljaju nacionalne zajednice i manjine da nesmetano mogu izaći i na lokalne izbore. To znači da ne zavisi njihovo učešće na tim izborima od toga da li su ili nisu u vladajućoj većini, u nacionalnom savetu i to znači da im ne može neko, radi političkog interesa onog ko trenutno uzurpira ili vlada tim nacionalnim savetom, onemogućiti da budu na lokalnim izborima tj. da imaju jednake šanse, jednake mogućnosti da učestvuju u izbornom procesu i da u toj izbornoj trci ostvare ono što je najbolje za njihovu nacionalnu zajednicu.

Ovo nam je vrlo važno posebno što se ovim omogućava manjinskim partijama u onim mestima u kojima su one manjinske, u smislu većinskog naroda, ali ipak zadovoljavaju prag da mogu biti učesnici u izbornom procesu, da ostvare individualna i kolektivna prava, jer u mestima gde su pripadnici nacionalnih zajednica većinski u lokalnim zajednicama, poput Novog Pazara, Tutina i Sjenice, ovo nije veliki problem, ali jeste problem, recimo, u Novoj Varoši, u Priboju ili u nekim drugim mestima, poput Subotice, Novog Sada itd, gde imamo zavidan broj pripadnika naše zajednice, a koji bi verovatno bio onemogućen ili bi mu bilo otežano da izađe na lokalne izbore, s obzirom da je za to potrebno da ima ovu potvrdu koja je bila u osnovnom predlogu zakona, a što verovatno ne bi bilo moguće da se ostvari, jer politička grupacija koja zloupotrebljava i drži zarobljenim naš nacionalni savet ili nacionalno veće nema nikakvu intenciju da to radi kako bi trebalo, a posebno zato što je izrazila želju da ne učestvuje na ovim izborima.

Da li će tako ostati do samog izbornog procesa, videćemo, ali ono što oni najavljuju jeste da će biti deo tih političkih grupacija koje neće učestvovati na izborima, a za nacionalne manjine i manjinske narode najpogubnije što se može desiti jeste da ne učestvuju u izbornim procesima i da onemoguće svoj narod da ostvari ona prava i one povlastice koje im prema Ustavu i prema zakonima sleduju.

Zato smo radosni što je i ovaj naš predlog amandmana zadobio poverenje i predlagača i nadležnog odbora i što će biti sastavni deo ovoga zakona. Hvala.