60. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

30.11.2018.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 30. novembra 2018. godine, razmotrili u pojedinostima više predloga zakona koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja podneto je ukupno podnet 521 amandman. Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog carinskog zakona narodni poslanici podneli su 45 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 4 amandmana.

Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu narodni poslanici podneli su 177 amandmana, Odbor i Vlada su prihvatili jedan amandman. Ostale amandmane Vlada i Odbor nisu prihvatili. Na član 8. Predloga zakona Vlada je podnela jedan amandman, koje je Odbor jednoglasno prihvatio. Tokom sednice podneta su i dva odborska amandmana i to na član 1. i 8. Predloga zakona, koje je prihvatio i predstavnik predlagača ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.

Narodni poslanici podneli su pet amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu podneto je pet amandmana ,od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan amandman.
Na Predlog zakona o carinskoj službi podneto je 12 amandmana, od kojih Odbor i Vlada nisu prihvatili ni jedan predloženi amandman.

Od 14 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini Vlada i Odbor, nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmane.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama narodni poslanici podneli su dva amandmana, od kojih ni jedan nije prihvaćen od strane Vlade i Odbora.

Od 10 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od ponuđenih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji podneto je ukupno 13 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatila.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu narodni poslanici podneli su osam amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatila ni jedan amandman.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju narodni poslanici podneli su 19 amandmana, od kojih ni jedan nije prihvaćen od strane Vlade i Odbora.

Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od 88 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu.

Narodni poslanici podneli su četiri amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatila dva amandmana.

Od 29 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Vlada i Odbor nisu prihvatila ni jedan amandman.

Od 32 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Vlada i Odbor nisu prihvatila ni jedan amandman.

Narodni poslanici podneli su 15 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, od kojih ni jedan nije prihvaćen od strane Vlade i Odbora.

Od podnetih 14 amandmana na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, Vlada i Odbor prihvatili su četiri amandmana. Ostale amandmane Odbor i Vlada nisu prihvatili.

Narodni poslanici podneli su ukupno devet amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Vlada i Odbor prihvatili su jedan amandman, dok su ostali amandmani nisu prihvaćeni.

Narodni poslanici podneli su šest amandmana na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa ad Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza). Vlada i Odbor nisu prihvatila ni jedan amandman.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Goran Kovačević, Zoran Bojanić, Momo Čolaković, Srbislav Filipović, Đorđe Kosanić, Dušan Bajatović, Sonja Vlahović , Olivera Pešić, Tanja Tomašević Damnjanović, prof. dr Vladimir Marinković.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija
...

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

Zakon o carinskoj službi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

Carinski zakon

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

Poslednji put ažurirano: 02.12.2018, 21:27

Whoops, looks like something went wrong.