Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dame i gospodo, pošto smo obavili glasanje za izbor potpredsednika Narodne skupštine prozivkom zaključujem glasanje i pristupam utvrđivanju rezultata.
Pošto smo utvrdili rezultate glasanja za izbor potpredsednika Narodne skupštine, dozvolite da saopštim rezultate glasanja.
Predloženi kandidati dobili su sledeći broj glasova: Sandra Božić 194, Božidar Delić 197, Usame Zukorlić 195, Elvira Kovač 194, Zoran Lutovac 207, Snežana Paunović 194, Borko Stefanović 204.
Pošto su svi kandidati dobili većinu glasova svih narodnih poslanika, a konstatujem i više glasova nego predsednik Narodne skupštine na čemu čestitam sa svoje strane, konstatujem da su izabrani za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije.
Zahvaljujem posebno svima koji su se držali našeg dogovora.
Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam potpredsednicima Narodne skupštine na izboru i molim sve da zauzmu mesta pored predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda – IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE.
Primili ste Predlog predsednika Narodne skupštine da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Otvaram pretres o predlogu kandidata za imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.) Zahvaljujem.
Zaključujem pretres.
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je, prema članu 21. stav 3. Poslovnika, generalni sekretar Narodne skupštine imenovan ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 182, protiv – 5, uzdržanih – 10, nije glasalo – 15, ukupno – 212 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika imenovala Srđana Smiljanića za generalnog sekretara Narodne skupštine.
Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam Srđanu Smiljaniću na imenovanju za generalnog sekretara narodne skupštine.
Molim gospodina Smiljanića da zauzme svoje mesto.
Peta tačka dnevnog reda je – IZBOR ČLANOVA RADNIH TELA NARODNE SKUPŠTINE.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije sa izmenom u Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, informatičko društvo.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima gospodin Zukorlić.
Izvolite.