Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Zukorliću, ako se javite za repliku, zaista nema osnova. Niste bili pomenuti direktno, ni vi ni grupa. Hvala.
Pošto više nema prijavljenih za reč zaključujem jedinstveni pretres. Pošto je Narodne skupštine obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje podsećam da na osnovu člana 24. Poslovnika Narodne skupštine o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Narodna skupština odlučuje u celini javnim glasanjem.
Članovi i zamenici članova su izabrani ako je za predlog odluke glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije sa ispravkom u celini.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 206, nije glasalo – 4, od ukupno 210.
Konstatujem da Narodna skupština usvojila predlog odluke u celini.
Tačka 6. – Izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Primili ste Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlogu odluke o sastavu parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
Da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici žele reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Pošto nema prijavljenih zaključujem jedinstveni pretres.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres pre prelaska na odlučivanje, podsećam da prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 206, uzdržano – 2, nije glasalo – 3, ukupno – 211.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlogu odluke o sastavu parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 202, uzdržano – 1, nije glasalo – 8, ukupno – 211.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog odluke.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsedavajućeg Narodne skupštine narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati bez prava na obrazlaganje da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Borislav Novaković na sednici 2. avgusta 2022. godine u 10 časova i 31 minut je ukazao na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 31, protiv – 13, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 208 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 10 časova i 32 minuta je ukazao na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 33, protiv – četiri, nije glasalo 168 od ukupno prisutnih 205 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Zoran Lutovac na sednici 2. avgusta 2022. godine u 10 časova i 34 minut je ukazao na povredu člana 109. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 33, protiv – šest, nije glasalo 164 od ukupno prisutna 203 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Radomir Lazović na sednici 2. avgusta 2022. godine u 10 časova i 35 minut je ukazao na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 37, protiv – troje, uzdržan – jedan, nije glasalo 161 od ukupno prisutna 202 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Vladimir Gajić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 12 časova i 20 minuta je ukazao na povredu člana 103. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 29, protiv – jedan, nije glasalo 172 od ukupno prisutna 202 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Veroljub Arsić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 13 časova i 33 minuta je ukazao na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – 17, uzdržan – jedan, nije glasao 171 od ukupno prisutna 202 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Đorđe Miketić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 13 časova i 47 minuta je ukazao na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 27, protiv – troje, nije glasalo 171 od ukupno prisutnih 201 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Hadži Milorad Stošić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 15 časova i 35 minuta je ukazao na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – 10, nije glasao 181 od ukupno prisutnih 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik prof. dr Jelena Jerinić na sednici 2. avgusta 2022. godine u 16 časova i 50 minuta je ukazao na povredu člana 96. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje: za – 27, protiv – troje, nije glasalo 170 od ukupno prisutnih 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
U skladu sa, verujem uspostavljeno dobrom praksom i sa verom u kvalitetnu buduću saradnju, obaveštavam vas da povlačim sve danas izrečene mere opomene.
Poštovani, narodni poslanici obaveštavam vas da sam na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine sazvao prve sednice Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu koji će se održati odmah po završetku ove sednice, s tim što će prvo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja održati sednicu iza koje sledi sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i potom sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu. Hvala svima.
(Sednica je završena u 00.15 sati.)