Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Samo bih vas molila da prekinemo i nastavimo sutra.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte uzimati sebi za prava za koja vi nemate. Nemojte određivati ni ministru, niti bilo kom drugom šta će i kako da radi. Brinite o onom što su vaša prava i svoja prava branite i ispunjavajte, a sve druge učesnike u raspravi pustite da svoja prava brane na način kako oni smatraju da je najbolje.
Građani Srbije će proceniti ko je uradio bolje posao i na prvim narednim izborima pokazati da li smo mi, vi ili neko treći bio u pravu.
Reč ima narodna poslanica Dijana Vukomanović, po Poslovniku.
...
Socijalistička partija Srbije

Dijana Vukomanović

Socijalistička partija Srbije
Gospodine predsedniče, pozivam se na član 255. i 257. koji kažu da sednice parlamenta Srbije mogu biti ili javne ili zatvorene. Ovo je još uvek javna sednica. Nije zatvorena sednica. To niko nije konstatovao.
Takođe član 257. koji kaže da predstavnicima javnog informisanja treba obezbediti mogućnost da obaveštavaju javno. Samim tim što su novinari prisutni, što prate rad ove sednice, javnost će biti obaveštena.
Apelujem da se svi prisetimo da živimo u 21. veku. Sednice se prenose preko interneta, biće odloženog tv prenosa, biće i sutra nastavljen rad ovog plenuma. Prema tome ni u kom slučaju javnost nije uskraćena ni za jednu jedinu informaciju.
Pred nama je obiman posao i svaka stavka ovog Predloga zakona o budžetu predstavlja jednog ljudsko pravo. Ljudska prava su široka kategorija i svako od nas se zalaže za neko od ljudskih prava.
Prema tome, mislim da ne trebamo ograničavati prostor slobode i da ne trebamo kukati. Nismo mi ti poslanici koji trebaju u neko pozno doba noći da kukaju zato što dugo rade. To je naš posao, zato smo tu.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović, po kom osnovu?
(Janko Veselinović, s mesta: Javio sam se za repliku ministru.)
Repliku ministru? Kako možete na repliku ministru, nije govorio? Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Predsedavajući, zaista ste i vi umorni. Ministar Krstić mi je odgovorio. Sada pokušavam da kažem da nisam zadovoljan sa tim odgovorom.
Ministre Krstiću, zaista je sasvim normalno da poslanici predlažu amandmane, da ih Vlada usvaja. Obično se to radi na pozicijama koje se tiču građana, pojedinih pozicija koje se tiču infrastrukture, zdravstva, kulture itd. Ali, nikada se nije desilo, opet kažem, pet godina sam poslanik, nikada se nije desilo da poslanik predlaže povećanje budžeta predsedniku Vlade za njegova putovanja ili za bilo šta što se tiče predsednika i njegovog kabineta.
Normalno je da kabinet predsednika Vlade o tome brine. Zaista shvatam dobronameran predlog kolege Vuka Jeremića, da ispravi ono što je učinjeno kada je u pitanju kabinet Vlade. Zaista smatram kao dobronamerno. Čovek je uvideo da oni nisu predvideli neke međunarodne obaveze. Ali ne smatram da je normalno da kabinet predsednika Vlade nije uvideo kakve obaveze ima predsedik naredne godine, nego da o tome poslanici treba da vode računa. Malopre smo o tome pričali, o Srbima van Srbima itd, ljudima koji su se bavili tim pitanja i zbog toga sam mislio da će gospodin Jeremić i o tome pričati. Pošto se bavio tim pitanjem, mislim da bi bilo logičnije da je u tome delu intervenisao, da se nije potrošio tražeći rupe u predlogu koji ste napravili odnosno kabinet predsednika Vlade.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vuk Jeremić, replika.

Vuk Jeremić

Samostalni poslanici
Poštovani gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, naprosto želim da još jednom podvučem. Ovaj amandman je više političkog karaktera nego što je reč o budžetskoj raspodeli.
Suma koju sam predložio je više simbolična. Ukoliko se uporedi sa ukupnom budžetski predviđenom stavkom za stvari koje su na određenim kotama, videće se da je zapravo reč o praktično, zanemarljivim procentima.
Reč je o tome da Srbija pošalje poruku da je održivi razvoj njen državni prioritet. Taj budžet, na kraju krajeva, ne mora biti ni potrošen do kraja. Ne verujem da će predviđena ta budžetska sredstva napraviti neku dramatičnu razliku u kapacitetu potpredsednika Vlade, pošto se na nivou potpredsednika Vlade ova koordinacija predviđa, ne predsednika Vlade.
Na kraju krajeva i u vladi u kojoj sam bio član bilo je predviđeno formiranje jedne takve kancelarije i jedne takve grupe, a na moju veliku žalost ta grupa se za vreme naše vlade nikada nije formirala. Mislim da nema potreba da buduće administracije ponavljaju greške onih prethodnih i mislim da je ovo jedan predlog za koji naprosto ne vidim razlog zbog čega ne bi svi zajedno, bez obzira na to kako gledamo ovaj novi budžet, mogli da ga podržimo, a u kontekstu naših međunarodnih napora da budemo deo modernih tokova, da budemo deo međunarodnog diskusa, ne samo kada je reč o pitanjima vezanim za Balkan, već kada je reč i o globalnim pitanjima.
Tokom 67. zasedanja Generalne skupštine UN bili smo deo međunarodnog diskusa i to vrlo centralni deo ako mogu da primetim. To nam je otvorilo put da i u godinama koje su pred nama nastavimo da prednjačimo u tim međunarodnim raspravama. Ovo je jedna prilika i moj amandman je praktično inspirisan takvim jednim gledanjem pozicije Srbije u modernom svetu.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Ljiljana Lučić.

Ljiljana Lučić

Demokratska stranka
Hvala gospodine predsedniče, gospodine ministre.
Ne cenim tako oštro ovaj predlog kolege Vuka Jeremića kao moj kolega Janko Veselinović. Više ocenjujem kao nekakvu žal. Da sam ministar spoljnih poslova, ne bi predsednik Vlade imao tako malo sredstava za spoljno političke aktivnosti i to je sasvim u redu.
Ono drugo sa čime se ne slažem i što hoću da kritikujem, dakle drugi deo obrazlaganja i izlaganja ovog amandmana govori o tome da mi trebamo nešto simbolično svetu da pokažemo u vezi sa održivim razvojem. Podsetila bih kolegu poslanika da je Republička Vlada usvojila Nacionalnu strategiju održivog razvoja od 2009-2017. godine, da se niko simbolično nije bavio, da za to nismo imali posebna sredstva u budžetu, da se zna ako ste kredibilna Vlada, ako imate kredibilne ministre, da oni ta sredstva obezbeđuju upravo od agencija UN i tako se u Srbiji radilo. Nadam se da će i da se radi, ali očigledno ne u mandatu ove Vlade, jer nam i za to trebaju posebna budžetska sredstva. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vuk Jeremić, replika.