Peto vanredno zasedanje , 06.09.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/190-23

2. dan rada

06.09.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 11:30 do 16:10

 • TAGOVI

 • Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Dan za glasanje o 3. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Dan za glasanje o tačkama 1. do 2. i 4. do 25. dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o kulturi
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP)
 • Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije
 • Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - „Reforma sektora energetike i životne sredine u Republi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
 • Zakon o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije
 • Odluka o izboru ministra privrede
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  Na osnovu službene evidencije, konstatujem da sednici prisustvuje 124 narodnih poslanika.
  Podsećam vas je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice ukoliko to već nisu učinili.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno prisustvo 150 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad.
  Obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Đorđe Pavićević i Biljana Đorđević.
  Prelazimo na odlučivanje o Trećoj tački dnevnog reda – PREDLOG DA SE ZA MINISTRA PRIVREDE U VLADI REPUBLIKE SRBIJE IZABERE SLOBODAN CVETKOVIĆ.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu da se za ministra privrede u Vladi Republike Srbije izabere Slobodan Cvetković, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 270. stav 2. Poslovnika Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.
  Predlažem da Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
  Molim da se o ovom predlogu za izjasnimo glasanjem.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv - jedan, nije glasalo 20 od ukupno – 157.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da se o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
  Pošto je Narodna skupština odlučila se o izboru za člana Vlade glasa javnom prozivkom, podsećam, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 9. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira članove Vlade.
  Takođe vas podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i shodno toj odredbi:
  - generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena,
  - narodni poslanik koji pristupa glasanju izgovara reč: „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost, uz njegovo ime i prezime na spisku.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za ministra privrede u Vladi Republike Srbije izabere Slobodan Cvetković.
  Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.
  Molim generalnog sekretara da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i da evidentira njihovo izjašnjavanje.

  Srđan Smiljanić

  | Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
  Avramov Andrijana – za;
  Albahari Natan – protiv;
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Podsećam ostale narodne poslanike da niko nema pravo da prilazi drugim narodnim poslanicima kao i mestu gde sedi predsedavajući.

  Srđan Smiljanić

  | Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
  Aleksić Zagorka – za;
  Aleksić Miroslav – protiv;
  Antić Ivan – za;
  Arežina Radovan – za;
  Arsić Veroljub – za;
  Atlagić prof. dr Marko – za;
  Acković dr Dragoljub – za;
  Adžić Stefan – za,
  Bajatović dr Dušan – za;
  Bajić dr Živan – za;
  Bakarec Nebojša – za;
  Bačevac dr Muamer – nije tu;
  Beloica Martać Ana – za;
  Bečić mr Igor – za;
  Bogdanović dr Marko – za;
  Bogunović Nataša – za;
  Božić Sandra – za;
  Bojović Milorad – za;
  Bojović Miloratka;
  Bokan Nikola – za;
  Braunović Igor – za;
  Bujuklić dr Žika – nije tu;
  Bukumirović Bojana;
  Bulatović Dejan – za;
  Bulatović Slaviša – za;
  Vasiljević Bratimir - za;
  Vasić Andrijana – za;
  Vasić Dejana – za;
  Vasić Radmila;
  Veselinović Željko;
  Veselinović Janko;
  Vlk Draginja – za;
  Vojinović Marija;
  Vujadinović Milimir – za;
  Vujačić Svetozar;
  Vujić Vojislav – za;
  Vujičić mr Danijela – za;
  Vukajlović Branko;
  Vuksanović Momčilo – za;
  Vulić Dragan – za;
  Gavrilović Miodrag;
  Gajić Vladimir;
  Gajić Gorica;
  Glušac Milan – za;
  Gojković Žika – za;
  Grbović Pavle;
  Grguš Uglješa;
  Grujić dr Danijela;
  Davidovac Tijana – za;
  Dani Zoltan – za;
  Dragić Biljana;
  Dragićević Nikola;
  Dragišić prof. dr Zoran – nije tu;
  Drecun mr Milovan – za;
  Durgutović Edis – za;
  Đorđević doc. dr Biljana;
  Đorđić Đorđo;
  Đukanović Vladimir – za;
  Đukić prof. dr Vladimir – za;
  Đurđević Stamenkovski Milica;
  Đurić Nevena – za;
  Đurković Ljubinko;
  Ekres Rozalija – za;
  Erac Strahinja;
  Erić mr Ninoslav – za;
  Žarić Kovačević Jelena – za;
  Zagrađanin Vladan – nije tu;
  Zelenović Nebojša;
  Zečević Zoran;
  Zukorlić Usame – za;
  Ivanović Nataša;
  Ivković dr Vesna – za;
  Ivković Lepomir – za;
  Ignjatović Dejan – za;
  Ilić prof. dr Dejan – za;
  Ilić Stošić Biljana – za;
  Imamović Enis;
  Jakovljević Milovan;
  Janković Vladeta;
  Janković Tomislav – za;
  Janošević Stanislava – za;
  Jevđić Marija – za;
  Jekić Dalibor;
  Jerinić prof. dr Jelena;
  Jerković Aleksandar;
  Jefić Branković Sanja – za;
  Jovanov Milenko – za;
  Jovanović Aleksandar;
  Jovanović Branimir – za;
  Jovanović Darko – za;
  Jovanović Dragan – za;
  Jovanović mr Jadranka – za;
  Jovanović Marija – za;
  Jovanović dr Miloš;
  Jovanović Nataša – za;
  Jovanović Stefan;
  Jovanović dr Tatjana – za;
  Jovančićević prof. dr Branimir;
  Joković Sandra – za;
  Joksimović Nemanja – za;
  Josifović Branislav - za;
  Jugović Aleksandar – za;
  Kalajdžić dr Jelena;
  Kamberi Šaip;
  Karanac Jasmina – nije tu;
  Karić Dragomir – nije tu;
  Karić Ivan – za;
  Kovač Elvira – za;
  Kovačević Borisav – za;
  Kovačević Siniša;
  Kozma Robert;
  Kolundžija Jovan – za;
  Komlenski Đorđe – za;
  Kondić Miroslav – za;
  Kosanić mr Đorđe – za;
  Kostić mr Ivan;
  Kralj Dubravka – za;
  Krkobabić Stefan – nije tu;
  Kučević Selma;
  Lazović Radomir;
  Laketić prim. dr Darko – za;
  Lakić Sanja – za;
  Linta Miodrag – za;
  Lipovac Tanasković Marina;
  Lukić Dragana – za;
  Lukić Marija;
  Lukić Šarkanović prof. dr Mirka – za;
  Lutovac dr Zoran;
  Manić Dejan – za;
  Manojlović Tatjana;
  Marić Dušan – za;
  Marić Ljubomir – za;
  Marković Aleksandar – za;
  Marković D. Dragan – za;
  Marković M. Dragan – za;
  Marković Ksenija;
  Marković Uglješa;
  Marsenić Predrag;
  Mateović Jana – za;
  Matić Veroljub – za;
  Macura prim. dr Nada – za;
  Medved Tatjana – za;
  Miketić dr Đorđe;
  Miladinović Sanja;
  Milenković Kerković prof. dr Tamara;
  Miletić Milija – za;
  Milivojević Jelena – za;
  Milivojević Srđan;
  Milijić mr Svetlana – za;
  Milinković Dragovan – za;
  Milić Goran – za;
  Milojević Milosav – za;
  Milošević Jelena;
  Miljanić Ana – za;
  Miljanić Dragana;
  Mirković Aleksandar – za;
  Mitrović dr Nenad;
  Mihailović Vojislav;
  Mihajlovski Ilo – za;
  Mladenović Marko – za;
  Mrdić dr Uglješa – za;
  Nedović Vesna – za;
  Nestorović Danijela;
  Nešić Nikola;
  Nikolić Dragan;
  Nikolić Ivana – za;
  Nikolić Milinka;
  Nikolić Milica – za;
  Nikolić Ratko – za;
  Novaković Borislav;
  Novaković Nebojša;
  Obradović Boško;
  Obradović prof. dr Vladimir;
  Obradović Jasmina – za;
  Obradović Jelena – za;
  Obradović Milica – za;
  Olenik Aleksandar;
  Oreg dr Anna;
  Orlić dr Vladimir – za;
  Ostrogonac Mirko – za;
  Pavićević prof. dr Đorđe;
  Palalić Jovan – za;
  Pantić Pilja Biljana – za;
  Parandilović Miloš;
  Parlić Ivana;
  Pastor dr Balint – nije tu;
  Paunović Snežana – za;
  Pašić Tatjana;
  Perić Ranković Borislava – nije tu;
  Petrović Olja – za;
  Pilipović Tamara – za;
  Popović dr Nenad – nije tu;
  Puškić Borko;
  Raguš Marina – nije tu;
  Radenković mr Dejan – za;
  Radenović Stojan – za;
  Radin Milan – za;
  Radinović Dragana – za;
  Radovanović Slavica;
  Radović Dijana – za;
  Radojević Dušan – za;
  Radojičić prof. dr Zoran – za;
  Radosavljević Dušan;
  Radosavljević Nikola – za;
  Rakić dr Dragana;
  Rašković Ivić Sanda;
  Redžepović Zaim – za;
  Ristić Marko;
  Ristić Slaviša;
  Rističević Marijan – za;
  Ristović Nenad – za;
  Savić prof. dr Andrea – za;
  Savović Petković Vesna – za;
  Sandić Zoran;
  Simić Srđan – za;
  Simonović Bratić Dunja – za;
  Srbulović Ivana – za;
  Stanimirović Rodoljub – za;
  Stanković Đorđe;
  Starčević Života – za;
  Stevanović Veroljub;
  Stefanović Borko;
  Stojanović Dragan – nije tu;
  Stojanović Zoran;
  Stojanović Staša – za;
  Stojilković Momir – za;
  Stojiljković Dušan – nije tu;
  Stošić Hadži Milorad – za;
  Tasić Knežević Nataša – za;
  Tvrdišić Radovan – za;
  Tepić Marinika;
  Todorović Đorđe – za;
  Todorović Marija – za;
  Tomašević Branislav;
  Tomašević mr Nenad;
  Tomić dr Aleksandra – za;
  Tomić Zoran – za;
  Torbica Bojan – za;
  Ćalović Sanja – za;
  Ujvari Žombor – za;
  Ujhelji mr Akoš – za;
  Fehratović prof. dr Jahja – za;
  Filipovski Dubravka – za;
  Hodžić Jasmin – za;
  Cakić Nebojša;
  Čotrić Aleksandar – za;
  Šćekić Dalibor – za;
  Šulkić Dejan.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.
  Pre nego što vam saopštim rezultate da kažem vama kojima očigledno nije bilo dovoljno svo vaše divljanje i svo vaše nasilje juče, kada ste pokušali da sprečite da ova Skupština raspravlja o Predlogu rebalansa, da sprečite i nova povećanja penzija za penzionere i novac koji je država opredelila za majke i njihovu decu, da sprečite dalji razvoj Srbije i dvostruke subvencije za poljoprivrednike, da sprečite i novi novac za lečenje. Ništa od toga niste uspeli da uradite. Danas ste došli da ponovo svoju sramotu, svoju bedu i jad pokažete.
  Evo, Ćute Jovanovića, popeo se na klupu i stoji na klupi u Narodnoj skupštini i duva u neku trubu. Gde ste to Jovanoviću? Da li tako na kafanskom stolu stojite? Da li na kafanskom stolu stojite tako?
  Da vas bude sramota i svakoga ko vas je u životu upoznao i vas što vrištite i vas što duvate u pištaljke i Tatjanu Manojlović. Nije joj bilo dovoljno što je juče napadala poslanika Fehratovića, pa došla i danas i Radomira Lazovića koji opet tu gura pripadnike skupštinskog obezbeđenja. Stid i sramota da vas bude sve zajedno, da vas vide ljudi. I vas, što ste juče ovde odlomili deo inventara i napravili štetu u Skupštini, pa sada lupate sa Marinikom Tepić ponovo. Svaka vam čast. Neka vas vidi Srbija, neka vas vidi ko ste i šta ste.
  Sada ću da saopštim rezultate glasanja.
  Ukupno je glasanju pristupilo 150 narodnih poslanika, za predlog, za izbor člana Vlade glasalo je 148 narodnih poslanika, protiv predloga dva.
  Pošto je za predlog za izbor člana Vlade glasalo 148 narodnih poslanika, što predstavlja većinu glasova svih narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština za ministra privrede u Vladi Republike Srbije izabrala Slobodana Cvetkovića.
  Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam članu Vlade Slobodanu Cvetkoviću na izboru.
  Pozivam Slobodana Cvetkovića, člana Vlada, da u skladu sa članom 16. stav 2. Zakona o Vladi i članom 271. Poslovnika Narodne skupštine, pristupi radi polaganja zakletve.
  Vi, što vam je Kurti idol, Kurtijevska opozicijo, vi radite to što jedino umete, ako vas nije sramota da to radite i u ovom trenutku.
  Izvolite gospodine Cvetkoviću.
  (Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
  "ZAKLINjEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI I SVOJOM ČAŠĆU SE OBAVEZUJEM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKON, DA ĆU DUŽNOST ČLANA VLADE VRŠITI SAVESNO, ODGOVORNO I PREDANO I BITI POSVEĆEN OČUVANjU KOSOVA I METOHIJE UNUTAR REPUBLIKE SRBIJE“
  Molim ministra privrede da potpiše i preda tekst zakletve.
  Čestitam i neka je sa srećom.
  Ne znam da li je uopšte svestan Ćuta Jovanović da ta klupa na koju se popeo i na kojoj je stajao malopre sa obe noge, da je to klupa u kojoj je sedeo Ivo Andrić. Na klupu Ive Andrića ste se popeli, bruko i sramoto jedna i tu vam stoji tabla da vas podseti šta ste danas uradili.
  Sramota je i vas i Lutovca koji zviždi i Boru Novakovića koji zviždi i Draganu Rakić koja duva iz sve snage. Šta je sada? I pištaljka i truba u isto vreme? I Miroslava Aleksića što ne ume da objasni penzionerima što ne dozvoljava da dobiju veće penzije, koji ne ume da objasni ni poljoprivrednicima, a busa se tamo da se nekom poljoprivredom bavi, a šta on ima protiv toga da im subvencije budu dvostruko veće.
  I svi vi zajedno koji ste opet rešili nasilje da unesete u Narodnu skupštinu, bruko i sramoto. Eto, danas ste rešili nogama da gazite klupu Ive Andrića, a ta bruka i ta sramota samo su vaše, ništa vi sa ovom državom nemate.
  Nastavljamo raspravu u pojedinostima o preostalim predlozima zakona u 13,00 časova.
  (Posle pauze)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda sednice.
  Takođe, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, podsećam da su pozvani da sednici prisustvuju članovi Vlade sa svojim saradnicima.
  Pozdravljam predstavnike Vlade.
  Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama podneli narodni poslanici, kao i izveštaje.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici: zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković, od kojih se niko ne javlja za reč.
  Nemaju i ne znaju šta da kažu, ali zato ponovo divljaju i duvaju u pištaljke.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković, zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić, Lipovac Tanasković i zajedno Milenković, Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić, Vasić.
  Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jerković i zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković, zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić, Lipovac Tanasković, zajedno Milenković, Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić, Vasić.
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jerković i zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jerković, zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović i Stanković, zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Kome vi vičete kad većih lopova od vas svet video nije, od vas koji ste uništili i upropastili, a onda temeljno opljačkali sve čega ste se dohvatili! Ne samo Srbija, svet nije video lopove poput vas, mnoge sudski utvrđene i presuđene lopove. Bruko jedna i sramoto! Duvate u te vuvuzele! Jel vam toliko nepodnošljiva pomisao da će da dobiju majke novac za svoju decu? Bruko i sramoto i lopuže osvedočene!
  Na član 5. amandman je podneo Milovan Jakovljević.
  Na član 5. amandman je podneo Ivan Kostić.
  Na član 5. amandman je podnela Radmila Vasić.
  Na član 5. amandman je podneo Boško Obradović.
  Na član 5. amandman je podneo Borko Puškić.
  Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković, zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Samo da znaju ljudi koji gledaju, niko reč ne dobija, jer se niko za reč od podnosilaca i ne javlja, nego urlaju ovde. Evo, klovna izigrava Srđan Milivojević, koji je doneo mikrofon, malo mu je što je stavio pištaljke u usta. A vi duvajte u te vuvuzele, samo nemojte više da se penjete na klupe i nogama da gazite klupe u kojima je sedeo Ivo Andrić i mnogi kojima niste ne do kolena, nego do članaka. Bruko i sramoto jedna! Sigurno je Aljbin Kurti vrlo zadovoljan kako ste primenili njegova uputstva i njegove recepte, veoma zadovoljan, nije imao bolje sledbenike od vas, kurtijevaca.
  Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jerković i zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić i ostatak grupe.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli Milenković, Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jerković, Parandilović i ostatak grupe, Jovanović i ostatak poslaničke grupe.
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Parandilović i ostatak poslaničke grupe, Milenković, Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Aleksić, Parandilović i ostatak Parandilovićeve grupe, zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Parandilović, Novaković i ostali i zajedno Stefan Jovanović i poslanička grupa.
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno ponovo Parandilović i grupa i zajedno ponovo Stefan Jovanović i njegova grupa.
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Jerković, Slavica Radovanović i poslanička grupa, Stefan Jovanović i poslanička grupa.
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Jerković, grupa Slavica Radovanović, Đorđe Stanković i ostali i grupa Stefan Jovanović, Gajić i ostali, takođe i poslanička grupa Dveri.
  Niko neće reč i dalje.
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Miloš Parandilović, Slavica Radovanović i njihova grupa i zajedno Stefan Jovanović, Vladimir Gajić i njihova grupa, koji sve vreme vrište i duvaju u pištaljke i jednu jedinu reč ne umeju da kažu, pa i kako bi.
  Nemaju opravdanja za ovo sramno ponašanje.
  Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić i tako dalje, njihova grupa.
  Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Novaković, Radovanović, Stanković i njihova poslanička grupa, zajedno Jovanović, Gajić, Parlić i njihova poslanička grupa.
  Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić i Lipovac Tanasković.
  I niko jedno slovo ne ume da kaže, a umete da udarate.
  Nemojte samo ponovo da odvalite deo klupe kao juče, siledžije i huligani.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Prelazimo na sledeći zakon – 4. tačka dnevnog reda.
  Primili ste, takođe, amandmane koje su podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Erac, Đurđević Stamenkovski, Dragićević, Zečević, Miljanić, Nikolić, Ristić i Bukumirović.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić i Vasić.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli ponovi isti poslanici – Milenković Kerković, Obradović i ostatak poslaničke grupe.
  Niko neće reč.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli Erac, Đurđević Stamenkovski, Dragićević i ostatak poslaničke grupe.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli Milenković Kerković, Obradović i ostali poslanici Dveri.
  Vi opet rešili da nas podsetite da ste lopovi kakve svet video nije?
  Jeste li se malo napljačkali prošli put ostavljajući pola miliona ljudi bez posla, zatvarajući sve fabrike pored kojih ste prošli? Malo ste napunili svoje džepove, pa biste ponovo. Teško će to da ide. Teško će to da ide, jer kad narod ocenu daje, a rekao je – takve lopove kakvi ste bili više ne može da smisli, očima da gleda.
  Dobro je što ste se podsetili toga. Nas ne treba da podsećate, pamti vas Srbija dobro, kao zlu paru, lopovsku.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli Erac, Đurđević Stamenkovski i svi ostali.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević i ostali.
  Završili smo i pretres u pojedinostima i ovog predloga zakona, tako da ćemo se u danu za glasanje izjasniti u načelu, pojedinostima i u celini.
  Idemo dalje.
  Peta tačka dnevnog reda – ZAKON O UPRAVLjANjU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE.
  Primili ste i ovde sve amandmane koje su podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje.
  Prelazimo na pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Stojanović.
  Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović, Olenik i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Gajić, Šulkić, Bojović, Marsenić.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Tepić, Stefanović i ostatak njihove poslaničke grupe.
  Ovi opet nešto lupaju u klupe, šta je to, i šakama i plastičnim flašama. Čime sve to udarate u imovinu svih građana Republike Srbije, siledžije najobičnije?
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović, Aleksandar Olenik i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Nisu tu.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Gajić, Šulkić i Sandić.
  Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jovanović, Jerković i poslanici grupe Dveri.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli svi poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jovanović, Jerković i poslanici grupe Dveri.
  Na član 8. u istovetnom tekstu amandman su podneli Stefan Jovanović, Jerković i poslanici grupe Dveri.
  Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jovanović, Jerković i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jovanović, Jerković i poslanici grupe Dveri.
  Na član 11. u istovetnom tekstu amandman su podneli Jovanović, Jerković i poslanici grupe Dveri.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli poslanici Borko Stefanović, Marinika Tepić.
  Jel udara Marinika Tepić u klupu i dalje?
  Jel hoće nešto da kaže o svom amandmanu, da objasni penzionerima zašto im ne da povećanje, Marinika Tepić? Neće, ne zanima je to, samo da divlja i da uništava.
  Na član 12. u istovetnom tekstu Stefan Jovanović, Aleksandar Olenik i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 12. amandman zajedno su podneli Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović i poslanici njihove poslaničke grupe.
  Jeste li i dalje ista poslanička grupa ili ste se dohvatili za guše jutros?
  Ne znate. Samo nemojte da se penjete na klupe više.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Ništa i od njih.
  Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Jovanović i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i poslanici grupe Dveri.
  Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i poslanici Dveri.
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i poslanici Dveri.
  Na član 16. amandman su podneli Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović.
  Znači, nešto su zajedno i potpisali i zajedno vrište i duvaju u pištaljke i zajedno nasilje vrše, ali nešto da kažu ne mogu i ne umeju ni zajedno ni pojedinačno.
  Jel tako? Siledžije i sramoto.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Evo, Milivojević, verovatno svojoj partiji ponavlja kakvi su lopovi bili svi zajedno i oni i svi ostali, sudski utvrđeni i presuđeni lopovi, pljačkaši i uništitelji svega što su mogli da dohvate u Srbiji. Kamen na kamenu ostavili niste. Nije vas sramota da se obratite bilo kome, a kamoli vi da skandirate nešto.
  Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i poslanici Dveri.
  Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović, Olenik i zajedno poslanici Dveri.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli Marinika Tepić, Borko Stefanović i ostatak grupe, koji i dalje samo ume da udara rukama i nogama i da uništava, ne sme i ne ume da se obrati ni poljoprivrednicima, ni narodnim poslanicima koje su juče napadali čak i kada govore o deci koja treba da se upute na lečenje. Sramota.
  Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i poslanici Dveri.
  Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i poslanici Dveri.
  Na član 23. amandman su zajedno podneli Zelenović, Jovanović, Kalajdžić.
  Oni više i nisu tu. Otišli u restoran. Umorili se od vrištanja i duvanja u pištaljku.
  Na član 23. amandman su zajedno podneli Lazović i Jerinić.
  Jesu li i oni u restoranu? Jel ručate dobro?
  Na član 23. amandman sa ispravkom podneo je Robert Kozma.
  Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Stefan Jovanović i poslanici Dveri.
  Na član 24. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 24. amandman je podneo Kozma.
  Na član 24. amandman su podneli Zelenović, Jovanović i ostali iz njihove grupe.
  Na član 24. amandman su zajedno podneli Lazović i Jerinić.
  Na član 25. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 26. amandman su zajedno podneli opet poslanici Dveri.
  Na član 26. amandman su podneli Zelenović i njegova grupa.
  Nema ih, nema. To na smenu vičete, na smenu duvate u pištaljku. Jel ponosan Aljbin Kurti i na prvu i na drugu smenu podjednako?
  Na član 26. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 27. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli opet poslanici Dveri.
  Na član 29. amandman je podnela ista poslanička grupa.
  Na član 30. amandman je podnela ista poslanička grupa.
  Na član 30. amandman su podneli Gajić, Šulkić, Bojović i Sandić.
  Podsećate nas opet vi koji ste sami na svom glavnom odboru razmotrili sopstveni izveštaj u kom ste sebe proglasili za lopove, za one koje su nazivali lopovima i žutim preduzećem, sa razlogom građani, pa ste vi to usvojili na svom glavnom odboru. Jel to sebi vičete da ste lopovi? Jeste, u pravu ste.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a zajedno su podneli Zelenović i ostatak poslaničke grupe.
  Na član 31. amandman su podneli zajedno poslanici Dveri.
  Na član 31. amandman su zajedno podneli Zelenović i ostatak poslaničke grupe.
  Na član 31. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 32. amandman su zajedno podneli Milenković Kerković, Obradović i ostatak grupe.
  Na član 33. amandman su podneli poslanici Dveri.
  Na član 34. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 35. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 35. amandman su zajedno podneli Gajić, Šulkić, Bojović i Marsenić.
  Na član 36. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 37. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 38. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 39. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 40. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 41, u istovetnom tekstu, amandmane su podneli Aleksandar Olenik i poslanička grupa Dveri.
  Na član 42. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Olenik i poslanička grupa Dveri.
  Na član 42. amandman su zajedno podneli Ristić, Đurđević Stamenkovski i ostatak njihove poslaničke grupe .
  Na član 43. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 43. amandman su zajedno podneli Zelenović, Aleksandar Jovanović i ostali.
  Hajde vi što ste lopovi i što volite da se podsećate kakvi ste lopovi bili i ostali samo da se nasmejete i vi malo. Imamo amandman podneli ga zajedno Zelenović i Ćuta Jovanović, a sada objavljuje Ćuta Jovanović da napušta Zelenovića, sa gnušanjem napušta i poslaničku grupu i partiju i sve ostalo. Vi sami sa sobom ne znate šta ćete. Vrištite tu, ponašate se kao nedorasli, još se svađajte ko rogovi u vreći, napuštate međusobno, a sada sami sebe i jedni druge nazivate lopovima. Znaju ljudi da ste to. Znaju ljudi kakvi ste lopovi bili i ostali. Zna to onih 500 hiljada građana koje ste ostavili bez posla, a njihove porodice bez hleba da biste se vi napljačkali. Bruko i sramoto jedna, pa se pitajte posle što niko ne može očima da vas pogleda, a kamoli da glasa za vas sutra. Za koga da glasa? Za vas, da im ponovo kožu sa leđa gulite, da im ponovo život upropašćujete, da ponovo budućnost njihovoj deci kradete, pa nikada, a vi se samo glođite i ujedajte međusobno, za bolje i niste.
  Na član 44. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 44. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Deri se, deri, Milivojeviću, slobodno kada ne umete da kažete ništa ni o jednom zakonu, urlajte. To ste uvek i jedino umeli da radite. Vičite Dragani Rakić da je lopov, a ona nek vama vraća da ste vi lopov, a ne ona. U pravu ste i jedno i drugo.
  Na član 44. amandman je podnela poslanička grupa Borka Stefanovića.
  Na član 44. amandman je podnela poslanička grupa, odnosno poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Sandić.
  Na član 45. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 45. amandman je podnela poslanička grupa Marinike Tepić, što opet tu udara u klupe, a da se javi da nešto kaže ne ume i ne sme.
  Na član 45. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 46. amandman je zajedno podnela poslanička grupa Dveri.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 46a zajedno podneli Zelenović i Ćuta Jovanović.
  Da li će sada i da povuku amandman, pošto više nisu zajedno? Šta kažete vi i ovi ostali lopovi?
  Na član 47. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 47. amandman su zajedno podneli Zelenović i Jovanović, ovo je već smešno, i njihova grupa koje više nema.
  Na član 47. amandman su zajedno podneli Gajić, Bojović, Stojanović i Marsenić.
  Na član 47. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 48. amandman je zajedno podnela grupa Dveri.
  Na član 48. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 49. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 50. amandman su zajedno podneli poslanici iz iste poslaničke grupe.
  Na član 50. amandman je podnela poslanička grupa Tepić, Stefanović i ostali.
  Na član 51. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Jeste li vi što ste usvojili na svom glavnom odboru zapisnik i izveštaj da ste bili lopovi kakvih nema, da ste se ugrađivali u tendere, nameštali konkurse i uzimali procente, pa time sami sebe inaugurisali kao žute lopove, svi zajedno, jer ste svi zajedno u to vreme bili, rešili da se pohvalite malo tim svojim uspesima? To vam je vrhunac domašaja u životu i u politici svima. Zato i jeste zapamćeni kao lopovi kakvih nije bilo, niti će ikad biti.
  Na član 51. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 51. amandman su zajedno podneli opet Zelenović, Ćuta Jovanović i itd.
  Jeste li se posvađali oko toga ko će koji deo plena da uzme? Nema od toga ništa. Nema plena za vas. Neće to narod da dozvoli više, vama Milivojeviću i ostalim samoproglašenim lopovima, jer ste to sami o sebi rekli i bili u pravu, ako smem da primetim.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima i izjasnićemo se o svemu u danu za glasanje.
  Jel vi to umete samo da vrištite, da vređate i da napadate čoveka kog ne možete politički da pobedite nikada i nigde? Jel to pokazatelj i priznanje vaše nemoći, vaše bede, jada i čemera? Korisno je za Srbiju da to čuje koliko ste jadni, bedni i nemoćni u svakom smislu.
  Mi idemo na 6. tačku dnevnog reda, a inače u pravu ste. Ne možete Aleksandra Vučića da pobedite nikada i nigde. Ako ste primetili, razlika u glasovima, u podršci narodnoj između njega jednog i svih vas na drugoj strani vremenom je samo veća i veća, a vi se zapitajte zašto, ako ste u stanju.
  Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
  Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici Dveri.
  Na član 2. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 2. amandman podneli poslanici Dveri.
  Na član 2. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio ovaj amandman i to ćemo da konstatujemo.
  Vi, lopovi po sopstvenom priznanju, i po vrhuncu svog političkog i životnog domašaja, ne brinite, zapamtili smo. Zapamtio vas je dobro narod kao lopove neviđene, neopevane, što bi ljudi rekli. Nije bilo takvih nikada pre vas, a sva je prilika niko nikad neće moći u tome da vas nadmaši, sve i kad bi pokušao.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, su podneli zajedno Lipovac Tanasković, Parlić i zajedno poslanici Dveri.
  Na član 3. amandman je podneo Odbor za unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za unutrašnje poslove prihvatio amandman.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Ristić, Đurđević, Stamenkovski, Dragičević, Erac i ostatak grupe i zajedno Nestorović, Jovanović kao i zajedno Marković, Starčević, Vujić, Kosanić, Ignjatović, Manić, Jevđić, Aleksić i Lipovac Tanasković.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 4. amandman podneo Milija Miletić.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 4. amandman je podneo Milija Miletić.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Lipovac Tanasković, zajedno Nestorović, Jovanović, zajedno Marković, Starčević, Vujić, Kosanić, Ignjatović, Manić, Jevđić, Aleksić, i zajedno Poslanička grupa Marinike Tepić.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma, Jerinić.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Lipovac Tanasković, zajedno Marković, Starčević, Vujić, Kosanić, Ignjatović, Manić, Jevđić, Aleksić, zajedno Poslanička grupa Marinike Tepić, koja je, šta, je li otišla u međuvremenu, svi ogladneli, i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Opet se dere Srđan Milivojević da podseti i Lutovca i Rakić i sve ostale kakvi su lopovi zajedno bili i ostali i u pravu ste. Bili i ostali lopovi.
  Na član 6. amandman su podneli Nestorović, Jovanović.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Jovanović, Lipovac Tanasković.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Jel imate u tom vašem jadu, bedi i očaju još nešto pametno da kažete? Nije vam bilo dovoljno da napadate narodnog poslanika koji govori o lečenju bolesne dece? Trebalo vam je da se podsetite svi zajedno kakvi ste lopovi i to znamo. Šta vam još treba? Jel treba još nešto da izmislite, slažete, da kažete na račun čoveka kog ne možete da pobedite nikada i nigde, koji gde god vas je sreo politički vas je potukao do nogu? Samo vi vrištite. Sami vi vrištite i samo vi divljajte, da čuju i svi oni ljudi koje je potresla tragedija koja se ove godine dogodila, u kakvo ste ruglo sve to izokrenuli. Sram da vas bude. Stid i sram da vas bude.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Gajić, Jovanović i Parlić.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 9. amandman, sa ispravkom, podneli su Lipovac Tanasković, Gajić, Jovanović i Parlić.
  Na član 10. amandman su podneli zajedno Lipovac Tanasković, Gajić, Jovanović i Parlić.
  Na član 10. amandman su podneli zajedno poslanici Zavetnika.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Jovanović.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli Lipovac Tanasković i Jovanović.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Gajić, Jovanović i Parlić.
  Na član 13. amandman su ponovo zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 14. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 15. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Borka Stefanovića, koga nema nešto.
  Jel moguće da ste drugu i treću smenu poslali u restoran na ručak, a vi ste išli malopre da se dobro najedete, da imate snage za vrištanje i duvanje u pištaljke i u uzele? Manojlović, jel ponela onu svoju klepetušu od juče? Svaka vam čast, da se ponose vaši.
  Na član 15. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 17. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 19. amandman su podneli poslanici Dveri.
  Na član 19. amandman su podneli Lipovac Tanasković i Parlić.
  Na član 20. amandman su podneli Lipovac Tanasković i Parlić.
  Na član 22. amandman su podneli poslanici Dveri.
  Idemo dalje.
  Na član 23. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 24. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 25. amandman je podnela isto Lipovac Tanasković.
  Nema ni nje da govori o svojim amandmanima. Džabe.
  Na član 26. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 27. amandman su podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 27. amandman je podnela poslanička grupa Borka Stefanovića.
  Ni njih nema.
  Na član 27. amandman su podneli poslanici Dveri.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Na član 29. ponovo ista poslanička grupa, a da nešto neko kaže nema.
  Na član 32. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 32. zajedno su podneli Dveri.
  Na član 33. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 33. amandman zajedno su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 34. ponovo Lipovac Tanasković.
  Na član 34. zajedno su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 38. ponovo Lipovac Tanasković.
  Na član 47. amandman su zajedno podneli ponovo iz Dveri.
  Na član 47. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio ovaj amandman, što takođe konstatujemo.
  Na član 51. amandman su jedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 53. ponovo Lipovac Tanasković.
  Na član 53. ponovo poslanici grupe Dveri.
  Na član 58. amandman je podnela Lipovac Tanasković.
  Na član 58. amandman je podneo Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio ovaj amandman, što takođe konstatujemo.
  Šta viče Srđan Milivojević? Jel ponovo sa ponosom iznosi onu svoju fantastičnu ideju da hoće tuđu decu da ubija? Jel to? Jeste li to hteli? Svaka vam čast. Zato ste zvezda među tim svojima, zbog tih vaših sramnih pretnji deci Aleksandra Vučića, zato vas i obožava sramni Bora Novaković i ovi pored vas. Jel ste ponosni na sebe? Svaka vam čast.
  Na član 59. amandman su zajedno podneli Nestorović, Jovanović.
  Na član 59. amandman su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković i Parandilović.
  Šta je Milivojeviću? Nešto niste zadovoljni? Nešto niste zadovoljni što cela Srbija misli da ste stid, sram i bruka sa vašim pretnjama tuđoj deci? Jel Bora Novaković srećan i zadovoljan? Jeste li aplaudirali, Milivojeviću, zbog toga? Bruko jedna. Bruko jedna. Ne možete tog čoveka da pobedite nikada i nigde pa ste rešili deci da mu pretite. Bruko i sramoto jedna, svi zajedno.
  Na član 59. amandman je podneo Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio amandman.
  Na član 61. amandman su zajedno podneli Aleksić i njegova grupa.
  Na član 61. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora prihvatio ovaj amandman.
  Na član 62. amandman su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Na član 62. amandman su zajedno podneli ponovo Slavica Radovanović i njena nova poslanička grupa.
  Na član 62. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora prihvatio i ovaj amandman.
  Samo vrištite, samo divljajte, siledžije i huligani najobičniji. Najbolji sledbenici Aljbina Kurtija.
  Na član 71. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, u danu za glasanje Narodna skupština će da se izjasni po svim osnovama.
  Mi prelazimo na Sedmu tačku dnevnog reda, a Ćuta Jovanović umesto što urla u Narodnoj skupštini, pametnije bi mu bilo da se više ne penje po klupama na kojima su sedeli Ivo Andrić i drugi velikani, da ne dolazi više u besvesnom stanju u Narodnu skupštinu i da nekada ako može skupi petlje da objasni majkama zašto ne dozvoljava da njihova deca novac dobiju. Bruko i sramoto i sledbenici Kurtija u Skupštini Srbije.
  PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANjU JE NA REDU.
  Primili ste izveštaj odbora, otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Radomir Lazović i njegova grupa, Nebojša Zelenović i njegova sada već bivša grupa i zajedno poslanici Dveri.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su Radomir Lazović i njegova grupa, što eno, vrišti i duva u pištaljke, samo nemojte da lomite više ništa, jer to nije vaše. Nije vam to od dede ostalo, to pripada narodu, Nebojša Zelenović i njegova bivša grupa i zajedno Dveri.
  Na član 2. amandman su podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 3. amandman su podneli Radomir Lazović i ostatak poslaničke grupe, Nebojša Zelenović i ostatak poslaničke grupe, u tom trenutku i zajedno poslanici Dveri.
  Na član 3. amandman je podneo Marko Atlagić.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo, prihvatio je ovaj amandman.
  Na član 3. amandman su podneli zajedno Borko Stefanović i poslanička grupa.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Radomir Lazović i ostatak njegove poslaničke grupe, koji nešto ne može da se seti šta bi dalje rekao, kao da je imao šta da kaže pametno, sem onog duvanja u pištaljke juče i danas, zajedno poslanici grupe Nebojše Zelenovića, nekadašnje i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Vodite računa i vi ostali, da vam nije neko podneo ostavku u međuvremenu, da se niste raspali kao grupe, s vama je sve moguće, menja se situacija iz minuta u minut.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Jel vičete lopovi, da se pohvalite kakvi ste lopovi bili i ostali? Vičite, vičite, ali nemojte da mislite da na to treba da podsećate bilo koga. Pamti dobro Srbija, pamti narod dobro kakvi ste lopovi bili i ostali, a vi slobodno podsećajte sami sebe kad vam malo iz memorije izvetri i nemojte da udarate u to tamo i nemojte da lomite ništa, bruko jedna.
  Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Lazović i njegova grupa, Zelenović i bivša grupa i zajedno poslanici Dveri.
  Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Lazović i grupa, Zelenović i grupa i zajedno grupa Dveri.
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Lazović i grupa, Zelenović koga nema nešto danas da vrišti i nešto mu se taj ručak odužio, šta je bilo, i zajedno poslanici Dveri.
  Ili ste zauzeti sada, bavite se razvodom sa Ćutom.
  Na član 7. amandman su podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Lazović i grupa, Zelenović i grupa i grupa Dveri.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 9. amandmane podneli su zajedno Lazović i njegova grupa, Zelenović i njegova grupa i grupa Dveri.
  Inače, za svo ovo vreme niko, baš niko od podnosilaca svih ovih amandmana i ne pokušava da se za reč javi. Nikoga u sistemu nema. Došli ovde cirkus da prave, buvlju pijacu da prave, da vrište, da pokazuju koliko su neotesani, koliko prosti. Što ste onda podnosili amandmane? Što ste onda maltretirali zaposlene u Skupštini? Uvek gledali samo sebe.
  Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Lazović i njegova grupa, Zelenović i grupa i grupa Dveri.
  Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Lazović i grupa, Zelenović i grupa i grupa Dveri.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Lazović i grupa, Zelenović i grupa i grupa Dveri.
  Milivojević nešto viče i arlauče ovde, ali nešto nije podneo nijedan amandman. Vi ste znali unapred da ćete da vičete o tome kakvi ste lopovi, jel tako i znali ste unapred da ćete ovde da pokazujete kakvi ste verni sledbenici Aljbina Kurtija pa niste tamo ništa ni hteli da napišete. Napisali ovi naivni, ovi pored vas. Svaka čast.
  Svaka čast Milivojeviću, ali još više svaka čast ozbiljnim ljudima, ima tu i profesora univerziteta koji su dozvolili da ih uličari ovakvi predvode i da im diktiraju šta će da rade. Zato ste tu gde jeste.
  Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Lazović i grupa, Zelenović i grupa, grupa Dveri, Borko Stefanović i poslanička grupa.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 13. amandman je podneo Marko Atlagić.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio je ovaj amandman.
  Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Radomir Lazović i poslanička grupa, zatim Nebojša Zelenović i njegova sada već bivša poslanička grupa i zajedno grupa Dveri.
  Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Radomir Lazović i njegova grupa, Nebojša Zelenović i njegova grupa, kao i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Radomir Lazović i njegova grupa, Nebojša Zelenović i njegova grupa i zajedno poslanička grupa Dveri.
  Na član 16. amandman zajedno su podneli Marinika Tepić i njena poslanička grupa.
  Pošto je Marinika Tepić tu u sali, pošto vidim da je laži izgovorila za medije da ne može da uđe u salu, evo je Marinika Tepić tu u sali.
  Jel hoće možda nešto da kaže o svom amandmanu ili samo hoće da laže za tajkunske medije? Kao i obično ništa, jel tako. Samo da se laže.
  Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Radomir Lazović i njegova grupa, zajedno Nebojša Zelenović i njegova grupa i zajedno Dveri.
  Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Radomir Lazović i njegova grupa, zajedno Nebojša Zelenović i njegova poslanička grupa i zajedno grupa Dveri.
  Na član 18. amandman je podneo Marko Atlagić.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Odbor je prihvatio ovaj amandman.
  Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Radomir Lazović i njegova poslanička grupa, zajedno Nebojša Zelenović i ostali iz grupe tadašnje i zajedno grupa Dveri.
  Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Lazović i poslanička grupa, Nebojša Zelenović i bivša njegova poslanička grupa.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, u danu za glasanje ćemo odlučivati o predlogu zakona u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji.
  Narodna skupština je obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.
  Primili ste amandmane koje je na Predlog zakona podneo nadležni odbor. Primili ste izveštaj Odbora.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 20. amandman je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Na član 21. amandman je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Predstavnik predlagača prihvatio je ovaj amandman na sednici Odbora.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.
  Primili ste i ovde sve one amandmane koje su podneli narodni poslanici iz više poslaničkih grupa.
  Primili ste izveštaje.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici iz grupe Dveri, iz grupe Zavetnici i zajedno poslanici iz grupe Marinike Tepić.
  Niko od njih neće reč, iako je Marinika Tepić tu, prisutna u sali, ali je lagala u izjavama za tajkunske medije da ne može da uđe u salu. Evo, tu je Marinika Tepić i jednako udara u klupu kao i juče, kao i danas pre podne.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Marsenić.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici grupe Zavetnici i zajedno poslanici grupe Borka Stefanovića.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici grupe Borka Stefanovića.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Ništa od njih nema, ništa pametno.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije.
  Primili ste amandmane koje su uputili narodni poslanici.
  Primili ste i mišljenje Vlade.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, otvaram sada pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 4. amandman je podneo Đorđe Komlenski.
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Zahvaljujem, predsedniče.

  Drugarice i drugovi, dame i gospodo, ovaj amandman je podnet sa namerom da član 4. ovog zakona upodobi nomotehničkim pravilima izrade. U svo razumevanje da je ovaj zakon pisan od samog početka praktično, od golog papira, predložio sam korekciju člana 4. i praktično brisanje jednog dela stava 1. ovog člana u kojem se pominju nazivi državnih službenika, nameštenika, zaposlenih u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave.

  Zašto? Zato što u nastavku tog pasusa praktično ovom odrednicom koja je preostala u predlogu amandmana gde kaže da se pod pojmom „civili“ u smislu ovog zakona podrazumevaju svi koji poseduju odgovarajuće obrazovanje, radno iskustvo, stručnu osposobljenost, znanje i veštine, odnosno kompetencije relevantne za međunarodne misije i operacije, apsolutno podrazumevaju i državni službenici i nameštenici i zaposleni u lokalnim samoupravama.

  Naime, kako namera predlagača zakona nije bila da za učešće u civilnim misijama privileguje, niti je to način na koji je ovaj član 4. predložen da privileguje državne službenike, nameštenike i zaposlene u odnosu na druga lica, onda njihovo pominjanje u ovom članu može samo da dovede do dodatne konfuzije i problema prilikom tumačenja u realizaciji ovog zakona.

  Još jedan dodatak u ovom amandmanu jeste da sam predložio da se jasno precizira da su civili u smislu ovog zakona punoletni državljani Republike Srbije. Zašto o ovome? Nigde u zakonu se ova odrednica ne pominje jasno, a sasvim je logično i opravdano da Republika Srbija u civilne misije može da šalje samo punoletne građane Republike Srbije. Ovo nije norma koja može da se podrazumeva i ne bi trebalo da se ova odrednica, pogotovo „punoletnim građanima, državljanima Republike Srbije“ primenjuje analognim upućivanjem na druge odredbe zakona.

  Iz tog razloga vas ja ponovo podsećam i predlažem da usvojite ovu izmenu, jer ona suštinski može samo da pojednostavi, olakša i daleko preciznije omogući primenu ovog zakona. Hvala na pažnji.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem gospodinu Komlenskom.
  Na član 5. amandman je podnela Biljana Pantić Pilja.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli poslanici Borko Stefanović i ostali iz njegove poslaničke grupe.
  Na član 23. amandman je podnela Biljana Pantić Pilja.
  Vlada je prihvatila ovaj amandman.
  Na član 27. amandman je podnela Biljana Pantić Pilja.
  Vlada je prihvatila i ovaj amandman.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli ponovo Borko Stefanović i njegova poslanička grupa.
  Na član 32. amandman je podnela Biljana Pantić Pilja.
  Vlada je prihvatila i ovaj amandman.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima, kao i u celini.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kulturi.
  Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
  Primili ste i izveštaje, mišljenja.
  Dakle, obavili smo načelni pretres ovog Predloga zakona, pa otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli Borko Stefanović i ostali iz njegove poslaničke grupe.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Nisu ni tu više. Znači, došlo je do rotacije u restoranu.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Oni takođe ne žele reč.
  Za reč se javio potpredsednik Vlade.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno.
  Poštovani gospodine Orliću, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, protekla dva dana imali ste priliku da vidite pravu sliku opozicije i opozicionih lidera u Srbiji. Ništa lepo i ništa pametno, ništa važno za građane Srbije nisu imali da kažu, osim da vrište, da pište, da lupaju, da uništavaju narodnu imovinu.
  Osim toga, još goru stvar su uradili. Hteli su da spreče usvajanje rebalansa budžeta kojim se daje mogućnost našim penzionerima da imaju veće penzije, našim majkama da dobiju jednokratnu pomoć za svoju decu, našim prosvetarima i medicinskim sestrama da dobiju veće plate, našim poljoprivrednicima da dobiju veće subvencije, našim investicijama da se i dalje nastave i da gradimo nove kilometra puteva, škola i domova zdravlja.
  Dame i gospodo, dragi prijatelji, narodni poslanici, poštovani građani Srbije oni u tome nisu uspeli. Mi ćemo usvajanjem ovog rebalansa budžeta već ovog meseca imati veće plate za sve one koji su zaposleni u prosveti, za sve medicinske sestre i tehničare, kao i za sve negovateljice u ustanovama socijalne zaštite za 5,5% od 1. oktobra idemo sa većim penzijama. Vanredna indeksacija penzija za naše najstarije sugrađane 5,5%, takođe povećanje.
  Idemo do kraja ovog meseca sa isplatom 10.000 dinara za sve majke, sve samohrane očeve, za svako dete do 16 godina. Idemo sa 35 milijardi dinara dodatnih para, dodatnih subvencija za naše poljoprivrednike, idemo sa 3,9% milijardi dinara dodatnog budžeta za retke bolesti, za lečenje retkih bolesti i dece u inostranstvu, idemo sa nastavkom naših investicija, izgradnjom škola, izgradnjom domova zdravlja, izgradnjom autoputeva, svega onoga što Srbiju čini boljim i lepšim mestom za život. Želimo našoj deci da ostavimo bolju budućnost.
  Za par nedelja pred vama biće i budžet za 2024. godinu. Izborićemo se za još jedno povećanje penzija od 14,8% od 1. januara za naše najstarije sugrađane. Izborićemo se za još 10% povećanja plata u javnom sektoru, izborićemo se za još novca da gradimo našu lepu Srbiju, da ostvarimo obećanje koje je naš predsednik dao do 2025. godine u Srbiji, prosečna plata 1.000 evra, prosečna penzija 430 evra. To je ono što je važno za građane Srbije, to je ono što je važno za budućnost naše dece. Živele Srbija. Ne odustajemo. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Obavili smo pretres u načelu i u pojedinostima.
  U danu za glasanje odlučivaćemo o predlogu u načelu, u pojedinostima i celini.
  Što se tiče 13. tačke, što je Predlog zakona o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu, Narodna skupština je obavila pretres Predloga zakona u načelu.
  S obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  To bi bilo to što se tiče pretresa u pojedinostima.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem sredu, 6. septembar 2023. godine, sa početkom u 14,05 časova kao dan za glasanje o tačkama 1, 2. i tačkama od 4. do 25. dnevnog reda sednice Petog vanrednog zasedanja u Trinaestom sazivu.
  Zahvaljujem potpredsedniku Vlade, zahvaljujem ministrima u Vladi Srbije na izvanrednoj borbi i na predlozima zakona, počevši od rebalansa budžeta pa ostalim predlozima redom, koji omogućavaju da nastavimo državnu politiku jačanja i napretka Srbije, na radost svih ljudi u ovoj zemlji i na radost naroda našeg, a izgleda na tugu, nezadovoljstvo i očaj bivšeg režima koji je rešio danas ponovo da divlja, nasilje da sprovodi i da se podsete kakvi su lopovi bili i ostali. Svaka čast. Sigurno je Aljbin Kurti još zadovoljniji nego vi danas tako nasmejani, oduševljeni sobom.
  (Posle pauze)