DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, prema službenoj evidenciji, po poslednjem podatku evidentirano je 110 narodnih poslanika.

Molim da utvrdimo kvorum.

Konstatujem da nemamo kvorum.

Dajem pauzu od 15 minuta.

(Posle pauze.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.
Konstatujem da imamo kvorum za rad.
Obaveštavam vas da je odobreno odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Alenu Selimoviću, Jeleni Milenković, Branislavu Pomoriškom, Predragu Stojanoviću, Draganu Milentijeviću, Milošu Radivojeviću, Dušanu Cvetkoviću, Jovanu Torodoriću, Predragu Bajčetiću, Ištvanu Išpanoviču, Momčilu Trajkoviću, Sredoju Mihajlovu, Goranu Vesiću, Zoranu Boškoviću i za pre podne Draganu Laziću, Vlastimiru Budimiroviću, Branislavu Grubačkom i Nedi Arnerić.
Obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Prelazima na 4. tačku dnevnog reda: PREDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA (pojedinosti)
Na član 40. stav 3. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Pelević.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Ne želi.)
Da li se neko javlja za reč? (Ne.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 36, protiv 120, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 11, ukupno 167 narodnih poslanika.
Na član 41. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Mamula.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Ima reč narodni poslanik Đorđe Mamula.

Đorđe Mamula

Zbog uslova u kojima se privređuje, smatram da je ovaj predlog oko ugovaranja vrlo osnovan, zbog toga što su uslovi privređivanja za paušalce u Srbiji otežani. Zbog toga je bilo bitno da se ovaj amandman prihvati, jer mislim da bi morao da se prihvati dogovor sa poreskim upravama koje bi paušalci imali prilikom ostvarivanja svojih obaveza prema poreskim organima.
Ovo je predloženo zbog toga što je bilo razgovora sa predstavnicima samostalnih delatnosti i poreskim obveznicima koji paušalno izmiruju obaveze. To je njihov predlog. Nije ovo dato tek tako, da bi se vreme popunilo. Ovo je deo biračkog tela koji je pomogao da ova vlada dođe na vlast. Zato, vodite računa o tome.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još ko javlja za reč? Ima reč ministar Đelić.

Božidar Đelić

Želim da dam kratku napomenu. Očigledno bi bilo bolje u našem zakonodavnom sistemu, naročito poreskom, da možemo ostvariti prostor za diskusiju i diskreciju. Međutim, što se tiče paušalaca - ne govorim o nekim pojedinačnim primerima - većina njih je radila, zarađivala i plaćala porez.
Međutim, kao što su mnogi govornici juče pomenuli, jedan od razloga za promenu ovog paušalnog oporezivanja je to što je, ipak, došlo do mnogih zloupotreba. Mislim da u ovom momentu, imajući u vidu kakva nam je uređenost zemlje, kakva je opremljenost i mogućnost Republičke uprave javnih prihoda, ne bi bilo dobro vreme da se ulazi u veće diskrecije Republičke uprave javnih prihoda ili države da može da obračunava poreze, naročito u ovom domenu.
S jedne strane, bilo bi protivrečno - što se tiče paušalaca, pokušavamo da uvedemo red, a s druge strane otvaramo jedan prostor koji, čini mi se, u ovom momentu nije primeren za diskreciju i, ne daj Bože, za neke zloupotrebe.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li je još neko javlja za reč? (Niko.)
Stavljam amandman poslanika Mamule na glasanje.
Za 73, protiv 99, uzdržala se četiri, nije glasalo 14, ukupno 189 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. stav 5. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Mamula.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Ne želi.)
Da li se neko javlja za reč? (Ne)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 78, protiv 97, uzdržalo se 7, nije glasalo 8, ukupno 190 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 43. stav 4. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Mamula.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Ima reč gospodin Mamula.

Đorđe Mamula

Vođenje poslovnih knjiga je sa suštinom paušalnog oporezivanja. Ovaj amandman je predložen zbog toga što su obavljeni razgovori sa predstavnicima taksi udruženja, advokatskih komora, samostalnih zanatlija, tako da znate da je to opredeljenje biračkog tela, koje je glasalo za ovu vladu i pomoglo da ona dođe na vlast. Nemojte da mislite da vam se korist države uvek čini kao pravda.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Niko.)
Stavljam amandman na glasanje.
Za 90, protiv 92, uzdržalo se 5, nije glasalo 9, ukupno 196 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Mamula.
Na sednici Zakonodavnog odbora narodni poslanik povukao je svoj amandman.
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Lazar Marjanski.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?

Lazar Marjanski

Srpska radikalna stranka
Podneo sam amandman na član 53, gde se kaže da se tačke 1, 2. i 5. izuzimaju iz ovog člana. Naime, radi se o patentima, malim patentima i tehničkim unapređenjima. u tom smislu da se izuzmu. Kao što sam juče rekao, te novine su praktične stvari  i primenjuju se u praksi, u proizvodnji, pa kada se potvrde u praksi - tek onda dolazi do oporezivanja.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
 Da li se neko drugi javlja za reč? (Ne.)
Ako ne, stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 54, protiv 133, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 12, ukupno 199 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 56. stav 1. tačka 5. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Pelević.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?