Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 27.05.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Trinaesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/201-21

3. dan rada

27.05.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala vam na odgovorima.

Mi smo ovde zato da bi upravo građani Srbije dobili istinu, zato što ja znam da vi sedite tu na tim mestima sada i pred narodnim poslanicima i pred građanima Srbije apsolutno svesni odgovornosti koju nose vaša mesta i apsolutno rešeni da građane Srbije upoznate sa istinom.

Nastavila bih o Zakonu o parničnom postupku, ako gospođo Popović nemate ništa protiv.

Ja sam i sama u plenumu više puta govorila o rezultatima koje smo postigli u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Ti rezultati su naravno prvenstveno učinjeni da bi građani imali jednak i siguran pristup pravdi i da bi primena zakona bila bezrezervna, efikasna i odgovarajuća, pre svega u smislu stručnosti, pa smo u tom smislu raspravljali ovde i o kandidatima za sudije i za tužioce.

Međutim, reakcija pojedinih koji su direktno ili indirektno zainteresovani, dakle zainteresovanih činilaca za sam Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, završile su na portalima kao vraćanje našeg pravosuđa u srednji vek, kao nešto što ozbiljno može da dovede u pitanje efikasnost našeg pravosudnog sistema i kvalitet rada sudija i sve to može da baci sumnju, zapravo, na sve rezultate koje smo mi postigli u oblasti pravosuđa.

Zbog toga želim da vas pitam, pošto je u medijima provejavala ta, da kažem, rečenica da se neki predlozi ili primedbe neće uzeti u obzir, još jednom da li će predlozi i primedbe ili sugestije i sve ono što stigne do Ministarstva pravde, odnosno do radne grupe, a da je vezano za nacrt zakona o kome govorimo, dakle, svih zainteresovanih lica, a samim tim naglašavam i advokata, biti razmatrani od strane Ministarstva pravde i radne grupe koja je izradila nacrt ovog zakona?

Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima ministarka Popović.
...
Srpska napredna stranka

Maja Popović

| Ministarka pravde
Kao što znate, javne rasprave za to i služe, da se uvaže, čuju argumentovani predlozi.
Naravno da smo tek počeli sa javnom raspravom, tako da ćemo biti otvoreni za sve predloge advokata, ako ih budu, argumentovani na pravi način.
Ono što ste malopre pomenuli, činjenicu da su u nekim medijima provejavale priče da se ovim zakonom vraćamo u Srednji vek, one apsolutno ne stoje. Mogu da kažem da ovim zakonom idemo u 23. vek direktno, imajući u vidu da on ima odredbe i o sudu, o dostavljanju preko kompjutera, o video-konferencijskim vezama, o i-pošti i dostavljanju pismena.
Svakako, primena tih odredaba biće odložena za dve godine, ukoliko prođe ovaj nacrt zakona, odnosno te odredbe. Neće biti automatski osam dana od stupanja na snagu ovog zakona, imajući u vidu da i sudovi i sudije moraju da em dobiju opremu i da se obuče na adekvatan način.
Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, gospođo Popović i zahvaljujem, gospođo Obradović, što ste dali odgovore na moja pitanja i što ste građane Srbije upoznali sa nekim činjenicama.
Ja, takođe, želim da vam se zahvalim, pre svega gospođi Brnabić i čitavoj Vladi i ministrima, na podršci koju pružate sada u postupku koji sprovodimo, a to su ustavne promene koje su za nas jako važne, ali nisu važne samo za članove Vlade i za narodne poslanike, najvažnije su za građane Srbije.
Želim da vam se zahvalim što ste uvek tu da, naravno, uz predsednika Narodne skupštine, sprovodimo jedan transparentan postupak koji će, nadam se, dovesti do jednog apsolutnog konsenzusa i da ćemo mi ove ustavne promene moći da sprovedemo do kraja onako kako to, pre svega, zaslužuju građani Srbije.
Uvek ćete imati podršku u poslanicima Srpske napredne stranke koji, naravno, slede politiku Aleksandra Vučića, koji nije samo na čelu Srpske napredne stranke, već i na čelu i naše zemlje.
Mi smo pokazali i u ovom mandatu sada kako radimo, na koji način radimo, da podržavamo predloge zakona koji dolaze od Vlade Republike Srbije i iznosimo nekada i kritike, ali iznosimo pre svega razloge zbog kojih podržavamo te predloge zakona, zato što smatramo da će pozitivni efekti uticati, pre svega, na to da građani Srbije samo učvrste svoju podršku prema Aleksandru Vučiću, koju mu pružaju i prema politici koju sprovodi on, mi, a i vi zajedno sa njim, jer mi želimo, pre svega, stabilnu zemlju, želimo zemlju u kojoj će vladavina prava biti na prvom mestu ne samo zbog toga što smo preuzeli određene obaveze prilikom pristupanja EU, odnosno prilikom ostvarivanja naše želje da budemo punopravan član EU, već zbog toga što želimo da živimo u jednoj modernoj zemlji, u uređenoj zemlji, gde će apsolutno svaka oblast, pre svega, služiti građanima Srbije da im podigne životne standard i da u našoj zemlji bude bolje, ali ne samo kao u zemljama EU, već i da budemo bolji od njih.
Još jednom vam se zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Dame i gospodo, pošto nam ističe vreme, a i spisak je gotov nekoliko minuta pre 19 sati, pre nego što završimo rad, ja bih se zahvalio članovima Vlade Republike Srbije, premijerki Ani Brnabić ne samo na današnjem učešću na sednici, nego i generalno od kada ovaj saziv funkcioniše.
Mi danas završavamo prolećno redovno zasedanje.
U toku vanrednog zasedanja, zavisno od situacije kada su sednice vanrednog zasedanja, gledaćemo isto tako da zadržimo ovu dinamiku da se poslednjeg četvrtka u mesecu obratite narodnim poslanicima, ali pre toga videćemo se 8. juna na Posebnoj sednici povodom podnošenja, odnosno izglasavanja Predloga za promenu Ustava.
Ja vam se zahvaljujem.
Sada završavamo rad u ovom delu sednice koji se odnosi na poslanička pitanja.
Zahvaljujem se svima na učešću.
Mi nastavljamo dalje. Sada moramo da glasamo.
Hvala.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 191 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O AKCIZAMA
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 198, za – 198.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su amandmani Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na članove 1, 2. i 6. postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će odlučivati samo od Predloga zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 199, za – 199.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj krati.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 200, za – 200.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne.
Pre kraja, želeo bih samo da se još jednom zahvalim svima. Danas se nalazimo na završetku prolećnog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.
Želim samo da vam kažem, da smo mi od početka godine održali 17 sednica i razmatrali i usvojili 108 tačaka dnevnog reda.
Želim svima da se zahvalim na radu i moram da vam kažem da ćemo da nastavimo da radimo, bez obzira što je kraj redovnog zasedanja, istina, kroz vanredna zasedanja, kao i uvek, ali posebno zato što nas čeka Četvrta posebna sednica, koju sam zakazao za 8. Predlog za promenu Ustava Republike Srbije, a čekaće nas i naš Odbor za ustavna pitanja, te rad koji je vezan za usaglašavanje i pisanje konkretnih amandmana kako bi izgledala ta promena Ustava, što znači da ćemo u nekoliko narednih meseci imati još jedno odlučivanje o tekstu amandmana, a kasnije referendum.
Želim i da vas podsetim da je za usvajanje Predloga za promenu Ustava potrebna dvotrećinska većina, što ne sumnjam da će, naravno, biti.
Takođe bih želeo da vam kažem da sam sazvao za sredu 9. jun sledeću sednicu, gde ima više zakona koji se tiču Nacionalne baze podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, nekoliko ugovora, odnosno garancija vezano za izgradnje regionalnih gasovoda i izveštaje raznih regulatornih tela, Komisije za kontrolu državne pomoći, Republike komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sprovedeni monitoring Kancelarije za javne nabavke, Izveštaj Komisije za hartije od vrednosti.
Sada, na kraju, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Trinaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
S obzirom na to da ovim završavamo Prvo redovno zasedanje u ovoj godini, pozivam vas da pozdravimo himnu Republike Srbije.
(Intoniranje himne.)
Zahvaljujem.
Zaključujem redovno zasedanje. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.