Otvoreni Parlament | Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije

Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Razlog za donošenje Zakona o Fondu za nauku Republike Srbije po hitnom postupku je neophodnost da bude razmatran zajedno za Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, kao bi se predvidelo njegovo budžetiranje za 2019. godinu. Istovremeno, izvršava se cilj i mere predviđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije – uspostavljanje Fonda za nauku. Takođe donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbediće se pravne pretpostavke blagovremene primene njegovih odredaba.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Potreba za donošenjem Zakona o fondu za nauku Republike Srbije javila se kada je usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja iz 2016. godine kao i Akcioni plan iz 2018. godine koji prati Strategiju. Strategija je doneta za period 2016. – 2020. godinu čija je glavna tema „Istraživanja za inovacije“, a sa ciljem da se do 2020. godine stvore uslovi da nauka u Srbiji bude zasnovana na naučnoj izvrsnosti ali i da doprinosi ekonomskom razvoju, konkurentnosti privrede ali i razvoju društva u celini. Kako je to specifična oblast naučnog delovanja stvorila se potreba za donošenjem i preciziranjem pojedinih odredbi koje se odnose na podršku naučno istraživačkoj delatnosti.

Osniva se Fond za nauku za razvoj naučnih istraživanja

Predloženim Zakonom o fondu za nauku osniva se Fond za nauku čija je uloga da omogući razvoj naučnih istraživanja kao i da obezbedi finansijska sredstva i stručnu podršku istraživačima u realizaciji naučnih projekata, a sve u cilju da bude obezbeđena stabilnost naučnih institucija i istraživača. Fond ima položaj pravnog lica. Rad Fonda je javan, a nadzor nad njim vrši ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Nadležnost Fonda su finansiranje projekata, evaluiranje projekata, izveštavanje ministarstva i upravljanje bazama podataka

Predlogom zakona je precizirana nadležnost Fonda i poslovi koje vrši a pod tim se podrazumevaju finansiranje projekata, evaluiranje projekata, izveštavanje ministarstva, upravljanje bazama podataka kao i ostale aktivnosti koje doprinose naučnom istraživanju i razvijanju.

Predviđena su dva načina finansiranja Fonda - budžetski i privatni

Finansiranje Fonda se može vršiti kako iz budžeta tako i iz privatnih donacija dokle god to finansiranje nije u suprotnosti sa zakonom. Sredstva kojima Fond raspolaže omogućavaju finansiranje programa Fonda.

Organizaciona struktura Fonda sastoji se od Nadzornog odbora, Upravnog odbora, direktora i Naučnog saveta

Organi Fonda su Nadzorni odbor, Upravni odbor, direktor i Naučni savet. Pored toga, definisani su poslovi koji su u nadležnosti svakog od organa. Kao posebno važno telo izdvojen je Naučni savet Fonda čija organizacija broji petnaest članova koje na četvorogodišnji mandat bira i razrešava ministar za naučnoistraživačku delatnost na osnovu javnog poziva i to po dva predstavnika iz svake naučne oblasti (prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke, medicinske, biotehničke, društvene i humanističke nauke), dva člana iz privrede i jednog člana na predlog SANU. Svi članovi moraju biti međunarodno priznati u svojoj oblasti naučnog delovanja.

Fond će se osnovati sredstvima, a u narednom periodu finansiraće se iz kako iz sredstava budžeta, tako i iz donacija i drugih vidova poklona, sredstava dobijenih realizacijom projekata i sl. Predlagač zakona napominje da je u budžetu za 2019. godinu potrebno obezbediti 500.000.000,00 dinara za aktivnosti osnivanja i rada Fonda. Takođe, procenjuje da će budžetu za 2020. godinu biti potrebno obezbediti sredstva u iznosu od 5 milijardi dinara - i to za aktivnosti rada Fonda za nauku Republike Srbije – 350 miliona a za finansiranje naučnoistraživačkih projekata preko javnih poziva u okviru programa Fonda – 4.65 milijardi dinara.

Program Fonda je centralni deo Zakona i njegove aktivnosti se planiraju na svake četiri godine, a utvrđuju se prema jasno utvrđenoj strukturi

Centralni deo ovog Zakona jeste program koji Fond sprovodi. Cilj programa jeste da odgovori na društvene izazove za razvoj Republike Srbije, programi se planiraju i usvajaju za svake četiri godine a utvrđuju se prema sledećoj strukturi 1. razvoj; 2. stretegija; 3. ideje; 4. ljudi; 5. infrastruktura; 6. saradnja; 7. inovacije; 8. promocija; 9.publikacija i 10. kreativnost. U okviru svakog programa realizuju se projekti na osnovu javnog poziva, oni se objavljuju redovno a mogu biti različitog trajanja, stoga se dele u dugoročne (4 godine), srednjoročne (2-3 godine) i kratkoročne (do 1 godine).
Predviđeno je merenje uspešnosti projekta kroz evaluaciju koja obuhvata tri parametra: izvrsnost, uticaj i realizaciju.

U završnim odredbama ovog Zakona definišu se opšti akti Fonda, to su statut koji donosi Upravni odbor uz saglasnost Vlade i ostali opšti akti. Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 66
Protiv: 82
66%
82%
0%

Ključne novine

OSNIVA SE FOND ZA NAUKU ZA RAZVOJ NAUČNIH ISTRAŽIVANJA

Zakonom o Fondu za nauku Republike Srbije osniva se Fond čiji je glavni cilj razvoj naučno istraživačke delatnosti kao i obezbeđenje finansiranja i podrške istraživačima.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 62
Protiv: 72
62%
72%
0%

NADLEŽNOST FONDA SU FINANSIRANJE PROJEKATA, EVALUIRANJE PROJEKATA, IZVEŠTAVANJE MINISTARSTVA I UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA

Poslovi koje Fond vrši su finansiranje projekata, njihova evaluacija, izveštavanje o uspešnosti projekata ali i upravljanje bazom podataka svih projekata. Svi ostali poslovi koji doprinose naučnom istraživanju i razvoju takođe spadaju u delatnost Fonda.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 79
69%
79%
0%

PREDVIĐENA SU DVA NAČINA FINANSIRANJA FONDA - BUDŽETSKI I PRIVATNI

Kako bi se projekti realizovali neophodna je finansijska podrška, u tom smislu predviđena su dva načina finansiranja budžetski i privatni, a vrste su taksativno nabrojane u samom Zakonu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 78
86%
78%
0%

ORGANIZACIONA STRUKTURA FONDA SASTOJI SE OD NADZORNOG ODBORA, UPRAVNOG ODBORA, DIREKTORA I NAUČNOG SAVETA

Organizaciona struktura podeljena je na četiri tela: Nadzorni odbor, Upravni odbor, direktor i Naučni savet. Kao centralno telo Fonda javlja se Naučni savet koji se sastoji od petnaest članova čiji mandat traje četiri godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 91
82%
91%
0%

PROGRAM FONDA JE CENTRALNI DEO ZAKONA I NJEGOVE AKTIVNOSTI SE PLANIRAJU NA SVAKE ČETIRI GODINE, A UTVRĐUJU SE PREMA JASNO UTVRĐENOJ STRUKTURI

Cilj Fonda jesu projekti koji će biti centralni deo naučno istraživačkog rada a koji bi trebalo da odgovore na izazove i da prate postavljenu strukturu. Projekti mogu biti realizovani u različitom vremenskom trajanju i stoga postoji podela na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 72
Protiv: 79
72%
79%
0%

Poslednji put ažurirano: 08.05.2021, 17:45