Otvoreni Parlament | Zakon o strancima

Zakon o strancima

Tip akta: Zakon

Oblast: Bezbednost

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Predlog zakona o strancima je rađen u okviru Tvining projekta „Reforma policije,
Unapređenje i implementacija mehanizama za sveobuhvatno i konzistentno praćenje
legalnih migracija u Republici Srbiji“ uz saradnju eksperta iz Holandije, Austrije i
Slovenije. Postojala je saradnja sa EU u izradi propisa i EU je dostavila svoje
mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o strancima sa relevantnim evropskim
zakonodavstvom.

v) 1. DIRECTIVE 2008/115/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member
States for returning illegally staying third-country nationals, celex number
32008L0115
66
2. REGULATION (EC) No 810/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa
Code), celex number 32009R0810
3. COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status
of third-country nationals who are long-term residents, celex number 32003L0109
4. COUNCIL DIRECTIVE 2004/114/EC of 13 december 2004 on the conditions of
admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange,
unremunerated training or voluntary service, celex number 32004L114
5. COUNCIL DIRECTIVE 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit
issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or
who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who
cooperate with the competent authorities, celex number 32004L0081
6. COUNCIL DIRECTIVE 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family
reunification, celex number 32003L0086
7. COUNCIL DIRECTIVE 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for
admitting third-country nationals for the purposes of scientific research, celex number
32005L0071
Delimično usklađeno.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Zakona o strancima izvršava se usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije, a sve u cilju povećanja pravne sigurnosti u ovoj oblasti.

Najznačajnije novine predviđene Zakonom odnose se na uključivanje BIA u postupak provere po podnetim zahtevima za vize, boravak ili stalno nastanjenje stranaca.
Naime, u postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranca u vezi sa ulaskom i boravkom na teritoriji Republike Srbije, MUP će pribavljati mišljenje BIA pogledu procene da li ulazak ili boravak stranca na teritoriji Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. Neprihvatljiv bezbednosni rizik postoji kada raspoloživi podaci i saznanja ukazuju na to da stranac učestvuje u aktivnostima kojima se ugrožava ustavno uređenje i bezbednost Republike Srbije kao i dobra zaštićena međunarodnim pravom.
U postupku donošenja procene bezbednosnog rizika prikupljaju se i proveravaju podaci o ličnosti, te se na osnovu prikupljenih podataka razmatra da li ulazak i boravak stranca na teritoriji Srbije ugrožava njenu i bezbednost njenih građana, u meri u kojoj to predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik.
Konačnu odluku kojom se uskraćuje ulazak ili boravak stranca donosi MUP, odnosno diplomatsko-konzularno predstavništvo ukoliko se strancu odbija izdavanje vize
Posebnu novinu predstavlja postupak odbijanja ulaska u zemlju, budući da će u svakom slučaju strancu morati da bude uručen pisani akt kojim se ulazak odbija. Naime, za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, ovim Zakonom predviđeno je da se ulazak odbija putem odluke o odbijanju ulaska izdate na propisanom obrascu u kome se navode razlozi odbijanja ulaska .
Novim Zakonom stranim državljanima je obezbeđeno je pravo na žalbu u svakom pokrenutom upravnom postupku pred nadležnim državnim organom, kao i sudska zaštita, odnosno mogućnost pokretanja upravnog spora. Protiv odluke o odbijanju zahteva za izdavanje vize može se izjaviti žalba, dok je ova mogućnost ranijim zakonskim rešenjem bila isključena.

Radi sprečavanja zloupotrebe mogućnosti ulaska ili boravak stranca u Srbiji po osnovu spajanja porodice, Zakonom je preciziran pojam braka iz koristi kao i okolnosti koje mogu ukazivati da je brak sklopljen iz koristi (supružnici ne održavaju bračnu zajednicu; nisu se upoznali pre braka; ne daju istinite lične podatke; ne govore jezik koji oboje razumeju; za sklapanje braka data su materijalna sredstva; postoje dokazi ranijih brakova iz koristi na strani bilo kog supružnika). Ukoliko se nakon izvršene provere može pretpostaviti da je brak sklopljen iz koristi ili postoji opravdana sumnja da je sklopljen u cilju odobrenja privremenog boravka, strancu se neće odobiti privremeni boravak, odnosno produženje privremenog boravka
radi spajanja porodice. Takođe, strancu se u ovom slučaju može izreći zabrana ulaska u Srbiju u određenom periodu.

Novinu predstavlja i mogućnost da se strancu, pod propisanim uslovima, odobri privremeni boravak iz humanitarnih razloga kao i mogućnost odobravanja privremenog boravka žrvama trgovine ljudima.

Takođe, predviđena je mogućnost izricanja većih novčanih kazni za stranca, pozivara, organizatora turističkog ili poslovnog putovanja, prevoznika, pružaoca usluga smeštaja stranca uz naknadu koji učine prekršaje predviđene ovim Zakonom. Istovremeno sa propisivanjem višeg zakonskog maksimuma novčane kazne, za veći broj prekršaja predviđen je i niži zakonski minimum u odnosu na dosadašnji Zakon.
11%
11%
0%

Ključne novine

NOVE NADLEŽNOSTI BIA

BIA će biti uključena u postupak provere po podnetim zahtevima za vize, boravak ili stalno nastanjenje stranaca
10%
12%
0%

ODBIJANJE ULASKA STRANCU SAMO NA OSNOVU PISMENOG AKTA

Odbijanja ulaska u zemlju može da se zasniva isključivo na pisanom aktu kojim se ulazak odbija u kome moraju da budu navedeni razlozi odbijanja ulaska .
11%
11%
0%

PRAVO NA ŽALBU I SUDSKU ZAŠTITU BEZ IZUZETKA

Stranac ima pravo na žalbu i sudsku zaštitu u svakom pokrenutom upravnom postupku pred nadležnim državnim organom
12%
9%
0%

PRECIZIRANJE POJMA BRAKA IZ KORISTI

Preciziranje pojma braka iz koristi i okolnosti koje mogu ukazivati na to da je brak sklopljen iz koristi radi sprečavanja zloupotrebe mogućnosti ulaska/ boravak stranca u Srbiji po osnovu spajanja porodice;
9%
14%
0%

VEĆE NOVČANE KAZNE

Zakonom je propisano povećanje novčanih kazni za prekršaje predviđene Zakonom
10%
8%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.04.2019, 02:31