DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.04.2010.

13. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Četiri minuta i pedeset sekundi je iskorišćeno od vremena poslaničke grupe. Na raspolaganju je još 2.10 minuta.
Narodni poslanik Simo Vuković želi reč. Izvolite.

Simo Vuković

Ujedinjeni regioni Srbije
Gospođo Čomić, uvažena gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, u okviru vremena kojim mogu da raspolažem, ipak ću odreagovati na prethodnu opasku gospodina Momčilova, koja je, u najmanju ruku, neukusna.
Dakle, objektivne okolnosti koje su onemogućile prisustvo profesora Milosavljevića ovoj diskusiji, mislim da nema mesta da preispitujete da li resorni ministar ima poverenje u naš zdravstveni sistem, pogotovo što ne raspolažete elementarnim činjenicama koje se tiču njegovog zdravstvenog stanja, te vas molim da u daljoj diskusiji to ne bude tema.
Ono što bih želeo da kažem, što ovde pokušava da se zameni kao teza, to je da je ovaj zakon usmeren protiv prava pacijenata. Naprotiv, predloženi zakon o lekovima i medicinskim sredstvima je sačinjen na bazi najsavremenijih standarda i po ugledu na najrazvijenije zemlje EU, što možete pročitati i u obrazloženju ovog zakona, s obzirom da su u njega ugrađene sve važeće direktive EU.
Moram ovde da kažem da ste vrlo često skloni tome da onog momenta kada krenemo da raspravljamo o zakonima, zapravo, lažno prikazujete deficit javne rasprave o ovim zakonima. Moram da vas podsetim da se javna rasprava o zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima odvijala u punom kapacitetu, da su u njoj učestvovale sve relevantne institucije i udruženja.
Međutim, vi pokušavate da nam kažete da je izvesno udruženje, protiv koga zaista nemam ništa, pod nazivom Farmaceutsko jezgro, jedina relevantna institucija čije mišljenje je neprikosnoveno. Moram da vas podsetim da, pored Farmaceutskog jezgra, postoji niz drugih udruženja koja su dala pozitivno mišljenje na ovaj zakon.
Mislim da je štetno da kvalifikujte ovaj zakon na taj način da on ide na štetu pacijenata. Mislim da je pacijent, zapravo, centralni motiv ovog zakona. Zaštita zdravlja stanovništva Srbije, pre svega, jeste bio motiv predlagača ovog zakona.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Dva minuta i 30 sekundi je iskorišćeno vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.
Narodi poslanik Paja Momčilov, nemate pravo na repliku. Molim vas da pažljivo slušamo druge. Narodni poslanik nijednom rečju nije pomenuo vas, narodni poslanik je dao informacije, kao što ste i vi dali informacije. Davanje informacija nije razlog za replike.
Narodni poslanik Živojin Stanković.

Živojin Stanković

Za evropsku Srbiju
Gospođo ministarka, predstavnice Ministarstva zdravlja, u diskusiji gospodina Momčilova čuli smo krupne optužbe. Da, pomenuo sam ga od svih predstavnika SRS.
Ovde se navodi da će Zakon o lekovima naneti zlo stanovništvu Srbije. To je krupna optužba koja ne stoji. Poziva se na Udruženje farmaceuta Jezgro, jedino relevantno udruženje farmaceuta u Srbiji je Farmaceutska komora i tu nema dalje diskusije.
Ovaj zakon je bio na javnoj raspravi. Niko iz Farmaceutske komore nije dao nijednu krupnu primedbu koja se odnosi na zakon. Ne znam odakle mogućnost gospodinu Momčilovu i spremnost da iznese optužbe, ovako krupne, na ovaj zakon. Mogu pojedini farmaceuti da prave koliko hoće udruženja, ali jedino relevantno udruženje farmaceuta jeste Farmaceutska komora.
Što se tiče kontrole, odnosno inspekcije, zaista je nelogično to insistiranje da inspekcijski nadzor pripadne agenciji koja daje dozvole, već i dalje treba da ostane pri Ministarstvu, jer je to jedina ispravna odluka.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Minut i 45 sekundi iskorišćeno vremena poslaničke grupe.

Paja Momčilov

Srpska radikalna stranka
Uvaženi kolega, bilo bi dobro da pratimo čitav tok rasprave i ono što smo mi ranije govorili i što smo govorili u načelnoj raspravi, ono što predsedavajuća kaže da se slušamo.
Citirao sam, ponoviću ponovo. Ovo je "Tvining" projekat, dve i po godine rađen, 600 sati, milion i po evra potrošeno. Ocena stanja – trenutno mnogi neregistrovani lekovi, medicinska sredstva se nalaze na tržištu, ponekad i lažni. U ovom trenutku bilo koji lek može se prodavati bez preskripcije lekara. Može se prodavati. Ovaj zakon to ne sprečava. Ide i dalje. To sam obrazlagao, uvaženi kolega.
Ovakva situacija je opasna za zdravlje stanovništva i pogoduje zloupotrebi. To kažu francuski eksperti. Takođe je inkompatibilna sa udruživanjem EU, u kojoj je svaka zemlja odgovorna za svoju distributivnu mrežu lekova. To je i najslabija tačka u regulisanju lekova i medicinskih sredstava.
Uvaženi kolega, nastavak, sada trošim vreme, ali moram – jačanje kadrovskog kapaciteta i inspekcije, madnatorne prioritete. Inspekcije, kolega, ona ne funkcioniše kako valja, na osnovu iskustva i veštine sadašnjeg tima potrebno je uvećati kapacitete i veštine sadašnjeg tima, posebno uvećati kapacitet inspekcije, očuvati tim, jačati lingvistiku, u boljoj koordinaciji sa agencijom. Dozvoljeno je čak i da bude van, kad hoćete.
Šta su preporuke, da vam ne čitam, da moramo imati 215 ljudi zaposlenih u agenciji, a imamo ih 150, uvaženi kolega. Da li ste stvarno pročitali ovaj zakon? Nisam ja i nisu srpski radikali uzeli na sebe to breme da izgovore teške reči.
Vi kažete – komora je nadležna, nije, komora je profesionalno udruženje, a strukovno udruženje je Farmaceutsko udruženje, koje postoji posebno. Ne razlikujete struku od profesije, profesionalnih komora. To morate znati. Mi biramo reči.
Ovo što čitamo, rekla je struka, Farmaceutsko udruženje nije raspravljalo. Imamo napismeno, to smo tražili. Da li je bilo na raspravi
Farmaceutsko udruženje? Kažu – nije bilo. Tehnički sekretar nam je dao podatak. Sve papire imamo.
Kada nešto kažemo, ne lažemo, pod broj jedan, a pod broj dva, uvek imamo materijalne dokaze.
Ako vam ovo nije dovoljno, uvaženi kolega, Evropa i ovo što je napisala, ne znam šta je vama dovoljno?
Ovde, kada ste govorili o ovim direktivama, što govori moj uvaženi kolega Simo Vuković, to je opterećenje zakona. Direktive su tehničke stvari koje se menjaju i nema potrebe da budu u zakonu.
Čitao sam kako i hrvatski zakon izgleda, na koji se pozivate…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Tri minuta.
Pravo na repliku, narodni poslanik Živojin Stanković.

Živojin Stanković

Za evropsku Srbiju
Gospođo predsedavajuća, kao i građani Srbije, znamo da vi iz SRS zaista o svemu i sve znate. To pokazuju i vaši rezultati po opštinama kada se odigravaju lokalni izbori, kako uvek sve znate.
Igrom slučaja, kolega, ja sam diplomirani farmaceut, specijalista ispitivanja i kontrole lekova, upravo o čemu vi govorite, tako da nemojte sa nipodaštavanjem govoriti o mojoj struci i mom znanju u ovoj problematici. Ipak se držite vaše struke i iznosite mišljenja o tome.
Mogu s vama da se složim da treba povećati kapacitete inspekcije u okviru Ministarstva, jer je malo inspektora koji rade pri Ministarstvu. Tu mogu da se složim s vama. Mogu da se složim s vama da se na tržištu nalaze lekovi koji nemaju registraciju u našoj zemlji, ali to ne može da odredi zakon. Postoje inspekcije koje treba da jure te ljude koji prodaju nelegalne lekove. Ipak se držite vaše struke.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nemate pravo na repliku.
Narodni poslanik Živojin Stanković vas je obavestio, pošto očigledno niste znali, o tome šta je po profesiji. To nije razlog za repliku. Nemate pravo na repliku. Molim vas da ne dobacujete, to je razlog za opomenu, na osnovu Poslovnika na koji se svi pozivamo. Zahvaljujem.
Na član 102. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Krstin. Da li neko želi reč? (Da.) Reč ima poslanik Milorad Krstin.

Milorad Krstin

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o lekovima i medicinskim sredstvima podneo sam amandman, gde u članu 102. stav 1. reči "nadležnom ministarstvu" zamenjuju se rečima "Agenciji za lekove".
U ovom amandmanu sam napisao jedno poduže obrazloženje. Izgleda da se nema razumevanja od strane Vlade i ministra, pa bih ga ipak pročitao.
"U skladu sa prethodnim zalaganjem da Agencija postane centralna institucija koja se bavi svim aspektima kontrole bezbednosti i ispravnosti lekova potrebno je da se i zahtev za izdavanje dozvole podnosi istoj. U sklopu Agencije bi trebalo da bude inspekcija i kontrola proizvodnje i prometa lekova. Agencija bi trebalo da o tome izvesti Ministarstvo, a Ministarstvo bi trebalo da podnosi podzakonska akta, kojima bi se regulisala ova oblast".
Isto rešenje bi trebalo da se primeni i u članovima: 103-107, 109, 112-118.
Mislim da je to nedvosmisleno jasno. Ne znam zašto ne upotrebimo te agencije, koje ste bukvalno pri svakom ministarstvu stvorili? Mislim da bi te agencije trebalo, kao što sam stavio u obrazloženju, da izvrše neku svoju kontrolu, a onda da o tome izveste Ministarstvo. Ministarstvo bi trebalo da donosi ta podzakonska akta.