Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Naziv propisa
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici
sa decom
Law on Financial Support for Families with Children
3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa
jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj
83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma
o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne
strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj
83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu
167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 -
prečišćen tekst) sadržani su u činjenici da se predloženim zakonskim
rešenjem vrše izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa
decom čija primena treba da počne 01. jula 2018. godine.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom usvojen je po hitnom postupku 17.12.2017. godine, objedinjen sa ostalih 30 tačaka dnevnog reda (među kojima je bio i Predlog zakona o budžetu za 2018. godinu). Već 15.06.2018. godine u skupštinskoj proceduri našao se Predlog zakona o izmenama i dopunama ovog Zakona.
Dopunama Zakona predviđeno je da, osim i ranije predviđenih prihoda, roditeljski dodatak za treće i četvrto dete bude prihod od uticaja na ostvarivanje prava predviđenih ovim zakonom.
Takođe, preciziran je način utvrđivanja osnovice naknade zarade/plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Naime, osnovica se utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjnja odsustva.
Izmenama zakona precizirana je odredba koja se odnosi na pravo na ostvarivanje ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta, i to na taj način što je propisano da ove vrste naknada može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala propisane prihode (uključujući i prihod po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa, koji nisu bili predviđeni važećim zakonskim rešenjem), ali samo za dete rođeno 1.jula 2018. godine i kasnije.
Pored toga, precizirano je i to da ako lice koje ostvaruje i pravo na naknadu zarade/plate i pravo na ostale naknade po osnovu rođenja/nege deteta, ovo potonje se ostvaruje u toku godinu dana od dana otpočinjanja prava na porodiljsko odsustvo ( a ne od dana rođenja deteta, kako se računa za ona lica koja ostvaruju samo pravo na ostale naknade).
Dopunama Zakona predviđen je način obračuna osnovice za ostale naknade po osnovu posebne nege deteta. U skladu sa predviđenim dopunama, ona će se utvrđivati srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno PIO i to za poslednjih
- 18 meseci koji prethode mesecu korišćenja prava, za majku koja ostvaruje prihode kao preduzetnik, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu ili autorskog ugovora, ili koja je u momentu rođenja deteta nezaposlena.
- 24 meseca za majku koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.
Izmenama Zakona predviđeno je i da koeficijent kojim se deli mesečna osnovica kako bi se odredio pun iznos mesečne naknade (kako za naknade po osnovu rođenja i nege tako i za naknade po osnovu posebne nege deteta) iznosi 1.5, što nije bilo precizirano važećim zakonskim rešenjem.
Dok je važećim zakonskim rešenjem bilo predviđeno da će visinu iznosa roditeljskog dodatka (koji se utvrđuje u odnosu na dan rođenja deteta) propisati Vlada, predloženim izmenama i dopunama predviđeno je da iznosi budu utvrđeni samim Zakonom, te je propisano da se roditeljski dodatak za decu rođenu 01.jula 2018. godine i kasnije utvrđuje na sledeći način:
- Za prvo dete u visini od 100.000 dinara i isplaćuje se jednokratno;
- Za drugo dete u visini od 240.000 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate;
- Za treće dete u visini od 1.440.000 dinara u 120 rata;
- Za četvrto dete 2.160.000 dinara u 120 rata (u slučaju da majka koja ima troje dece u sledećem porođaju rodi više od jednog deteta ovaj iznos sleduje svakom od njih).
Utvrđena je i tačna vrednost paušala za nabavku opreme za dete koj je rođeno 1.jula 2018. i kasnije i on će iznositi 5.000 dinara i isplaćivaće se zajedno sa jednokratnim iznosom za prvo dete, odnosno zajedno sa prvom mesečnom ratom dodataka za drugo, treće i četvrto dete.
Iako su u Zakonu određeni u fiksno, navedeni iznosi ipak će se usklađivati sa kretanjem cena u Srbiji u prethodnih 6 meseci i to svakog 01.01. i 01.07. počev od 2019. godine, a njihov nominalni iznos rešenjem će utvrđivati ministar.
Dopunama zakona predviđen je izuzetak od obustave isplate roditeljskog dodatka u slučaju smrti deteta Naime, u slučaju smrti trećeg ili četvrtog deteta u toku isplate prava, vršiće se isplata jednokratnog iznosa od 200.000 dinara (ovaj iznos takođe je podložan usklađivanju sa kretanjem indeksa potrošačkih cena).
Isplata roditeljskog dodatka koja se, u skladu sa važećim Zakonom, obustavlja do odluke Ministarstva u slučaju smrti roditelja, u slučaju da roditelj napusti dete kao i u slučaju razvoda/prestanka vanbračne zajednice, od sada će se obustavljati i u slučaju da se utvrdi da:
- deca nisu vakcinisana
- Dete ne živi na teritoriji Srbije
- Deca ne pohađaju predškolski program/ osnovnu školu.
Pri tome, pravo na roditeljski dodatak za novorođeno dete majke za koje se podnosi zahtev za dodatak ne može se ostvariti ukoliko sva njena prethodno rođena deca nisu vakcinisana. Činjenica da je dete vakcinisano utvrđuje se na osnovu izjave podnosioca zahteva a proverava se jednom godišnje na osnovu podataka u evidenciji o imunizaciji. Da bi se ovo pravo ostvarilo potrebno je i da sva deca odgovsrajućeg uzrasta pohađaju predškolsko/osnovnu školu utvrđuje se takođe na osnovu izjave podnosioca zahteva a proverava jednom godišnje sa odgovarajućom predškolskom ustanovom/školom.
Izmenama Zakona predviđeno je uklanjanja uslova za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak koji se odnosi na to da se ovo pravo ne može ostvariti ukoliko majka ili članovi zajedničkog domaćinstva plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 30 miliona dinara ili ukoliko plaćaju godišnji porez na dohodak građana.
Pravo na roditeljski dodatak za decu rođenu 25. Decembra 2017. godine i kasnije, zaključno sa 30. junom 2018. godine, koje se ostvaruje u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan rođenja deteta a isplaćuje u jednakim mesečnim ratama, uskladiće se po službenoj dužnosti, počev od 1. Jula 2018. godine, sa brojem rata i mesečnim iznosima roditeljskog dodatka utvrđenim izmenama i dopunama Zakona.Isplata navedenih prava vršiće se u roku od 6 meseci od dana primene izmana i dopuna Zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 170
Protiv: 149
170%
149%
0%

Ključne novine

UTVRĐENI IZNOSI RODITELJSKOG DODATKA ZA DECU ROĐENUI 01.JULA 2018. GODINE I KASNIJE

Roditeljski dodatak za decu rođenu 01.jula 2018. godine i kasnije utvrđen je na sledeći način:
- Za prvo dete u visini od 100.000 dinara i isplaćuje se jednokratno;
- Za drugo dete u visini od 240.000 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate;
- Za treće dete u visini od 1.440.000 dinara u 120 rata;
- Za četvrto dete 2.160.000 dinara u 120 rata (u slučaju da majka koja ima troje dece u sledećem porođaju rodi više od jednog deteta ovaj iznos sleduje svakom od njih).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 175
Protiv: 161
175%
161%
0%

Poslednji put ažurirano: 26.05.2024, 10:43

Whoops, looks like something went wrong.