Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, vidimo da opada podrška budžetu. Verujem da će nakon ove diskusije podrška biti još manja.
Pored problema koji su nastali, postoje problemi kojima se ova Vlada ne bavi već duže vreme, godinu i po dana, a problemi razjedaju naše društvo. Trista hiljada mladih nezaposlenih ljudi stoji u prilogu tome da je zapravo posao broj jedan, nezaposlenost mladih je broj jedan problem u Srbiji. Kada se bavite mladim ljudima, kada se bavite nezaposlenim mladim ljudima, budete svesni činjenice da bez posla nema dostojanstva za mlade ljude, da bez posla nema planova, nema porodice, problem sa natalitetom, da kada se bavite mladim ljudima bez posla u našem društvu ne postoji nikakva šansa za mlade ljude.
Nezaposlenost mladih znači veća izdvajanja, veća socijalna izdvajanja iz budžeta. Nezaposlenost mladih ljudi znači manje para u budžetu, koje bi mogle biti utrošene za dalje zapošljavanje. Da ne govorim o tome da je nezaposlenost mladih ljudi uzrok mnogih drugih problema koji razjedaju naše društvo.
Moj amandman podrazumeva ili zapravo otvara ovu temu, a locira četiri milijarde sa konta za otpuštanje na konto aktivnih mera zapošljavanja sa akcentom na prvi posao, sa akcentom na pomoć u sticanju iskustva. Prva prepreka na koju naiđu mladi ljudi, danas kada završe školu, je manjak iskustva. Poslodavci traže mlade ljude, odnosno traže radnike sa iskustvom. Poslodavci ne računaju iskustvo koje su mladi ljudi stekli u školi. Poslodavci ne računaju iskustvo koje mladi ljudi stiču volontiranjem. Volontiranje u našoj zemlji ne funkcioniše. Mladi ljudi u našoj zemlji nemaju nikakve benefite od volontiranja. Ovaj zakon smo promenili 2009. godine i bolji je nego što je bio prethodni.
Ako na ovaj amandman dodate i promenu nacionalnog okvira kvalifikacija i kompetencija, da usaglasimo nastavne i studijske programe sa tržištem, da naše obrazovanje ne proizvodi nezaposlenost. Možemo mladim ljudima pružiti šansu u ovoj zemlji, jer to je jedino što oni traže, ne ugovor u ruke, šansu.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdele 20 i 51 amandman je podnela narodni poslanik Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.
Poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, DSS podnela je amandman da se uvede nova ekonomska klasifikacija 621, koja je postojala u prethodnom budžetu, i to u delu Ministarstva privrede, odnosno turizma, za nabavku, odnosno za obezbeđivanje sredstava za razvoj turizma prema posebnim master planovima i raspisanim konkursima u iznosu od 300 miliona.
Smatram da je to izuzetno važno, iako u obrazloženju stoji da Vlada nije zainteresovana za ulaganje u turizam i ova privredna grana ne predstavlja prioritet u radu Ministarstva privrede. Molila bih da mi ministar finansija to objasni, s obzirom da drugog ministra nema.
Sredstva koja su opredeljena za mašine i opremu od 947 miliona su u stvari planirana samo za šestosednu žičaru na Kopaoniku, izgradnju letnjih dečijih igrališta, koja su planirana u tri planinska centra još od prošle godine.
U svakom slučaju, smatram da je turizam jedna od razvojnih šansi Srbije. Imamo planinski turizam, gradski, banjski, seoski u okviru tih svih vidova turizma, zdravstveni, sportski, kulturni i ono što nam danas treba u ovom užurbanom svetu brze komunikacije jeste taj kratak „siti brejk“, znači period i vreme kada ljudi mogu brzo da se odmore na nekoj od naših planina ili u nekoj od naših banja.
Sve u svemu, pored marketinga, ovde nedostaje infrastruktura. Mislim na puteve, mislim na aerodrome, a onda posle toga vodovod, kanalizacija, internet itd. Ukoliko država kroz podsticajne mere ne bude planirala pomoć u izgradnji infrastrukture za turističke centre, svakako ne možemo naše potencijale staviti u funkciju održive ekonomije i na taj način unaprediti privredu, jer svakako sa razvojem turizma, koje je perspektivna grana kod nas i koja je samo u prethodnoj godini imala rast od 12%, bez nekih posebnih ulaganja, ne možemo unaprediti. Ona takođe generiše i druge privredne grane. Imamo saobraćaj, trgovinu, ugostiteljstvo, građevinsku industriju, što je vrlo važno.
Mislim da pored toga, što u čitavom svetu imamo razvoj turizma, on je po učešću BDP sa sedmog prešao na treće mesto, a mi se u Srbiji toga lako odričemo. Mislim da ga treba stimulisati i mislim da treba da vratimo ovu ekonomsku klasifikaciju 621 u budžet.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdele 23 i 37 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Pejčić.

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, kada je bila rasprava u načelu, gospodine ministre, vi i premijer Ivica Dačić govorili ste da će ovaj budžet uticati na standard građana, da će morati da se štedi, da će racionalno i realno da se troše sredstva. Međutim, neke stvari i primeri u ovom budžetu vas demantuju. Tako u članu 7, a odnosi se na Ministarstvo pravde i državne uprave, razdeo 23, funkcija 111, program 601, projekat 001, ekonomska klasifikacija 451, iznos 270 miliona dinara. U prošlom budžetu, budžetu za 2013. godinu, ova cifra nije postojala i mi vas pitamo – za šta je namenjeno ovih 270 miliona?
Složićete se sa mnom, nije uopšte mala cifra. Verovatno za određene subvencije, administracije, ali očekujemo od vas odgovor i recite nam za šta su namenjena.
Hteli smo da ova sredstva prebacimo na resor Ministarstva sporta i omladine, vezano za kapitalne investicije i izgradnje sportskih dvorana u ruralnim i siromašnim sredinama.
Na taj način bi se postigao višestruki pozitivan efekat, pre svega, animirala bi se omladina, uključivali bi se u nove klubove. U uzrastu preškolskog i osnovnoj školi mnoga deca imaju deformitete. Na taj način bi se postigao taj zdravstveni efekat zato što bi imali mogućnost da koriguju te svoje efekte. Migracija bi se sprečila, mnoga omladina, mnogi zainteresovani za bavljenje sportovima ostali bi tu na selu u ruralnim sredinama. Znači, to su sve pozitivni efekti zbog čega smo mi podneli ovaj amandman.
Ja vas na kraju pitam - da li vam je bitna subvencija administracije, tj. da administracija pojede ova sredstva ili vam je bitnija sreća deteta? Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. razdeo 24. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdeo 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marija Obradović, Vesna Jovicki, Vesna Milekić i Dubravka Filipovski.
Reč ima narodni poslanik Vesna Jovicki. Izvolite.

Vesna Jovicki

Socijalistička partija Srbije
Hvala predsedavajući.
Amandman su podnele članice Ženske parlamentarne mreže, a u skladu sa jednim od ciljeva Ženske parlamentarne mreže, a to je ekonomsko osnaživanje žena, posebno žena u ruralnim područjima, onim ženama koje se bave poljoprivedom.
Amandman se tiče Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje i subvencija koje se dodeljuju iz fonda, gde mi tražimo da se posebno vodi računa o tome da će koristi od ovog fonda imati podjednako i žene i muškarci, a u skladu sa zastupljenošću u ovom sektoru.
Naime, žene koje se bave poljoprivredom imaju otežan položaj zbog njihovog nejasnog statusa, jer su one često pomažući članovi u poljoprivrednim domaćinstvima, a statistike pokazuju da oko 19% žena jesu nosioci poljoprivrednih gazdinstava u našoj zemlji.
Imamo podatke da u nekim područjima gde su ti podaci razvrstani po polu, žene koje su, recimo, nosioci 20%, pa čak i više poljoprivrednih gazdinstava, dobijaju samo 2% subvencija.
Ovaj amandman je odbijen, a u obrazloženju stoji da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje propisuje pravilnike o uslovima i načinu o ostvarivanja na prava na podsticaje i subvencije, praktično treba ubuduće da povede računa o tome da je potrebno ulagati u šanse za zapošljavanje žena, infrastrukturu i socijalne usluge u seoskim područjima, dati podršku ženama koje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i proizvodnju, jer im je imovinski status nejasan, jer imaju otežan izlazak na tržište.
Takođe, treba posebno ulagati u sredstva za ispitivanje potreba ovih žena, kao i utvrđivati prepreke koje postoje u njihovim poslovima, jer se one sa tim suočavaju svakodnevno, a u skladu sa tim onda i predlagati adekvatne programe za poboljšanje njihovog položaja.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Hvala.
Dakle, suštinski podržavam ovaj amandman. Međutim, samo da objasnim, konkretan tekst amandmana i šta traži, da se vodi računa način na koji se dodeljuju poljoprivredne subvencije je nemoguće implementirati kroz zakon o budžetu. Postoji Zakon o dodeli poljoprivrednih subvencija po kome se određuje na koji način se zapravo dodeljuju subvencije registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Registrovana poljoprivredna gazdinstva, možemo znati da li su registrovana na ime nekog ko je muškog ili ženskog pola, to zna Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, način na koji se raspoređuju jeste po, recimo, broju grla, po broju živine itd. te je time opredeljen ključ kojim se dodeljuju subvencije, te nije moguće usvojiti ovakav amandman u zakon o budžetu, jer je to definisano drugim zakonom.
Ono što ja predlažem, a u kontekstu izrade strategije o rodnoj ravnopravnosti, na kojoj verujem da radite, u kojim elementima je moguće u regulisanju politike odrediti, opredeliti sredstva na način koji garantuje rodnu ravnopravnost, u kojima je to odmah moguće učiniti, u kratkom roku, srednjem roku itd.
U međuvremenu, ono što bih savetovao i što smo i u našim diskusijama imali jeste da ad konto ovog konkretnog amandmana, ako baš oko poljoprivrednih subvencija postoji interesovanje, može se uputiti zvaničan dopis ili upit Ministarstvu poljoprivrede. Verujem da ne bi postojao problem da se vidi ko je tačno u tim domaćinstvima, kako su registrovana itd. U ovom kontekstu bi to bila informacija, ali u smeru toga da povećavamo tu transparentnost i tamo gde je to moguće praktično i suštinski da se vremenom ugrađuje u legislativu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vesna Jovicki, replika.