Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Predlaže se da se ovaj zakon donose po hitnom postupku, u skladu sa odredbama člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih organa i organizacija i ostvarivanje prava građana.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Postupak restitucije i obeštećenja za imovinu oduzetu na osnovu akata o podržavljenju posle Drugog svetskog rata regulisan je Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju iz 2011. godine. Pravila koja se odnose na obeštećenje omogućavaju državi da u zakonom predviđenim slučajevima, umesto vraćanja imovine u naturi starim vlasnicima da obeštećenje u obveznicama Republike Srbije i u novcu na ime akontacije.

Pomeranje roka za obračun kamate za početak obračuna kamate za korisnike
obeštećenja sa 15.12.2017. na 30.06.2020. godine

Zakonom je predviđeno da ukupan iznos obeštećenja koji će država isplatiti ne može biti veći od dve milijarde evra, uvećan za zbir pripadajućih kamata za sve korisnike obeštećenja obračunatih po kamatnoj stopi od 2% godišnje. Izmenama zakona pomera se početak roka za obračun kamata sa 15.12.2017. na 30.06.2020. godine.

Produženje rokova za obračun koeficijenta za obeštećenje, za dospeće obveznica i za isplatu akontacije po pravosnažnim rešenjima

Zakonom je predviđeno da se iznos obeštećenja utvrđuje u evrima,i to tako što se osnovica obeštećenja pomnoži koeficijentom koji se dobija kada se stavi u odnos iznos od dve milijarde evra i iznos ukupnog zbira osnovica obeštećenja utvrđenih rešenjima o pravu na obeštećenje uvećanog za procenu neutvrđenih osnovica . Izmenama Zakona produžen je sa pet na osam godina rok je rok u kome Vlada treba da utvrdi koeficijent za obeštećenje.Posledično, odlaže se rok dospeća obveznica (sa 5.10.2018. godine na 15. 12.2021. godine) i obaveza države da bespovratno isplati akontaciju obeštećenja bivšim vlasnicima kojima je pravosnažno utvrđena vrednost iznosa obeštećenja (do 31.03.2021. godine).
Iako je Vlada bila u obavezi da do 30.06. 2017. godine uredi osnovne elemente obveznica, iznos emisije kao i uslove distribucije i naplate obveznica, taj rok se izmanama Zakona pomera, pa će Vlada ovu obavezu moći da izvrši do 30.06.2020. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 93
93%
93%
0%

Ključne novine

POMERANJE ROKA ZA OBRAČUN KAMATE ZA POČETAK OBRAČUNA KAMATE ZA KORISNIKE OBEŠTEĆENJA

Izmenama zakona pomera se rok za obračun kamate za korisnike obeštećenja sa 15.12.2017. na 30.06.2020. godine

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 97
86%
97%
0%

PRODUŽENJE ROKOVA ZA OBRAČUN KOEFICIJENTA ZA OBEŠTEĆENJE, ZA DOSPEĆE OBVEZNICA I ZA ISPLATU AKONTACIJE PO PRAVOSNAŽNIM REŠENJIMA

Produžava se sa pet na osam godina rok u kome Vlada treba da utvrdi koeficijent za obeštećenje.Posledično,odlaže se rok dospeća obveznica (sa 5.10.2018. godine na 15. 12.2021. godine) i obaveza države da bespovratno isplati akontaciju obeštećenja bivšim vlasnicima kojima je pravosnažno utvrđena vrednost iznosa obeštećenja (do 31.03.2021. godine).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 90
82%
90%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.06.2021, 00:06