Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Borko Stefanović

Demokratska stranka
Zašto dobacujete meni umesto gospodinu Arsiću, koji uvodi u ovu polemiku potpuno nepotrebne stvari? Nemam nameru da se sa vama dovikujem ovde. Poslanik je iznosio stvari koje se tiču budžeta. Nije pričao o vašim firmama. Ne znam koji put, ovo nije vaša kozačka Skupština, ovde poštujte neki red.
Ponavljam vam deseti put, nemojte da govorite stvari koje su neistina. Nemojte da govorite stvari za koje nemate nikakvo utemeljenje u istini i u činjenicama. Dokle mislite da vodite Srbiju na ovaj način? Dokle? Da svaki odgovor na svako pitanje je vaših nula rezultata i priča o tome šta je radila Demokratska stranka. Da li vi imate neku drugu temu sem Demokratske stranke? Da li vi znate išta da radite sem Demokratske stranke? Da li vi možete da rešite da imate u Subotici tri poverenika koji se danas malo nisu potukli na Skupštini, zato što ne znaju da podele vlast?
Koliko su vaše firme dobile više profita, ne vaše lično gospodine Arsiću, nego ljudi iz vaše stranke, od potpredsednika do predsednika? Pa koliko puta su uvećali profit? Četrdesettri puta. Pazite to je mali period, kratak period. Znate ko je kupio i šta se dešava na tržištu medija ovih dana? Raspitajte se malo.
(Predsedavajući: Vreme.)
Meni je žao što tu nije šef vaše poslaničke grupe, da njega pitam isto to za njegove firme i to što on radi.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Arsiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Ja ne iznosim izmišljotine. Ti podaci su zvanični i nalaze se na sajtu Agencije za privredne registre, koju ste vi osnovali.
Bavimo se Demokratskom strankom iz jednog prostog razloga, ona je primer kako ne treba voditi državu. Naš narod kaže da se pametan uči na tuđim greškama, a neko drugi na svojim. To je narodna poslovica. Ne želimo da učimo na svojim greškama, nego na vašim greškama. Ako imate saznanja čije su to firme po 43 puta uvećale promet, izvolite kažite. Izvolite kažite, ali činjenice su bar što se tiče, stalno izbegavam imena da kažem, nego javne funkcije. Činjenica je da je jedna institucija kao što je grad Beograd zaduživan, a neko je beležio profit privatno. Ne može niko da me ubedi kako je vodio svoju privatnu firmu, trebao je da vodi i grad Beograd. Tu smo završili. Da li se slažete sa mnom?
Dalje, mi se ne bavimo oko funkcija u Demokratskoj stranci. Bavimo se javnim funkcijama koje rukovodioci Srpske napredne stranke imaju koje su imali vaši članovi, dok ste bili na vlasti. U tome je razlika. Ako kolega poslanik kaže da se ponašamo prema Srbiji kao prema svojoj privatnoj firmi, a ne da zadužimo državu, zgrabimo iz budžeta i odemo kući, to nije politikantstvo. Pa nego šta je neko politikantstvo. A to je rečeno. Očekujete sada neku reakciju, da ih potapšemo po ramenu, reći ćemo naše stanovište kako to izgleda iz naše perspektive.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Dušica Morčev, Gorica Gajić i Marko Milutinović.
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospodine predsedavajući.
Poštovani gospodine ministre, dobro je što ste ovim članom 41. obavezali direktne budžetske korisnike da vama Ministarstvu finansija jednom mesečno dostavljaju izveštaje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz inostranih kredita i zajmova, ali nije dobro što niste obavezali i direktne budžetske korisnike da iste te izveštaje dostavljaju i resornom skupštinskom odboru, Odboru za finansije pa samim tim i Skupštini.
Raspravljali smo prekjuče o jednom amandmanu koji je DSS podnela na član 2, gde smo takođe tražili da se ovim amandmanom podvuče kontrolna uloga Narodne skupštine.
Gospodine ministre, i tada sam rekla da vam dajemo blanko dozvolu sa cifrom sa kojom ćete se zadužiti kod inostranih kreditora. Posle godinu dana vi nama dolazite sa novom cifrom sa kojom ćemo se zadužiti da bismo vratili kredite inostranim kreditorima iz prethodne godine. Ne znamo pod kojim ćete se kamatama i stopama zaduživati i koliko će se kamata plaćati, a vidimo da se ona penje preko milijardu evra samo u ovom budžetu. Zato insistiramo, i ne znamo zašto je toliko teško da se prihvati amandman DSS, da izveštaje koje vi kao ministar finansija dobijate dobijemo i mi, narodni poslanici, preko resornog odbora, a samim tim i da dođe u Skupštinu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marija Obradović,Tamara Tripić, Vesna Jovicki, Donka Banović, Jelena Travar Miljević, Vesna Milekić i Dubravka Filipovski.
Reč ima narodni poslanik Tamara Tripić.

Tamara Tripić

Demokratska stranka
Hvala.
Ženska parlamentarna mreža je predložila amandman na član 41. koji govori o dostavljanju izveštaja o realizaciji projekata i programa, gde smo predložili da se obavezno vodi računa o tome da svi podaci treba da budu razvrstani i iskazni po polu. Zašto je to potrebno? Kada imamo uvidu činjenicu da u Srbiji žive građani, ali i građanske u skoro istovetnom broju, postavlja se pitanje efekata mera Vlade na celu populaciju – u kojoj meri se obezbeđuje jednako pravo i jednaka šansa za sve?
Negde sam pročitala da postoje neka istraživanja da je recimo svega 2% žena koje su vlasnice gazdinstava uspelo da učestvuje i koristi subvencije u poljoprivredi. Postoje analize koje govore da građanske u Srbiji nisu u jednakom položaju po raznim osnovama. Zato moramo da znamo kakvi su efekti mera i zato su nam potrebni podaci, podaci po polu jer svi valjda treba da imamo jednake šanse i uslove pred državom.
Pozivam vas da usvojite predložen amandman kako bi država imala mogućnosti da sagleda efekte i da neke mere i politike menja zato što nisu delotvorne za sve grupe korisnika i nisu dostupne svim pripadnicima neke grupe korisnika. Valjda je ovo država u kojoj svi treba da imamo ne samo jednaka prava nego i jednake mogućnosti.
Moram da napomenem da ovaj amandman predstavlja i usaglašavanje sa članom 40. Zakona o ravnopravnosti polova koji izričito naglašava da statistički podaci koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju na svim nivoima u državi moraju biti iskazani po polu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Kako život ume vrlo brzo da demantuje svo ono zaklinjanje koje smo malopre čuli. Da nije bilo ovog mog amandmana ne bi bilo obavezujućeg roka do 15. januara da uredite bliže sadržaj izveštavanja o realizaciji projekata iz budžeta koje finansira Ministarstvo finansija, već bi se to donelo kada se vama hoće i može.
Rukovodio sam se pre svega potrebama da će Vlada pasti posle 25. januara i da bi valjalo da do tada u tom prelaznom periodu nemamo vakum već da imamo jasno definisana pravila za sve budžetske korisnike.
Pošto je ovo poslednji amandman koji podnosim na budžetski zakon, a mislim da nema ni amandmana budžetskih korisnika, iskoristiću pravo da vam kažem nekoliko stvari. Kako se uvećava profit privatne firme ne mogu da vas naučim za dva minuta. To se uči na fakultetu, a kada naučite nešto na fakultetu ne treba da kupite diplomu nego da steknete diplomu znanjem, radom i požrtvovanjem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Milivojeviću, nemojte da idete van teme. Dobro ste obrazložili ovaj amandman i molim vas da se vratite.