Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
I, to je bilo kompletno vreme ovlašćenog predstavnika.
Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici DS i grupe Ujedinjeni.
Na član 31. amandman su zajedno podneli poslanici DSS.
Na član 31. – Miodrag Gavrilović.
Na član 35. – Marina Lipovac Tanasković.
Na član 38. amandman su podneli zajedno….
Izvinite, Narodna stranka nema više vremena ni po jednom osnovu.
Ne razumete, nema više dva minuta za podnosioce, ispunili smo uslov po Poslovniku, čitam amandmane koji su podneti.
Tako je, ko ima vreme za raspravu po nekom drugom osnovu, može da se javi za reč.
Na član 38. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
Na član 38. amandman su zajedno podneli poslanici DS.
Na član 38. – Narodne stranke i DSS.
Na član 38. – poslanici Moramo – Zajedno.
Na član 38. – poslanici Narodne stranke.
Posle člana 38. za dodavanje člana 38a zajedno poslanici Ujedinjeni.
Na član 42. – Miodrag Gavrilović.
Na član 44. – Zajedno, Moramo – Zajedno, Dveri, odnosno Ne davimo Beograd.
Na član 45. – Slavica Radovanović.
Na član 45. – Zajedno Zeleno levi klub.
Na član 45. – Tatjana Manojlović.
Na član 46. – Zeleno levi klub, Dveri, DS.
Na član 54. – Marina Lipovac Tanasković.
Na član 54. – Dveri.
Na član 54. – Narodna stranka, Ujedinjeni i DS.
Na član 54. – Zeleno levi klub i Moramo – Zajedno.
Na član 57. – Moramo – Zajedno.
Na naslov iznad člana 59. i član 59. – Narodna stranka.
Na naziv člana 59. i član 59. – Ujedinjeni i DS.
Na član 59. i 66. – Dveri.
Na član 68. – Ujedinjeni.
Na član 68. – Narodna stranka.
Na član 68. – Zeleno levi klub.
Na član 68. – Demokratska stranka.
Na član 69. – DSS.
Na član 68. – Dveri.
Na član 69. – Komlenski i Torbica.
Na član 69. – Ujedinjeni i Dveri.
Na član 69. – Narodna stranka.
Na član 69. – Zeleno-Levi klub.
Na član 69. – Demokratska stranka.
Na član 69. – Miodrag Gavrilović.
Na član 70. – Ujedinjeni.
Na član 70. – Narodna stranka, Demokratska stranka i DSS.
Na član 71. – Zeleno-Levi klub i Dveri.
Na član 73. – Zeleno-Levi klub, Dveri i Demokratska stranka.
Na član 76. – Miodrag Gavrilović.
Na član 78. – Miodrag Gavrilović.
Na član 82. – Zavetnici.
Pardon, vreme ovlašćenog predstavnika.
Izvolite.
...
Srpska stranka Zavetnici

Nikola Dragićević

Srpska stranka Zavetnici
Uvaženi predsedavajući, iako je Srpskoj stranci Zavetnici, hvala kolega, najlepše, hvala uvažena potpredsednice, ostalo još nekoliko minuta vremena, mi ga nećemo koristiti do kraja sednice. Hvala najlepše i još jednom – svima srećan rad.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 82 – Dveri.

Na član 83. – Moramo-Zajedno.

Na član 85. – Dveri.

Na član 86. – Dveri.

Na član 86. – Miodrag Gavrilović.

Na član 86. – Jelena Žarić Kovačević.

Inače samo da konstatujem, što se tiče Gavrilovića na član 86, za ova dva poslednja, Gavrilović 86, Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

I na član 86. Jelena Žarić Kovačević, isto, Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 87. amandman su podneli poslanici Moramo-Zajedno.

Na član 88. poslanici Narodne stranke.

Na naziv člana i član 93. Jelena Žarić Kovačević, Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 94 – Jelena Žarić Kovačević, Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 94. amandman su podneli iz Narodne stranke.

Na član 94. Zeleno-Levi klub, Dveri i DS.

Na član 96. – Dveri.

Na član 96. – Jelena Žarić Kovačević, Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su i ovaj amandman, sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman, sa ispravkom, postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 98. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević, takođe Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 101. amandmane su podneli Miodrag Gavrilović i poslanici Dveri.

Na član 102. amandman su podneli poslanici Dveri.

Na član 106. amandman su podneli poslanici Dveri.

Na član 109. amandman su podneli poslanici Dveri.

Na član 109. – Moramo-Zajedno.

Na član 110. – Slavica Radovanović.

Na član 110. – Zeleno-Levi klub.

Na član 115. – Narodna stranka.

Na član 115. – DS.

Na član 115. - Slavica Radovanović.

Na član 115. – Zeleno-Levi klub.

Na član 119. – Narodna stranka.

Na član 119. – Narodna stranka.

Na član 133. – Miodrag Gavrilović.

Na član 144. – Komlenski i Torbica.

Na član 145. – Komlenski i Torbica.

Na član 146. – Ujedinjeni.

Na član 146. – DS.

Na član 147. – Jelena Žarić Kovačević, Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na naziv člana i član 153. ponovo Jelena Žarić Kovačević, Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 154. – Komlenski i Torbica.

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 10. tačku – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE

Primili ste amandmane, kao i izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.

Na član 5. poslanici DS.

Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona, u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA.

Primili ste amandmane, kao i izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.

Na član 1. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.

Na član 2. - poslanici Narodne stranke.

Na član 2. - poslanici grupe Ujedinjeni, DS i DSS.

Na član 2. - Miodrag Gavrilović.

Na član 3. – Narodna stranka.

Na član 3. – Poslanici DS.

Na član 3. – Poslanici DSS.

Na član 4. – Jelena Žarić Kovačević, Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 4. amandmane su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba i poslanici DS.

Na član 9. – poslanici DS.

Na naslov iznad člana 10. i član 10. amandman su zajedno podneli poslanici DS.

Na član 10. amandman su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 10. – Miodrag Gavrilović.

Na član 13. – Ujedinjeni.

Na član 13. – Zeleno-Levi klub i DS.

Na član 14. amandman su podneli poslanici Narodne stranke, kao i poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 14. amandman su zajedno podneli poslanici Demokratske stranke.

Na član 14. amandman su podneli poslanici Dveri.

Na član 15. – Komlenski i Torbica.

Na član 15. – Narodna stranka.

Na član 17. – Narodna stranka.

Na član 17. – Ujedinjeni.

Na član 17. – Zeleno-Levi klub.

Na član 17. – Miodrag Gavrilović.

Na član 18. – Narodna stranka.

Na član 18. – poslanici DSS.

Na član 18. – poslanici Dveri.

Na član 18. – Zeleno-Levi klub.

Na član 18. – Zavetnici.

Na član 18. – DS.

Na član 18. – Ujedinjeni.

Na član 20. – Zavetnici.

Na član 20. – poslanici Narodne stranke i DS.

Na član 20. – poslanici DSS.

Na član 23. – poslanici Dveri.

Na član 23. – Miodrag Gavrilović.

Na član 23. – poslanici Narodne stranke i poslanici DS.

Na član 23. – poslanici Zeleno-Levi klub.

Na član 23. – poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 24. – poslanici Zeleno-Levi klub.

Na član 24. – poslanici DSS.

Na član 26. – poslanici Narodne stranke.

Na član 26. – poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 26. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.

Na član 26. amandman su podneli poslanici Dveri.

Na član 27. amandman su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici grupe Ujedinjeni i Demokratske stranke.

Na član 28. amandman su podneli poslanici Narodne stranke i grupe Ujedinjeni i Demokratske stranke.

Na član 32. amandman su podneli poslanici Demokratske stranke i grupe Ujedinjeni.

Na član 35. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.

Na član 35. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba i poslanici Demokratske stranke.

Na član 42. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević.

Vlada i nadležni Odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 43. amandman su podneli poslanici Zavetnika.

Na član 44. amandman su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 44. amandman su podneli poslanici Komlenski i Torbica.

Na član 44. amandman su podneli poslanici Demokratske stranke.

Na član 44. amandman je podneo poslanik Borislav Novaković.

Na član 44. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.

Na član 44. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.

Na član 44. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.

Na član 44. amandman je podneo poslanik Miodrag Gavrilović.

Na član 44. amandman je podneo poslanik Miroslav Aleksić.

Na član 44. amandman su podneli poslanici Zavetnika.

Na član 44. amandman su podneli poslanici Moramo - Zajedno.

Na član 47. amandman su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 47. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.

Na član 47. amandman su podneli poslanici Demokratske stranke.

Amandman kojim se posle člana 47. dodaje član 47a podneli su poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 48. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.

Na član 48. amandman su podneli poslanici Demokratske stranke.

Na član 48. amandman su podneli poslanici DSS-a.

Na član 48. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.

Na član 49. amandman su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 49. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.

Na član 49. amandman, sa ispravkom, podnela je Jelena Žarić Kovačević.

Vlada i nadležni Odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 49. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.

Na član 50. amandman je podnela poslanica Jelena Žarić Kovačević.

Vlada i nadležni Odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 51. amandman su podneli poslanici Demokratske stranke.

Na član 53. amandman je podneo poslanik Miodrag Gavrilović.

Na član 54. amandman su podneli poslanici Narodne stranke, Zeleno-levog kruga i Demokratske stranke.

Na član 54. amandman su podneli poslanici Dveri.

Na član 56. amandman su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.

Na član 56. amandman su podneli poslanici Demokratske stranke.

Na naslov odeljka, naslov i član 58. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.

Na naslov odeljka, naslov i član 58. amandman su podneli poslanici Demokratske stranke.

Na naslov Glave V amandman je podneo Miodrag Gavrilović.

Na član 58. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.

Dubravka Kralj, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Amandman koji se posle člana 59. dodaje 59a podneo je Miodrag Gavrilović.
Na član 61. amandman, sa ispravkom, podnela je Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i nadležni Odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 64. amandman su podneli poslanici Komlenski i Torbica.
Na član 64. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor za pravosuđe su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 65. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 70. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Tačka 12. dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJA REPUBLIKE SRBIJE U KORIST "UNICREDIT BANK SRBIJE A.D. BEOGRAD", "NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD " I "AIK BANKE A.D. BEOGRAD" PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS NOVI SAD".
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Što ste se vi javili?
(Miodrag Gavrilović: Da se izvinim koleginici.)
Izvinjavajte se naknadno.
Tačka 13. dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O REGULISANjU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU NA OSNOVU KORIŠĆENjA SREDSTAVA STENDBAJ ARANŽMANA ODOBRENIH REPUBLICI SRBIJI ODLUKOM ODBORA IZVRŠNIH DIREKTORA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA, OD 19. DECEMBRA 2022. GODINE.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 9. februar 2023. godine, sa početkom u 11.00 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Zahvaljujem ministarki Popović i narodnim poslanicima koji su učestvovali u raspravi.