93. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.12.2018.

Sednica broj: 93

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora, održanoj 2. decembra, razmotreno je u pojedinostima više predloga zakona koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, podneto je ukupno 521 amandman. Odbor je odbacio 14 amandmana, za jedan je ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za ostale konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog carinskog zakona podneto je 45 amandmana. Odbor je ocenio da dva amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostala 43 amandmana su prema oceni Odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, podneto je 179 amandmana. Odbor je ocenio da 26 amandmana nije u skladu sa članom 2. Zakona o budžetskom sistemu,a da osam amandmana nije u skladu sa članom 28. zakona o budžetskom sistemu. Takođe, ocenjeno je da jedan amandman nije u kladu sa članom 28. do 44. Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Svi ostali amandmani su prema oceni Odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, podneto je pet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o carinskoj službi, podneto je 12 amandmana. Odbor je ocenio da jedan amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za ostalih 11 konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini podneto je 14 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, podneta su dva amandmana za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću podneto je 10 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je 13 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, podneto je 19 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu podneto je 88 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana podneto je ukupno četiri amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pranim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je 29 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica podneto je 32 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, podneto je devet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac –Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), podneto je šest amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ctečaju podneto je 11 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, podneto je 46 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama podneta su dva amandmana. Odbor je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima podneta su tri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podnet je 21 amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, podneto je šest amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je sedam amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, podneto je 24 amandmana, od kojih je Odbor odbacio jedan, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, podneto je devet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, podneto je 62 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,podneto je sedam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, podneto je četiri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru podneto je šest amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je sedam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, podneto je 10 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama podneto je 122 amandmana. Odbor je ocenio da 20 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostali amandmani su, prema oceni Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije

Na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, podneto je 510 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor, podneto je 66 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“,podneto je 12 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandar Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević, Milena Đorilić i Jasmina Obradović.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima

Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

Zakon o carinskoj službi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

Carinski zakon

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"

Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor

Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama

Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

Poslednji put ažurirano: 02.12.2018, 21:38