Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 10.12.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

5. dan rada

10.12.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, Dejan Radenković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče, reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Možda niste obratili pažnju, ali mislim da je povređeno dostojanstvo Skupštine, uz puno poštovanje mog prethodnog govornika, mog kolege koga ja vrlo cenim i poštujem i kao mladog čoveka, ali za sve ono što je postavljao pitanja ministrima, mislim da je trebalo da postavi pitanja svom kolegi koji sedi do njega, koji ga zdušno savetuje. Mislim da tu treba tražiti glavne krivce za ovo, u kojoj se situaciji naša zemlja nalazi.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li vi znate da to nije povreda Poslovnika?
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Mislim da je povređeno dostojanstvo i nas poslanika ovde koji to moramo da slušamo, pokušaj da se zabašure krivci glavni i odgovorni za ovo, a i dostojanstvo svih onih radnika koji su na ulici.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte, molim vas, da se ovo ne pretvori u repliku.  
Gospodin Nikolić, replika.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Da se vratimo na temu.
Vas dvojica, gospodin Krstić i gospodin Radulović, su u Srbiji najavljeni kao donosioci promena, kao neko ko bi trebao Srbiju dugoročno da odredi ka razvoju. Nema dugoročnog razvoja sa 4,5% GDP za obrazovanje, nema dugoročnog razvoja sa 25 evra po naučniku mesečno, nema dugoročnog razvoja dok god obrazujemo na stotine tekstilnih tehničara godišnje, a da tekstilna industrija gotovo i da ne postoji. Šta ćemo kada sredimo taj javni sektor? Šta ćemo sa ovim tehničarima ni za šta? Uzrok je na drugoj strani. O tome sam ja govorio. U budžetu ne rešavate uzrok problema.
U Ministarstvu omladine i sporta novac za neka istraživanja, za strategije, svaka sledeća strategija počinje rečima – da prethodna nije dala rezultate i u njoj iste mere. To ne rešava problem. Činjenice su vrlo neumoljive.
U tom budžetu koji ste uputili 1. novembra, nula dinara za aktivne mere zapošljavanja. Da li je tačno ili nije? Pa ste onda amandmanima na budžet promenili i ubacili dve milijarde. Ja govorim o suštini. Govorim o tome da naše obrazovanje proizvodi nezaposlenost. Govorim o tome da naše obrazovanje ne komunicira sa privredom. Govorim o tome da je nezaposlenost mladih ljudi problem sam za sebe i da traži veću pažnju, a da u budžetu nema ništa i da šanse za mlade ljude ne postoje. To je bila moja diskusija usmerena na taj problem. Konstatujemo činjenice i ne rešavamo ništa.
Problem je došao do te granice da više nema nazad. Moramo da ga rešavamo. Čitava Evropa je ustala, samo mi ćutimo i konstatujemo probleme. Dovedite ministra obrazovanja, ministar privrede je tu, dovedite ministra omladine i sporta, otvorite temu, pokažite zainteresovanost. Za to ćemo podršku dati…
(Predsednik: Vreme.)
… ali za budžet u kojem nema nikakve šanse za mlade ljude, ne možemo da damo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Radulović ima reč.

Saša Radulović

Da ponovim još jednom, u budžetu su značajna sredstva usmerena ka stvaranju zdravih preduslova, da bi došlo do zapošljavanja mladih ljudi. Pumpanje novca u socijalne programe je nešto što nam godinama nije dalo nikakve rezultate. Nama treba zdrav sistem i zdrava radna mesta.
Značajan novac u budžetu je predviđen za to, značajan novac je predviđen za saniranje i preduzeća u restrukturiranju i dovođenje u red čitavog tog sektora koji je u stvari vukao zemlju nazad. Naravno, svi bi mi voleli da možemo preko noći sve da promenimo. Nažalost, to ne može. Pokušavamo da uradimo ono što je realno i mislim da napadamo upravo uzroke, a ne posledice.
Suština našeg problema jeste propadanje privrede i ekonomije. Godine su prošle, velika zapuštenost, nasledili smo stanje takvo kakvo je i tražimo najbolji način da u okviru mogućnosti koje imamo izađemo iz problema u kome smo i mislim da smo pronašli meru.
Godina 2014. će biti teška godina, u kojoj će se desiti te značajne strukturne promene koje će nas postaviti na taj pravi put, kako bi već u 2015. godini počeli da osećamo poboljšanja.
Ponavljam, što se tiče mladih ljudi, posebno stručnih mladih ljudi, odvojili smo značajna sredstva u budžetu, koja upravo treba da stvore zdrav deo ekonomije koji će zapošljavati te mlade ljude.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Slavica Savić. Izvolite.

Slavica Savić

Poštovani predsedniče, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, planirana sredstva iz budžeta Republike za finansiranje isplate prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja u 2014. godini iznose 256,10 milijardi dinara. Učešće ovih transfera iz budžeta Republike u ukupnim prihodima i primanjima Fonda u 2014. godini iznosi 42,21%.

Transfere čine dotacije iz budžeta na ime nedostajućih sredstava za isplatu prava iz PIO, u iznosu od 229,30 milijardi dinara, koji čine 37,79 sredstava i transfere na ime staža po posebnim propisima i razliku do najniže penzije u iznosu od 26,80 milijardi dinara, sa učešćem od 4,42%.

Merama Vlade, kako ograničavanjem rasta penzija, tako i povećanjem stope doprinosa za PIO, učešće transfera iz budžeta u finansiranju Fonda značajno je smanjen sa oko 49% iz 2012. godine na sadašnjih 42%.

Radi poboljšanja strukture finansiranja PIO, Radna grupa, koja je formirana od strane Upravnog odbora Fonda, dala je, između ostalog, predloge kratkoročnih mera koje bi omogućile poboljšanje finansijske održivosti Fonda i dale realniju sliku finansiranja sistema penzijsko-invalidskog osiguranja.

Prenos obaveze finansiranja zdravstvene zaštite penzionera na budžet Republike, čije je učešće u ukupnim rashodima Fonda 10,4%, prenos obaveze finansiranja naknada za tuđu negu i pomoć, telesno oštećenje i naknada iz invalidskog osiguranja, invalidi druge i treće kategorije, u sistem socijalne zaštite. To bi, naravno, podrazumevalo predlog promene zakonskih rešenja.

Ovim merama na primeru plana za 2014. godinu ukupni rashodi i izdaci Fonda smanjili bi se za 81,46 milijardi dinara, što znači – sa 606,70 milijardi na 525,24 milijardi dinara. Učešće transfera iz budžeta Republike smanjilo bi se na 33,25%, dakle, čistih dotacija za nedostajuća sredstva sa 37,79 na 28,71%.

Obzirom da je u više navrata proteklih i nekih ranijih dana pominjan Upravni odbor kao jedan od upravljačkih organa Fonda, jer tu je i Nadzorni odbor, tu je i direktor Fonda, želim da kažem sledeće. Član 155. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje kako i na koji način se formira upravni odbor koji nije nikakav fantomski upravni odbor, već upravni odbor formiran u skladu sa zakonom i kaže da on ima 21 člana, po sedam predstavnika osiguranika, poslodavaca i korisnika prava. Član 160. kaže da upravni odbor podnosi izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Vladi Srbije najkasnije mesec dana od dana donošenja odluke o završnom računu.

Što se tiče imovine Fonda, imovina Fonda nije državna imovina. Fond je ulagao u mnoge državne i druge projekte i nadležna ministarstva i Vlada Srbije trebaju da pomognu Fondu PIO da zajednički iznađu načine za rešavanje problema, da li posebnim zakonom ili na drugi način, da se imovina Fonda stavi u okrilje tog Fonda. Fond je najveći fond u zemlji i najveća institucija u našoj zemlji. Prema tome, on će funkcionisati na najbolji način onog trena kada se dugoročne mere ostvare, što znači stvaranje podsticajnog, poslovnog i socijalnog ambijenta, smanjenje sive ekonomije, efikasna politika zapošljavanja, efikasna fiskalna politika, održiva politika, zaštita na radu i smanjenje javne potrošnje. Hvala.