Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

Lazar Krstić

Samo da objasnim o čemu se radi.
Znači, konsolidovani račun trezora podrazumeva nekoliko različitih računa, različitih korisnika lokalnih samouprava, Republike itd. Znači transferi između, odnosno pozajmice između različitih korisnika zapravo sprečavaju, odnosno omogućavaju nam da se ne zadužujemo u trenucima kada nemamo neku likvidnost.
Mi se nikad ne zadužujemo za ceo iznos nego se zadužujemo onoliko koliko je moguće, jer u nekom trenutku unutar meseca, bilo kog, postoji višak novca na određenim računima koji se ne koristi do nekog dana, recimo nedelju dana kasnija. U tom periodu vi možete beskamatno da se pozajmite sa tog računa.
Znači, to upravo sprečava da se pozajmljujete od nekog sa strane, jel to je sve naš novac, u krajnjoj liniji, naravno, beskamatno pozajmica je u pitanju. To je prvi argument vezano za ovo zaduživanje.
Drugo pitanje koje bih ja imao za vas, mislim da je taj kriterijum, mi smo prošli kroz to naravno, taj kriterijum je vrlo adekvatan, znači mi ne smemo da ugrozimo likvidnost nekog od budžetskih korisnika zato što neki drugi budžetski korisnik ili republički budžet kao takav koriste ta sredstva unutar nekog dana ili nedelje itd.
Znači jedino je pitanje, ja ne znam koji bi drugi kriterijum trebalo tu da uzmemo u obzir. Ako vi imate neki predlog ja sam voljan da ga čujem, ali po meni je ovo adekvatan kriterijum. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč?
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Reč ima narodna poslanica Gorica Gajić.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospođo predsedavajuća.
Članom 2. Predloga zakona definiše se iz kojih će se izvora pokriti budžetski deficit otplate kredita i nabavka finansijske imovine u ukupnom iznosu od 662 i po milijarde dinara.
Dalje se kaže da će se ta sredstva obezbediti i iz domaćih i stranih kredita u iznosu od 264 milijarde dinara od emitovanja domaćih evro obveznica u iznosu od 330 milijardi dinara i od emitovanja evro obveznica od 68 i po milijardi dinara.
Mi smo videli kako ume i koliko ume da traje diskusija u Skupštini kada razgovaramo o tome koliko ćemo morati da izdvojimo u budžetu za ovu godinu para za otplatu kredita domaćih i stranih a još više koliko nam para treba za otplatu kamata. Mi uvek o tome raspravljamo post, kada smo se već zadužili i kada već obaveze pristižu.
Ova Narodna skupština raspravlja o budžetu, samim tim raspravlja i daje ovaj Predlog zaduženja za ove namene i zato je DSS predložila amandmanom da se u ovom stavu posle stava 6. doda stav 7. kojim će Ministarstvo finansija biti obavezno da izveštava resorni odbor Skupštine Republike Srbije, a samim tim i celu Skupštinu i sve nas poslanike o iskorišćenim kreditima, o nameni odobrenih kredita, o plaćenim kamatama, a pogotovo o odobrenim, a neiskorišćenim kreditima, jer se dešava da mi dobijemo odobrenu liniju, idu kamate, odnosno kazneni poeni.
Nama je to trošak, a mi ta sredstva ne iskoristimo, jer nemamo neke projekte.
Zato smo dali amandman da Narodna skupština bude pravovremeno, odnosno jednom mesečno informisana o stanju iskorišćenih i neiskorišćenih kredita za ove namene. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Samo da odgovorim, Narodna skupština unapred, mi kao država ne možemo da se zadužimo, čak ni da damo državnu garanciju, ukoliko Narodna skupština to nije apriori odobrila. To je jedna stvar.
Ja nisam protiv ovog amandmana kao takvog, dela koji se odnosi na transparentnost, a pročitaću vam i obrazloženje koje ste vi dobili, a koje kaže da Ministarstvo finansija, ja to gledam, ali to je objavljeno na stranici, Uprave za javni dug, jer Ministarstvo finansija, odnosno Uprava za javni dug koja je u sastavu organa Ministarstva finansija, objavljuje na mesečnom nivou kredite po kojima smo zaduženi i stepen njihove iskorišćenosti.
Ukoliko to nije slučaj, mi ćemo učiniti da to bude i to nije problem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić, replika.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Apsolutno vas razumem gospodine ministre i znam da od Uprave za javne nabavke možemo da vidimo na sajtu koliko smo se zadužili i koliko je stanje iskorišćenih kredita i koliko je stanje kamata.
Svakako, to može svako od nas i građana da ode i vidi. To nije vid zvaničnog izveštavanja Skupštine, odnosno resornog skupštinskog odbora o iskorišćenim i neiskorišćenim kreditima za koje mi ovde apriori dajemo dozvolu da se zadužimo.
Mi kada damo dozvolu da se zadužimo za 662 milijarde dinara, mi ne znamo koje će kamate stope biti na tržištu. To ćete vi u Ministarstvu finansija videti, mi ne možemo da utičemo da li ćemo se zadužiti po jeftinijim ili skupljim uslovima, onda ne bismo imali raspravu da sada raspravljamo tri sata da li je sada isplativije prodati državnu imovinu i vratiti skupe kredite ili je isplativije zadužiti se po jeftinijoj kamatnoj stopi na tržištu tamo gde možemo, pa vratiti skupe kredite.
Znači, mi na to ne možemo da utičemo. Možemo da pratimo zvanično stanje zaduženja i tada bismo u tom mesečnom pregledu koji bi ovde stizao, zna li po kojim kamatnim stopama se ova država zadužuje.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Donka Banović.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Samo ću kratko o ovom amandmanu, ne vidim razloga zbog čega niste prihvatili ovaj amandman.
To ima veze sa vašim obrazloženjem zašto ste odbili amandman koji sam podnela ja sa koleginicom Vojić Marković. Vi razgovarate sa poslanicima koji nemaju, ne daju vam blanko poverenje i ne mogu blanko da veruju ni Ministarstvu finansija, niti vama.
Kada ste vi meni sada objašnjavali kako se iz trezora povlače sredstva, osećala sam se kao da imam pet godina, pa vi nekom detetu objašnjavate sada da je kockica tu, pa će neko da je uzme, pa mi nećemo da ugrozimo itd.
Pretpostavljam da nećete, da ste odgovoran čovek, ali mi baš i nemamo poverenja, s obzirom na to kako se vodi i ekonomska i finansijska politika u ovoj državi.
Ne vidim kakav je problem da vi izveštavate onaj dom koji odobrava i na mesečnom nivou o tome kako se ta sredstva koriste. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela Vlada.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, na član 3. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.