Treće vanredno zasedanje, 26.07.2012.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa sednicom.
Pre nego što pređemo na odlučivanje po tačkama dnevnog reda, potrebno nam je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 182 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O MINISTARSTVIMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ministarstvima, u načelu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za su glasala 134 narodna poslanika, protiv je bilo 58 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 18 narodnih poslanika od ukupno 210 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Narodni poslanik Srđan Šajin, 24. jula 2012. godine, pisanim putem povukao je amandman na član 10. Predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Liberalno demokratske partije.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 45 narodnih poslanika, protiv je bilo 115 narodnih poslanika, uzdržanih je bilo dvoje, nije glasalo 49 narodnih poslanika od ukupno 211 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojšić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 47 narodnih poslanika, protiv je bilo 122 narodna poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 45 narodnih poslanika od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 35 narodnih poslanika, protiv je bilo 119 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 60 narodnih poslanika od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Samardžić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 31 narodni poslanik, protiv je bilo 130 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 58 narodnih poslanika od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 4. i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojšić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 42 narodna poslanika, protiv je bilo 125 narodnih poslanika, uzdržan je bio jedan narodni poslanik, nije glasao 51 narodni poslanik od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 4. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Liberalno demokratske partije.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandamn.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 44 narodna poslanika, protiv je bilo 130 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 46 narodnih poslanika od ukupno 220 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na člana 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olgica Batić, Aleksandar Jugović i Aleksandar Čotrić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 39 narodnih poslanika, protiv je bilo 126 narodnih poslanika, uzdržan je bio jedan narodni poslanik, nije glasalo 55 narodnih poslanika od ukupno 221 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 5. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Liberalno demokratske partije.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 45 narodnih poslanika, protiv je bilo 129 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 47 narodnih poslanika od ukupno 221 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 6. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Dragan Šutanovac.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 185 poslanika, protiv dva, uzdržanih nije bilo, nisu glasala 34, od ukupno 221 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 7. i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojšić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 50 poslanika, protiv 129, uzdržan jedan, nije glasao 41, od ukupno 221 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 47 poslanika, protiv 138, uzdržanih nije bilo, nisu glasala 34, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe LDP.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 39 poslanika, protiv 136, uzdržan jedan, nisu glasala 43, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Milica Delević.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 53 poslanika, protiv 114, uzdržana dva, nije glasalo 50, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 177 poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, nisu glasala 42, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš,Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojšić, zajedno su podneli amandman kojim su predložili da se doda novi član 8.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 46 poslanika, protiv 139, uzdržanih nije bilo, nisu glasala 34, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 8. i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojšić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 47 poslanika, protiv 140, uzdržanih nije bilo, nisu glasala 32, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Oliver Dulić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 41 poslanik, protiv 141, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 37, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Marković.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 38 poslanika, protiv 135, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 46, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 9. i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papuga i Đorđe Stojšić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 45 narodnih poslanika, protiv je bilo 138 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 36 narodnih poslanika, od ukupno 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo pet narodnih poslanika, protiv je bilo devet narodnih poslanika, jedan je bio uzdržan, nije glasalo 203 narodna poslanika, od ukupno 218 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Oliver Dulić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 32 narodna poslanika, protiv je bilo 135 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasao 51 narodni poslanik, od ukupno 218 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 10. i član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papauga i Đorđe Stojšić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 43 narodna poslanika, protiv je bilo 139 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 35 narodnih poslanika, od ukupno 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 10. i član 10. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe LDP.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 42 narodna poslanika, protiv je bilo 136 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 39 narodnih poslanika, od ukupno 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Homen.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 40 narodnih poslanika, protiv je bilo 134 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 43 narodnih poslanika, od ukupno 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 36 narodnih poslanika, protiv je bilo 136 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 45 narodnih poslanika, od ukupno 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo devet narodnih poslanika, protiv je bilo 72 narodna poslanika, jedan je bio uzdržan, nije glasalo 134 narodnih poslanika, od ukupno 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 12. i član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papauga i Đorđe Stojšić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 43 narodna poslanika, protiv je bilo 137 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 36 narodnih poslanika, od ukupno 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Miletić Mihajlović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv je bilo četiri narodna poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 70 narodnih poslanika, od ukupno 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 14. i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Aleksandra Jerkov, Olena Papauga i Đorđe Stojšić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 41 narodni poslanik, protiv je bilo 140 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 35 narodnih poslanika, od ukupno 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 14. i član 14. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Ivan Karić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 39 narodnih poslanika, protiv je bilo 137 narodnih poslanika, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 40 narodnih poslanika, od ukupno 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Oliver Dulić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 36 narodnih poslanika, protiv 136 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 44 narodna poslanika, od ukupno prisutnih 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Predrag Marković.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 137 narodnih poslanika, protiv jedan narodni poslanik, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 78 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreši, Aleksandra Jerkovi, Olena Papuga i Đorđe Stojšić, zajedno su podneli amandman na naslov iznad člana 16. i član 16.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 39 narodnih poslanika, protiv 131 narodni poslanik, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 45 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 215 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov iznad člana 16. i član 16. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Ivan Karić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 31 narodni poslanik, protiv 134 narodna poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 49 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Oliver Dulić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 29 narodnih poslanika, protiv 137 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 48 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Ranka Savić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 35 narodnih poslanika, protiv 134 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 47 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanik Goran Bogdanović podneo je amandman kojim dodaje novi naslov i novi član 19a.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 37 narodnih poslanika, protiv 133 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 46 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 216 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Božidar Đelić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 32 narodna poslanika, protiv 134 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasao 51 narodni poslanik, od ukupno prisutnih 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanik Slobodan Samardžić podneo je amandman kojim dodaje novi član 19a.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv 137 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 70 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Liberalno demokratske partije.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 45 narodnih poslanika,
protiv 133 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasao 41 narodni poslanik, od ukupno prisutnih 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Liberalno demokratske partije.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 40 narodnih poslanika, protiv 133 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 46 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 36 narodnih poslanika, protiv 131 narodni poslanik, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 53 narodna poslanika, od ukupno prisutnih 220 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Samardžić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv 134 narodna poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 75 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 220 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 25 narodnih poslanika, protiv 133 narodna poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 62 narodna poslanika, od ukupno prisutnih 220 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olgica Batić, Aleksandar Jugović i Aleksandar Čotrić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 15 narodnih poslanika, protiv 131 narodni poslanik, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 74 narodna poslanika, od ukupno prisutnih 220 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Meho Omerović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 137 narodnih poslanika, protiv 22 narodna poslanika, 1 narodni poslanik je uzdržan , nije glasalo 60 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 220 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština je prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 32 narodna poslanika, protiv 126 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 60 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 218 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Đelić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 38 narodnih poslanika, protiv 130 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 50 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 218 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Predrag Marković.
Narodni poslanik Predrag Marković povukao je ovaj amandman u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Samardžić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 11 narodnih poslanika, protiv 135 narodna poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 73 narodna poslanika, od ukupno prisutnih 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olgica Batić, Aleksandar Jugović i Aleksandar Čotrić.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 12 narodnih poslanika, protiv 133 narodna poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 73 narodna poslanika, od ukupno prisutnih 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandmane, u istovetnom tekstu zajedno su podneli narodni poslanici Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić i Radojko Obradović, narodni poslanik Srđan Miković, narodni poslanik Gordana Čomić, narodni poslanik Slobodan Homen i grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe LDP.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 61 narodni poslanika, protiv 124 narodna poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 34 narodna poslanika, od ukupno prisutnih 219 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Podsećam vas da je članom 41. Predloga zakona, predviđeno da zakon stupi na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku RS".
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 135 narodnih poslanika, protiv 19 narodnih poslanika, jedan uzdržan narodni poslanik, nije glasalo 62 narodna poslanika, od ukupno prisutnih 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila da postoje naročito opravdani razlozi da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ministarstvima, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 137 narodna poslanika, protiv 69 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 11 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o ministarstvima.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VLADI.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o Vladi.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 138 narodnih poslanika, protiv je bilo 53, nije bilo uzdržanih, nije glasao 21 narodni poslanik, od ukupno 212.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Mojović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 44 poslanika, protiv 131, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 37, od ukupno 212 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Nenad Konstantinović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 50 poslanika, protiv 136, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 26, od ukupno 212 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, amandman je podnela narodni poslanik Gorica Mojović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je on u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 41 poslanik, protiv 132, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 39, od ukupno 212 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Nenad Konstantinović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je on u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 50 poslanika, protiv 130, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 33, od ukupno 212 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Mojović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je on u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 40 poslanika, protiv 134, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 40, od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je on u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 49 poslanika, protiv 137, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 28, od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Srđan Miković i Borko Stefanović.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je on u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 42 poslanika, protiv 133, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 39, od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o Vladi, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 139 poslanika, protiv 56, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 19, od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o Vladi.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O OSNOVAMA UREĐENjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 137 poslanika, protiv 55, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 22, od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio kao nepotpun amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa (član 163. stav 4. Poslovnika).
Podsećam vas, takođe, da je grupa od 45 narodnih poslanika poslaničke grupe SNS pisanim putem, 26. jula 2012. godine, povukla amandman na član 1. sa ispravkama.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na naziv Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Snežana Malović.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti nije prihvatio amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 47 poslanika, protiv 137, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 30, od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti nije prihvatio amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 41 poslanik, protiv 134, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 39, od ukupno 214 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Malović.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti nije prihvatio amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 48, protiv 135, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 30, od ukupno 213 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti nije prihvatio amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 46, protiv 135, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 32, od ukupno 213 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 1. amandman je podnela grupa od 14 narodnih poslanika poslaničke grupe Liberalnodemokratske partije.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti nije prihvatio amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 37, protiv 133, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 43, od ukupno 213 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije, u celini.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 138, protiv 52, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 23, od ukupno 213 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbe člana 103. stav 6. i stav 10. Poslovnika, prema kojima ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštie, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganja, da se Narodna skupštine, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević, na sednici 24. jula 2012. godine, u 21 čas i sedam minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 36, protiv 111, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 63, od ukupno 210 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Janko Veselinović, na sednici 26. jula 2012. godine, u 14 časova i 22 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika u vezi sa članom 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 33, protiv 94, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 82, od ukupno 209 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje po njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.
Pošto smo zakazali sednicu o izboru članova Vlade odmah u nastavku ove sednice, određujem pauzu od 45 minuta za obavljanje potrebnih administrativnih procedura, te nastavljamo sa radom u 18,15 časova.
(Sednica je završena u 17,30 časova.)