Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, 3. tačka dnevnog reda je izbor potpredsednika Narodne skupštine.
Pre nego što pređemo na izbor potpredsednika Narodne skupštine, podsećam vas da je članom 14. Poslovnika Narodne skupštine propisano da Narodna skupština utvrđuje broj potpredsednika na predlog Predsednika Narodne skupštine.
Saglasno navedenoj odredbi i obavljenim konsultacijama sa predstavnicima poslaničkih grupa, predlažem da Narodna skupština utvrdi da u ovom sazivu ima sedam potpredsednika. O ovom predlogu ćemo se izjasniti pre prelaska na glasanje o predloženim kandidatima.
Obaveštavam vas da sam u skladu sa članom 15. Poslovnika Narodne skupštine primio predloge za sedam kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.
Predlozi kandidata za potpredsednike Narodne skupštine su vam uručeni.
Kao što vidite, za potpredsednike Narodne skupštine izabrani su narodni poslanici: Zoran Lutovac, izabran sa izborne liste Marinika Tepić - Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM-VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), Sandra Božić izabrana sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“, Snežana Paunović izabrana sa izborne liste „Ivica Dačić – Premijer Srbije“, Elvira Kovač izabrana sa izborne liste „Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor“, Božidar Delić izabran sa izborne liste „Miloš Jovanović – NADA za Srbiju, Srpska koalicija NADA, Nacionalno demokratska alternativa, Demokratska stranka Srbije, Za Kraljevinu Srbiju - Vojislav Mihajlović, Usame Zukorlić izabran sa izborne liste „Muftijin amanet“, Stranka pravde i pomirenja - Usame Zukorlić, Borko Stefanović izabran sa izborne liste „Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije, Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM -VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka.
Ovom prilikom bih podsetio sve da smo tokom dijaloga koji smo vodili na nivou poslaničkih grupa usaglasili dve važne stvari vezano za ovu tačku dnevnog reda. Prva je da pošto je postignut konsenzus po pitanju broja potpredsednika Narodne skupštine i personalnih rešenja za kandidate.
Ne vodimo raspravu po ovoj tački dnevnog reda, jer za to, kako smo se usaglasili, nema potrebe. Druga, izrazili smo spremnost da svi narodni poslanici podrže glasanjem sve predložene kandidate.
Pošto prema članu 16. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog, pitam da li predstavnici predlagača žele da obrazlože predloge kandidata za potpredsednice Narodne skupštine?
Reč ima Dragana Rakić.
...
Demokratska stranka

Dragana Rakić

Demokratska stranka - DS
Poštovani predsedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici u ime predlagača mogu da kažem da imam zadovoljstvo što sam u prilici da predložim predsednika DS, dr Zorana Lutovca za kandidata za potpredsednika Narodne skupštine.

Zorana Lutovca smo kandidovali sa osnovnom idejom da se rad Narodne skupštine podigne na značajnije viši nivo, ali i da se povrati ugled ove institucije koja se permanentno urušava od 2012. godine.

Doktor Zoran Lutovac je predlog 35 opozicionih poslanika iz četiri poslanička kluba, to su poslanički klubovi „Ne davimo Beograd“, „Moramo-Zajedno“, Narodna stranka i poslanici DS, hvala ovim poslanicima što su u predsedniku DS videli čoveka od ličnog i profesionalnog integriteta, dostojnog da bude potpredsednik Narodne skupštine.

Pošto vidim da postoje određene dileme u javnosti, naglašavam da je kandidatura Zorana Lutovca plod isključivo ove inicijative 35 opozicionih poslanika u ovom parlamentu.

Na osnovu Poslovnika o radu Narodne skupštine, u članu 15. predviđeno je da najmanje 30 poslanika podnese kandidaturu za jednog od potpredsednika. Mi smo to uradili i ja vam se još jednom zahvaljujem, drage kolege, na ovom poverenju.

To što je većina u ovom parlamentu odlučila da proširi broj potpredsednika, to je vaša odluka, odluka većine, to nije naša odluka, Mi nismo tražili da se povećava broj potpredsedničkih mesta.

Kako god ovaj parlament bude izgledao u budućnosti, mi smo sigurni da predlažemo čoveka dostojnog ove funkcije i sigurni smo da kada bi više takvih ljudi bilo u srpskom parlamentu, njegova društvena uloga bila bi mnogo zdravija i po društvo napravljena na mnogo korisnijim osnovama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Znate da nema potrebe da meni objašnjavate šta ste tražili vi ili bilo ko drugi, a ni ostalima koji su učestvovali u našem dijalogu. Svi znaju sve.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 16. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o predlozima kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.

Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)

Zahvaljujem.

Zaključujem pretres.

Kao što sam najavio, pre nego što pređemo na izbor potpredsednika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština prethodno utvrdi broj potpredsednika Narodne skupštine.

Stavljam na glasanje predlog da Narodna skupština utvrdi da ima sedam potpredsednika.

Molim da se izjasnimo.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 211, nije glasalo pet od ukupno 216 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština, jednoglasno, donela odluku da ima sedam potpredsednika.

Nastavljamo rad i prelazimo na izbor potpredsednika Narodne skupštine.

Dozvolite mi da, saglasno članu 16. stav 5. Poslovnika, utvrdim listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine po azbučnom redu prezimena.

Prema podnetim predlozima, utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine: 1) Sandra Božić, 2) Božidar Delić, 3) Usame Zukorlić, 4) Elvira Kovač, 5) Zoran Lutovac, 6) Snežana Paunović i 7) Borko Stefanović.

Podsećam vas da, prema članu 17. stav 1. Poslovnika, pre pristupanja izboru potpredsednika, Narodna skupština na predlog predsednika odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom narodnih poslanika.

Predlažem da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Molim da se izjasnimo.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 171, nije glasalo 32 od ukupno 217 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, odlučila da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanje, prozivkom narodnih poslanika.

Pošto je Narodna skupština odlučila da se izbor potpredsednika obavi javnim glasanjem, u tom slučaju je članom 17. stav 2. Poslovnika propisano da ako Narodna skupština odluči da glasa javno, glasa se prozivkom.

Prema odredbi člana 17. stav 3. Poslovnika, glasati se može najviše za onoliko kandidata koliko se i bira potpredsednika i to između kandidata čija su imena navedena na listi kandidata.

Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam da je članom 131. Poslovnika utvrđen postupak sprovođenja javnog glasanja - prozivkom i da, shodno toj odredbi: Generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, narodni poslanici koji pristupaju glasanju izgovaraju puno ime i prezime kandidata za koje glasaju, predsednik ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa, generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.

Napominjem da Narodna skupština članom 104. stav 1. Ustava Republike Srbije bira potpredsednike Narodne skupštine većinom glasova svih narodnih poslanika.

Imajući to u vidu stavljam na glasanje Predlog da se za potpredsednike Narodne skupštine izaberu Sandra Božić, Božidar Delić, Usame Zukorlić, Elvira Kovač, Zoran Lutovac, Snežana Paunović i Borko Stefanović.

Molim generalnog sekretara, odnosno zamenika generalnog sekretara da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.

Napominjem da svaki narodni poslanik treba da izgovori puno ime i prezime kandidata za koje glasa.

Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Saopštićemo rezultat za nekih 15 minuta, tako da vas molim da u to vreme budete u sali.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dame i gospodo, pošto smo obavili glasanje za izbor potpredsednika Narodne skupštine prozivkom zaključujem glasanje i pristupam utvrđivanju rezultata.
Pošto smo utvrdili rezultate glasanja za izbor potpredsednika Narodne skupštine, dozvolite da saopštim rezultate glasanja.
Predloženi kandidati dobili su sledeći broj glasova: Sandra Božić 194, Božidar Delić 197, Usame Zukorlić 195, Elvira Kovač 194, Zoran Lutovac 207, Snežana Paunović 194, Borko Stefanović 204.
Pošto su svi kandidati dobili većinu glasova svih narodnih poslanika, a konstatujem i više glasova nego predsednik Narodne skupštine na čemu čestitam sa svoje strane, konstatujem da su izabrani za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije.
Zahvaljujem posebno svima koji su se držali našeg dogovora.
Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam potpredsednicima Narodne skupštine na izboru i molim sve da zauzmu mesta pored predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda – IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE.
Primili ste Predlog predsednika Narodne skupštine da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Otvaram pretres o predlogu kandidata za imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.) Zahvaljujem.
Zaključujem pretres.
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je, prema članu 21. stav 3. Poslovnika, generalni sekretar Narodne skupštine imenovan ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 182, protiv – 5, uzdržanih – 10, nije glasalo – 15, ukupno – 212 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika imenovala Srđana Smiljanića za generalnog sekretara Narodne skupštine.
Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam Srđanu Smiljaniću na imenovanju za generalnog sekretara narodne skupštine.
Molim gospodina Smiljanića da zauzme svoje mesto.
Peta tačka dnevnog reda je – IZBOR ČLANOVA RADNIH TELA NARODNE SKUPŠTINE.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije sa izmenom u Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, informatičko društvo.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima gospodin Zukorlić.
Izvolite.