Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

Riza Halimi

SDA Sandžaka – PDD
Znači, dobro je što je Vlada prihvatila ovaj amandman, kao i amandman na član 47. poslaničke grupe SVM. Time se, naravno, precizira postizanje odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i pune  ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini.
Mislim da je ovim amandmanima, verovatno i svim ovim drugim, poboljšan ionako dobar zakon, o kome sam ja govorio i svojoj diskusiji u načelu. Tom prilikom i sada ukazujem na veliki problem ostvarivanja zakonskih normi, niza zakona koji su veoma dobri, ali je po meni veoma akutan problem kako se to ostvariti u praksi. Jedino, pošto ipak nisam pravnik, postavljam sad pitanje – da li svi ovi dobri zakoni nemaju dovoljno normi koje obavezuju organe, organizacije koje to treba da sprovode u praksi i da onda ostavljaju političkoj volji određenih struktura u određenim organima vlasti? I u tom delu je verovatno neophodnost da se i ovaj i svi drugi zakoni obezbeđuju od te po meni veoma osetljive situacije koja se često u praksi pojavljuje, da se ta zakonska norma, u celini gledano, ne govorim samo kada su u pitanju ostvarivanja prava manjina, kada je u pitanju ostvarivanje ravnopravnosti ili ravnomerne zastupljenosti u državnim organima koja, nažalost, trenutno znamo kakva je, da je ubedljivo ispod onoga što je realna situacija na terenu i kakva je zastupljenost manjina u određenim sredinama, pogotovo Albanaca.
U govoru gospođe ministarke, upoređivanje sa situacijom Mađara u Vojvodini, pa naravno da ima i drugih manjina u Vojvodini. Pa, tu praksu, nažalost, ni izdaleka nemamo u drugim delovima, kod svih manjina, pa naročito kad su u pitanju Albanci u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.
Ovde, ja rekoh, i kod niza zakona, baš oko lokane samouprave, ja sam se par puta u Ministarstvu pojavljivao sa poslaničkim pitanjem – kako odbraniti zakon npr. kad kaže da predsednik opštine i zamenik predsednika opštine su u radnom odnosu u opštini, a to se ne dešava praksi? Ja sam konkretno video da i kad je inspekcija angažovana, nije se zakonska norma ostvarila u praksi. Ili, kada imate situaciju da li tamo predsednik skupštine ima jednog zamenika, a dešava se u praksi da ima dva ili više, i to se neometano sprovodi u praksi, i niz drugih ovakvih stvari. I onda ono što smo načeli u diskusiji u načelu, da imate veoma dobar Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, a koji je u praksi dvanaeste godine, kada su bili poslednji lokalni i parlamentarni izbori, drastično prekršeni. Član 7. stav 2. lepo tamo je predvideo da se ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine dvojako upisuje prvo ćiriličnim pismom prema pravopisu srpskog jezika, a potom pismom i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine, a znamo da su bili samo ćirilično ispisani, i to deformisanom ćirilicom, koja nije u službenoj upotrebi.
Verovatno je to nastalo time što su nekim kompjuterskim programom prevođena imena i prezimena Albanaca sa pisma i pravopisa albanskog u ćirilično pismo zbog razlika koje su poznate, da dva pisma nemaju isti broj slova. Onda je došlo do upotrebe niza neshvatljivih, nerazumljivih oznaka i onda je bilo normalno da na tadašnjim, pre četiri godine održanim izborima, veliki broj Albanaca nije mogao da ostvari zakonom predviđeno pravo. Biračko pravo priličan broj ljudi nije mogao da ostvari, a to će biti i na narednim izborima.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Halimi, molim vas, samo da se malo vratite na amandman. Šest minuta govorite, a niste reč rekli o amandmanu.

Riza Halimi

SDA Sandžaka – PDD
Kako nisam rekao? Počeo sam sa amandmanom.
Znači, ja sam podržao i ovaj i onaj prethodni amandman. Mislim da će to znatno da utiče na poboljšanje ovog zakona. Ali, govorim o tome, evo, stručni ljudi su ovde, koliko će biti zaštićene ove norme od ignorisanja u praksi koje smo do sada imali kod niza zakona. Konkretno sam govorio kod Zakona o službenoj upotrebi jezika i Zakona o lokalnoj samoupravi.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Halimi, vi jeste samo pogodili delokrug ovog Ministarstva, ali niste čak ni zakon. Vi govorite o Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku i o nekim drugim zakonima.

Riza Halimi

SDA Sandžaka – PDD
Ne, ne, govorim i ovom zakonu, koliko će ove odredbe ovog zakona biti sprovodljive u praksi i koji su mehanizmi u ovom zakonu predviđeni koji će da obavezuju sve institucije, sve državne organe, u ovom slučaju lokalnu samoupravu i institucije u Vojvodini da to sprovode, kao što je npr. ista situacija kod onih zakona koji regulišu pitanja službenika u državnim organima i institucijama.
To je suština, znači, kako sprovesti dobre zakonske norme u praksi, jer smisao svakog zakona je da se sprovodi u praksi, ali nikome ne treba slovo na papiru, nego da stvarno se utiče na životne prilike i u regulisanju. Ono što ste maločas govorili, da se stvori pravna država, da bude reda u svim oblastima, pa i kada su u pitanju ...
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, pred svog uvažavanja vi pričate o prihvaćenom amandmanu koji govori o raspisivanju javnog konkursa.

Riza Halimi

SDA Sandžaka – PDD
Ja da vam se zahvalim što ste ipak imali mogućnosti da me ovaj put saslušate, a ne da mi ne date repliku koja je bila apsolutno u duhu Poslovnika Skupštine, ali evo popravili ste se. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Halimi, zahvaljujem se. Pustio sam vas osam minuta, ali radi javnosti da kažem da je ovo amandman koji je prihvaćen od strane Vlade i govori o raspisivanju javnog konkursa.
Izvolite, gospođo Udovički.

Kori Udovički

Ja bih samo da sa ponosom kažem da je ova Vlada u delokrugu ovog ministarstva pripremila, a do sada je Narodna skupština usvojila već tri, nadam se da će i ovaj četvrti ozbiljan sistemski zakon. Svaki od njih propraćen je planovima podrške za njihovo sprovođenje, obezbeđena su sredstva. U ovom trenutku se radi na raspoređivanju zaposlenih u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave po novoj sistematizaciji koja je rađena tako da za svaki od ovih ozbiljnih sistemskih, zakonskih projekata postoje ljudi koji će pratiti i raditi zajedno sa međunarodnim partnerima koji su obezbedili i sredstva da se ovi zakoni i ove norme sprovedu.
Takve su ove reforme da uzimaju vreme. Ja prihvatam i slažem se. Jedan od najvećih problema, koji imamo u poslednjih 10-15 reformskih godina, jeste u tome što usvajamo zakonske propise, pa se onda te norme uvek i možda i ne sprovode, ali evo mislim da to ne može da se zameri ovom ministarstvu u ovoj Vladi, a mogu da kažem i da će ovaj zakonski projekat biti propraćen ozbiljnim planom.
Takođe, neki od problema o kojima ste govorili rešavaju se i dogovoreno je da se sa Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, on je sada u nacrtu... Očekujemo da će svaki čas da bude usvojen na Vladi i sa tim vrlo dobro pripremljenim i propraćenim odgovarajućim pripremama, Akcionim planom, će se mnogo ozbiljnije krenuti u rešavanje problema sa sprovođenjem propisa u ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Međutim, bez obzira na to, Srbija i ovako ima visok nivo zaštite prava nacionalnih manjina. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na naslov i član 101. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 101. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Na naslov i član 102. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 103. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 103. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Na naslov i član 104. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 105. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 106. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 107. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 107. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.