Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

Sažetak

Uvođenje mogućnosti za umanjenje cene prilikom kupovine nepokretnosti u javnoj svojini

U slučaju kada se nepokretnost ne može prodati po ceni koja je utvrđena na osnovu procenjene tržišne vrednosti, početna cena se može umanjiti na 80% od početne procenjene vrednosti (umanjenje od 20% od početne cene). Ako ni u tom slučaju se ne može prodati nepokretnost onda se cena može umanjiti na 60 % od početne vrednosti (umanjenje od 40% od početne cene). Odluka o umanjenju cene donosi Vlada/nadležni organ lokalne samouprave. U postupcima prodaje nepokretnosti u javnoj svojini koji su već započeti a nisu završeni do dana stupanja na stupanja na snagu Predloga zakona biće okončani po novom rešenju koje dozvoljava umanjenje početne procenjene vrednosti.

Uvođenje mogućnosti da licencirani procenitelj izvrši procenu nepokretnosti

Prema trenutnom rešenju procena nepokretnosti u procesu pribavljanja ili otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini je utvrđivana na osnovu tržišne vrednosti koja je utvrđena na osnovu procene poreskih ili drugih nadležnih organa. Sada će osim ovog kruga lica procenu nepokretnosti moći da utvrdi i licencirani procenitelj

Kulturna dobra mogu biti u vlasništvu gradova ili opština

S obzirom da postoje postoje brojne nepokretnosti sa statusom kulturnog dobra, koje za obavljanje svojih nadležnosti koriste lokalne samouprave, predlog zakona omogućava lokalnim samoupravama da postanu vlasnici nad njima. Osim toga omogućeno je da lokalne samouprave kulturna dobra daju na korišćenje i upravljanje drugim državnim/lokalnim organima uz odobrenje Vlade.

Zdravstvene ustanove mogu biti stavljene pod hipoteku

Predlogom zakona omogućeno je da u izuzetnim slučajevima zdravstvene ustanove mogu biti predmet prinudnog izvršenja ukoliko su prethodno bile stavljene pod hipoteku. Da bi se stavila hipoteka nad zdravstvenom ustanovom potrebna je odgovarajuća odluka Vlade/nadležnog organa lokalne samouprave. Ovakvo zakonsko rešenje predlagač zakona pravda potrebom za daljim razvojem različitih zdravstvenih ustanova (mogućnost uzimanja kredita).

Brži proces sticanja javne svojine i brisanje statusa korisnika

Predlogom zakona omogućava se državnim organima i državnim preduzećima da po bržoj proceduri steknu pravo na javnu svojinu. Naime državni organi više neće morati da podnose izvod iz katastra ili drugu ispravu kojom dokazuju pravo korišćenja kao ni potvrdu Republičke direkcije za imovinu da su nepokretnosti prijavljene za jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini prema zakonu. Osim toga državni organi ukoliko nisu ispoštovali rokove za upis prava korišćenja nad nepokretnostima u javnoj svojini primoraće službu katastra da po sili zakona izbrišu njihov status korisnika i da upišu pravo javne svojine na ime Republike Srbije.

Država postaje vlasnik javne svojine u slučaju prestanka postojanja drugih državnih organa

Uvođenje nove mogućnosti da se upiše pravo svojine Republike Srbije nad onim nepokretnostima koje su u katastru kao korisnici upisani oni državni organi koji su prestali da postoje i koji nemaju pravne sledbenike. U ovom slučaju pravo svojine i zahtev za upis Republike Srbije podnosi Državno pravobranilaštvo

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 102
76%
102%
0%
Poslednji put ažurirano: 15.06.2021, 13:56