TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 14.02.2001.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Stevo Dragišić

Povreda Poslovnika se odnosi takođe na član 117. stav 2, koji glasi: "Za narodnog poslanika koji koristi identifikacionu karticu drugog narodnog poslanika, odnosno na drugi način zloupotrebljava elektronski sistem za glasanje, predsednik Narodne skupštine predlaže meru udaljenja sa sednice, a glasanje kojim je izvršena zloupotreba biće poništeno."
Mi smo juče ustanovili, prilikom utvrđivanja kvoruma, nekoliko puta, da ste vi koristili kartice poslanika koji su odsutni, da biste obezbedili 126 poslanika u sali. Dakle, sad ja vama nešto da kažem, pošto od vas 176 ovde ima preko stotinu koji su prvi put ušli u Narodnu skupštinu. Vi ste vlast, a mi smo opozicija. Vaša je dužnost da obezbedite kvorum za normalno funkcionisanje Skupštine. Ako vi ne možete da obezbedite kvorum samostalno, opozicija može, iz razloga opstrukcije ili iz nekih drugih političkih razloga, da napusti sednicu, da vam obori kvorum i da ne prođu zakoni koje je predložila Vlada koju vi podržavate.
Opozicija ima pravo da se služi svim sredstvima da dokaže nesposobnost vlasti. Mi upravo time što izvadimo kartice iz identifikacionih jedinica dokazujemo da ste nesposobni da održite disciplinu u vašoj poslaničkoj grupi. U jednom trenutku preko 100 vaših poslanika nije bilo prisutno u sali. Juče, da su poslanici SPS-a imali malo više pronicljivosti, da su napustili salu ili odbili da glasaju bilo kako, umesto što su glasali protiv, ne bi vam prošao jedan zakon. Ne bi prošao, jer niste imali 126 poslanika u sali. Ne biste imali kvorum za odlučivanje. To je njihova greška, kao opozicionih stranaka.
Prema tome, ako hoćete da idemo i da teramo mak na konac, onda ćemo organizovati čuvare da gledamo koliko ima identifikacionih kartica koje su ostavili vaši poslanici kad su izašli iz sale i koje još uvek važe prilikom utvrđivanja kvoruma. Prema tome, nemojte nas optuživati za opstrukciju. Mi smo opozicija i mi imamo to pravo. Ali, vi ste vlast i ne smete da zloupotrebljavate Poslovnik, posebno zbog toga što je predviđena i sankcija.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Dragišiću, zapravo niste imali primedbu na kršenje Poslovnika. Molim vas da se javite za reč ako imate šta da kažete, ako ne, da se ne javljate sa mesta. Kada uočite kršenje Poslovnika, vi naravno morate sačekati da vam dam reč i da raspravimo prethodno pitanje.
Vi, gospodine Dragišiću, kao i svaki narodni poslanik kad uoči kršenje Poslovnika, dužni ste, ako želite, da na to skrenete pažnju. Ja ću po Poslovniku postupiti.
Naravno da ne mogu postupiti po primedbi koja se odnosi na juče i pri tome nije identifikovan onaj koji je prekršio Poslovnik.
Da raspravimo i sledeće pitanje. Dok su narodni poslanici prisutni u sali oni su obavezni, po Poslovniku, da se evidentiraju ubacivanjem svoje identifikacione kartice. Ukoliko, što je naravno pravo opozicionih poslanika, ne žele da čine kvorum mogu da izađu iz sale, da ponesu svoje kartice i da provere da li u sali ostaje dovoljno za odlučivanje ili ne, ali ne mogu sedeti u sali i ne ubaciti karticu. Nadam se da smo time ovo pitanje raspravili. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Dame i gospodo poslanici, gospodine predsedniče, povređen je član 118. koji kaže: "Narodni poslanici su dužni da identifikacione kartice nose sa sobom pri izlasku iz sale Narodne skupštine", što ovde nije slučaj. "Ako narodni poslanik napusti salu Narodne skupštine i ostavi u poslaničkoj jedinici odnosno pored nje svoju identifikacionu karticu, Služba Narodne skupštine odmah će tu karticu dostaviti sekretaru Narodne skupštine. Kartica će biti vraćena narodnom poslaniku po ulasku u salu."
Molim vas da se ne bavimo manipulacijama. Sve vreme sedim u sali od početka, kako juče tako i danas, poslanici Srpske radikalne stranke revnosno ubacuju svoje identifikacione kartice, a onda kada izlaze iz sale stavljaju je u džep, u tašnu, vraćaju se ponovo. Nema vam sekretara, nema Službe da prođe i vidi koliko DOS-ovih kartica se zloupotrebljava. Molim vas, stavite da je Poslovnik prekršen, a Službu uredite da radi svoj posao.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Naravno, sekretar sa svog mesta, a pogotovo kada nije na svom mestu drugim poslom, ne može da vidi, pa ako imate konkretan slučaj vi recite i biće postupljeno po Poslovniku.
Nadam se da možemo da nastavimo sa radom. Sledeći prijavljeni govornik je narodni poslanik Petar Jojić, a posle njega narodni poslanik Gordana Pop-Lazić.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Skupština Srbije nema tu nadležnost da može da stavi van snage ovakve odluke koje se predlažu, jer se radi o pojedinačnom pravnom aktu, a ne o opštem pravnom aktu. Po Ustavu Republike Srbije Skupština Srbije nema ta ovlašćenja, dakle, ne radi se o opštem aktu, nego se radi o pojedinačnom pravnom aktu.
Ono što me posebno zabrinjava to je da predlagač nije naveo ustavni osnov. U svim tačkama jučerašnjeg dnevnog reda, kod predloga zakona i drugih akata, na njima stoji ustavni osnov, međutim, kada je u pitanju razrešenje sudija i tužilaca i ukidanje ovih odluka nema ni reči o ustavnom osnovu. Moram priznati, i nažalost da vam kažem, da se ovde ne poštuje ni Ustav, niti se poštuje Zakon o sudovima. Zakon o sudovima predviđa u kojim slučajevima i na koji način postoji postupak da bude razrešen sudija ili starešina pravosudnog organa.
Nije mi jasno zašto nema dokaza o tome, da predlagač ponudi Skupštini i narodnim poslanicima dokaze o tome kako je utvrdio kakvo je stanje u opštinskom sudu Prvom, Drugom, Trećem i Četvrtom, a da Peti sud ne uključuje? Da li zbog toga što je gospodin Prelević poreklom iz tog suda? Ja imam pravo da sumnjam da je to jedini i odlučujući razlog. Tražim kao narodni poslanik da mi se pruže dokazi o tome u čemu se sastoji nemarnost, aljkavost, nezakonito ponašanje ili postupanje, rđavo, kako se u predlogu kaže, o delovanju i funkcionisanju Prvog opštinskog suda, na čijem čelu je gospodin Radomir Milikić.
Nije mi jasno na osnovu čega ste utvrdili, gospodo iz Odbora za pravosuđe, kako ste došli do tog stanovišta i zaključka da je Stojan Nikić loše vodio Drugi opštinski sud. Nije mi jasno kako ste mogli da utvrdite i da izmislite običnu priču za Tomislava Zekovića, koji je prošle godine takoreći postavljen na dužnost predsednika Trećeg opštinskog suda. Kako možete da gledate narodu u oči, gospodo iz Odbora za pravosuđe, kako možete gledati sutra u oči pravnicima, profesorima prava, sudijama, nije mi jasno. Ako bi se pristupilo razrešenju određenog sudije ili predsednika suda moraju se Skupštini i narodnim poslanicima, kao legalnom i zakonitom organu, pružiti dokazi sledeći: Prvo, koliko taj sud ima sudija. Drugo, koji od sudija radi. Treće, koliko ima zavedenih predmeta krivičnih, parničnih i vanparničnih. Koliko ima rešenih predmeta krivičnih, parničnih i vanparničnih, a koliko ima nerešenih krivičnih, parničnih i vanparničnih, koliko nerešenih u žalbenom postupku pred drugostepenim sudom. Nemate ni jednu činjenicu, nemate dakle apsolutno gospodo iz Odbora za pravosuđe ni jedan dokaz.
Ova odluka je za mene sramna. Na žalost, moram reći jer sam pravnik dugo godina, radio sam u republičkom ministarstvu i gospodin Batić priča priče, palikuća koji dođe da ispriča na onoj televiziji i nema televizije gde nećete videti Batića u poslednje vreme da preti sudijama i tužiocima da će sve da ih počisti. Da otvorite pivsku flašu videćete gospodina Batića kako na televiziji uveče preti sudijama kako će biti svi razrešeni. Neka se razreše oni koji nisu radili u skladu sa Ustavom i zakonom. Ja sam imao primedbe na rad pojedinih sudova, ali to mora da se utvrdi i da se kaže da taj i taj sudija ima loše rezultate rada, mnogo je predmeta koji se dugo vode, mnogo je nerešenih parnica, parnice traju deset, petnaest ili dvadeset godina. I zbog toga zaključio sam da se radi o razrešenju ove četvorice predsednika sudova iz političkih razloga, jer mi nije jasno kako to da Peti opštinski sud bolje radi nego ova tri.
Ja sam zaključio, iz izlaganja prethodnika iz DOS-a, da je u pitanju obračun i, na kraju da kažem, zabrinjava me činjenica da vam 28 sudija, dame i gospodo narodni poslanici, beži iz suda iz straha, 10 javnih tužilaca. To se nije dosad dogodilo. Da sam bio u pravu, da je ovo hajka na naše sudstvo, govori i činjenica da je bivši razrešeni sudija Miroslav Todorović, baš iz DOS-a, pre neki dan dao izjavu za list "Javnost" i "Blic" i rekao sledeće: - "Opet prave spiskove podobnih i nepodobnih". Todorović ne krije da ni malo nije zadovoljan prvim potezima nove vlasti za koju je, kako kaže, mnogo učinio, nekoliko puta rizikovao je i svoj život. Okrenuo vam je leđa, jer je video da se radi naopako i gore nego što je bilo. Takvo vam je stanje u pravosuđu, dame i gospodo, da preti opasnost da će pravosuđe da padne. Pravna država je prva žrtva vaša i pravosuđe.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gordana Pop-Lazić, a posle nje narodni poslanik Dragan Čolić.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Vlade u izbeglištvu, dozvolite da vam se obratim po ovoj tački dnevnog reda. Kao što ste primetili, ja bez vašeg programa ne izlazim za ovu govornicu. Samo hoću da dokažem da vi stalno lažete i da svoja obećanja ne izvršavate. U predizbornoj kampanji kažete - kandidati za sudije i predsednike sudova utvrđivaće visoki sudski savet, koji će 2/3 činiti sudije najvišeg suda i istaknuti profesori prava, a 1/3 predstavnici Skupštine.
Bez saglasnosti visokog sudskog saveta ni jedan sudija neće moći da bude razrešen dužnosti. Zašto ne sačekaste da uradite to tako kako ste naumili? Zašto radite po istom starom principu koji vam ne odgovara. Ali, vezano za ovu tačku dnevnog reda, moram odmah da vam kažem da nemam ništa protiv smene bilo kog sudije, bilo kog predsednika suda, ako se dokaže da ima zakonskih razloga za to. Ali, Zakon o sudovima u članu 17. predviđa, da je Vrhovni sud nadležan da utvrđuje razloge za prestanak sudijske funkcije i razrešenje sudija i o tome obaveštava Narodnu skupštinu, i to odluku mora da donese na opštoj sednici. U obrazloženju ovog predloga stoji, da je Odbor za pravosuđe, čiji je predsednik prof. dr Dragor Hiber, ocenio da su za rđavo stanje u pravnom sistemu i pravosuđu objektivno odgovorni predsednici sudova, pa je u skladu sa svojom nadležnošću iz člana 40. Zakona o sudovima, pokrenuo inicijativu za njihovo razrešenje. Te inicijative je uputio na pogrešnu adresu, nama ovde u Skupštini, a ne Vrhovnom sudu.
Gospodine Hiber, molim Vas, od Vas se očekuje da poznajete zakon, a što ga ne poznajete, ovaj konkretan zakon o sudovima, bar da se njime koristite. Predsednik Vrhovnog suda pokreće dalje posupak za razrešenje, a inicijativu za pokretanje postupka za razrešenje sudija mogu dati predsednik suda, neposredno višeg suda, ministar pravde i nadležno telo u Narodnoj skupštini, dakle Odbor za pravosuđe. To sve, da bi razjasnili kome ste trebali tu inicijativu da podnesete. Inicijativa se, između ostalog, dostavlja zajedno sa potrebnim podacima i dokazima Vrhovnom sudu, koji sprovodi postupak, u kome se utvrđuje da li postoje razlozi za razrešenje i o tome obaveštava Narodnu skupštinu u roku od 60 dana od dana kada mu je dostavljena inicijativa. Hoću da kažem da je ova skupština počela da radi po sistemu kriznih štabova ili u skladu sa onim starim, slažem se, evo odsutni ministar upravo ulazi, kadija te tuži, kadija ti sudi.
Zalažete se verbalno, ali samo verbalno, za zakonitost, a radite sve na svoj način, koji naravno ne podrazumeva poštovanje zakona. Spominjete nam ovde v.d. predsednika Vrhovnog suda. Ko je taj čovek? Ko ga je imenovao? Vi ste, gospodine Batiću, za ovom govornicom to izgovorili, a Čeda ili Geda, evo reče ne zna ko je taj čovek. Tužioca, oprostite. Sudovi su nam neažurni. To je svim građanima jasno. Svi koji su imali bilo kakav postupak pred sudom ne mogu da se pohvale da su ga brzo završili. Neefikasni su i to građani znaju. Sudeći po vašem ponašanju, imaćemo i dalje, kao što smo imali, a to je nesumnjivo, sudije koje su nedostojne te funkcije. Jasno je da nam je potreban ovaj zakon o sudovima, koji će nam omogućiti da brzo i efikasno dođemo do željene pravde pred sudovima, ali prvo mi ovde u Skupštini moramo poštovati zakon i zakonsku proceduru. Mi poslanici Srpske radikalne stranke nismo protiv razrešenja ovih sudija, ali smo uvek za poštovanje zakona i nakon utvrđivanja pojedinačne odgovornosti, jer samo to vodi uspostavljanju pravne države. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Čolić, a posle njega narodni poslanik Žarko Obradović.

Dragan Čolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pred vama je Predlog odluke o stavljanju van snage odluka o razrešenjima sudija. Kao poslanik SRS-a, smatram da je tema veoma ozbiljna i ne treba biti veoma pametan da bi se zaključilo stanje u pravosuđu...

(Predsednik: Gospodine poslaniče, promašili ste tačku dnevnog reda.)

... da bi se zaključilo da je stanje u pravosuđu katastrofalno i da su preko potrebne reforme pravosudnog sistema. Meni je veoma sporno jedno, a to je da ova Narodna skupština je već jednu odluku te vrste donela, a sada ova skupština u ovom sazivu želi da poništi ovu odluku, koja je ista institucija već ranije donela. Naravoučenije iz svega ovoga, eto posla za Ustavni sud.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine poslaniče, mi smo na šestoj tački, a ne na sedmoj.