DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

Jovan Deretić

Uvaženi gospodine predsedniče, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na ovaj član iz prostog razloga da se ispravi jedna greška. Nema nikakve finansijske posledice, ne menja se ništa u sklopu ovog zakona, ali ispravlja jedan previd.
Naime, prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine, koje je obveznik - autor ili vlasnik prava industrijske svojine ostvario za delo koje je stvarao duže od jedne godine, prilikom utvrđivanja prihoda, dele se, na zahtev obveznika, na onoliko jednakih delova koliko je godina delo stvarano, a ne duže od pet godina. Vi znate da nijedno jače naučno delo nije stvarano za pet godina. Rok za sva ozbiljnija naučna dela je otprilike 6, 7, 8 ili 10 godina. Zato sam predložio da se od pet godina uvede na deset godina, da ukoliko ova vlada nije priznala ništa drugo naučnim stvaraocima, neka prizna bar jednu realnost, a to je dužina stvaranja naučnih dela.
Radio sam na knjizi "Srbi, narod i rasa" ravno 20 godina. Reći ćete da je to izuzetak i prema izuzecima se ne stvaraju zakoni. To je tačno. Nije nikakav izuzetak da na jednom ozbiljnom naučnom delu traje osam do 10 godina. S druge strane, upozorio sam na prethodnom zasedanju Skupštine da je isuviše velika suma poreza određena na prihode od autorskih prava i od pisane i govorne reči. Oni su rekli da su oporezovali knjigu sa 20%. Nije tačno. Knjiga je oporezovana sa 60%. Darodavac plaća 20%, štampar plaća 20% što štampa knjigu, izdavač plaća 20% i to je ukupno 60% i plus autor 20%. Ovo oporezivanje je nateralo izdavače da skoro zatvore vrata.
Tako je kuća "Nolit", koju svi dobro znate, najavila da će morati, da bi ispunjavala nove poreske obaveze, svakog meseca da proda po jednu knjižaru ili prostoriju. Isti je slučaj kod drugih izdavača. Ima još gore od ovoga - Vlada Srbije uvodi cenzuru. Mi smo mislili da je to zlo vreme prošlo i da se nikada više u Srbiji neće uvoditi cenzura na pisanu reč. Agenti Vlade Srbije idu po knjižarama i nalažu da se dela povlače iz prodaje, jer njihova sadržina ne odgovara novom političkom kursu. To se desilo u knjižari "Rad" i proverite ako ne verujete.
Gospodo, mislio sam da ono što se radilo u vreme diktature Valtera Vajsa, alijas Josip Broz, neće više nikada da se ponovi u Srbiji. Sada imamo novu takvu situaciju. Ceo ovaj odeljak četiri prepisali su od svojih prethodnika od reči do reči. Ni njihovi prethodnici, koje oni vole mnogo da kritikuju, nisu mnogo imali sluha za kulturu . Njima je kultura služila kao ukras na banketima, ovoj vladi kultura služi kao predmet za oporezivanje. Šta misle sa tim, da unište srpsku knjigu? Hoće valjda da je uvoze iz Brisela. Kakva je ovo politika prema srpskoj kulturi? Valjda misle da nam kultura nije potreba, da nam knjiga nije potrebna, da autore i naučnike treba oporezivati umesto ohrabrivati. Ovo nije izdrživo i ovo mora da se menja.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman doktora Deretića je dobar i treba ga prihvatiti, a ja mogu da budem svedok da je istina ovo što je gospodin Deretić govorio, da je već počelo uklanjanje određenih nepodobnih knjiga iz beogradskih knjižara. Sve ono što je protiv mondijalizma, što je protiv NATO pakta i što je posvećeno srpskoj nacionalnoj svesti, istoriji, ponosu i dostojanstvu, nepodobno je za DOS-ovsku vlast.
Postoje naučnici koji se posvete i celog života rade jedno veliko naučno delo, poput Vujaklije, čiji je rečnik stranih izraza i pojmova neprevaziđen, poput Vladimira Dvornikovića koji je napisao nekoliko knjiga, ali mu je jedna fundamentalna - Karakterologija Jugoslovena. Onaj ko celog života piše jedno fundamentalno delo dolazi u situaciju da mu vi priznajete da je to samo pet godina radio, što je sasvim promašeno. Kada ste spali na to da otimate od intelektualnih stvaralaca da biste popunili budžet, onda je narodu jasno u kakvoj je situaciji zemlja, jer da smo hteli da otimamo poput vas, mogli smo i ranije da otimamo. Svaka vlast otima, ali nismo ni blizu toliko koliko se vi spremate da otmete.
Što se tiče Gorice Mojović, što joj smeta "Velika Srbija", "Velika Srbija" štampa i naučna dela. Štampala je kao specijalno izdanje knjigu Vladimira Putina, knjigu Batrića Jovanovića "Crnogorci o sebi", (besplatno je deljeno), specijalno izdanje o naučnom delu profesora Laze Kostića, specijalno izdanje o istorijskoj ulozi potpukovnika Veselina Misite itd., čitav niz specijalnih izdanja. Među njima je i Protokol Sionskih mudraca, pošto tu knjigu stalno neko napada, a niko ne može da je pročita, pa bar u 5.000 primeraka da je intelektualci pročitaju, da vide šta se napada i zbog čega se napada.
Prema tome, malo ste se prevarili u vašim ocenama. Vi možete opet da kažete da je ovo šund, ali ćete time pokazati da je vaša intelektualna svest šund. To je pravi šund. Vama je šund sve što je ideološki nepodobno, a ne ono što je bezvredno, i u tome se razlikujemo.
Što se tiče Demokratske stranke, vi ste štampali stranačke novine. Ta se novina zvala "Demokratija", a ostali ste dužni Štampariji ABC - Glas, 30 miliona dinara 1997. godine. Taj dug još nije plaćen i dostigao je negde do 200 miliona. U više navrata, "Glas javnosti" je o tome pisao i prozivao Đinđića. Nikada Srpska radikalna stranka nije ostala dužna za štampanje "Velike Srbije", "Srpske slobodarske misli" i ostalih knjiga u svom izdanju. Vi ostanete dužni, pa promenite firmu, pa nije više izdavač Demokratska stranka ...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da se držite dnevnog reda.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Pa, kad i "Vreme" upadne u dugove, onda ugasite novine. Vi mislite da ste ugasili firmu, da ste ugasili novine, da ste ugasili dug. Ne, dug je ostao.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Replika, gospođa Mojović.

Gorica Mojović

Moja namera, naravno, nije da se ovde bavim ideološkim prošlostima narodnih poslanika, već da računam i da kažem šta je istina, pošto je gospodin Šešelj sada pomenuo neki navodni dug. Ovde je pokazao čime se diči SRS, kojim izdanjima i ja nemam ništa protiv, njima i priliči da se diče ovakvim izdanjima.
Što se tiče Demokratske stranke, pošto gospodin Šešelj, kao što je i do sada pokazao, niti hoće da vidi istinu, niti zna da računa, niti hoće da se uveri šta se zaista desilo. Što se tiče lista "Demokratija" i navodnog duga prema Štampariji ABC - Glas, kao sekretar Demokratske stranke ustanovila sam, prošle godine, da je taj navodni dug bio proizvod jednog originalnog falsifikata. I na osnovu policijske istrage je dokazano da je bilo reči o falsifikatu. Taj dug, na osnovu koga je bio jedno vreme blokiran žiro-račun Demokratske stranke, skinut je sa računa Demokratske stranke, pre ovih izbora. Znači, očigledno je da je policija dokazala da je reč o falsifikatu.
Prema tome, gospodin Šešelj sada ovde iznosi ono što njemu odgovara, a ne ono što su činjenice. Molim gospodina Šešelja, pošto je dokazano da list Demokratske stranke "Demokratija" nije ostao dužan Štampariji Glas, da on kaže iz kojih sredstava, i na koji način je za sva ova velika, naučna dela, uspeo da obezbedi sredstva, da ih štampa u milionskim tiražima i besplatno deli narodu, i naravno, na to ne plati porez i ne unese sredstva u budžet.
Prema tome, ovo o čemu je govorio, nije tačno, a molim neka on objasni kako Radikalna stranka obezbeđuje milionske tiraže za svoja izdanja, ovako brojna. Mislim da bi ovde trebalo da održi čitavo predavanje o tome šta su sve izdavali, na koji način obezbeđuje te milionske sume i besplatno deli knjige građanima. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ovo je bila replika. Bez obira šta gospođa Mojović traži, to može da traži ...
(Vojislav Šešelj, sa mesta: Po Poslovniku mi dajte samo jedan minut.)
Molim vas, da završimo raspravu, gospođo Mojović i gospodine Šešelj. Molim vas da raspravu nastavite u kafeu, ne govorim o tome ko kako štampa stranačke listove, jer to nije predmet rasprave. Razgovaramo o amandmanu poslanika Jovana Deretića.
Molim sve narodne poslanike da razgovaramo o onome što je na dnevnom redu.
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Jovana Deretića.
Za 74, protiv 109, uzdržanih 11, nije glasalo šest, ukupno je prisutno 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 68. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li narodni poslanik Nikolić želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je još jedan od članova po kojima Vlada zahvata više od poreskih obveznika, nego što je to do sada bio slučaj i nego što bi bilo normalno. Naime, oporezivi prihod od nepokretnosti po članu 68. stav 1. čini bruto prihod iz člana 66. stav 2. ovog zakona, umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Tamo smo čuli u obrazloženju da može da dođe do evazije poreza, da će finansiranje države i državnih obaveza biti strašno ugroženo, ukoliko se ta stavka ne usvoji, odnosno ukoliko se normirani troškovi sa 35% ne skinu na 20%. Da razmislimo malo kakve su posledice ovakvog povećanja koje je skoro 100%. Ako vi priznate normirane troškove sa 20% ili sa 35, to je negde oko 80%.
Povećaće se cena zakupnina, ministre. Mnogi ostvaruju ovaj prihod, koji oporezujete članom 68, u prostorijama koje su pod zakupom. Ako mu vi smanjite, priznate troškove sa 35% na 20%, on će to da prelije na cenu proizvoda koji prodaje ili koji proizvodi u prostoru koji drži pod zakupom. Vi svesno idete na povećanje cena zakupa, a kažete da neće biti inflacije. To je apsolutno nemoguće.Čim povećate cene zakupnina, povećaće se cena proizvoda, a onda će životni standard biti strašno ugrožen. Možda ćete vi puniti budžet, ali ja ne znam od koga. Ako građani budu i dalje kupovali samo hleb i mleko, pitanje je na kojim ćete proizvodima uspeti da namirite ovako ambiciozan budžet, kakav ste nam predstavili i kakav ste usvojili svojom većinom. Zato predlažem da još jednom razmislite i da onima koji se ne koriste st. 2. i 3. ovog člana, ne prilažu račune o troškovima, već žele da im se priznaju normirani troškovi, priznate normirane troškove u iznosu od 35%.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite, reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj.