Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Olgica Batić, Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Kenan Hajdarević, Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Nenad Konstantinović, Slobodan Homen, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Jelena Travar Miljević, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, kao i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Pošto je Narodna skupština obavili načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Milica Radović. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ovim amandmanom tražili smo da pored sudija i sudijski pomoćnici pripravnici imaju pravo na udruženje u strukovna udruženja, radi zaštite svojih interesa i u krajnjom slučaju očuvanja nezavisnosti i samostalnosti u radu.
Moram da vam priznam da zaista nisam imala nameru da podnosim ovaj amandman sve do trenutka dok nisam pročitala Predlog zakona o tužilaštvima gde ste u tom predlogu predvideli upravo mogućnost da tužilački pomoćnici i da tužilački pripravnici imaju pravo na udruživanje. Prosto iz tog razloga sam smatrala da ta odredba treba da bude predviđena i u Predlogu zakona o sudijama, jer se faktički radi o regulisanju iste stvari na potpuna dva različita načina.
Mislim, naravno, da ništa vas ne sprečava da prihvatite ovaj amandman posebno zbog toga što ste vi upravo u Predlogu zakona o tužilaštvima izvršili tu intervenciju i promenili važeći zakon u tom pogledu da omogućite tužilačkim pripravnicima i tužilačkim pomoćnicima pravo na udruživanje.
Iako u obrazloženju zbog čega odbijate ovaj amandman kažete da se Zakonom o sudijama ne uređuju prava sudijskih pomoćnika i pripravnika, iako je to tako, onda me zanima kako je moguće da se to pravo uređuje upravo kada se radi o tužilačkim pomoćnicima i tužilačkim pripravnicima u Zakonu o tužilaštvima?
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić.    
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima gospođa Radojević. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Amandmanom smo tražili da u članu 4. ostane rešenje koje je važilo i do sada, a koje kaže – ako sud bude ukinut sudija nastavlja funkciju u sudu koji preuzima nadležnost, odnosno u sudu iste vrste i istog stepena, ili približno istog stepena. Visoki savet sudstva donosi odluku u kom sudu sudija nastavlja funkciju.
Smatramo da je ovo rešenje potrebno da ostane u Predlogu zakona, zbog toga što je ono mnogo bolje nego rešenje koje ste predvideli u sledećem članu. Ono na neki način predstavlja i garanciju da sudija nastavlja svoju funkciju u sudu iste vrste i istog stepena.
U obrazloženju zašto ne prihvatate ovaj amandman kaže se – da je pitanje nastavljanja sudijske funkcije u slučaju ukidanja suda regulisano u članu 6. Ali, u članu 4. je to urađeno na mnogo bolji način zbog toga što nije isto kada sudija nastavlja, recimo, svoju funkciju u apelacionom sudu i u apelacionom prekršajno sudu, morate da priznate, to nije isto.
Dalje, pošto obrazloženje upućuje na član 6. moram da primetim da je amandmanom Odbora za pravosuđe intervenisano i da je taj član 6. drastično popravljen, i da su prihvaćene neke zamerke koje smo mi iznosili u načelnoj raspravi, a koje se odnose na onaj deo vezano za promenu, odnosno ukidanje nadležnosti i da ste prosto predvideli i usaglasili tu odredbu zakona sa Ustavom. To smatram da je jako dobro jel u načelnoj raspravi, čini mi se, da se oko toga nismo najbolje razumeli. Ovo potvrđuje da smo bili u pravu.
Naravno, mislim da nije loše da još jednom razmislite, jer razlika je samo u tome što se u ovom članu govori o tome da sudija nastavlja svoju funkciju u sudu istog stepena i iste vrste, a u ovom članu 6. govori samo o tome da nastavi svoju funkciju u sudu istog stepena. To je jedina razlika.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Zahvaljujem se.
Da li ministar želi nešto da kaže? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popvić, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite gospodine Petkoviću.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ovaj amandman se odnosi na premeštaj sudija u drugi sud bez njegove saglasnosti i dobro je što smo juče na Odboru praktično usvoji predlog koji smo izneli ovde u načelnoj raspravi, što je kroz svoj amandman Odbor upravo predložio ovu izmeni, i što je prihvaćen i što će biti sastavni deo teksta jer mislim da on u mnogome poboljšava tekst zakona. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Na član 6. amandman je na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.        Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima ministar Nikola Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Prihvata se amandman Odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Nenad Konstantinović i Slobodan Homen. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima dr Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Hvala predsedavajući.
Poštovani ministre, ne mogu da razumem zbog čega niste prihvatili ovaj naš amandman ako se, rekao bih makar deklarativno zalažete za efikasnost sudstva. Mi smo tražili da svako duže odsustvo sudije zahteva da se njegovi predmeti dodele drugom sudiji na suđenje. Vi u vašem predlogu kažete – samo ako je taj predmet hitan po zakonu ili po svojoj suštini.
Znači li to da sudija koja je otišla na porodiljsko odsustvo, biće odsutna godinu ili dve dana, da svi njeni predmeti koji nisu hitni po zakonu ili po svojoj suštini treba da čekaju dve godine i da budu konzervirani. Kako ne, ako ne, po ovome će se drugom sudiji dodeliti smo ukoliko ispunjavaju ovaj uslov. Mi smo tražili da se ove dve reči „hitan po zakonu ili po svojoj suštini“ brišu i da svi takvi predmeti, naveo sam jedan primer odsustva sudije, a to mogu biti i neki drugi primeri koje zahtevaju njegovo duže odsustvo. Zbog čega? Zbog povećanja efikasnosti sudstva ti predmeti ne bi bili dodeljeni drugom sudiji.