Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

60. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

28.02.2020.
Na sednici održanoj 28. februara, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana. Imajući u vidu dobru saradnju sa Republikom Azerbejdžan i potrebu za daljim produbljivanjem odnosa, kao i linije ostalih infrastrukturnih projekata javne saobraćajne infrastrukture, linijske komunalne infrastrukture i drugih projekata, potrebno je zaključiti Aneks 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji dve zemlje, obrazložio je predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Maja Matija Ristić. Nakon obrazloženja, članovi Odbora odlučili su da prihvate Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana. Tokom sednice, Odbor je razmotrio Informacije o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period jul - septembar 2019. godine i period oktobar - decembar 2019. godine. Ristić je informisala Odbor o realizovan projektima i projektima koji su započeti u toku ova dva trimestra.Nakon kraće diskusije Odbor je prihvatio informaciju o radu za oba pomenuta trimestra. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, dr Vladimir Orlić, Dalibor Radičević, Ognjen Pantović, Jasmina Karanac, Olivera Pešić, Goran Kovačević, dr Danijela Stojadinović i Snežana Petrović.

59. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

24.02.2020.
Na sednici, održanoj 24. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), koji je podnela Vlada. Članovima Odbora Predlog zakona obrazložila je Slavica Višnjić, predstavnica Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Višnjić je istakla da su ovaj Protokol podržala i udruženja domaćih prevoznika, imajući u vidu iskustva i analize država koje su pristupile pomenutom protokolu, prema kojima je iznos ograničenja odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju znatno povoljniji za prevoznike Prema Protokolu nego prema Konvenciji (CMR). Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada. Predstavnica Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Jelena Topalović Kitanović obrazložila je da na osnovu Zapisnika 4. sastanka Trilateralne radne grupe Republike Srbije, Mađarske i Narodne Republike Kine za projekat Beograd–Budimpešta, održanog u Pekingu, 19. novembra 2015. godine, dogovoreno je da srpska i kineska strana razmotre izmene i dopune Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, kojim se nabavka lokomotiva i šinskih vozila uključila u okvir bilateralne saradnje. Nakon obrazloženja, članovi Odbora jednoglasno su odlučili da prihvate predložene predloge zakona. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, Dalibor Radičević, Vladimir Orlić, Ognjen Pantović, Jasmina Karanac, Dragan Jovanović, Milan Ljubić i Snežana Petrović.

58. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

21.02.2020.
Na sednici održanoj 21. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić, u pojedinostima. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova podneto je ukupno 20 amandmana, predlagač i Odbor su prihvatili tri amandmana, dok su ostali amandmani odbijeni. U toku sednice, Odbor je podneo dva amandmana i to na član 2. i član 5. Predloga zakona, koje je predlagač prihvatio na samoj sadnici. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Vladimir Orlić, Dalibor Radičević, Ognjen Pantović Jasmina Karanac, Olivera Pešić, Goran Kovačević, dr Danijela Stojadinović i Snežana B. Petrović.

57. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

18.02.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 18. februara 2020. godine, članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodna poslanica Katarina Rakić. Sednici je prisustvovala i Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda. Odbor je jednoglasno prihvatio predloženi zakon u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Vladimir Orlić, Ivana Nikolić, Dalibor Radičević, Ognjen Pantović, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Dragan Jovanović, dr Danijela Stojadinović i Snežana B. Petrović.

56. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

29.01.2020.
Na sednici održanoj 29. januara, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona u pojedinostima koji su uvršteni na dnevni red Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, podneto je ukupno 63 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili šest amandmana, dok su ostali amandmani odbijeni. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, podneto je ukupno 17 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili četiri amandmana, dok su ostali odbijeni. Na Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti, podneto je ukupno 12 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman, dok je ostalih 11 odbijeno. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, podneto je ukupno 16 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman, dok su ostali amandmani odbijeni. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić, podneto je ukupno 17 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili šest amandmana, dok je ostalih 11 amandmana odbijeno. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, podneto je ukupno četiri amandmana, Vlada i Odbor nisu nijedan prihvatili. Na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, podneto je ukupno 58 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili pet amandmana, dok su ostali amandmani odbijeni. Na Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, podneto je ukupno 34 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman, dok su ostali amandmani odbijeni. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, podneto je ukupno 15 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman, dok su ostali amandmani odbijeni. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Vladimir Orlić, Dalibor Radičević, Ivana Nikolić, Ognjen Pantović, Jasmina Karanac, Olivera Pešić, Goran Kovačević i Dragan Jovanović.

55. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

24.01.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 24. janura, razmotreni su sledeći predlozi akata: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić; Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koji je podnela Vlada; Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, koji je podnela Vlada; Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podnela Vlada. Predloge akata članovima Odbora u ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obrazložila je Aleksandra Damjanović. Odbor je jednoglasno prihvatio sve predloge akata dnevnog reda 55. sednice Odbora. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Ivana Nikolić, Aleksandar Stevanović, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Dalibor Radičević, Jasmina Karanac, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Vladimir Petković i Snežana B. Petrović.

54. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

03.12.2019.
Na sednici od 3. decembra, održana je prezentacija radnog teksta Brošure o održivoj urbanoj mobilnosti, koju su članovima Odbora predstavili Vladimir Đorić, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i Klara Danilović iz Stalne konferencije gradova i opština. Stručnjaci su istakli da su osnovni ciljevi Brošure o održivoj urbanoj mobilnosti kvalitetnija životna sredina u gradskim sredinama i kreiranje praktičnih politika. Projekat je pre svega namenjen jačanju kapaciteta lokalnih samouprava, a cilj je unapređenje kvaliteta životne sredine, unapređivanje saobraćajne mreže, promovisanje nemotorizovanih vidova saobraćaja, kao i poboljšanje usluga javnog prevoza. Projekat je započet u dva grada u Srbiji, Pirotu i Šapcu, dok je Kruševac samostalno razvio i usvojio Plan održive urbane mobilnosti. Ovaj projekat deo je šire inicijative - regionalnog projekta „Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrope“, koji finansira Nemačka organizacija za tehničku saradnja u okviru otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost (GIZ). Predsednica Odbora istakla je da je urbana mobilnost pre svega namenjena jedinicama lokalne samouprave, a da je na zakonodavnoj vlasti da im pomogne i dâ smernice kako da se ovakav plan implementira. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, dr Vladimir Orlić, Dalibor Radičević, Jasmina Karanac, Stefana Miladinović, Dragan Jovanović, Milan Ljubić i Snežana B. Petrović. Sednici su prisustvovali i članovi Odbora za zaštitu životne sredine.

53. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

28.11.2019.
Na sednici održanoj 28. novembra, članovi Odbora razmotrili su i jednoglasno dali saglasnost Vladi Republike Srbije za osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, radi davanja saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma do njegovog stupanja na snagu. U nastavku rada, izvestilac Radne grupe narodni poslanik Jovica Jevtić je izvestio članove Odbora o pristiglih 12 predstavki. Odbor je jednoglasno prihvatio sve predloge Radne grupe o njihovom daljem postupanju. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Vladimir Orlić, Dalibor Radičević, Jasmina Karanac, Olivera Pešić, Stefana Miladinović, Goran Kovačević, Dragan Jovanović, Jovica Jevtić i Snežana B. Petrović.

52. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

25.10.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 25. oktobra, razmotreni su, u pojedinostima Predlog zakona o poštanskim uslugama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, koje je podnela Vlada. Tokom sednice razmotrena je i Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i teksta Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, radi davanja saglasnosti za privremenu primenu do njegovog stupanja na snagu. Na Predlog zakona o poštanskim uslugama podneto je 50 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 31 predloženi amandman. Na Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, podneto je 16 amandmana od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan amandman. U nastavku rada Odbor je dao saglasnost Vladi Republike Srbije za privremenu primenu Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i teksta Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, do njegovog stupanja na snagu. Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Ivana Nikolić, dr Vladimir Orlić, Jasmina Karanac, Goran Kovačević, Dragan Jovanović, Milan Ljubić, Jelena Žarić Kovačević, dr Danijela Stojadinović i Snežana B. Petrović.

51. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

22.10.2019.
Na sednici održanoj 22. oktobra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o poštanskim uslugama, Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u načelu. Predloge zakona obrazložili su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Marija Vučinić, načelnica Odeljenja za poštanski saobraćaj i nadzor i Natalija Radoja, šefica Odseka za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva. Marija Vučinić je istakla da su osnovni ciljevi donošenja zakona o poštanskim uslugama stvaranje uslova za unapređenje razvoja tržišta poštanskih usluga, obezbeđenje održivosti i dostupnosti univerzalne poštanske usluge, kao i stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta u obavljanju poštanskih usluga. Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati pomenute predloge zakona, u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Ivana Nikolić, Dalibor Radičević, dr Vladimir Orlić, Ognjen Pantović, Aleksandar Stevanović, Jasmina Karanac, Olivera Pešić, Stefana Miladinović, Goran Kovačević i Snežana B. Petrović.

50. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

02.10.2019.
Na sednici održanoj 2. oktobra, članovi Odbora razmotrili su osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju i teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, radi davanja saglasnosti za privremenu primenu do njegovog stupanja na snagu. Pomenutu tačku dnevnog reda obrazložio je predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, istakavši da je 5. decembra 2019. godine, planirano da Bosansko-Hercegovački provajder Bhansa preuzme pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi u najvećem delu prostora BiH, ali i da u jednom delu vazdušnog prostora BiH uz granicu sa Republikom Srbijom Smatsa ostane nadležna za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju. Članovi Odbora jednoglasno su doneli Odluku kojom se daje saglasnost Vladi Republike Srbije za privremenu primenu osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju i teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, do njegovog stupanja na snagu. Odluku treba dostaviti Vladi Republike Srbije na dalju nadležnost, kao i predsednici Narodne skupštine radi informisanja. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dalibor Radičević, Jasmina Karanac, Ognjen Pantović, Olivera Pešić, Vladimir Petković, Jovica Jevtić, dr Danijela Stojadinović i Snežana B. Petrović.

49. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

01.10.2019.
Na sednici održanoj 1. oktobra, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu, kao i izveštaje o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. januara 2019. godine do 31. marta 2019. godine i za period od 1. aprila 2019. godine do 30. juna 2019. godine. Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu obrazložio je direktor RATEL dr Vladica Tintor, istakavši da su aktivnosti RATEL u 2018. godini bile usmerene na očuvanje konkurentnog tržišta, poboljšanje uslova za rad operatora na tržištu telekomunikacija i poštanskih usluga, obezbeđivanje većeg stepena zaštite krajnjih korisnika, poboljšanje kvaliteta usluga, kao i na promociju informacione bezbednosti. U okviru obavljanja regulatornih aktivnosti u 2018. godini, izdato je 15269 pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija, a oduzeto 6295 pojedinačnih dozvola. Tintor je istakao da je u novembru 2018. godine prvi put izdata privremena dozvola za korišćenje radio-frekvencije za T-DAB radio-difuznu stanicu, čime je otpočela testna faza uvođenja terestričke digitalne audio radio-difuzije u Srbiji. Informisao je Odbor da su ukupni prihodi u 2018. godini iznosili 2.071.777.422,28 dinara, dok su rashodi iznosili 840.235.793,51 dinara. Sredstva koja predstavljaju razliku, uplaćena su na račun budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine i namenjena su za unapređenje i razvoj u oblasti komunikacija i informacionog društva. Nakon kraće rasprave, članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da usvoji Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu. Izveštaje o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. januara 2019. godine do 31. marta 2019. godine i za period od 1. aprila 2019. godine do 30. juna 2019. godine, obrazložili su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Pomoćnik ministra Sava Savić upoznao je članove Odbora sa zakonodavnim i projektnim aktivnostima u okviru sektora za informaciono društvo i informacionu bezbednost, dok su više savetnice Tatjana Andan i Marija Vučinić govorile o sprovedenim aktivnostima u izveštajnim periodima, u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja. Nakon detaljnog obrazlaganja, članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da prihvati izveštaje o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. januara 2019. godine do 31. marta 2019. godine i za period od 1. aprila 2019. godine do 30. juna 2019. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Vladimir Orlić, Ognjen Pantović, Krsto Janjušević, Milan Ljubić, Jovica Jevtić, dr Danijela Stojadinović i Snežana B. Petrović.

48. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

19.09.2019.
Članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije su, na sednici od 19. septembra, razmotrili Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji na realizaciji projekta autoputa/brze saobraćajnice Beograd - Sarajevo - Beograd i teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji na realizaciji projekta autoputa/brze saobraćajnice Beograd - Sarajevo – Beograd, radi davanja saglasnosti za privremenu primenu do njegovog stupanja na snagu, koje je obrazložio predstavnik predlagača Saša Stojanović, pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Nakon obrazloženja i rasprave članovi Odbora jednoglasno su doneli Odluku o davanju saglasnosti Vladi Republike Srbije za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma i uputili je Vladi Republike Srbije na dalje postupanje, kao i predsednici Narodne skupštine radi informisanja. U nastavku sednice obavljena je zajednička rasprava o informacijama o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period januar – mart 2019. godine i za period april – jun 2019. godine. Informacije je predstavila predstavnica Ministarstva, državni sekretar Aleksandra Damnjanović, nakon čega su članovi Odbora prihvatili obe informacije. Sednici je predsedavala Katarina Rakić, predsednica Odbora. Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dalibor Radičević, Snežana B. Petrović, Olivera Pešić, Jasmina Karanac, Ivana Nikolić, Goran Kovačević, Ognjen Pantović, Aleksandar Stevanović i Vladimir Petković.

47. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

25.07.2019.
Na sednici, održanoj 25. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na predlog zakona podneto je 32 amandmana, od koji je Odbor nije prihvatio ni jedan. Odbor je na sednici podneo jedan svoj amandman, koji se odnosi na član 9. Predloga zakona. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova odbora: Ivana Nikolić, Aleksandar Stevanović, Stefana Miladinović, Dragan Jovanović, Dalibor Radičević, Ognjen Pantović, Jasmina Karanac, Olivera Pešić i Snežana B. Petrović.

46. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

22.07.2019.
Članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije su, na sednici od 22. jula, razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u načelu. Predlog zakona obrazložio je predstavnik predlagača Aleksandra Damnjanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona, u načelu. U nastavku sednice, razmotrene su predstavke građana, na predlog Radne grupe Odbora. Izvestilac Radne grupe, članica Odbora Stefana Miladinović istakla je da je Radna grupa razmotrila 11 pristiglih predstavki građana i dala predloge za dalje postupanje, što su članovi Odbora prihvatili. Sednici je predsedavala Katarina Rakić, predsednica Odbora. Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dalibor Radičević, Snežana B. Petrović, Olivera Pešić, Jasmina Karanac, Ivana Nikolić, Goran Kovačević, Ivana Dinić, Dragan Jovanović, Ognjen Pantović, Stefana Miladinović i dr Vladimir Orlić.

44. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

23.04.2019.
Na sednici, održanoj 23. aprila, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, u pojedinostima. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima, koji je podnela Vlada, podneto je šest amandmana, a Odbor nije prihvatio nijedan amandman. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada, podneto je 29 amandmana, od kojih je Odbor prihvatio pet. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, koji je podnela Vlada, podneto je 23 amandmana, od kojih je Odbor prihvatio četiri. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada, podneto je 15 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan predloženi amandman. Na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada, podneto je šest amandmana, od kojih su predlagač i Odbor prihvatili jedan amandman. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, dr Vladimir Orlić, Dalibor Radičević, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Dragan Jovanović, Ivana Dinić i Snežana B. Petrović.