Otvoreni Parlament | Zakon o carinskoj službi

Zakon o carinskoj službi

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) iz sledećih razloga: U Republici Srbiji od 3. maja 2010. godine primenjuju se dva zakona sa istim nazivom: Carinski zakon („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 - dr. zakon) koji uređuje opšta pravila i postupke koji se primenjuju na robu koja se unosi ili iznosi iz carinskog područja Republike Srbije i Carinski zakon iz
2003. godine, („Službeni glasnik RS” br.73/03, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 9/10 - US i 18/10 - dr. zakon) čl. 252-329. tog zakona, koji uređuje nadležnost Uprave carina, organizaciju, obavljanje poslova i upravljanje Upravom carina, ovlašćenja lica zaposlenih u Upravi carina, ovlašćenja i odgovornosti u prikupljanju, evidentiranju, obradi i zaštiti podataka u vezi sa poslovima Uprave carina, kao i postupak prijema u radni odnos u Upravu carina, raspoređivanje, napredovanja u službi, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Upravi carina.
Kako je novi Carinski zakon, koji se donosi radi usklađivanja carinskih propisa sa propisima Evropske unije već u skupštinskoj proceduri, neophodno je da se novim zakonom, Predlogom zakonom o carinskoj službi, reguliše materija koja je i dalje regulisana delom Carinskog zakona iz 2003. godine, na način usklađen sa sistemskim zakonom i potrebama carinske službe. Takođe, primena dva zakona sa
istim nazivom može da dovede do pravne nesigurnost, posebno iz razloga što se članovi ova dva zakona poklapaju, te je stoga potrebno posebnim zakonom regulisati delokrug rada Uprave carina, unutrašnje uređenje i rukovođenje, ovlašćenja direktora i carinskih službenika, prikupljanje, evidentiranje, obradu i zaštitu podataka koji su u vezi sa poslovima carinske službe i prava, dužnosti i odgovornosti carinskih službenika.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 81
77%
81%
0%
Poslednji put ažurirano: 11.05.2021, 07:23