Otvoreni Parlament | Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno da se u najkraćem roku izvrše sve pripreme za značajan napredak u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što je i razlog donošenja novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja
terorizma, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godine.
Naime, Republika Srbija je u periodu decembar 2014 – april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a koju vrši Komitet Manival Saveta Evrope. Evaluacija je usmerena na sagledavanje tehničke usklađenosti sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
(FATF standardi revidirani 2012. godine), ali i procenu delotvornosti celokupnog sistema. Na plenarnom zasedanju Komiteta Manival, održanom u aprilu 2016. godine u Strazburu, usvojen je Izveštaj o evaluaciji Republike Srbije.
Na osnovu objavljenih ocena u Izveštaju komiteta Manival Republika Srbija ulazi u pojačani nadzor od strane ovog komiteta. Zbog navedenog je neophodno u najkraćem roku doneti zakon o Centralnoj
evidenciji stvarnih vlasnika.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač zakona ističe da su osnovni ciljevi donošenja ovog zakona uređenje pitanja stvarnih vlasnika i evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata (udruženja, fondacija, zadužbina i dr.) kao i unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.
U tom cilju, Predlogom zakona predviđa se uspostavljanje Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Srbiji. Zakon se primenjuje na privredna društva, zadruge; ogranke stranih privrednih društava; poslovna udruženja i udruženja ; fondacije i zadužbine; ustanove; kao i na predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina (Registrovani subjekti).
Zakonom nisu obuhvaćene političke stranake, sindikati, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice, kao ni privredna društva i ustanove u kojima je država, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.
Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici Registrovanog subjekta. U skladu sa Predlogom zakona, stvarnim vlasnikom Registrovanog subjekta smatra se:
1. fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;
2. fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
3. fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
4. fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;
5. fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.
Izuzetno, ako nije moguće odrediti fizičko lice koje je stvarni vlasnik Registrovanog subjekta, stvarnim vlasnikom Registrovanog subjekta smatraće se fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta.
Centralnu evidenciju vodi Agencija za privredne registre (APR). Predlogom zakona predviđeno je da će APR evidenciju uspostaviti najkasnije do 31.12.2018. godine. Osim podataka o Registrovanom subjektu (poslovno ime, sedište, metični broj i sl.), Centralna evidencija sadrži i podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta (lične podatke; osnov sticanja svojstva stvarnog vlasnika). Izvod iz Centralnog registra može od APR-a zahtevati svako zainteresovano lice, uz plaćanje naknade.
Istovremeno sa evidentiranjem vrši se i objavljivanje podataka na internet strani (portalu) APR-a. Podaci o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta proizvode pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja tih podataka na internet strani (portalu) APR-a. APR podatke iz Centralne evidencije čuva trajno.

Registrovani subjekt je dužan da ima i čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik Registrovanog subjekta deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, kao i da na zahtev nadležnog državnog organa i Narodne banke Srbije učini dostupnim i dostavi navedene podatke i dokumenta.
Predlogom zakona predviđeno je da fizičko lice koje je evidentirano kao stvarni vlasnik Registrovanog subjekta može podneti tužbu protiv Registrovanog subjekta nadležnom sudu prema sedištu Registrovanog subjekta radi utvrđivanja da nije stvarni vlasnik. Ukoliko usvoji tužbeni zahtev sud po pravnosnažnosti presude dostavlja presudu APR-u radi brisanja tog lica iz Centralne evidencije.
Predlagom zakona predviđeno je da se za krivično delo kaznom zatvora od tri meseca do pet godina kazni onaj ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta.
Prekršajna odgovornost, i novčane kazne u rasponu od 500.000 do 2.000.000 dinara predviđene su za Registrovani subjekt-pravno lice:
1) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u propisanom roku
2) koji nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta
Za isti prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Prelaznim i završnim odredbama Predloga zakona predviđena je i dužnost postojećih Registrovanih subjekata da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona odrede stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta kao i da obezbede podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 64
Protiv: 84
64%
84%
0%

Ključne novine

USPOSTAVLJANJE CENTRALNE EVIDENCIJE STVARNIH VLASNIKA

Centralnom evidencijom stvarnih vlasnika, koja će biti uspostavljena najkasnije do 31.12.2018. godine,precizirano je koja fizička lica se mogu smatrati stvarnim vlasnicima privrednih društva, udruženja, fondacija i drugih registrovanih subjekata a sve u cilju lakšeg otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 67
Protiv: 56
67%
56%
0%

OBAVEZA ZA PREDUZEĆA, UDRUŽENJA I DR. DA ODREDE STVARNOG VLASNIKA U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANJA ZAKONA NA SNAGU

Svi subjekati koji su dužni da odrede stvarnog vlasnika biće obavezani da to urade najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 83
73%
83%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.02.2021, 17:04