Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Sažetak

Osnovna sadržina predloženih izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje odnosi se na produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica i preciziranje u pogledu kategorije poslodavca koji ima pravo na korišćenje olakšice po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica.

Predloženim zakonskim rešenjem poslodavcima iz privatnog sektora daje se još jedan fiskalni podsticaj kako bi investirali u radna mesta i zapošljavali više lica.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 83
94%
83%
0%

Ključne novine

PRODUŽENJE PERIODA PRIMENE POSTOJEĆIH OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA

Predloženo je da poslodavac - pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 89
85%
89%
0%

POSLODAVAC NE MORA DA BUDE UPISAN U REGISTAR NADLEŽNOG ORGANA

Zakonska formulacija menja se, tako da poslodavac - novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 90
94%
90%
0%

BRIŠE SE PRECIZIRANJE POSLODAVCA KAO PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA

Prema predlogu izmena, poslodavac je onaj - koji u bilo kom trenutku u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2022. godine sa kvalifikovanim novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i koji je kvalifikovano novozaposleno lice prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 92
83%
92%
0%

KATEGORIJE POSLODAVCA KOJI IMA PRAVO NA KORIŠĆENJE OLAKŠICE PO OSNOVU ZAPOŠLJAVANJA KVALIFIKOVANOG NOVOZAPOSLENOG LICA

Poslodavcem u smislu ovog člana smatra se pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 90
Protiv: 90
90%
90%
0%

EFEKAT PREDLOŽENIH REŠENJA OKO 6 MILIJARDI DINARA BRUTO GUBITKA PRIHODA IZ BUDŽETA

Očekuje se da će po osnovu olakšice čije produženje je predloženo ovim zakonom efekat predloženih rešenja na budžet Republike Srbije iznositi ukupno oko 6 milijardi dinara bruto gubitka prihoda, a koji se smatra opravdanim imajući u vidu efekte u smislu podsticanja zapošljavanja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 95
Protiv: 69
95%
69%
0%

STUPANJE NA SNAGU

Predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 86
85%
86%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.04.2024, 15:22