Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

93. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

18.11.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 18. novembra razmotrili u načelu Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu. Sednici su prisustvovali predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović i članovi Vladimir Vukčević i Nikola Altiparmakov, kao i izvestilac Odbora za zaštitu životne sredine prof.dr Snežana Bogosavljević Bošković. Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić podsetila je članove Odbora da je Fiskalni savet dostavio ocenu Predloga zakona o budžetu za 2020.godinu, kao i da je Parlamentarna budžetska kancelarija dostavila njegovu analizu. Takođe, Tomić je obavestila članove Odbora da su odbori za kulturu i informisanje, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, za zaštitu životne sredine, za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i za zdravlje i porodicu dostavili predloge da Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvati u načelu razdele Predloga zakona o budžetu za 2020.godine iz svoje nadležnosti. Odbor je doneo odluku da se vreme za raspravu u načelu udvostruči, nakon čega je Predlog zakona članovima Odbora obrazložio predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali. On je izrazio zadovoljstvo što se Predlog zakona o budžetu za 2020.godinu nalazi u skupštinskoj proceduri na vreme i po kalendaru. Takođe, Mali je ocenio da je namera prilikom izrade Predloga zakona bila da se poveća životni standard građana i da se ubrza privredni rast zemlje. Govoreći o povećanju životnog standarda građana Mali je istakao da ga karakteriše rast plata u iznosu od 8 do 15 odsto, povećanje penzija po švajcarskom modelu od 5,4 odsto zajedno sa jednokratnom pomoći koja je već isplaćena i povećanje minimalne cene rada za 3.000,00 dinara. Mali je istakao da se ubrzavanje privrednog rasta ogleda u javnim državnim investicijama u iznosu od 260 milijardi dinara opšte države koje obuhvataju izgradnju moravskog koridora i drugih puteva, kao i železničke infrastrukture, zatim rasterećivanje privrede koje se ogleda u smanjenju opterećenja na zarade kako bi se podstaklo novo zapošljavanje, a trošak za državu iznosiće po ovom osnovu 13,1 milijardu dinara. Mali je naglasio da danas govorimo o drugačijim terminima nego 2014.godine, jer se danas završava konsolidacija finansija i predstavlja početak novog investicionog ciklusa. Stopa nezaposlenosti iznosi 10,3 odsto, u budžetu je suficit od preko 60 milijardi dinara, deficit iznosi 0,3 odsto na nivou republike ili 0,5 odsto na nivou države za 2020.godinu. Raste tendencija smanjenja javnog duga te je danas 51 odsto, sa projekcijom smanjenja na 50,3 odsto u 2020.godini. Stopa rasta će ove godine ići preko 3,5 odsto, što daje mogućnost da se rast u 2020.godini planira na četiri odsto, a beleži se i rast stranih direktnih investicija koje iznose 5,8 milijardi dolara za 107 projekata, naveo je Mali. On je rekao i da će u decembru 2019.godine prosečna plata u Srbiji biti preko 500 evra, što je bilo obećanje i da će se sa rastom prosečne plate nastaviti i naredne godine. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović dao je ocenu Predloga zakona o budžetu za 2020.godinu istakavši da je osnovna ocena da je glavni nedostatak Predloga zakona prekomerni rast plata u javnom sektoru, kojim se potkopava budući privredni rast i standard građana. On je naveo da je privredni rast i dalje oko 3 ili 3,5 odsto, što je na samom začenju i trebalo bi da iznosi oko 5 odsto. Sem toga, Petrović je istakao da su sredstva u budžetu dobro raspoređena, posebno u pogledu nivoa deficita, pada javnog duga, prihoda i rashoda koji su oprezno planirani, za koje je ocenio da će biti i ostvareni i da će dovesti do suficita za koji je ocenio da treba da bude iskorišćen za investicije, posebno komunalne investicije. Kritikujući Predlog zakona o budžetu za 2020.godinu Petrović je naveo da problem predstavlja nastavak zabrane zapošljavanja bez obzira na preporuku da sa ovom praksom treba prekinuti, kao i da problem predstavlja rast izdataka za kazne i penale. Izvestilac Odbora za zaštitu životne sredine prof.dr Snežana Bogosavljević Bošković predstavila je Izveštaj Odbora o razmatranju razdela 25 Predloga zakona o budžetu za 2020. godinu sa predlogom da ga Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvati u načelu. Nakon duže rasprave članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona u načelu. U nastavku sednice Odbor je doneo Odluku o obrazovanju Radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti uslova u postupku predlaganja kandidata za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Predsednica Odbora obavestila je članove da je predsednik Narodne skupštine 23. oktobra ove godine oglasio konkurs za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći sa rokom od 20 dana za podnošenje prijava, s toga je predsednica Odbora predložila formiranje Radne grupe Odbora od tri člana, koja će izvršiti pregled prijava i dokumentacije koja bude pristigla na javni konkurs. Odbor je odlučio da za predsednika Radne grupe bude izabran član Odbora dr Milorad Mijatović, a da za članove budu izabrani članovi Odbora Goran Kovačević i Milan Lapčević. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Milorad Mirčić, Aleksandar Stevanović, Zoran Despotović, Veroljub Arsić i Milan Lapčević, kao i narodni poslanik Đorđe Vukadinović, koji ne pripada nijednoj poslaničkoj grupi.

92. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

07.11.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 7. novembra obavili razgovor sa kandidatima za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Članovi Odbora obavili su razgovor sa kandidatima za člana Saveta guvernera NBS i to sa dr Rajkom Perićem, koga je predložila Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije i mr Nikolom Martinovićem, koga je predložila Poslanička grupa Srpska napredna stranka. Po obavljenom razgovoru Odobr je odlučio da za člana Saveta NBS predloži kandidata mr Nikolu Martinovića, nakon čega je utvrdio Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje, po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Milorad Mirčić i Đorđe Milićević.

91. sednica Odbora za finansije, republiči budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

01.11.2019.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održao je 91. sednicu van sedišta, u Čačku, 31. oktobra i 1. novembra 2019. godine, na kojoj su im predstavljeni Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Čačka za 2018. godinu i Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije od 2008. do 2018. godine. Na početku sednice, članovima Odbora obratio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović koji je naveo da je u protekle tri godine grad Čačak imao dve revizije, što je važno pre svega za direktne i indirektne budžetske korisnike, izrazivši očekivanje da će se ubuduće ići ka boljim rešenjima. On je istakao da su se službe u gradu trudile da u oba odazivna izveštaja upotpune sve ono što su bile konstatacije DRI i da u zakonskom roku od 90 dana otklone sve nedostatke. Todorović je istakao da je i u Čačku, kao i u drugim lokalnim samoupravama, najveći problem popis imovine i njena vrednost, o čemu će nadležne službe raditi u narednom periodu u kom se očekuje i prvi izveštaj revizora bez nepravilnosti. Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Čačka za 2018. godinu, kao i Izveštaj o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije od 2008. do 2018. godine predstavio je predsednik Saveta Državne revizorske institucije dr Duško Pejović. Članovi Odbora su na sednici dali i saglasnost na Predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Sednici su prisustvovali predstavnici DRI, Grada Čačka i Uprave za trezor Ministarstva finansija. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovli su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Duško Tarbuk, Momo Čolaković i Milan Lapčević. Ova sednica Odbora održana je u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

90. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

23.10.2019.
Na sednici od 23. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu. Predlog odluke obrazložila je predstavnik predlagača Jelena Tanasković, državna sekretarka Ministarstva finansija, koja je navela da se tzv. rebalans budžeta PIO fonda radi iz dva razloga, a to su jednokratna isplata penzionerima u iznosu od 5.000 dinara i sprovođenje Zaključka Vlade o povezivanju staža i vrednosti konverzija kojima se potraživanja PIO fonda po osnovu neisplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje pretvaraju u trajni ulog u kapitalu. Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog odluke i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje i odlučili da izvestilac Odbora na sednici Narodne skupštine bude član Odbora Đorđe Milićević. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Snežana B. Petrović, Radmilo Kostić, Đorđe Milićević i Tanja Tomašević Damnjanović.

89. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

22.10.2019.
Na sednici od 22. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava pokrenuli su postupak za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Imajući u vidu da članu Saveta guvernera NBS mr Nikoli Martinoviću drugi mandat ističe 8. decembra ove godine, o čemu je NBS dopisom obavestila Odbor, predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić predložila je da Odbor uputi dopis predsednicima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini da u roku od 15 dana dostave predloge kandidata sa biografijom i izjavom o prihvatanju kandidature, nakon čega će Odbor obaviti razgovor sa kandidatima. Ovaj predlog članovi Odbora prihvatili su jednoglasno. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Milan Lapčević, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić i Goran Kovačević.

88. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

07.10.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 7. oktobra, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o kontroli državne pomoći, Predlog zakona o računovodstvu, Predlog zakona o reviziji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, koje je podnela Vlada. Na Predlog zakona o kontroli državne pomoći podnet je 31 amandman, od kojih je Vlada predložila Narodnoj skupštini da usvoji amandmane na članove 5,10,12,29,35 i 47. Predloga zakona, koje je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Preostale amandmane Vlada i Odbor nisu prihvatili. Na Predlog zakona o računovodstvu podneto je 36 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili predložene amandmane. Na Predlog zakona o reviziji podneto je ukupno 35 amandmana. Vlada i Odbor odbili su predložene amandmane. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, podneto je ukupno 30 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili. Na Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom podneto je ukupno 28 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili. Na Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, podneto je 35 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora prof. dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Momo Čolaković, Zoltan Pek, Tanja Tomašević Damnjanović, Zoran Bojanić i dr Milorad Mijatović.

87. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

04.10.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 4. oktobra, razmotreni su amandmani koji su podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koje je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu podneto je 14 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan amandman. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu podneto je 19 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost podneto je 14 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedna amandman. Na ovaj predlog zakona Odbor je podneo amandman na član 8. Predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali, prihvatio je amandman koji je podneo Odbor za finansije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora prof. dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Sonja Vlahović, Tanja Tomašević Damnjanović, Zoran Bojanić, dr Milorad Mijatović, Duško Tarbuk, Gorica Gajić, Srbislav Filipović, Zoltan Pek i Snežana R. Petrović.

85. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

01.10.2019.
Na sednici od 1. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su u načelu više predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 3, 4. do 6. i 7. do 9. dnevnog reda sednice. Predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, o kontroli državne pomoći, o računovodstvu, o reviziji, o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i o alternativnim investicionim fondovima, obrazložili su predstavnici Ministarstva finansija, a svoja mišljenja su dali i predstavnici Agencije za osiguranje depozita, Fiskalnog saveta i Parlamentarne budžetske kancelarije. Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su u načelu sve predloge zakona i u nastavku sednice dali saglasnost na Predlog izmena finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2019. godinu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Milorad Mirčić, Zoran Despotović, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić, Aleksandar Stevanović, Zoltan Pek, Goran Kovačević, kao i narodni poslanik doc. dr Ivan Bauer koji nije član Odbora.

86. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

30.09.2019.
Na sednici od 30. septembra 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava obavili su razgovor sa kandidatom za izbor člana Komisije za hartije od vrednosti. Poslanička grupa Srpska napredna stranka predložila je za kandidata Mariju Đorđević, sa kojom su članovi Odbora obavili razgovor, nakon kog je Odbor utvrdio Predlog odluke o izboru Marije Đorđević za člana Komisije za hartije od vrednosti i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Milan Lapčević, Vojislav Vujić, dr Milorad Mijatović, Milorad Mirčić, Zoran Despotović, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić, Aleksandar Stevanović, Zolatan Pek i Goran Kovačević.

84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

06.09.2019.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održao je 5. i 6. septembra 2019. godine, sednicu van sedišta Narodne skupštine u Zrenjaninu, na kojoj je utvrđen sledeći dnevni red: Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu; Donošenje Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije; Razmatranje Izveštaja Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju revizija finansijskih izveštaja sprovedenih tokom 2019. godine; Razmatranje Izveštaja Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju revizija pravilnosti poslovanja sprovedenih tokom 2019. godine; Inicijative za izmene zakona i propisa u vezi finansijskog izveštavanja i javnih nabavki; Razmatranje predloga Odbora za revizije svrsishodnosti za 2020. godinu. Na početku sednice, prisutnima se obratio gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, poželevši prisutnima dobrodošlicu i uspešan rad. Ukazao je na odličnu saradnju Grada Zrenjanina sa republičkim organima, kako sa Narodnom skupštinom i Vladom, tako i sa svim resornim ministarstvima. Naveo je da je Zrenjanin atraktivan grad za investiranje, istakavši da je jedna od najvećih privrednih investicija u Srbiji upravo realizovana u ovom gradu i to izgradnja fabrike guma kineske kompanije LINGLONG. Takođe, naveo je da se očekuje još jedna velika investicija, izgradnja auto-puta Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, i dodao da je u prethodne dve godine u Zrenjaninu otvoreno 4500 novih radnih mesta, kod domaćih i stranih investitora. U nastavku sednice Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu predstavio je dr Duško Pejović, predsednik Saveta Državne revizorske institucije. Članovi Odbora doneli su i Odluku o izmenama Odluke o obrazovanju Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije. U nastavku rada, održana je Peta sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije, na kojoj su razmatrane obavljene revizije Državne revizorske institucije o revizijama finansijskih izveštaja sprovedenih u 2019. godine i o revizijama pravilnosti poslovanja sprovedenih u 2019. godini. Predsedavajući Pododbora prof. dr Vladimir Marinković dao je reč dr Dušku Pejoviću, predsedniku Saveta Državne revizorske institucije koji je navedene izveštaje obrazložio. Nakon detaljnog obrazlaganja i konstruktivne rasprave, članovi Pododbora su predložili Odboru da prihvati navedene izveštaje. Odbor je većinom glasova prihvatio predloge Pododbora. Drugog dana rada, 6. septembra, članovi Odbora diskutovali su o inicijativi za izmene zakona i propisa u vezi finansijskog izveštavanja i javnih nabavki sa posebnim osvrtom na nacrt Zakona o računovodstvu i nacrt Zakona o reviziji, koje je predstavio Aleksandar Janjušević, v. d. pomoćnika ministra finansija i nacrt Zakona o javnim nabavkama, koji je obrazložila Ivana Đenić, zamenik direktora Uprave za javne nabavke. Na kraju sednice razmotren je predlog Odbora za revizije svrsishodnosti za 2020. godinu, koji je obrazložio dr Duško Pejović, predsednik Saveta Državne revizorske institucije. Sednici su prisustovali predstavnici Državne revizorske institucije, predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i predstavnici Udruženja internih revizora javnog sektora Srbije, kancelarija Novi Sad. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Despotović, Milorad Mijatović, prof. dr Vladimir Marinković, Momo Čolaković, Milan Lapčević, Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Veroljub Arsić i Arpad Fremond, kao i narodni poslanici Mirko Krlić i Stanislava Janošević. Ova sednica Odbora održana je u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

83. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

30.07.2019.
Na sednici od 30. jula 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su više izveštaja, programa i planova koje je dostavila Narodna banka Srbije i Savet guvernera Narodne banke Srbije. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se o svim tačkama dnevnog reda sednice obavi zajednički pretres. Na sednici su razmotreni Polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici za period januar-jun 2018. godine, Program monetarne politike Narodne banke Srbije za 2019. godinu, Finansijski plan Narodne banke Srbije za 2019. godinu, Finansijski izveštaji Narodne banke Srbije za 2018. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora, Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period od 1. januar – 30. jun 2018. godine, Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. jul - 31. decembar 2018. godine, Godišnji izveštaj o monetarnoj politici za 2018. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2018. godinu. Dostavljena akta obrazložila je guvernerka Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković, a nakon duže rasprave, članovi Odbora su iste prihvatili jednoglasno. U nastavku sednice članovi Odbora dali su saglasnost predsednici Odbora da ispred Odbora potpiše Sporazum o preuzimanju Parlamentarne budžetske kancelarije između Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstva i Vestminsterske fondacije za demokratiju. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Milan Lapčević, Vladimir Đurić, Vojislav Vujić, Snežana B. Petrović, dr Milorad Mijatović, Milorad Mirčić, Zoran Despotović, Srbislav Filipović i Veroljub Arsić.

82. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

17.07.2019.
Na sednici od 17. jula 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Na Predlog zakona podneto je ukupno osam amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Tanja Damnjanović Tomašević, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Zoltan Pek i Milan Lapčević.

81. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

12.07.2019.
Na sednici održanoj 12. jula 2019. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, u načelu. Predloge zakona obrazložili su Jelena Tanasković, državna sekretarka u Ministarstvu finansija i predstavnici Ministarstva Predrag Ivanović i dr Dejan Dabetić. Članovi Odbora jednoglasno su predložili Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu ove sednice. U nastavku rada, članovi Odbora odlučili su da se rok za dostavljanje predloga za člana Komisije za hartije od vrednosti produži za 60 dana. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Duško Tarbuk, Sonja Vlahović, Aleksandar Stevanović, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Momo Čolaković, Zoltan Pek, Tanja Tomašević Damnjanović i Zoran Bojanić.

80. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

01.07.2019.
Na sednici od 1. jula 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina i Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Na Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina podneto je ukupno 28 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana, a Odbor je podneo tri svoja amandmana, i to na članove 3, 16. i 18. Predloga zakona, koje je predstavnica predlagača, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović prihvatila na sednici Odbora. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara podnet je jedan amandman, koji Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Duško Tarbuk, Sonja Vlahović, Veroljub Arsić, dr Milorad Mijatović, Zoltan Pek, Zoran Despotović, Đorđe Kosanić, Snežana B. Petrović i Milan Lapčević.

79. sednica Odbora za finansije, republiči budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

21.06.2019.
Na sednici od 21. juna 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina i Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički načelni pretres o oba predloga zakona. Predloge zakona su obrazložili predstavnici predlagača Miodrag Poledica, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predstavnica Ministarstva finansija. Odbor je nakon rasprave prihvatio u načelu predloge zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina i o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Članovi Odbora odlučili su da izvestilac Odbora na sednici Narodne skupštine bude član Odbora Veroljub Arsić. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Srbislav Filipović, Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, Tanja Tomašević Damnjanović, Arpad Fremond, Vojislav Vujić, Duško Tarbuk, Đorđe Milićević, Sonja Vlahović i Zoran Despotović.

78. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

13.06.2019.
Na sednici od 13. juna 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje. Izveštaj je predstavio direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić, a nakon rasprave, članovi Odbora su utvrdili Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Zaključak Državne revizorske institucije kojim se ispravljaju tehničke greške u Izveštaju o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu. Članovi Odbora obavili su i razgovor sa kandidatima za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić navela je da je 3. juna ove godine obavljeno testiranje svih prijavljenih kandidata i iznela podatke o osvojenim bodovima na testiranju. U nastavku rada obavljen je razgovor sa kandidatima i to: Mersihom Marković, Draganom Stanković Nikolić i Vladimirom Stanićem. Nakon razgovora sa kandidatima Odbor je utvrdio Predlog odluke o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki predloživši Mersihu Marković i Predlog odluke uputio Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoltan Pek, Veroljub Arsić, Srbislav Filipović, Miljan Damjanović, Olivera Pešić, Sonja Vlahović, Zoran Bojanić, Đorđe Kosanić, Goran Kovačević, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, prof. dr Vladimir Marinković, Zoran Despotović i Milan Lapčević.