Treća sedenica Odbora za zaštitu životne sredine

23.01.2017.

Sednica broj: 3

Predsedavajuci: Branislav Blažić

Odbor: Odbor za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, održane 23. januara, članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period avgust-oktobar 2016. godine.

Informaciju je članovima Odbora obrazložila Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Božović je navela da je, što se tiče normativnih poslova, usvojena Uredba o dopuni uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim, podzemnim vodama, sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. U proceduri za pribavljanje mišljenja upućena su četiri nacrta zakona kojima se potvrđuju međunarodne konvencije u oblasti zaštite životne sredine. U izradi pripreme nacrta akata radilo se na šest nacrta zakona, jednoj strategiji i jednom akcionom planu, a u okviru međunarodne saradnje, pripremljen je Predlog platforme sa Predlogom zaključka Vlade za učešće delegacije Vlade Republike Srbije na devetom sastanku Konferencije strana Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa. Na dalje, popunjen je upitnik o sinergiji Bazelske, Roterdamske i Stokhlomske konvencije.

U okviru realizacije projekata, konkursa i ugovora, započeti su projekti sa brojnim organizacijama, poput IPA Tvinig Projekta, UNDP-a i brojnim drugim nevladinim organizacijama, a od 20 miliona dinara koji su izdvojeni za projekte nevladinih organizacija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, zatvorilo je konkursnu proceduru i donelo Odluku za izbor projekata i dodelu finansijskih sredstava za 50 projekata, a ukupno je isplaćeno 19 909 420 dinara za sufinansiranje tih projekata. U toku realizacije projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovina iz topionice u Zajači, realizovano je 75 odsto predviđenih radova.

Što se tiče inspekcijskog rada za izveštajni period, Sektor za zaštitu životne sredine izvršio je 1868 inspekcijskih pregleda i izdao 209 rešenja. U navedenom periodu podneto je 47 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 13 prijava za privredni prestup.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Zahtev za dostavljanje mišljenja o primeni odredbi Zakona o upravljanju otpadom, koji je podnela kompanija FCC Eko d.o.o, na koji će dati autentično tumačenje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Branislav Blažić, i članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, Radoslav Cokić, Sonja Vlahović, Dragan Jovanović, mr Goran Čabradi, Borka Grubor, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Ivana Stojiljković, Borisav Kovačević, Jasmina Karanac, Vladimir Petković, Sonja Pavlović, predstavnci Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i predstavnici organizacije „Zelena stolica“, mehanizma kroz koji deluju civilna društva.

Prisutni članovi

...

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Radoslav Cokić

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Dragan Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Goran Čabradi

Zelena stranka
...

Borka Grubor

Srpska napredna stranka
...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Vladimir Petković

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 23.01.2017, 16:10