Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

16. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

24.10.2023.
Na sednici, koja je održana 24. oktobra 2023. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su više predloga zakona u pojedinostima, koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini. Odbor je u pojedinostima razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podnet je jedan amandman od strane narodnog poslanika Marka Ristića, koji Odbor i Vlada nisu prihvatili. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona narodni poslanici podneli su četiri amandmana, od kojih Odbor nije prihvatio ni jedan, te je u skladu sa tim, predložio Narodnoj skupštini da odbije navedene amandmane. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na navedeni Predlog zakona podneto je osam amandmana, od kojih je Odbor prihvatio pet, te predložio Narodnoj skupštini da ih usvoji. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Dubravka Kralj, Bratimir Vasiljević, Milica Nikolić, Bojan Torbica, Andrijana Vasić, Jovan Palalić i Đorđe Todorović.

15. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

20.10.2023.
Na sednici koja je održana 20. oktobra 2023. godine, članovi Odbora utvrdili su Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju. U Nadzorni odbor imenuju se sledeći članovi: Svetislav Goncić, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, Aleksandar Milosavljević, doktor političkih nauka, prof. dr Dragan Vučinić, redovni profesor, dr Jovanka Matić, doktor političkih nauka, dr Slobodan Prvanović, naučni savetnik, prof. dr Branko M. Rakić, redovni profesor, prof. dr Miodrag Savović, savetnik za pravna pitanja, prof. dr Bojan Tubić, vanredni profesor, mr Vojin Vučićević, magistar ekonomskih nauka i Aleksandar Stamatović, prvak Opere. Odbor je predložio da se Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju uputi Narodnoj skupštini na usvajanje, po hitnom postupku. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora, Svetozar Vujačić, Dijana Radović, Bratimir Vasiljević, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, prof. dr Jelena Jerinić, Bojan Torbica, Jelena Milošević, Andrijana Vasić, Miodrag Gavrilović, Dejan Šulkić, Ilo Mihajlovski i Biljana Ilić-Stošić.

14. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

16.10.2023.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je 16. oktobra 2023. godine 14. sednicu na kojoj je razmotreno više predloga zakona i drugih akata. Odbor je, većinom glasova, uvrstio u predloženi dnevni red sednice, razmatranje predloga za organizovanje javnog slušanja na temu „Izmene zakona i strateških dokumenata o sprečavanju korupcije u svetlu dosadašnje prakse i međunarodnih standarda“, koji su podneli narodni poslanici Miodrag Gavrilović, Danijela Nestorović, Vladimir Gajić, Jelena Milošević i prof. dr Jelena Jerinić. Članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, predlog predsednika Odbora Vladimira Đukanovića da se obavi objedinjena rasprava o tačkama 1. i 2, kao i objedinjena rasprava o tačkama 3, 4, 5. i 6. predloženog dnevnog reda sednice. U nastavku sednice Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Predlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, u načelu, koje su obrazložili predstavnici predlagača, Ivana Milinković i Aleksandar Marković iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a koje su članovi Odbora nakon rasprave, prihvatili većinom glasova. Odbor je razmotrio, u načelu, i predloge zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, kao i Predlog kandidata za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije, koje su obrazložili predstavnici predlagača, pomoćnik ministra pravde Jovan Ćosić i Zlatko Petković iz Ministarstva pravde. Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, predloge zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, u načelu. Takođe, većinom glasova članova Odbora, prihvaćen je i Predlog kandidata za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije i to: Vesna Lazarević, sudija Ustavnog suda u penziji, Vladan Joksimović, advokat u Beogradu, Nikola Simić, radno angažovan u Ministarstvu spoljnih poslova i Jovana Homan, konsultant na projektu „Jačanje vladavine prava u Srbiji“, koji je uputio Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Odbor je dao saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Agencije za sprečavanje korupcije, koji je predstavio Dejan Damjanović, direktor Agecnije. Odbor je odlučio, većinom glasova, da se iz skupštinske procedure povuče Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Prekršajnog suda u Valjevu, a većinom glasova odlučio je i da ne prihvati predlog za organizovanje javnog slušanja na temu „Izmene zakona i strateških dokumenata o sprečavanju korupcije u svetlu dosadašnje prakse i međunarodnih standarda“. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Ilo Mihajlovski, Andrijana Vasić, Miodrag Gavrilović, Danijela Nestorović, Jovan Palalić, Dejan Šulkić, Milica Nikolić, Đorđe Todorović, Đorđe Komlenski, prof. dr Jelena Jerinić, Bratimir Vasiljević, Dijana Radović i dr Balint Pastor.

13. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

26.03.2023.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je održana 26. marta pod prvom tačkom dnevnog reda članovi Odbora utvrdili su predlog dva kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština. Prema utvrđenom predlogu kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština izabrani su, pored šest kandidata sa prethodne sednice, još i Žikica Dronjak iz Novog Sada i Nataša Delić iz Beograda. Biografije predloženih osam kandidata Odbor će dostaviti Narodnoj skupštini. U nastavku sednice, Odbor je glasao za Dušana Purića iz Beograda za predlog kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština, pored sedam kandidata koje je izabrao na 12. sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Biografije predloženih osam kandidata Odbor će dostaviti Narodnoj skupštini. Pod trećom tačkom dnevnog reda, Odbor je doneo Odluku o organizovanju javnog slušanja radi predstavljanja kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština i kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština. Javno slušanje održaće se u Narodnoj skupštini, u subotu, 1. aprila 2023. godine, sa početkom u 10 časova, mala sala. Članovi Odbora razmotrili su Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva. Član VSS, Snežana Bjelogrlić, Odboru je obrazložila Predlog odluke i predstavila biografije Milane Stojević, sudije Višeg suda u Vranju, za izbor za predsednika Višeg suda u Vranju i Tomislava Trajkovića, sudije Apelacionog suda u Nišu, za izbor za predsednika Osnovnog suda u Prokuplju. Odbor je nakon diskusije, predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke Visokog saveta sudstva. Odbor je razmatrao i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva. Snežana Bjelogrlić članovima Odbora predstavila je biografije 35 kandidata za izbor sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju, a Odbor je predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke Visokog saveta sudstva. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju Zorana Stefanovića funkcije predsednika Prekršajnog suda u Valjevu. Sednici je predsedavao predsednik Vladimir Đukanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Svetozar Vujačić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, Bratimir Vasiljivić, Milica Nikolić, prof. dr Jelena Jerinić, Đorđe Komlenski, Jelena Milošević, Andrijana Vasić, Vladimir Gajić, Jovan Palalić, Miodrag Gavrilović, Dejan Šulkić, Ilo Mihajlovski i dr Balint Pastor.

12. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

18.03.2023.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 18. marta, utvrđen je predlog kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština i predlog kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština. Prema utvrđenom predlogu kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština, izabrano je šest kandidata: Jelena Vučković iz Niša, Nikola Bodiroga iz Beograda, Marina Grbić iz Beograda, Rastko Brajković iz Beograda, Aleksandar Popović iz Beograda i Srđan Stefanović iz Beograda. Za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština izabrano je sedam kandidata: Miroslav Đorđević iz Beograda, Predrag Ćetković iz Novog Sada, Vesna Luković iz Novog Pazara, Vladimir Simić iz Beograda, Nenad Tešić iz Novog Beograda, Jelena Glušica iz Beograda i Bojan Petrović iz Beograda. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Svetozar Vujačić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, Bratimir Vasiljević, Đorđe Komlenski, Dragan Jovanović, Žombor Ujvari, Andrijana Vasić, Vladimir Gajić, Jovan Palalić, Miodrag Gavrilović, Dejan Šulkić, prof. dr Đorđe Pavićević, Ilo Mihajlovski i narodna poslanica prof. dr Tamara Milenković Kerković.

11. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.03.2023.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 11. marta 2023. godine, obavili razgovor sa kandidatima sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor članova Visokog saveta sudstva i kandidatima sa Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština. Predsednik Odbora Vladimir Đukanović podsetio je na početku sednice da je Odbor, na 10. sednici od 6. marta 2023. godine, doneo Odluku o raporedu razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva i člana Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština. U skladu sa Odlukom, Odbor je obavio razgovor sa kandidatima prema sledećem rasporedu: - razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva: Jelenom Vučković iz Niša, Draganom Milićevićem iz Šapca, Čedomirom Kokanovićem iz Beograda, Žikicom Dronjkom iz Novog Sada, Nikolom Bodirogom iz Beograda, Marinom Grbić iz Beograda, Vojkanom Simićem iz Beograda, Rastkom Brajkovićem iz Beograda, Dragutinom Radosavljevićem iz Kragujevca, Branislavom Manićem iz Beograda i Violetom Denić iz Niša. - razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta tužilaštva: Miroslavom Đorđevićem iz Beograda, Dušanom Purićem iz Beograda, Predragom Ćetkovićem iz Novog Sada i Vesnom Luković iz Novog Pazara. - razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva i člana Visokog saveta tužilaštva: Vladimirom Simićem iz Beograda, Aleksandrom Popovićem iz Beograda, Srđanom Stefanovićem iz Beograda, Nenadom Tešićem iz Novog Beograda, Jelenom Glušicom iz Beograda, Bojanom Petrovićem iz Beograda i Natašom Delić iz Beograda. Sednici su prisustvovali i učestvovali u razgovoru sa kandidatima predstavnici opšte i stručne javnosti, i to: predstavnici Ministarstva pravde, Ustavnog suda, Državnog veća tužilaca, Pravosudne akademije, Jevnobeležničke komore Srbije, Komore javnih izvršitelja, Advokatske komore Niša, Advokatske komore Srbije, Udruženja sudija prekršajnih sudova, Pravnog fakulteta Kragujevca, Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe iz Novog Sada i Pravnog fakulteta u Beogradu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Bratimir Vasiljević, Milica Nikolić, Jovan Palalić, Svetozar Vujačić, Andrijana Vasić, Dubravka Kralj, Jelena Milošević, Dejan Šulkić, Borislav Novaković, Miodrag Gavrilović, Ilo Mihajlovski, dr Balint Pastor i prof. dr Jelena Jerinić.

Deseta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

06.03.2023.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 6. marta 2023. godine, članovi Odbora razmotrili su sledeće tačke dnevnog reda: 1. Ispitivanje prijava na prvi javni konkurs za izbor članova Visokog saveta sudstva i sačinjavanje liste kandidata; 2. Ispitivanje prijava na prvi javni konkurs za izbor članova Visokog saveta tužilaštva i sačinjavanje liste kandidata i 3. Utvrđivanje rasporeda razgovora sa kandidatima za izbor članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Povodom prve tačke dnevnog reda, predsednik Odbora informisao je članove Odbora da predsednik Narodne skupštine donosi Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor četiri člana Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština. Narodna skupština bira članove Visokog saveta sudstva na predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glasovima dve trećine svih narodnih poslanika. U okviru prve tačke dnevnog reda, prijave sa potpunom dokumentacijom na konkurs za izbor četiri člana Visokog saveta sudstva podnelo je ukupno 19 kandidata, a članovi Odbora su doneli Odluku o odbacivanju jedne kao neblagovremene prijave kandidata Borivoja Stankovića iz Leskovca, za izbor člana Visokog saveta sudstva. Povodom druge tačke dnevnog reda, predsednik Odbora informisao je članove Odbora da predsednik Narodne skupštine donosi Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor četiri člana Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština. Narodna skupština bira članove Visokog saveta tužilaštva na predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glasovima dve trećine svih narodnih poslanika. U okviru druge tačke dnevnog reda, prijave sa potpunom dokumentacijom za konkurs za izbor četiri člana Visokog saveta tužilaštva podnelo je ukupno 13 kandidata, a članovi Odbora su odbacili kao neblagovremene prijave kandidata Dejana Jakšića iz Novog Sada i Slobodana Orlovića iz Novog Sada. Prijava Dragane Obrenović iz Užica, koja je poslata mejlom bez propisanog obrasca i uredne dokumentacije u prilogu, nije se mogla smatrati prijavom za izbor članova Visokog saveta tužilaštva, pa nije uzimana u razmatranje. U nastavku rada, članovi Odbora prihvatili su Predlog odluke o utvrđivanju rasporeda razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva i člana Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština. Razgovori sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština obaviće se u subotu, 11. marta 2023. godine, sa početkom u 9.00 časova, u maloj sali Doma Narodne skupštine, Beograd, Trg Nikole Pašića 13. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Svetozar Vujačić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, Bratimir Vasiljević, Milica Nikolić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, Jelena Milošević, Andrijana Vasić, Jovan Palalić, Miodrag Gavrilović, Borisav Kovačević, Dejan Šulkić, prof. dr Đorđe Pavićević i dr Balint Pastor.

Deveta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

23.02.2023.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su na sednici, održanoj 23. februara 2023. godine, razmotrili Predlog kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministarka pravde Maja Popović. Nakon obrazloženja pomoćnika ministarke pravde Vladimira Vinša, Odbor je konstatovao da je Predlog kandidata podnet od strane ovlašćenog predlagača, te je predložio Narodnoj skupštini da donese Odluku o izboru direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Odbor je u nastavku sednice, utvrdio Predlog odluke o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda, i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Svetozar Vujačić, Bratimir Vasiljević, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, Jelena Milošević, Žombor Ujvari, Andrijana Vasić, Jovan Palalić i Miodrag Gavrilović.

Osma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

06.02.2023.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je 6.februara sednicu na kojoj su razmotreni amandmani podneti na više predloga zakona, koji su na dnevnom redu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Trinaestom sazivu. Na Predlog zakona o sudijama podneto je ukupno 284 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su pet amandmana, a Odbor je podneo, u skladu sa članom 157. stav 6. i članom 161. Poslovnika Narodne skupštine, svoja dva amandmana, i to na član 55. stav 5. i na član 75. stav 4. Predloga zakona, radi otklanjanja terminoloških nepreciznosti. Odbor je razmotrio 204 amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o uređenju sudova. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan podneti amandman. Na Predlog zakona o javnom tužilaštvu narodni poslanici podneli su 314 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 10 amandmana. Narodni poslanici podneli su 180 amandmana na Predlog zakona o Visokom savetu sudstva. Vlada i Odbor prihvatili su osam amandamana. Na Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva narodni poslanici podneli su 198 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili osam amandmana. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu podneta su dva amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od ukupno 16 amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Vlada i Odbor nisu prihvatili jedan amandman, koji je podnet na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije podneto je ukupno četiri amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili podnete amandmane. Vlada i Odbor nisu prihvatili dva amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Đorđe Komlenski, Danijela Nestorović, Žombor Ujvari, Milica Nikolić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, prof. dr Jelena Jerinić, Svetozar Vujačić, Andrijana Vasić, Miodrag Gavrilović i Vladimir Gajić.

Sedma sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

27.01.2023.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 27. januara, razmatrani su sledeći predlozi zakona, koje je podnela Vlada, u načelu: 1. Predlog zakona o sudijama; 2. Predlog zakona o uređenju sudova; 3. Predlog zakona o javnom tužilaštvu; 4. Predlog zakona o Visokom savetu sudstva; 5. Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva; 6. Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu; 7. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala; 8. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine; 9. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije; 10. Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, 11. Predlog zakona o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata. Predloge zakona u ime predlagača, obrazložio je pomoćnik ministra pravde Vladimir Vinš. Odbor je većinom glasova usvojio predloge zakona dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prosustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Dijana Radović, Svetozar Vujačić, Milica Nikolić, prof. dr Jelena Jerinić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, Žombor Ujvari, Andrijana Vasić, Jovan Palalić, Miodrag Gavrilović i Dejan Šulkić.

Šesta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

26.12.2022.
Na sednici, koja je započeta 25. decembra 2022. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na navedeni Predlog zakona Odbor je razmotrio 23 amandmana i odlučio da predloži Narodnoj skupštini da odbije amandmane. Na osnovu člana 82 i 92 Poslovnika Narodne skupštine iz predloženog dnevnog reda sednice, Odbor je povukao razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podnela Vlada, u pojedinostima; Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima i Predloga zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza, koji je podnela Vlada, u pojedinostima; iz razloga što je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na sednici održanoj 24. decembra 2022. godine, podnete amandmane na ove predloge zakona, na osnovu člana 163. stav 2 Poslovnika Narodne skupštine odbacio kao nepotpune, imajući u vidu odredbu člana 169. stav 3 Poslovnika, kojim je utvrđeno da se na tekst međunarodnog ugovora ne može podneti amandman. Odbor je odlučio da preostale tačke dnevnog reda sednice, odnosno Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu; Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu i Redovni godišnji izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu i Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 – Potpoglavlje Borba protiv korupcije, razmotri u ponedeljak, 26. decembra, u 14.30 časova, kada će se nastaviti Šestu sednicu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Jovan Palalić, Vladimir Gajić, Svetozar Vujačić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, dr Uglješa Mrdić, prof. dr Jelena Jerinić i Jelena Milošević. U nastavku sednice, 26. decembra 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je predstavio Zaštitnik građana mr Zoran Pašalić.i zamenica Zaštitnika građana Jelena Stojanović. Odbor je razmotrio i Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu, koji je obrazložio Poverenik Milan Marinović, kao i Redovni godišnji izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu i Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 – Potpoglavlje Borba protiv korupcije, koje je predstavio direktor Agencije Dragan Sikimić. Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova u skladu sa članom 238. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, usvojio predloge zaključaka, koje je uputio Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Nastavku sednice predsedavao je predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Svetozar Vujačić, Andrijana Vasić, Dijana Radović, Dubravka Kralj, Miodraga Gavrilović, dr Balint Pastor, Jovan Palalić, dr Jelena Jerinić, Đorđe Komlenski, Milica Nikolić i Momčilo Vuksanović.

Peta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

22.12.2022.
Na sednici održanoj 22. decembra 2022. godine, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio je, u načelu, više predloga zakona koji su predloženi za razmatranje na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini. Članovi Odbora prihvatii su, većinom glasova, predlog predsednika Odbora Vladimira Đukanovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 2. do 7. dnevnog reda sednice. Na sednici su razotreni Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima i Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza, Predložene zakone obrazložili su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva pravde. Nakon rasprave Odbor je većinom glasova prihvatio sve predloge zakona, u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Svetozar Vujačić, Andrijana Vasić, Dijana Radulović, Dubravka Kralj, Miodrag Gavrilović, Nebojša Cakić, Momčilo Vuksanović, Jovan Palalić, Dragan Jovanović, Marijan Rističević, Đorđe Komlenski, prof. dr Đorđe Pavićević i Vladimir Gajić.

Četvrta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.12.2022.
Na sednici, koja je održana 4. decembra 2022. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su 11 tačaka dnevnog reda Odbor je obavio objedinjenu raspravu o Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 25. marta 2022. godine; Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 8. septembra; Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, sa ispravkom, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 28. oktobra i 10. novembra 2022. godine; Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 24. novembra; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 25. marta 2022. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 21. aprila 2022. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 6. septembra 2022. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, 28. oktobra 2022. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, 4. novembra 2022. godine i Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 29. novembra 2022. godine. Predloge odluka Odboru je obrazložila je Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva. Za Predlog odluke, od 25. marta, za predsednika Osnovnog suda u Pančevu, predložena je Svetlana Lazarević, sudija Višeg suda u Pančevu. Za Predlog odluke od 8. septembra, za predsednika Privrednog apelacionog suda, predložena je Jasminka Obućina, sudija Apelacionog suda; za predsednika Apelacionog suda u Beogradu predložen je Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda; za predsednika Prekršajnog apelacionog suda, predložena je Gorica Sekulić sudija Prekršajnog apelacionog suda; za predsednika Višeg suda u Prokuplju, predložena je Gordana Đurić, sudija Višeg suda u Prokuplju; za predsednika Višeg suda u Pirotu, predložen je Ivan Nikolić, sudija Višeg suda u Pirotu; za predsednika Privrednog suda u Čačku, predložena je Zorica Milivojčević, sudija Privrednog suda u Čačku, za predsednika Prvog osnovnog suda, predložena je Vesna Miljuš, sudija Apelacionog suda u Beogradu; za predsednika Drugog Osnovno suda u Beogradu, predložena je Tatjana Jeremić, sudija Višeg suda u Beogradu; za predsednika Osnovnog suda u Sjenici, predložen je Almir Mašović, sudija Osnovnog suda u Sjenici; za predsednika Osnovnog suda u Surdulici, predložena je Sanja Stojković, sudija Osnovnog suda u Surdulici i za predsednika Prekršajnog suda u Loznici, predložen je Milan Kesarović, sudija Prekršajnog suda u Loznici. Za Predlog odluke, od 28. oktobra, podnetog sa ispravkom 10. novembra, za predsednika Upravnog suda, predložena je Radojka Marinković, sudija Upravnog suda, a za predsednika Apelacionog suda u Nišu, predložena je Danijela Nikolić, sudija Vrhovnog kasacionog suda. Za Predlog odluke, od 24. novembra, za predsednika Osnovnog suda u Valjevu, predložen je Nebojša Popović, sudija Osnovnog suda u Valjevu; za predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu, predložen je Zlatoje Ankić, sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu; za predsednika Osnovnog suda u Rumi, predložena je Dragana Kličković, sudija Osnovnog suda u Rumi; za predsednika Prekršajnog suda u Obrenovcu, predložena je Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Obrenovcu; za predsednika Prekršajnog suda u Jagodini, predložena je Mileva Šišmanović, sudija Prekršajnog suda u Jagodini; za predsednika u Zrenjaninu, predložena je Ružica Tripić, sudija Prekršajnog suda u Zrenjaninu. Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 25. marta, za Prekršajni sud u Beogradu, predloženi su kandidati Jelena Radović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom apelacionom sudu, Danijela Đukić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu, Dragana Đukić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu, Irena Pleskonjić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Ana Janković, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Nevana Stefanović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu i Ivana Marković, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu. Za Osnovni sud u Lazarevcu, predloženi su kandidati Sanja Simović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Lazarevcu i Danijela Čvoro, sudijski pomoćnik u Drugom osnovnom sudu u Beogradu. Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 21. aprila, za sudijsku funkciju u Osnovni sud u Aranđelovcu, predloženi su kandidati; Miljan Sučević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Aranđelovcu, Nemanja Novčić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu i Nebojša Stevanović, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Za sudijsku funkciju u Osnovni sud u Valjevu, predloženi su kandidati: Stojanka Aleksić Mađar, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Valjevu, Ivana Kojić Ilić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Valjevu, Ana Lazić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Valjevu, Igor Ljujić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Valjevu i Aleksandar Markovski, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Valjevu. Za sudijsku funkciju u Osnovni sud u Vršcu, predloženi su kandidati Aleksandra Mađar Deretić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Pančevu, Suzana Lisica, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Smederevu, Ivana Blagojević, diplomirani pravnik, zaposlena kod Javnog beležnika i Borislav Belević, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu. Za Osnovni sud u Velikoj Plani, predložen je kandidat Jugoslav Barić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kragujevcu. Za Osnovni sud u Zaječaru, predloženi su kandidati Petar Miljaković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Zaječaru, Saša Vučić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Zaječaru i Dušan Jocić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Zaječaru. Za Osnovni sud u Raškoj, predložen je Nataša Ilić, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Raškoj. Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 6. septembra, za Osnovni sud u Prokuplju, predloženi su kandidati Jelica Milačić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Prokuplju, Milan Žikić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu i Jelena Milenović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji. Za Osnovni sud u Rumi, predložen je Slobodan Marjević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Rumi. Za Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici, predloženi su kandidati Jelena Trninić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici. Slađana Milovanović, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici i Sofija Kozenko, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Z aOsnovni sud u Senti, predloženi su kandidati: Jelena Antonić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Subotici i Boško Majstorović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Senti. Za Osnovni sud u Trsteniku, predložen je kandidat Mirjana Veljković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Trsteniku. Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 28. oktobra, za Osnovni sud u Staroj Pazovi, predloženi su kandidati: Aleksandra Hadžić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Staroj Pazovi, Dajana Pekić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Staroj Pazovi i Marko Cvetanović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji. Za Osnovni sud u Velikom Gradištu, predložen je kandidat Aleksandar Stojadinović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu. Za Osnovni sud u Čačku, predložen je kandidat Dragana Kažović, advokat u Advokatskoj komori Čačak. Za Osnovni sud u Boru, predloženi su kandidati: Dragana Đorđević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Boru i Želimir Trujić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Boru. Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 4. novembra, za Privredni sud u Beogradu, predloženi su kandidati: Sanja Dedajić, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, Ivana Đurić, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, Ivana Jezdimirović, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu i Goran Maksimović, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu. Za Privredni sud u Nišu, predloženi su kandidati: Ivana Jakovljević, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu i Nevena Miomirović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu. Za privredni sud u Novom Sadu, predložen je kandidat Svetlana Kvrgić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Za Privredni sud u Čačku, predložena je Zorica Milić Bogićević, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Čačku. Za Treći osnovni sud u Beogradu, predloženi su kandidati: Jasna Bujuklić Mitrović, sudijski pomoćnik u Višem sudu U Beogradu, Branimir Đokić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Vladimir Mladenović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Boris Marjanović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Vladislava Milić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu i Ivan Nikićević, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu. Za Treći Osnovni sud u Beogradu, predloženi su kandidati: Marta Radošević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Marija Simović, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu i Vladimir Selaković, sudijski pomoćnik u Trećem Osnovnom sudu u Beogradu. Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 29. novembra, za Osnovni sud u Loznici, predloženi kandidati su Marijana Jović, sudijski pomoćnik u Prvom Osnovnom sudu u Beogradu i Dragica Reljić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Loznici. Za Osnovni sud u Novom Sadu, predloženi su kandidati: Mara Vukmirović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, Snežana Grozdanić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, Vesna Mićin, sudijski pomoćnik u Višim sudu u Novom Sadu, Daniela Kotarlić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu i Mirna Dželatović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Za Osnovni sud u Novom Pazaru, predloženi su kandidati Munir Jusović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, Emina Krkušić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji i Lela Rajović, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Za Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi, predloženi su kandidati Dalibor Lončar, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu i Marina Stojiljković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu. Za Osnovni sud u Somboru, predloženi su kandidati Dragana Plamenić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Somboru i Nemanja Rilke, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Somboru. Za Osnovni sud u Surdulici, predložen je kandidat Snežana MArinković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Surdulici. Za Osnovni sud u Šapcu, predloženi su kandidati: Ana Veselinović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Šapcu, Viktorija Madžarević Čičulić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Šapcu i Maja Šakan, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu. Za Prekršajni sud u Valjevu, predloženi su kandidati, Milica Bogdanović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu, Darko Gavrić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu, Ivana Karać, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu i Milica Mijailović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu. ZA Prekršajni sud u Zaječaru, predloženi kandidati su: Miloš Milošević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Zaječaru i Milenica Radivojević, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Pirotu. Za Prekršajni sud u Kraljevu, predloženi su kandidati Tijana Milosavljević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kraljevu, Nataša Rubežić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom apelacionom sudu, Sonja Stojanović, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Kraljevu i Jelena Stanojević, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Leskovcu. Nakon rasprave, Odbor je predložio Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge odluka Visokog saveta sudstva. U nastavku sednice, Odbor je utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca: Snežani Stanojković, tužiocu za ratne zločine; Nebojši Živkoviću, javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu; Sonji Nešić, javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu; Miletu Nikoliću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu; Snežani Jovanović, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici; Vesni Dražić Mihaljević, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru; Branislavu Lepotiću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu; Vladimiru Nikoliću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi; Prvoslavu Antiću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu; Saši Đokiću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu; Ivanu Mitroviću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu; Slaviši Dimitrijeviću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, kojom se konstatuje da navedenim javnim tužiocima funkcija prestaje 15. maja 2023. godine, istekom vremena na koje su izabrani. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Svetozar Vujačić, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, prof. dr Jelena Jerinić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, dr Nenad Mitrović, Andrijana Vasić, Vladimir Gajić, Jovan Palalić, Momčilo Vuksanović, Marijan Rističević i dr Balint Pastor.

Treća sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

20.10.2022.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 20. oktobra, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnelo 148 narodnih poslanika. Na pomenuti Predlog zakona podneto je ukupno 78 amandmana, Odbor za Ustavna pitanja i zakonodavstvo je odbacio 12 amandmana kao nepotpune i jedan amandman na član 1. Predloga zakona, kao uvredljiv. Na osnovu člana 163. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, navedenih 13 amandmana ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa, te je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao ostalih 65 amandmana. Nakon kratke rasprave, Odbor je većinom glasova, predložio Narodnoj skupštini da odbije svih 65 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora, Dijana Radović, Svetozar Vujačić, prof. dr Jelena Jerinić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, Dragan Jovanović, Andrijana Vasić, Arpad Fremond, Vladimir Gajić, Miodrag Gavrilović, Momčilo Vuksanović i Marijan Rističević.

Druga sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

17.10.2022.
Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 17. oktobra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnelo 148 narodnih poslanika. Predlog zakona obrazložio je predstavnik predlagača, narodni poslanik Milenko Jovanov. Članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnelo 148 narodnih poslanika. U toku rada, članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da razreši Gorana Čimburovića, predsednika Osnovnog suda u Bečeju zbog teškog disciplinskog prekršaja u vršenju funkcije predsednika suda i disciplinskog prekršaja kršenje odredaba Etičkog kodeksa u većoj meri. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora, Vladan Zagrađanin, Vladimir Gajić, Svetozar Vujačić, prof. dr Jelena Jerinić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Dragan Jovanović, dr Balint Pastor, Andrijana Vasić, Dijana Radović, Jelena Milošević i Miodrag Gavrilović.

Prva sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

03.08.2022.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održao je Prvu sednicu, 3. avgusta 2022. godine. Sednicu je, na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić. Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavao najstariji član Odbora Svetozar Vujačić narodni poslanik iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – zajedno možemo sve“. Članovi Odbora su jednoglasno za predsednika Odbora izabrali narodnog poslanika Vladimira Đukanovića iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – zajedno možemo sve“, dok je za zamenika predsednika jednoglasno izabrana prof. dr Jelena Jerinić iz Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO.