Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem, poštovani predsedniče.
U ovom amandmanu se govori o ispunjavanju kontrolne uloge Skupštine Srbije. Naime, mi smo predložili da se dostavlja Narodnoj skupštini izveštaj o projektima finansiranim iz Nacionalnog investicionog plana. Zaista mislim da je to dobar amandman i da bi trebalo razmotriti o ispunjavanju upravo ove kontrolne uloge Narodne skupštine.
Nacionalni investicioni plan je bio dobar način ulaganja državnih sredstava u kapitalne projekte, ali svakako ono što nam je nedostajalo, to je izveštaj o realizaciji ovih projekata i kaže se da se to resorni ministar dostavlja Ministarstvu finansija, Vladi itd. Ali, u svakom slučaju, mi iz opozicije nemamo mogućnost uvida u te izveštaje, npr. o realizaciji projekata koji se finansiraju iz NIP-a.
Takođe, ono što smo i danas čuli npr. od gospodina Pastora, o projektu pozorišta u Subotici, imamo različitih slučajeva, npr. obilaznice oko Užica, ka Bajinoj Bašti, gde su projekti započeti. Data su inicijalna sredstva i to u tom krugu sredstava iz NIP-a je završeno. Onda oni koji daju pare za ova sredstva, oni nemaju za ove projekte. Oni u glavi apsolutno nemaju ideju kako će taj projekat da se završi, da li može da se dovede do kraja.
Zaista smatram da je to loše. U stvari, sam NIP i sama ideja nije bila takva, nego je ideja bila da se generišu nova radna mesta, zapošljavanje, da se građevinska industrija domaća uposli, da se unapredi privreda kroz izgradnju infrastrukture, pre svega, da se na taj način ulaže i na taj način stimuliše i razvoj turizma i poljoprivrede, rekla sam, i građevinske industrije i saobraćaja itd. To je izuzetno važno i o tome treba da razmišljamo. Zato treba da dobijemo izveštaje, odnosno Narodna skupština treba da dobije izveštaje o realizovanim projektima NIP-a, jer je to jedna ideja koja se možda posle malo izvitoperila i nije dala najbolje rezultate na kraju.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev i Marko Milutinović.
Reč ima narodni poslanik Dušica Morčev.

Dušica Morčev

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani predsedniče, poštovane kolege narodni poslanici, zaista mi je žao što ne mogu da se obratim i lično ministru, jer sam želela još jednom da apelujem na njega da ovaj amandman razmotri i prihvati zbog njegovog značaja.
Mi smo podneli ovaj amandman kojim tražimo da propis koje reguliše finansiranje javnih servisa, da se usvoji do 01.01.2014. godine. Zašto mislimo da je izuzetno važno? Donošenje zakona o javnom servisu najavljuje se više godina, a evo još uvek nije donet. Znamo da je nacionalna televizija u jako teškoj finansijskoj situaciji. To se odražava na kvalitet programa koji gledamo, školskog, dokumentarnog, naučnog, kulturnog, jer nacionalna televizija nema sredstava da proizvodi nove programe i količina tog novog programa koji se proizvodi nije dobrog kvaliteta, jer naša nacionalna televizija nema sredstava.
Značaj svake nacionalne televizije je izuzetno velik. Obavezna nacionalne televizije je da proizvodi kvalitetan program, da promoviše i štiti kulturne vrednosti jednog naroda.
Još jednom ću ponoviti, ministre, molim vas, razmotrite ovaj amandman. Vi ste u obrazloženju rekli da je rok koji smo mi dali da se usvoje propisi za donošenje ovog zakona 01.01.2014. godine nerealan. Pozivamo vas da vi nama kažete koji je najkraći realan rok, da to stavimo u ovaj zakon. Imamo mogućnost da preko odbora to uradite i da se zaista ovo pitanje što pre reši. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Lazar Krstić

Ministarstvo finansija nije predlagač ovog zakona, ali iz mojih razgovora sa ministrom kulture i informisanja, verujem da je planirano da to bude u roku, odnosno i pre 01.01. Ali, mi smo predvideli mehanizam po kome ukoliko se to ne desi, ovo i dalje može da se izvršava, budžet, kao što treba.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dušica Morčev, replika.

Dušica Morčev

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zamolila bih vas, uvaženi ministre, da preko odbora definišemo ovim članom zakona da će propis kojim se reguliše finansiranje javnog servisa, da definišemo tačno do kada to može da se uradi. O ovome je pričano dugo godina. Ovaj problem se ne rešava dugo godina. Nije na odmet i izuzetno je važno da u ovom zakonu to predvidimo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Reč ima narodni poslanik Teodora Vlahović.

Teodora Vlahović

Demokratska stranka
Moj amandman se odnosi na isti član, s tim što bih rekla da podržavam amandman koleginica iz DSS. Sasvim sam istog mišljenja, što se tiče javnih servisa i stanja u kome se oni nalaze. Ali, moj amandman se odnosi na drugi deo, na deo da ako se sredstva namenjena za javne servise u sledećoj godini ne potroše, da se vrate u rezerve.
Činjenica je da Zakon o budžetskom sistemu predviđa da se vrate sredstva neiskorišćena u budžetsku rezervu, ali ima i određen koeficijent, odnosno procenat u kome se ta sredstva mogu vratiti.
Ovo na šta sam ja stavila amandman jeste upravo ovaj deo, gde se kaže da će mimo Zakona o budžetskom sistemu, znači, ne vodeći računa o članu 61. Zakona o budžetskom sistemu i 69, jer rezervu moramo da gledamo sa oba aspekta. To je po mojoj računici 26 milijardi dinara. Ako to sve zajedno nije dovoljno za rezerve i da još tražimo, još jedan izuzetak, da ni ova sredstva ne ulaze u taj limit.
Zašto sam protiv da se na ovaj način krši Zakon o budžetskom sistemu? Inače sam protiv da se krši bilo koji zakon, ali ovim zakonom da se napravi izuzetak, zato što svi znamo da kada formiramo budžetsku rezervu, o budžetskoj rezervi odlučuje Vlada, ne odlučuje parlament. Znači, ova sredstva se ne koriste transparentno. Koriste se po posebnim programima Vlade. Nad ovim sredstvima parlament nema kontrolu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 32. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Ivan Joković i Rajko Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Verica Kalanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Suzana Grubješić, Ana Novković i Jelena Travar Miljević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Ana Novković. Izvolite.